Navigation

Školský VP gymnázium

Školský VP gymnázium

SVP_CSS_a_GY_2011_2012.pdf

Školský vzdelávací program 

 

 

„Vychovávať k svätosti – učiť múdrosti – všetko s Láskou“

 

 

 

Materská škola  -  ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie

ZŠ - 1. stupeň     -  ISCED 1 primárne vzdelávanie

         ZŠ - 2. stupeň     -  ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie

Gymnázium        -  ISCED 2A nižšie sekundárne vzdelávanie

 • ISCED 3A Vyššie sekundárne  vzdelávanie 

 

šk.r.2010/2011    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vranov nad Topľou              Vypracoval :     PaedDr.Marián Babej

30.augusta 2010                                                    riaditeľ školy

                              

                              Cirkevná spojená škola, Námestie Jána Pavla II. 827/26 

                                                                        093 01 Vranov nad    Topľou

                             org.zl. :  I.   CZŠ s MŠ sv.Dominika Savia

                                                       Bernolákova 92 , 093 01  Vranov nad Topľou

                                                       ŠKD pri CZŠ s MŠ sv.Dominika Savia Vranov nad Topľou

                                                 II.   Cirkevné gymnázium sv.Františka z Assisi

                                                        Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou

                                                  www. gfavranov.edupage.sk

 

 

 

 

 

Školský vzdelávací program 

 

„Vychovávať k svätosti – učiť múdrosti – všetko s Láskou“

 

 

Gymnázium

-  ISCED 2A Nižšie sekundárne  vzdelávanie

-  ISCED 3A Vyššie sekundárne  vzdelávanie

 

šk.r.2010/2011    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vranov nad Topľou         Vypracoval :     PaedDr.Marián Babej

30.august 2010                                                riaditeľ školy

 

Školský vzdelávací program

Vychovávať k svätosti – učiť múdrosti – všetko s LÁSKOU

 

Vzdelávací program                     ISCED 2A - gymnázium

ISCED 3A - gymnázium

Stupeň vzdelania                          2A – Nižšie sekundárne vzdelávanie

                                                           3A – Vyššie sekundárne vzdelávanie

Dĺžka štúdia                                    štvorročná  

osemročná

Vyučovací jazyk                            slovenský

Študijná forma                               denná

Druh školy                                      cirkevná  

Predkladateľ                                   PaedDr.Marián Babej

Názov školy                                    Cirkevná spojená škola

                                                           org.zl. Cirkevné gymnázium sv.Františka z Assisi

Sídlo školy                                      Námestie Jána Pavla II. 827/26 Vranov n/T

Adresa org.zložky                         RO, Školská 650, 093 02 Vranov n/T 

 IČO                                                   17151627

Riaditeľ školy                                 PaedDr.Marián Babej

Koordinátori pre tvorbu ŠVP     Mgr.Katarína Nemcová

Zriaďovateľ                                     Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice

Adresa                                             Hlavná 28, 041 83 KOŠICE

Kontakty                                          055/6828120, mail: scholabu@rimkat.sk

Platnosť dokumentu                    doba neurčitá

                       PaedDr.Marián Babej, riaditeľ školy

Modlitba k Najvyššiemu

 

Všemohúci, najsvätejší, najvyšší a zvrchovaný
Bože, všetko dobro, najvyššie dobro, dokonalé dobro,

ty jediný si dobrý, tebe vzdávame všetku chválu,
všetku slávu, všetku vďaku, všetku česť, všetko
dobrorečenie a všetko dobré. Staň sa! Staň sa!
Amen.

                                                                                 

                                                                                  sv.František z Assisi

 

Všemohúci a vševediaci Bože, ktorý nemáš ani začiatku
ani konca, darca a ochranca cností: postav ma na pevný základ viery,
ochranuj ma nepreniknuteľným štítom nádeje a ozdob ma svadobným rúchom lásky.
Daj, môj Bože, aby som Ti slúžil, ako vyžaduje prirodzený zákon,
aby som sa úzkostlivo vyhýbal všetkým diabolským nástrahám,
aby som sa vyrovnane držal strednej cesty  a aby som statočne a trpezlivo znášal bolesť.
Daj, aby som dobro, ktoré mi tak často chýba,
hľadal vždy len tam, kde skutočne je,
aby som úprimne priznával chyby, ktorých som sa dopustil,
aby som s pokojnou mysľou znášal tresty, ktoré mi boli za ne uložené, aby som nezávidel svojím blížnym, keď sa im dobre darí, aby som Ti vždy poďakoval za dary,
aby som zachovával mieru v obliekaní, v chôdzi i v pohyboch,
aby som zdržiaval svoj jazyk od planého hovorenia,
aby moje nohy nechodili po nesprávnych cestách, aby moje oči nesliedili po márnostiach,
aby sa moje uši uzavierali pred prázdnymi rečami,
aby som v pokore skláňal svoju tvár pred Tebou
a svoju myseľ pozdvihoval k Tebe,
aby som pohrdal pominuteľnými vecami a túžil iba po Tebe,
aby som krotil svoje telo a zachovával si čisté svedomie,
aby som rástol v dobre a mal v úcte Tvojich vyvolených,
aby som Ťa dôstojne oslavoval a aby som svoje skutky ovenčil svätou smrťou.
Pane, daj mi čnosti, daj aby som bol múdry v kontakte
so svojimi blížnymi, umiernený v žiadostiach svojho tela a aby som si oddane plnil svoje povinnosti k Tebe. Daj, Pane, aby som z celého srdca ľutoval svoje chyby, úprimne sa z nich vyznával a vždy konal zadosťučinenie. Zameraj moje vnútro k dobru, aby som robil to, co je potrebné, čo je prospešné mojej duši a
čo je príkladom pre ostatných. Daj, aby som nikdy nebažil po ničom nemúdrom, aby som nebol na pochybách v tom, čo je správne, i keď sa mi to nepáči, aby som sa z nedočkavosti nebál hneď na začiatku toho, čo mám vykonať, alebo aby som neupúšťal od ukončenia toho, čo som započal.

Nech sa tak stane!

                                                                                              sv.Tomáš Akvinský

 

 

 

 1. Všeobecná charakteristika školy –šk.r.2010/2011

 

                      

 

 1. Veľkosť  školy 

 

Na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. CD-2006-18302/42366-1:09 o zaradení Cirkevnej spojenej školy do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky bola vydaná zriaďovateľom – Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice Hlavná 28, 041 83 Košice -  ZRIAĎOVACIA LISTINA  Prot.č.: S-243/2007 pre nový subjekt :

 

 

Cirkevná spojená škola,

Námestie Jána Pavla II. 827/26,

Vranov nad Topľou

                       

                                   s účinnosťou od 1. marca 2007.

                                               IČO : 17151627

                                               DIČ : 2020635815

                                  

Súčasťou tohto subjektu sú podľa zriaďovacej listiny :

 

 

                        Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia

                        Námestie Jána Pavla II. 827/26 Vranov nad Topľou

 

                        Cirkevné gymnázium sv.Františka z Assisi

                        Školská 650 Vranov nad Topľou

 

                        Školský klub detí

                        Bernolákova 92 Vranov nad Topľou

 

 

 

 

 1. Charakteristika žiakov

Cirkevné gymnázium sv.Františka z Assisi prijíma na štúdium žiakov do osemročnej formy štúdia

a štvorročnej formy.

Žiaci sú prijímaní na štúdium cez prijímacie konanie v zmysle platnej školskej legislatívy, po

schválení zriaďovateľom školy.

            Od šk.r.2009/2010 sú žiaci prijímaní po ukončení 5.ročníka základnej školy ( školský zákon 245/2008 Z.z.).

            Do štvorročnej formy sú prijímaní po ukončení 9.ročníka a dosiahnutí  ISCED 2, podľa kritérií, ktoré schváli zriaďovateľ školy.

            Do gymnázia prijímame deti z kresťanských katolíckych rodín, ale aj z rodín bez vierovyznania, ak rodičia týchto detí súhlasia s výchovno-vzdelávacím programom školy a ich deti navštevujú hodiny rímskokatolíckeho náboženstva povinne.

 

            V školskom roku 2010/2011 celkový počet žiakov navštevujúcich našu školu je 267 žiakov.

 

 

Trieda                                     Počet žiakov                z toho dievčatá

 

I.AO                                                    26                                17

III.AO                                                   32                                20

IV.AO                                                  27                                10

I.stupeň osemročného gymnázia        85                                47

VI.AO                                                  27                                16

VII.AO                                                  20                                12

VII.BO                                                  22                                12

VIII.AO                                                 28                                8

II.stupeň osemročného gymnázia       97                                48

I.AG                                                    24                                10

II.AG                                                    22                                16

III.AG                                                   21                                12

IV.AG                                                  18                                11

štvorročné gymnázium                       85                                49

 

CELKOM                                             267                              144

 

Počet žiakov so  špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami : 2

 

Do školy dochádzajú žiaci z celého okresu Vranov nad Topľou, ako aj okresu  Humenné.

 

 

 

 1. Charakteristika pedagogického zboru

   Učitelia gymnázia       miera vyučovacej povinnosti aprobácia            Triednictvo

 

Ing. Jaroslava Babejová

24/2

M/TCHV

I.AG

PaedDr.Marián Babej

1

D/NV/OV/1.-4.r.

 

Mgr. Jozef Bubnár

23/1

D/AJ

 

RNDr.Gabriela Bradovková

3/0

BIO/INF

 

Mgr.Zuzana Džurdženíková

19/0

SJ/OV

VI.AO

Mgr.PetraGazdová

10/0

M/OV

 

Mgr.Matúš Haňov

24/2

D/NV

III.AG

Mgr. Erika Franeková

17/0

SJ/NV

 

Mgr. Anna Ďuríková

1/0

1.-4.roč.

 

Mgr.Viliam Jedinák

18/0

TV/EV/INF

VII.AO

Mgr.Monika Klaciková

22

SJ/D

IV.AO

Mgr.Rudolf Kľučár

23/1

G/D

VIII.AO

Mgr. Cyril Melničák

3/0

SJ/VV

 

Mgr. Peter Lojan

12/0

G/D

II.AG

Mgr. Tatiana Majcherová

22/0

M/FY

VII. BO

PaedDr. Róbert Majzlík

22/2

AJ

IV.AG

PaedDr.Bartolomej Petro

18/0

BIO/TV

 

Mgr. Katarína Tomášová

4/0

D/NV

 

Mgr. Katarína Nemcová

13/2

SJ/AJ

 

PaedDr.  Lýdia Kľučárová

22/0

BIO/AJ

 

Ing. Stanislav Petro

25/3

INF

 

PaedDr.Martin Pinkoš

22

NJ/NV

 

Mgr.Ewa Grajcarová

24/2

AJ

 

Ing. Jozef Varga

8

INF/FM

 

ThLic. Mgr. Tibor Závadský

4

NV

 

PaedDr.Eduard Nadzam

17,5/0

D/OV

 

Mgr. Jozef Tušim

1,5

VV/AJ

 

Ing.Bernardína Jedináková

3

PE

 

Mgr. Slávka Kisilová

22/0

NJ/OV

I.AO

Mgr. Henrieta Kľučárová

22/0

BIO/CH

 

Ing.Terézia Mašlanková

12/0

M/CH

III.AO

Mgr.Daniela Tušimová

6/0

AJ/BIO

 

 

Duchovný správca školy : ThLic.Mgr. Tibor Závadský

 

Výchovný poradca : PaedDr.Robert Majzlík

 

Koordinátor prevencie drogových závislosti : Mgr. Henrieta Kľučárová

 

Školský psychológ : škola využíva psychologické poradenstvo CPPP vo Vranove nad Topľou.

 

 

 1. Organizácia prijímacieho konania

Škola prijíma žiakov na štúdium do 1. ročníka na základe kritérii vypracovaných riaditeľom školy a prerokovaných v Pedagogickej rade školy, schválených zriaďovateľom.

 

Zohľadňuje sa :

 

 • Celkový prospech
 • Výsledky z celoštátneho monitorovania žiakov IX.ročníka
 • Podmienky sú zverejnené na www.gfavranov.edupage.sk
 • Žiaci so zdravotným znevýhodnením majú  na základe odporúčania školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie prijímaciu skúšku upravenú.

 

 

 

 1. Organizácia maturitnej skúšky

Organizáciu maturitných skúšok v šk.r.2010/2011 upravuje Vyhláška Ministerstva školstva SR   č. 318/2008 Z.z. z 23.júla 2008.

Maturitná skúška pozostáva z externej časti a internej časti. Všetky dôležité údaje o maturite 2011 sa nachádzajú na webovej stránke https://maturita.svsbb.sk/.

Meno školského koordinátora zodpovedného za prípravu a priebeh maturitnej škúšky 2011 : Mgr.Katarína Nemcová

 

 1. Dlhodobé projekty
 • Škola sa zapája do medzinárodnej spolupráce v rámci programu Comenius. Nadviazali sme spoluprácu so školou v Rude Rožaneckej v Poľskej republike.
 • Žiačka septimy Daniela Štecová získala mimoriadne štipendium Vlády SR pre štúdium v zahraničí – Írska republika ( ročné štúdium).

 

 

 1. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

Škola veľmi dobre spolupracuje s Rodičovským združením pri Cirkevnej spojenej škole, s Mestom Vranov nad Topľou, s Arcibiskupským školským úradom v Košiciach, orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy, so Združením katolíckych škôl Slovenska, s Konferenciou biskupov Slovenska a projektovým centrom Renovabis.

V zmysle §-u 25 ods. 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určil zriaďovateľ školy listom č.j.:S-1194/2008 zloženie a počet členov Rady školy následovne :

 

Počet členov rady školy : 11
Zloženie rady školy :
• 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, z toho 1 za základnú školu s materskou školou a 1 za gymnázium
• 1 zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy
• 3 zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, z toho 1 zvolený zástupca rodičov detí materskej školy, 1 zvolený zástupca rodičov žiakov základnej školy a 1 zvolený zástupca rodičov žiakov gymnázia
• 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
• 1 zvolený zástupca žiakov gymnázia.
       Rada školy bude zasadať podľa harmonogramu zasadnutí, najmene 4x ročne.

 

Na škole pôsobí Rodičovské združenie, ktoré vedie zvolený zástupca rodičov. Voľby triednych dôverníkov jednotolivých tried sa uskutočňujú na prvom zasadnutí. Rodičovské združenie zasadá najmenej 4x ročne.

Orgánmi RZ sú Plenárne zasadnutie – schádza sa 2x ročne, spravidla v mesiacoch október a apríl a Rada RZ – schádza sa  podľa harmonogramu dohodnutých stretnutí.
 

 

 1. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

 

           Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: telocvičňu, odbornú učebňu pre vyučovanie fyziky a chémie, 3 učebňe výpočtovej techniky ( 32 počítačov), jazykové laboratórium so slúchadlovou zostavou pre 18 žiakov, školskú knižnicu, kaplnka školy s kapacitou 300 miest.

           Miestnosť využívame na besedy, premietanie filmov a DVD, máme dve počítačové učebne, s notebookom pre učiteľa, dataprojektorom, EBEAM tabuľou, softvérovým vybavením a knižným fondom pre cudzie jazyky.

           Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty.

Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie, mnohé z vybavenia pochádza ešte z prvotného vybavenia školy.

Pri obnove učebných pomôcok sú veľmi nápomocní rodičia a učitelia.

           Školské ihrisko je v nevyhovujúcom stave, potrebujeme doň investovať. Podáme projekty na zrenovovanie  ihriska a vybudovanie nového športového areálu.

           

        .

 

       

 

 1. Škola ako životný priestor

 

V priestoroch školy vládne pokojná, skoro rodinná atmosféra. Ku vnútorne pozitívnej klíme prispieva výzdoba školy. Vedenie školy kladie mimoriadne veľký dôraz na estetiku .

Nakoľko škola má charakter rodinného typu, veľký dôraz na kladie na osobný prístup každého zamestnanca ku žiakovi, či rodičovi. Všetci si musia uvedomiť a uvedomujú si, že rodičia pošlú dieťa do školy, aby získalo dostatočné množstvo vedomostí, ale hlavne, aby bolo pripravené duchovne a aj osobnostne na  ďalší život.

 

 

 

 

 1. Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 

 

 1.             Pedagogický princíp školy

Základným pedagogickým princípom, ktorý vychádza z cieľov nižšieho sekundárneho vzdelávania ISCED 2 a vyššieho sekundárneho vzdelávania ISCED 3A je viesť žiakov k získavaniu vedomostí a zručností potrebných pre život a ich ďalšie vzdelávanie, tak aby boli flexibilní a kreatívni a v živote sa mohli uplatniť. Chceme ich vychovávať v duchu Evanjelia k svätosti a múdrosti.

            Chceme zabezpečiť kvalitnú výučbu informatiky a cudzích jazykov od prvého ročníka osemročnej formy a štvorročnej formy so zameraním na rozvoj IKT a komunikačných schopností žiakov. Paralelne budeme u žiakov formovať emocionálnu inteligenciu a kresťanské sociálne cítenie. Chceme dosiahnuť, aby si žiaci ferili, boli sebavedomí a hrdí, no pritom vždy závisli od jediného Majstra a Učiteľa nášho Pána Ježiša Krista.

Dôsledne budeme uplatňovať individuálny prístup k žiakom i kolektívne spolucítenie. Našim cieľom je zodpovedný občan a statočný kresťan.

 

 

 1. Zameranie školy a stupeň vzdelania

Cirkevné gymnázium sv.Františka z Assisi je najmladšou strednou školou na území

mesta a okresu Vranov nad Topľou.

            Školský rok 2010/2011 je dvanástym rokom existencie cirkevného gymnázia na území mesta Vranov nad Topľou. Naše gymnázium poskytuje rodičom a ich deťom kvalitné vzdelávanie s cieľom úspešného zvládnutia prijímacích skúšok na vysoké školy v Slovenskej republike a v zahraničí.

            Škola vychádza zo záujmu rodičov, zákonných zástupcov žiakov a zohľadňuje aj záujmy žiakov tým, že v učebnom pláne sú zohľadnené návrhy a pripomienky našich žiakov a rodičov. Máme veľký záujem na tom, aby v našej škole bolo tvorivé kultivované a kultúrne ovzdušie, bez stresu.  Tento cieľ chceme dosiahnúť komunikáciou pedagogického zboru školy s našimi žiakmi a ich rodičmi.

            Pedagogický zbor našej školy je plne kvalifikovaný. Pracuje na svojom pedagogickom a duchovnom raste vo forme ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov. Zúčastňujeme sa pravidelne duchovných obnov a duchovných cvičení. Zapájame sa do rôznych projektov, aby sme vylepšili materiálno-technické zabezpečenie školy.

            Žiakom, keďže sú rozdielni, a nemôžeme na nich aplikovať rovnaký štýl učenia, chceme poskytovať individuálnu starostlivosť a motiváciu s cieľom hodnotiť ich rôznym spôsobom a mať od nich pravidelnú spätnú väzbu. Chceme ponúknuť nové štýly učenia, aby si žiaci mohli aj vybrať sami štýl, ktorý im najviac vyhovuje.

            Pedagogický zbor aktívne spolupracuje pri tvorbe nového vzdelávacieho obsahu. Sme tímom, ktorému záleží na kvalite a chceme z našej školy v blízkej i vzdialenej budúcnosti mať špičkové pracovisko, aby sa všetci zamestnanci a žiaci cítili ako doma.

 

Stupeň vzdelania : 2A, 3A

 

 1. Profil absolventa
   

 

Hlavnými cieľmi gymnaziálneho vzdelávania sú rozvinuté absolventské schopnosti, znalosti

a hodnotové postoje tak, aby bol pripravený pre pracovný a mimopracovný život v spoločnosti, aby získal nevyhnutný vzdelanostný základ pre pokračovanie aj celoživotné vzdelávanie a svoj osobný a sociálny rozvoj.

            Absolvent nášho gymnázia s vedomosťami, spôsobilosťami a zručnosťami získanými vo všeobecno-vzdelávacích predmetov je pripravený na štúdium na vysokých školách doma i v zahraničí a na prácu v tých oblastiach spoločenskej praxe na ktoré sa štúdiom týchto predmetov pripravil.  Počas štúdia si ma osvojiť vedomosti o zákonoch spoločenských a prírodných vied, rozumie im a vie ich aplikovať v praxi i teórii a chápe súvislosti medzi prírodnými a spoločenskými javmi. Na škole ho budeme viesť tak, aby nadobudol tieto spôsobilosti ( kompetencie ) :

 1. Aktívne , samostatne, sústavne sa vzdelávať, študovať aj cudzojazyčnú literatúru, osvojovať si nové poznatky a informácie, triediť ich, hodnotiť a použiť v nových neobvyklých situáciach.
 2. V teoretickej i praktickej činnosti abstraktne a logicky rozmýšľať, hlbšie chápať príčinné vzťahy medzi faktormi a zákonitosťami prírodných a spoločenských javov.
 3. Vedieť riešiť aj zložitejšie problémy, ktoré sa vyskytnú v jeho živote, v školskej a mimoškolskej práci.
 4. Osvojiť si nové vedomosti a zručnosti a rozvíjať a zdokonaľovať svoje všeobecné i špecifické spôsobilosti v meniacich sa podmienkach spoločenskej reality.
 5. Poznatky z matematiky, fyziky, chémie a biológie využiť v praxi pri ich aplikáciach.
 6. Byť tvorivým a produktívnym v oblasti fyzickej i duševnej práce, vedieť pracovať pre kolektív, vedieť hodnotiť svoju i prácu kolektívu

 

Sme cirkevnou katolíckou školou, preto vzdelávanie a výchova musia našim žiakom umožniť

rozvíjať svoju osobnosť, mravné a charakterové vlastnosti, ideové a politické presvedčenie, kresťanský svetonázor, pripravenosť podieľať sa na rozvoji demokracie i ochrane vlasti.

            Žiak našej školy je schopný chápať podstatu vlastenectva, zásad kresťanského humanizmu, princípov a zákonitostí. Má systematicky sledovať média – printové, elektronické. Vie si osvojiť aj ďalšie poznatky so zdravotno-hygienickej kultúry a vie sa postarať o svoj zdravý psychomotorický vývoj.

            Absolvent našej školy má široké vedomosti, rozvinuté pracovné zručnosti, so strategickým cieľom štúdia na vysokej škole akéhokoľvek zamerania.

 

 

 1. Pedagogické stratégie

 

Primárnym cieľom gymnázia sv.Františka  je dosiahnutú kvalitu rozvíjať aj na poli vzdelávacom a výchovnom. Efektívne pracovať. Kvalitný pedagóg je zárukou kvalitnej výchovy a vzdelania.

Nemajme strach z Krista, nič nám nezoberie a dá nám všetko. S pokojom a úprimne hľadajme pravdu, konajme dobro a neustále sa modlime. Iba s Ježišom máme perspektívu. Lepšie a viac milujme Pána. Trpme Božou trpezlivosťou, lebo svet vykupuje ukrižovaný Kristus. Budujme svätosť, lebo my všetci sme spoločenstvom svätých.

 

Medzi ďalšie pedagogické stratégie môžeme zaradiť stratégiu : Učiť sa, byť a uspieť a  sedem priorít - účelov na učenie sa:

(UNESCO 1993)

 

 1. Prežiť
 2. Plne rozvinúť svoje schopnosti
 3. Žiť a pracovať v dôstojnosti
 4. Zúčastniť sa na rozvoji spoločnosti
 5. Zdokonaliť kvalitu svojho života
 6. Robiť informované rozhodnutia
 7. Pokračovať v učení

 

Najväčšou hodnotou, ktorú nám daroval Pán Boh je sloboda. Sloboda bez zodpovednosti

neexistuje, preto budeme viesť žiakov k zodpovednosti za svoje konanie vo vzťahu k iným ľuďom a budeme dôsledne vyžadovať zodpovednosť za konanie žiakov. Vytvoríme prostredie spolupráce a kooperácie, prostredie , kde je úcta, vzájomný rešpekt, efektívna komunikácia. Žiaci sú pre nás nielen objektom výchovy, ale aj dôležitým partnerom v komunikácii, preto budeme využívať pestré, moderné metódy a fromy výučby i mimo prostredia budovy školy – exkurzie, blokové vyučovanie,  kurzy a pod.

            Dôležité je nezabúdať na telesný rozvoj, preto žiakom ponúkame v čase mimo vyučovania rôzne športové krúžky a aktivity podľa záujmu žiakov. V rámci povinnej výučby škola poskytne možnosť účasti na lyžiarskom kurze, plaveckom kurze a kurze na ochranu človeka, prírody a krajiny.

 

Podporujeme výučbu pomocou didaktickej techniky, semináre, diskusie, samostatné a tímové projekty, dlhodobé samostatné práce, prezentácie a obhajobu výstupov, praktickú výučbu.

Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. Využívame IKT vo vyučovaní,

zapojili sme sa do medzinárodného projektu Mládež v akcii.

V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť,

aktivitu,  sebahodnotenie.

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou individuálnych schopností.

Externý špeciálny pedagóg a psychológ poskytne odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy.

Práca v oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole veľmi bohatá. Aktivity sú zapracované do všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. Žiaci majú o túto oblasť veľký záujem. 

Členovia zdravotníckeho a  prírodovedného krúžku sa každoročne zapoja do rôznych súťaží a projektov.

 Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako besedy. I napriek tomu, že s tvrdými drogami sme sa nestretli, treba sústavne pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným využívaním voľného času i vlastným príkladom.

Budeme sa snažiť dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými formami výučby. Chceme si všímať ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva.

 

 1. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je žiak :

 1. so zdravotným znevýhodnením
 2. so sociálne znevýhodneného prostredia
 3. s nadaním

 

 

Na našej škole máme v tomto roku dvoch žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími

potrebami – zdravotné znevýhodnenie. Zo sociálne znevýhodneného prostredia máme 14 žiakov. Ostatných považujeme za žiakov s nadaním.

      Pre žiakov so špeciálnými výchovno-vzdelávacími potrebami vypracuje triedny učiteľ

individuálny výchovnovzdelávací program, ako otvorený dokument, ktorý sa môže v priebehu školského roda doplňať a upravovať podľa potreby žiaka.

            U žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa budeme orientovať na spoluprácu s rodičmi, individuálny prístup a spoluprácu s externým psychológom. Triedny učiteľ vypracuje individuálný výchovnovzdelávací program. Všetky špecifické úpravy musia zodpovedať potrebám takéhoto žiaka.

            Žiaci s nadaním budú optimálne rozvíjaní pedagógmi za aktívnej pomoci Centra pedagogickej a psychologickej poradne v Prešove. Aktívne zapojíme žiakov do predmetových olympiád a súťaží, pod odborným vedením skúsených pedagógov. Zapojíme ich do národných i medzinárodných projektov.

 

 

 

 1. Začlenenie prierezových tém

 

Prierezové témy budeme na našej škole realizovať ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu rôznych vyučovacích predmetov.

Mediálna výchova má umožniť žiakom, aby si osvojili rôzne stratégie kompetentného zaobchádzanias médiami a vedeli médiá selektívne využívať. Začlením ju do učebných osnov predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyk, etická výchova, biológia a informatika.

 

Osobnostý a sociálny rozvoj rozvíja u žiakov sebarefelciu, schopnosti rešpektovať práva iných, ale uplatňovať aj svoje vlastné práva a pestrovať kvalitné medziľudské vzťahy. Začleníme ho do učebných osnov predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, geografia, etická výchova a biológia.

 

Multikulturálna výchova umožňuje žiakom spoznávať sovju kultúru aj iné kultúry a tradície, rozvíja u žiakov schopnosť rešpektovať a toelrovať ich rozmanitosť. Začleníme ju do učebných osnov predmetov dejepis, geografia, sloevneký jazyk a literatúra, cudzie jazyky a etická výchova.

 

Environmentálna výchova prispeje k schopnosti žiaka hodnotiť vzťahy medzi človekonom a jeho životným prostredím a posilní jeho pocit zpdpovednosti v prístupe k ochrane živtného prostredia a k zdravému štýlu života. Začleníme ju do učebných osnov predmetov dejepis, geografia, slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, biológia, chémia, fyzika a etická výchova.

 

Ochrana života a zdravia má pripraviť žiaka na život v prostreedí, v ktorom sa nachádza, prostredníctvom poznávania tohto prostredia a na zvládanie mimoriadnych situácií spôsobených rôznymi nepredvídateľnými skutočnosťami. Začleníme ju do učebných osnov predmetov geografia, biológia, chémia, fyzika, dejepis a hlavne telesná výchova.

 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti rozvinie schopnosti žiakov pracovať s informáciami, argumentovať, pracovať v skupine a prezentovať sa s využitím informačných a komunikačných technológií. Zaradíme ju do všetkých predmetov.

 

Úlohou dopravnej výchovy na našej škole je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke- ako chodcov alebo cyklistov - pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich

vodičov motorových vozidiel. Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte školy, na detskom dopravnom ihrisku v centre mesta i v priestoroch okolia školy.

 

 

 

 

 

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

 

 

 

            Hodnotením zisťujeme ako postupujeme pri dosahovaní stanovených cieľov. Hodnotenie má byť nepretržité a je náročné na čas. Systém hodnotenia obsahuje nielen hodnotenie učiteľom, ale aj hodnotenie žiackym kolektívom a sebahodnotenie. Pri hodnotení budeme rešpektovať tieto pedagogické zásady :

 1. zásadu pozitívnosti
 2. zásadu transparentnosti
 3. zásadu individuálneho prístupu
 4. zásadu novosti

 

Formy hodnotenia :

 1. slovné
 2. znakové
 3. bodové

 

Motivácia je vzbudenie, udržanie a usmernenie ľudskej aktivity. Motiváciu rozdeľujeme na :

 1. vnútrornú
 2. vonkajšiu

 

Vnútorná motivácia ovplyvňuje primárnu – vychádza z osobnosti učiaceho sa a sekundárnu

- motívy, ktoré sú súčasťou učebnej látky, obsahu a prezentácie.

Vonkajšiu motiváciu môžeme ovplyvniť externým hodnotením a očakávaním sociálneho okolia,

predovšetkým rodičov.

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:

1. Hodnotenie žiakov

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov

3. Hodnotenie školy

 

 1. Hodnotenie  žiakov

Hodnotenie žiakov vychádza z vnútorného poriadku a kritérií, ktoré schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v Pedagogickej rade školy.

 1. Hodnotenie  pedagogických zamestnancov

Raz ročne, na konci školského roka, riaditeľ školy hodnotí prácu všetkých pedagogických zamestnancov počas uplynulého školského roka. Na základe týchto foriem vnútorného systému kontroly :

 • hospitačná činnosť
 • výsledky žiakov v predmetových olympiádach a súťažiach a ich úspešnosť
 • úspešnosť prijatia žiakov na vysoké školy
 • ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
 • dôsledné plnenie zverených úloh

 

 1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

 

„Ľudia sú náš najväčší kapitál“.

Hlavným cieľom hodnotenia zamestnancov (personálny manažment školy) je dosiahnúť súlad medzi profesionálnym snažením zamestnacov školy a jej strategickými cieľmi.

Našim cieľom je v personálnej oblasti, aby boli všetci zamestnanci spokojní, aby boli spokojní žiaci a ich rodičia.

Celkové hodnotenie pedagogických zamestnancov sa skladná z komplexu viacerých  hodnotení. Ide o :

 • spätnú väzbu a hodnotenie pedagogického zamestnanca žiakmi (študentmi),
 • spätnú väzbu a hodnotenie pedagogického zamestnanca komunitou             ( rodičmi, spolupracovníkmi, odborníkmi a spolupracovníkmi z iných organizácií...)
 • sebahodnotenie a sebarefleciu pedagogického  zamestnanca
 • spätnú väzbu a hodnotenie pedagogického zamestnanca vedením školy, prípadne štátnou školskou inšpekciou.

 

Kritéria hodnotenia učiteľa ako jedna zo súčastí personálnej práce vedenia školy :

 

Kritéria hodnotenia učiteľa vo vzťahu k žiakom :

 1. vie diagnostikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiakov,
 2. vie motivovať žiakov k učeniu,
 3. rozvíja vyššie úrovne poznávania žiakov, logické myslenie, kritické myslenie, analýzu, tvorivosť,
 4. rozvíja personálne zručnosti žiakov (samostatnosť, zodpovednosť, sebadôveru, sebahodnotenie, sebaúctu, sebamotiváciu...)
 5. rozvíja sociálne zručnosti žiakov ( spoluprácu a kooperáciu, empatiu, vzájomnú pomoc, komunikáciu...),
 6. pristupuje k žiakom individuálne, pomáha žiakom so špeciálnymi potrebami,
 7. rešpektuje názory žiakov, podporuje ich vyjadrovanie.

 

Kritéria hodnotenia učiteľa vo vzťahu k edukačnému procesu :

 1. vie určiť edukačné ciele vo väzbe na učebné osnovy,
 2. vie určiť učebné ciele orientované na žiaka,
 3. vie vybrať obsah edukácie, metódy, formy a ostatné prostriedky edukácie v náväznosti na zvolené ciele,
 4. využíva zážitkové učenie, kooperatívne učenie a iné formy sociálneho učenia,
 5. dodržiava pravidlá hodnotenia žiakov, priebežne hodnotí snahu, výkon a pokrok žiaka,
 6. vie určiť kritériá hodnotenia a sumatívne hodnotiť žiaka,
 7. vytvára dobrú klímu v triede,
 8. vie riešiť konflikty v triede,
 9. je žiakmi akceptovaný, má prirodzenú autoritu.

 

Kritéria hodnotenia učiteľa vo vzťahu k sebarozvoju :

 1. dokáže hodnotiť a reflektovať svoj výchovno-vzdelávací proces a vlastné správanie, pozná svoje silné a slabé stránky,
 2. darí sa mu efektívne komunikovať s rodičmi žiakov,
 3. vie komunikovať s inými organizáciami a okolím školy,
 4. dokáže plánovať svoj profesijný rast,
 5. absolvuje rôzne formy kontinuálneho profesijného vzdelávania s cieľom zlepšovať edukáciu,
 6. dokáže nové vedomosti a zručnosti v škole im plementovať prostredníctvom metodického združenia alebo predmetovej komisie,
 7. využíva IKT v profesijnom rozvoji a v edukácii,
 8. vie pracovať v tíme
 9. podieľa sa na zavádzaní zmien alebo inovácií v škoe,
 10. podieľa sa na tvorbe alebo realizácii projektov.

 

Kritéria hodnotenia učiteľa vo vzťahu k normám a pracovnému správaniu

 

 1. vedie správne pedagogickú dokumentáciu
 2. dodržiava zákonník práce, vnútorný poriadok školy, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pracovný čas...,
 3. zúčastňuje sa pracovných a pedagogických porád,
 4. podieľa sa na organizovaní a realizácii aktivít po vyučovaní ( krúžky, akadémie, vystúpeina, verejnoprosšné činnosti...),
 5. dosahuje dobré výsledky so žiakmi v súťažiach a olympiádach.

 

 

 1. Hodnotenie školy

 

Cieľom hodnotenia je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na nich kladené. A jednak aj preto, aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP.

 

            Súčasťou vlastného hodnotenia školy je :

 1. vlastné hodnotenie učiteľov, žiakov a manažmentu školy
 2. hodnotenie učiteľov žiakmi, rodičmi a vedúcimi pedagogickými zamestnancami
 3. hodnotenie školy učiteľmi, ostatnými zamestnancami, žiakmi, rodičmi, zriaďovateľom
 4. hodnotenie manažmentu školy učiteľmi, odborními z vonkajšieho prostredia, zriaďovateľom.

 

Na vykonanie hodnotenia školy využijeme otvorené hodnotenie, aby sme zmapovali

existujúci stav na škole. Najčastejšie používanými metódami budú rozhovor, pozorovanie, dotazník, brainstorming, benchmarking, SWOT analýza.

            Za dôležité a objektívne nástroje hodnotenia považujeme analýzu výsledku prijímacích skúšok na vysoké školy. Naša škola vykazuje veľmi dobré výsledky v prijímaní na vysoké školy.

 

Školský rok       počet žiakov     prijatí na VŠ      priemerný prospech      PFEČ               PFIČ

 

209/2010                      26            25                            ANJ B1            79,27                82,80

                                                                                  ANJ B 2           93,30                95,00

                                                                                  M                     54,98

                                                                                  SJL                  69,60                76,10

 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:

 • Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôležitosti
 • Posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe
 • Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení

 

 

IV. Školský  učebný plán

 

- tvorí prílohu

News

Contact

 • Cirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou
  Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou
 • 057/4464281
  0904 509150

Photogallery