• HV I.roč.

  • UČEBNÉ OSNOVY

    

    

    

   Názov predmetu

   Hudobná výchova

   Časový rozsah výučby

   1 hodina týždenne

   33 hodín ročne

   Názov ŠVP

   ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM 1 STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

   ISCED  1 – PRIMÁRNE VZDELÁVANIE

   Názov ŠkVP

   Vychovávať k svätosti, učiť múdrosti, všetko s Láskou

   Ročník

   PRVÝ

   Stupeň vzdelania

   ISCED  1 – PRIMÁRNE VZDELÁVANIE

   Forma štúdia

   DENNÁ

   Vyučovací jazyk

   SLOVENSKÝ

    

    

   1.    Charakteristika vyučovacieho predmetu

    

   Poslaním hudobnej výchovy v základnej škole je vytvárať plnohodnotnú protiváhu

   k prevažne vzdelávacím, náukovo orientovaným predmetom vyučovania.

   Cieľom hudobnej výchovy v 1. ročníku ZŠ je nadviazať na hrové činnosti

   preprimárneho vzdelávania, pokračovať v nich a postupne využívať hudobné

   experimentovanie ako príležitosť na uplatňovanie poznávania zákonitostí hudby. Patrí do

   vzdelávacieho okruhu Umenie a kultúra, ktorého úlohou je sprostredkovať národné a svetové

   kultúrne dedičstvo a prispieť k položeniu základov všeobecnej vzdelanosti národa.

   V prvých ročníkoch primárneho vzdelávania majú prevahu hudobné prejavy: vokálnointonačné,

   hudobno-pohybové, inštrumentálne, percepčné a hudobno-dramatické činnosti.

   Hudobná výchova má rozvíjať citový svet žiaka, rozvíjať celkovú hudobnosť žiakov,

   vychovať vnímavého a aktívneho poslucháča, smerovať k individuálne podmienenej,

   slobodnej vkusovej orientácii.

    

    

   2.    Ciele vyučovacieho predmetu

    

   Prostredníctvom

   • poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových piesní, pochopením úlohy

   ľudovej piesne v živote človeka a spoločnosti si osvojiť hudobný materinský jazyk

   a takto prispieť k rozvíjaniu kultúrnych kompetencií žiakov,

   • poznania slovenského zvykoslovia , vlasteneckých piesní, umeleckého spracovania

   ľudových piesní hudobnými skladateľmi, minulej a súčasnej podoby ľudových piesní

   získať základy národnej identity a vlastenectva,

   • postupného poznávania umeleckých artefaktov ich chápať ako prirodzenú súčasť

   svojho života

    

    

    

   Kognitívne ciele:

    

   • poznávať svet zvukov a hudby pomocou detskej hry

   • postupne získavať elementárne základy hudobných vedomostí, výrazových

   prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivo pracovať

   • prispievať k rozvoju hudobných schopností žiakov pomocou hudobných činností

   • zvládnuť postupný prechod od spontánnych hudobných hier k hrám s pravidlami

   a zámernej práci s hudobným materiálom

   • poznávať zákonitosti tvorby hudobných diel

   • získať základy hudobného myslenia a elementárne základy hudobno-estetického

   vedomia v sústave hudobných vedomostí a vkusových postojov

    

    

   Socioafektívne ciele:

    

   • uvedomovať si a rozlišovať mravné a estetické hodnoty

   • empaticky pristupovať k precíteniu a pochopeniu umeleckých diel a asertívne

   vyjadrovať vlastné názory a postoje

   • bez predsudkov pristupovať k vnímaniu umeleckých hodnôt rôznych kultúr

   • vedieť plánovať, propagovať, realizovať i prezentovať vlastnú prácu, skupinové

   projekty, postupne získavať schopnosť spolupracovať v tíme

    

    

    

   3.    Výchovné a vzdelávacie stratégie

    

   Environmentálna výchova

   Ochrana života a zdravia

   Osobnostný a sociálny rozvoj

   Multikultúrna výchova

   Dopravná výchova

   Výchova k manželstvu a rodičovstvu

    

   4.    Požiadavky na výstup

    

   Žiak :

   -         vedel čisto a so správnym výrazom primeraným piesni zaspievať minimálne 12 detských a ľudových piesní, hier so spevom

   -         vedel hrať jednoduché rytmické motívy pozostávajúce z hodnôt štvrťových, osminových nôt a pomlčiek, použil ich pri tvorbe sprievodu k piesňam..

   -         pohybom správne reagoval na hudbu

   -         poznal minimálne 4 hudobné skladby a ich autorov, dokázal vystihnúť náladu hudby

   -         uskutočnil minimálne 1 hudobno-dramatické vystúpenie

    

    

    

    

   5.    Stratégie vyučovania

    

   V predmete sa budú využívať formy samostatnej i skupinovej práce. Z metód sa budú

   využívať zážitkové, kognitívne, skúsenostné metódy, zo slovných metód dialóg a diskusia,

   metódy hrania rol. Medzi špecifické metódy budú patriť – intonačná metóda s použitím

   relatívnej solomizácie, imitačná a kombinovaná metóda osvojovania piesní, riadené

   objavovanie hudby, informačno – receptívna metóda, improvizácia.

    

   Odporúčané organizačné formy a metódy hudobno-výchovnej práce

   Učiteľ sa usiluje o to, aby poskytoval podnety pre hudobnú aktivitu žiakov, preto odporúčame:

   ·        skupinové, projektové, diferencované vyučovanie; návštevu hudobných podujatí, besedy,

   ·        zážitkové, kognitívne, skúsenostné metódy, dialóg a diskusiu, metódy hrania rol;

               špecifické metódy: intonačná metóda s  použitím relatívnej solmizácie, imitačná   

               a kombinovaná metóda osvojovania piesní, riadené objavovanie hudby, informačno-

               receptívna metóda, improvizácia.

    

    

    

   6.    Učebné zdroje

    

   Učebným zdrojom bude učebnica hudobnej výchovy pre 1. ročník ZŠ, CD nosiče

   a audiokazety s piesňami pre deti, notový materiál pre hru na zobcovu flautu, návštevy

   hudobných predstavení pre deti organizované školou, inými organizáciami.

    

    

   7.    Obsah vzdelávania

    

   Obsah

   Kompetencie

   Výstup

   Hry so spevom, jednoduché slo-venské ľudové piesne, detské piesne v rozsahu c1 – a1, umelecké úpravy ľudových piesní, krátke skladbičky pre deti.

    Sluchová príprava intonácie 5., 6., 3 stupňa v durovej tónine, rytmizácia slov a riekaniek, ryt-mické a melodické hry, realizácia rytmu pozostávajúceho z štvrťových a osminových hodnôt,

   vyjadrenie obsahu piesní a sklad-bičiek pohybom.

   Zvuk, tón, reč, spev.

   Vokálno-intonaččinnosti

   Získať základné spevácke

   zručnosti a návyky.

   Detské a ľudové piesne spievať

   čisto a rytmicky presne, adekvátne nálade.

   Poznať a správne realizovať

   hodnoty nôt , (štvrťová, osminová + pomlčky).

    

   Inštrumentálne činnosti

   Poznať jednoduché rytmické

   nástroje a ovládať techniku

   hrania na nich.

    Pomocou detských hudobných nástrojov podporiť náladu piesne.

    

   Hudobno-pohybové činnosti

   Vedieť správne chodiť a pochodo-vať podľa hudby, reagovať na zmeny tempa a dynamiky.

    

   Percepčné činnosti

   Poznať krátke veku primerané

   hudobné skladby a pohybom

   reagovať naň.

    

   Hudobno-dramatické činnosti

   Vytvárať vlastnú hudobnú

   krajinu v danom tónovom

   priestore. Hudobné nástroje

   chápať ako prostriedok na

   vykreslenie prostredia, postáv a nálad.

   Vedieť čisto a so správnym výrazom primeraným piesni

   zaspievať minimálne 12 detských a ľudových piesní, hier so spevom.

    

    

    

    

    

    

   Vedieť hrať jednoduché rytmické motívy pozostávajúce z hodnôt

   štvrťových, osminových nôt a pomlčiek, použiť ich pri tvorbe sprievodu k piesňam..

    

    

    

   Pohybom správne reagovať na hudbu.

    

    

    

   Poznať minimálne 4 hudobné skladby a ich autorov, dokázať

   vystihnúť náladu hudby.

    

    

   Uskutočniť minimálne 1 hudobno-dramatické vystúpenie.

    

   Postoje

   Žiak

   ·        si vytvára vzťah  k speváckemu prejavu, k slovenskej ľudovej hudbe, vie  hodnotiť svoj hudobný prejav a výkon spolužiakov,                                                

   ·        postupne si  vytvára kladný vzťah k hudbe: radosť z elementárneho kolektívneho muzicírovania a spontánneho tvorenia, vnútornú potrebu počúvať hudbu a vedieť ju charakterizovať.

   Žiak

   ·        spoznáva hudbu rôzneho typu, domácu, regionálnu, iných národov, vo všetkých žánrových, štýlových a funkčných podobách, z hľadiska spoločenského, historického, rešpektuje špecifiká, pozná a váži si kultúru svojho národa a iných národov, 

   ·        pochopí morálne posolstvo hudobných rozprávok a príbehov- sociologická funkcia,

   ·        získané vedomosti prepája s vlastnou skúsenosťou, analógiou zo života (metafora), využitím (kognitívnych) vedomostí z iných predmetov.

    

    

    

   8.    Hodnotenie predmetu

    

    

   Hodnotenie žiakov v 1. ročníku sa uskutočňuje ústnou formou – pochvalou; oceneniami,

   pečiatkami, diplomami.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                 Časovo – tematický plán z hudobnej výchovy

    

       Ročník : prvý                    Počet hodín týždenne : 1                       Počet hodín ročne : 33

    

   Mes.

   Týž.

    Téma / učivo

      Činnosti

   Výchovno – vzdelávacie ciele

     Pomôcky

                                                               SEPTEMBER                                                            

                    

       1.

   Zlatá brána

   (ľudová)

    

   Vokálne činnosti,

    inštrumentálne činnosti,

   hud. – pohybo-vé činnosti

    

   Prebudiť záujem o spoločný spev a pohybový prejav i hru na detských nástrojoch.

   Vyvolať aktivitu detí, vzbudiť v nich radosť a veselosť.

   Rozvíjať rytmické cítenie – vyjadriť pravidelnú pulzáciu štvrťových hodnôt.

    

   nástroj,

   Orffove nástroje,

   učebnica str. 4 - 5,

   CD alebo MG prehrávač,

   nahrávka

    

       2.

   Hodiny

    (podľa ľudových motívov)

    

   Vokálne činnosti,

   inštrumentálne činnosti, percepčné činnosti

    

   Osvojiť si jednoduchú riekankovú  pie-seň Hodiny.                               Poznávať a rozoznávať zvuky z okolia.                                          Prehĺbiť si skúsenosti s rytmom štvrťových hodnôt.

   OČAP – Druhy varovných signálov.

    

   nástroj,

   Orffove nástroje,

   učebnica str. 6 - 7,

   CD alebo MG prehrávač,

   nahrávka

       3.

   Dezider Kardoš: Húsky biele, húsky

    

   Vokálne činnosti,

    inštrumentálne činnosti

    

   Naučiť sa spievať detskú pieseň.                                                       Rozvíjať si rytmické cítenie striedaním štvrťových a osminových hodnôt.

   EnV – Poznávanie rastlín a živočíchov v regióne.

    

   nástroj,

   Orffove nástroje,

   učebnica str. 8 - 9,

   CD alebo MG prehrávač,

   Nahrávka

       4.

   Václav Trojan: Kuriatko a slon       

   (počúvanie)

    

   Vokálne činnosti,

   inštrumentálne činnosti,

   hud. – pohybo-vé činnosti,

   percepčné činnosti

    

   Počúvaním sa oboznámiť so skladbič-kou charakterizujúcou zvieratká.

   Všímať si kontrastné motívy a v nich použité výrazové prostriedky, predo-všetkým vzťah vysoko-nízko.

    Pohybom vyjadriť charakterizačné motívy, ale aj náladu skladby.

    

    

   nástroj,

   Orffove nástroje,

   učebnica str. 10 – 11,

   CD alebo MG prehrávač,

   nahrávka

    

    

   OKTÓBER

       1.

   Zajačik, do lesa     

   (ľudová)

    

   Vokálne činnosti,

   inštrumentálne činnosti,

   hud. – pohybo-vé činnosti,

    

    

   Osvojiť si detskú pieseň tanečného charakteru.

   Zladiť spev   s pohybovým prejavom.

   Rozlišovať vyššie a hlbšie znejúce tóny.

   Prehlbovať si skúsenosti so striedaním štvrťových a osminových rytmických hodnôt.

   OČAP – Zásady správneho a bezpečného správania sa v prírode.

    

   nástroj,

   Orffove nástroje,

   učebnica str. 12 – 13,

   CD alebo MG prehrávač,

   nahrávka

    

       2.

   Pôjdeme my do lesíka, chytíme si zajačika

   ( ľudová )

    

   Vokálne činnosti,

   inštrumentálne činnosti,

    

   Naučiť sa jednoduchú detskú pieseň. Uvedomiť si pohyb melódie nahor a nadol i na rovnakej výške.

   EnV – Význam druhovej rozmanitosti pre zachovanie biologickej rovnováhy

   na Zemi.

    

    

    

   nástroj,

   Orffove nástroje,

   učebnica str. 14 – 15,

   CD alebo MG prehrávač,

   nahrávka

    

   Mes.

   Týž.

    Téma / učivo

      Činnosti

   Výchovno – vzdelávacie ciele

     Pomôcky

                                     OKTÓBER                                                             

                    

       3.

   Bola babka

   (ľudová)

    

   Vokálne činnosti,

    inštrumentálne činnosti,

   hud. – pohybo-vé činnosti

    

    

   Naučiť sa detskú ľudovú pieseň  a sprevádzať ju rytmickým sprievodom a jednoduchým tancom.

   Poznať pieseň do tanca.

   Rozoznávať spievaný a hovorený pre-jav.

   Rozvíjať rytmické cítenie, doplniť dote-rajšie skúsenosti s rytmom.

   Pri rytmizácii vystriedať štvrťovú hod-notu pomlčkou.

   Zopakovať si skúsenosti s melodickým vzťahom vyššie - nižšie.

   VMR – Príbuzenské vzťahy.

    

   nástroj,

   Orffove nástroje,

   učebnica str. 16 – 17,

   CD alebo MG prehrávač,

   nahrávka

    

       4.

   Belo Felix: Pieseň na dvoch tónoch

    

   Vokálne činnosti,

   inštrumentálne činnosti,

    

   Osvojiť si detskú pieseň, ktorá je výcho-diskom na upevnenie intonačných vzťahov.                                                                         Získať čo najviac skúseností so spevom výškového vzťahu tónov so - mi a jeho intonáciou podľa grafického i priesto-rového názoru.

    

   nástroj,

   Orffove nástroje,

   učebnica str. 18 - 19,

   CD alebo MG prehrávač,

   nahrávka

                                                      NOVEMBER

       1.

    

    

    

    

   Jesenné prázdniny

    

    

    

       2.

   Kováč kuje, mechy duje

   (ľudová)

    

   Vokálne činnosti,

   inštrumentálne činnosti,

    

    

   Naučiť sa spievať detskú ľudovú pieseň.                                          Melodizovať slová (vlastné mená) v intervale so - mi.     

   Dodržať rytmus, metrum v rytmicko-melodickej hre Kto je to?

   OČAP – Evakuácia školy a prípade ohrozenia požiarom.

    

   nástroj,

   Orffove nástroje,

   učebnica str. 20 – 21,

   CD alebo MG prehrávač,

   nahrávka

    

       3.

   Skáče žaba po blate

    (ľudová riekan-ka)                                  

   Alois Sarauer:   Bocian na pre-chádzke

   (počúvanie)

    

   Vokálne činnosti,

   inštrumentálne činnosti,

   percepčné činnosti

    

   Spievať s grafickou oporou jednoduchú melódiu z dvoch tónov.

    Započúvať  sa do krátkej klavírnej skladbičky a pohybom vyjadriť jej pra-videlný rytmus.

   Precvičiť si rytmické motívy so štvrťo-vou pomlčkou.

   Doplniť príbeh o žabkách zvukomaleb-nými prvkami.

   EnV – Rozdelenie vody podľa výskytu a použitia.

    

   nástroj,

   Orffove nástroje,

   učebnica str. 24 – 25,

   CD alebo MG prehrávač,

   nahrávka

       4.

   Šijeme vrecia šijeme

   (ľudový tanec)

    

   Vokálne činnosti,

    hud. – pohybo-vé činnosti

    

    

   Naučiť sa spievať a tancovať ľudový tanec.

   VlV – Oboznámenie s ľudovými hrami detí v minulosti.

    

   nástroj,

   učebnica str. 74

    

       5.

   Čo deťom k šťastiu treba

    

   Vokálne činnosti

    

    

   Naučiť sa spievať detskú pieseň.

   VMR – Láska k rodičom.

    

    

    

    

   nástroj,

   Orffove nástroje,

   učebnica str. 72

    

   Mes.

   Týž.

    Téma / učivo

      Činnosti

   Výchovno – vzdelávacie ciele

     Pomôcky

                                          DECEMBER

                    

       1.

   Belo Felix: Mikuláš

    

   Vokálne činnosti,

    inštrumentálne činnosti

    

    

   Naučiť sa spievať pieseň k sviatku Mikuláša.

   Prehlbovať si doterajšie rytmizačné schopnosti.

   Melodizovať slovné spojenia s použitím tónového vzťahu so – mi.

    

   nástroj,

   Orffove nástroje,

   učebnica str. 26 – 27,

   CD alebo MG prehrávač,

   nahrávka

       2.

   Eugen Suchoň: Varila myšička  kašičku

   (počúvanie)

    

    

   Vokálne činnosti,

   inštrumentálne činnosti, percepčné činnosti

    

   Zopakovať si známe detské riekanky.

   Započúvať sa do vokálno – inštrumen-tálnej skladby, ktorej základom sú detské riekanky.

   Obohatiť štylizovanými zvukmi jednoduchý príbeh ( detská hudobná tvorivosť).

    

   nástroj,

   Orffove nástroje,

   učebnica str. 28 - 29,

   CD alebo MG prehrávač,

   nahrávka

       3.

   Povedzte nám, pastuškovia     

   (ľudová koleda)

    

   Vokálne činnosti

    

    

   Naučiť sa spievať koledu, sprevádzať ju jednoduchým rytmickým sprievodom.

   Rytmizovať a melodizovať texty s tematikou Vianoc.

   Sledovať a znázorniť pohybom i graficky pohyb melódie.

   NV – Narodenie Ježiša Krista.

    

   nástroj,

   učebnica str. 30 - 31,

    

       4.

    

    

    

   Vianočné prázdniny

    

                                                        JANUÁR

       1.

   Už je zima, už je tu

   (ľudová)

    

   Vokálne činnosti,

   inštrumentálne činnosti,

    

    

   Naučiť sa spievať detskú pieseň so zimnou tematikou.

    

    

   nástroj,

   Orffove nástroje,

   učebnica str. 32 – 33,

   CD alebo MG prehrávač,

   nahrávka

       2.

   Bude zima, bude mráz

   (ľudová)

    

   Vokálne činnosti,

   inštrumentálne činnosti

    

    

   Osvojiť si detskú pieseň o zime.

   Prehĺbiť si rytmizačné schopnosti v rytmických dialógoch.

   Tvoriť krátke rytmické motívy.

   Obohatiť zvukomalebnými prvkami krátky príbeh o zime.

   OČAP – Ochrana pred chorobami, účelné obliekanie.

    

   nástroj,

   Orffove nástroje,

   učebnica str. 34 – 35,

   CD alebo MG prehrávač,

   nahrávka

    

       3.

   Spi, dieťatko, spi že

    (ľudová)

   E. Suchoň : Haju, haju, hajušky

   ( počúvanie )

    

   Vokálne činnosti,

   percepčné činnosti

    

   Naučiť sa spievať uspávanku.

   Uvedomiť si funkciu uspávanky.

   Započúvať sa do uspávanky v úprave skladateľa.

   Porovnať charakterovo odlišné piesne, uvedomiť si ich základný výraz a interpretáciu.

   Základné dynamické kontrasty v speve.

   VMR – Rodičovská láska a jej význam v živote dieťaťa.

    

   nástroj,

   učebnica str. 36 – 37,

   CD alebo MG prehrávač,

   nahrávka

    

    

    

       4.

   Janko Matuška: Zem spí

    

   Percepčné

   činnosti

    

    

   Vypočuť si pieseň o zime s clivou náladou, sledovať výraz melódie i zvukomaľbu v texte.

    

    

    

   nástroj,  učebnica str. 38 – 39, CD alebo MG prehrávač,

   Mes.

   Týž.

    Téma / učivo

      Činnosti

   Výchovno – vzdelávacie ciele

     Pomôcky

     JANUÁR

                    

      

   ( počúvanie )

    

    

   Sledovať funkciu dynamiky.

   Pokúsiť sa o jemný, tichý spev.

   Vyjadriť pohybom prežívanú náladu, tempové a dynamické kontrasty.

    EnV – Vzájomné vzťahy v ekosystéme.

    

   nahrávka

    

                                        FEBRUÁR

       1.

   Mám ručníček mám

   (ľudová hud. - pohybová hra)          

   Vyčítanka

   (ľudová)

    

    

   Vokálne činnosti,

   inštrumentálne činnosti,

   hud. – pohybo-vé činnosti,

   percepčné činnosti

    

   Naučiť sa ľudovú hru so spevom.

   Pohybovať sa v rytme spievanej piesne.

    

    

    

    

   Rytmizovať a melodizovať  vyčítanku.

   VMR – Význam blízkeho človeka pre život jedinca.

    

   nástroj,

   Orffove nástroje,

   učebnica str. 28 - 29,

   CD alebo MG prehrávač,

   nahrávka

       2.

   Išla sova na tanec

    (ľudová )

    

   Vokálne činnosti

   inštrumentálne činnosti,

   hud. – pohybo-vé činnosti

    

   Naučiť sa spievať veselú pieseň do tanca.

   Sprevádzať ju rytmickým sprievodom a tvoriť z nej tanečné variácie.

   Hrať sa hudobnú hru s melodizovaným dialógom.

    

   nástroj,

   Orffove nástroje,

   učebnica str. 30 - 31,

    

       3.

   Camille Saint Saens: Akvárium

   (počúvanie)                     

   Povedala ryba

   (ľudová riekanka na rytmizáciu)

    

   Vokálne činnosti,

   inštrumentálne činnosti,

   percepčné činnosti

    

   Započúvanie sa do inštrumentálnej skladby a pohybom i výtvarne znázorniť náladu, ktorú skladby vyjadruje.

   Rytmizovať alebo melodizovať text riekanky a tvoriť k nej rozmanité rytmické sprievodné hlasy.

    

   nástroj,

   Orffove nástroje,

   učebnica str. 44 – 45,

   CD alebo MG prehrávač,

   nahrávka

       4.

    

    

    

    

   Jarné prázdniny

    

    

    

                               MAREC

       1.

   Dezider Kardoš: Prosil líšku vĺčik

    

   Vokálne činnosti,

   inštrumentálne činnosti

    

    

   Naučiť sa spievať detskú žartovnú pieseň.

   Uvedomiť si pohyb melódie niektorých známych piesní.

   Utvrdzovať sa v intonácii so – la- so – mi.

   OČAP – Zvieratá vo voľnej prírode.

   ZV – Nebezpečenstvo besnoty.

    

   nástroj,

   Orffove nástroje,

   učebnica str. 46 – 47,

   CD alebo MG prehrávač,

   nahrávka

    

       2.

   Janko Matuška: Fialôčka, fiala

    

   Vokálne činnosti,

   inštrumentálne činnosti

    

   Naučiť sa pieseň s jarnou tematikou, sprevádzať ju na rytmických nástrojoch.

   Sledovať pohyb melódie piesne – nedokončenú a dokončenú melódiu.

   Melodizovať slovné spojenia, realizovať ich v reťazovej hre.

   EnV – Pestovať kladný vzťah k jarným kvetom.

    

    

    

    

    

    

   nástroj,

   Orffove nástroje,

   učebnica str. 48 – 49,

    

    

   Mes.

   Týž.

    Téma / učivo

      Činnosti

   Výchovno – vzdelávacie ciele

     Pomôcky

                                        MAREC

       3.

   Štefan Kantor:Ťuki, ťuki ,ťukalo

   Modest Petrovič Musorskij:            Tanec kuriatok v škrupinách

   (počúvanie)

    

   Vokálne činnosti,

   inštrumentálne činnosti,

   percepčné činnosti

    

   Naučiť sa spievať detskú pieseň s inštru-mentálnym sprievodom klavíra i detských rytmických nástrojov ( vrátane predohry, medzihry, dohry ).

   Tvoriť rytmické motívy hrou na tele i na rytmických nástrojoch.

   Využitie nástrojov s rôznou farbou.

   Vypočuť si inštrumentálnu skladbu.

    

   nástroj,

   Orffove nástroje,

   učebnica str. 50 - 51,

   CD alebo MG prehrávač,

   nahrávka

    

       4.

   Ondrej Francisci:Pieseň o trúbke                                

   Peter Iljič Čajkovskij: Pochod drevených vojačikov

   (počúvanie)

    

   Vokálne činnosti,

   inštrumentálne činnosti,

   hud. – pohybo-vé činnosti,

   percepčné činnosti

    

   Naučiť sa spievať pochodovú pieseň.

   Pochodovať podľa piesne.

   Zoznámiť sa s pochodovou skladbou.

   Tvoriť rytmy vhodné do pochodu.

   OČAP – Organizovaný pochod s dodržiavaním pravidiel CP.

    

   nástroj,

   Orffove nástroje,

   učebnica str. 52 - 53,

   CD alebo MG prehrávač,

   nahrávka

       5.

   Vŕšok, dolina

   (ľudová)

    

   Vokálne činnosti

   inštrumentálne činnosti,

   hud. – pohybo-vé činnosti

    

    

   Naučiť sa veselú ľudovú pieseň vhodnú do tanca.

   V súvislosti s piesňou utvrdiť poznatky o pohybe melódie.

   Zvukomalebne dotvoriť krátky príbeh.

   VMR – Rovnocennosť muža a ženy a ich špecifickosť.

    

    

   nástroj,

   Orffove nástroje,

   učebnica str. 54 - 55,

    

                   APRÍL

       1.

    

    

    

   Veľkonočné prázdniny

    

    

    

       2.

   Belo Felix: Prší, prší?

    

   Vokálne činnosti

    

   Naučiť sa pieseň dramatizáciou ako súčasť rozprávky.

   Využiť pritom adekvátne zvukové efekty.

   OČAP – Význam prírodných zdrojov pre človeka.

   Význam vody v prírode.

   Pitie povrchovej vody.

    

    

   nástroj,

   učebnica str. 56 – 57,

   CD alebo MG prehrávač,

   nahrávka

    

       3.

   Ladislav Burlas: Vlak               

   Peter Eben: Vlak sa rozbieha

   (počúvanie)

    

   Vokálne činnosti,

   inštrumentálne činnosti

    

    

   Naučiť sa spievať detskú pieseň Vlak s klavírnym sprievodom.

   Pohybovať sa podľa rytmu piesne.

   Pohybom, slovnou deklamáciou i hrou na nástrojoch vyjadriť rozmanité tempo.

   Započúvať sa inštrumentálnej skladby so zvukomalebným charakterom.

   Sledovať použité hudobno – vyjadro-vacie prostriedky ( zmenu  tempa, dynamiky ).

   DV – Pravidlá správania sa vo verejných dopravných prostriedkoch.

    

    

   nástroj,

   Orffove nástroje,

   učebnica str. 58 – 59,

   CD alebo MG prehrávač,

   nahrávka

    

   Mes.

   Týž.

    Téma / učivo

      Činnosti

   Výchovno – vzdelávacie ciele

     Pomôcky

    

       4.

   Belo Felix:  V  kvetinovom

    

   Vokálne činnosti

    

   Naučiť sa spievať detskú žartovnú pieseň s prírodnou tematikou.

    

   nástroj,

   učebnica str. 60 – 61,

            APRÍL

    

   bufete

    

   inštrumentálne činnosti

    

    

   Získať prvú skúsenosť s rytmom v trojdobom takte.

   Utvoriť jednoduchý rytmický sprievod k piesni a jednoduché tanečné variácie.

   Upevniť si schopnosti rytmizácie a me-lodizácie slovných spojení v hudobných hrách.

   OČAP – Jedovaté huby a rastliny.

    

   Orffove nástroje,

   CD alebo MG prehrávač,

   nahrávka

    

                                                         MÁJ

       1.

   Ladislav Burlas: Zrelá fazuľa

    

    

   Vokálne činnosti,

   inštrumentálne činnosti,

    

    

   Naučiť sa jednoduchú detskú pieseň a obohatiť ju rytmickým sprievodom z dvoch hlasov.

   Rozvíjať si rytmické cítenie v hudob-ných hrách.

   Pokus o zápis rytmu.

   Určovať piesne podľa ich melódie ( hu-dobné hádanky ).

   EnV – Význam pôdy pre život na Zemi.

    

   nástroj,

   Orffove nástroje,

   učebnica str. 62 - 63

    

       2.

   Maličká som

   (ľudová)            

   Eugen Suchoň: Maličká som

   (počúvanie)

    

   Vokálne činnosti

   inštrumentálne činnosti,

   hud. – pohybo-vé činnosti, percepčné činnosti

    

    

   Naučiť sa detskú ľudovú pieseň vhodnú do tanca.

   Obohatiť pieseň tanečnými krokmi, prípadne aj inštrumentálnym sprievo-dom.

   Sledovať úpravu piesne v inštrumentál-nej podobe.

   Zoznámiť sa s hudobným nástrojom – husľami.

   VMR – Úcta k rodičom. 

    

    

   nástroj,

   Orffove nástroje,

   učebnica str. 54 - 55,

   CD alebo MG prehrávač,

   nahrávka

    

       3.

   Emil Hula: Na dvore býva sliepočka naša

    

   Vokálne činnosti

   inštrumentálne činnosti,

   hud. – pohybo-vé činnosti

    

    

   Naučiť sa spievať veselú pieseň s refré-nom o domácich zvieratách.

   Sprevádzať refrén hrou na tele.

   Zopakovať si niektoré zo známych piesní a inštrumentálnych skladbičiek o zvieratkách.

   EnV – Poznávanie rastlín a živočíchov v regióne a v širšom okolí.

    

    

   nástroj,

   Orffove nástroje,

   učebnica str. 66

    

       4.

   Káčer na doline

   (ľudová)

    

   Vokálne činnosti, inštrumentálne činnosti,

   hud. – pohybo-vé činnosti

    

   Naučiť sa detskú hudobno – pohybovú hru.

   Prehĺbiť si schopnosť kráčať  presne podľa spevu.

   Realizovať hru na ozvenu vo vokálnom a inštrumentálnom prejave.

    

    

   nástroj,

   Orffove nástroje,

   učebnica str. 67

    

    

       5.

   Emil Hula: My sme malí muzikanti

    

   Vokálne činnosti,

   inštrumentálne činnosti

    

    

   Naučiť sa veselú pieseň s dramatizač-nými pohybmi napodobňujúcimi hru na nástroj.

   Obohatiť pieseň rytmickým

    

   nástroj,

   Orffove nástroje,

   učebnica str. 68 - 69,

   CD alebo MG

   Mes.

   Týž.

    Téma / učivo

      Činnosti

   Výchovno – vzdelávacie ciele

     Pomôcky

    

    

    

    

    

   sprievodom s rešpektovaním formy /:a:/-b-a.

   Intonovať vzťah  so – mi s oporou notového záznamu.

   DRV – Dramatizácia – napodobňovanie hry na hudobných nástrojoch.

    

   prehrávač,

   nahrávka

    

                                     JÚN

       1.

   Hymna Slovenskej republiky

   (počúvanie)                        

   Ladislav Burlas: Svieť, slniečko

    

    

   Vokálne činnosti,

   inštrumentálne činnosti, percepčné činnosti

    

    

   Oboznámiť žiakov s hymnou Slovenskej republiky, Naučiť ich pozorne ju počúvať a vzorne sa pri nej správať.

    

    

   Naučiť sa jednoduchú pieseň podnecujúcu lásku k rodnému kraju.

   VlV – Pestovať kladný vzťah k vlasti.

    

    

   nástroj,

   Orffove nástroje,

   učebnica str. 70 – 71,

   CD alebo MG prehrávač,

   nahrávka

    

       2.

   Spievajte a hrajte sa

    

   Vokálne činnosti

   inštrumentálne činnosti,

   hud. – pohybo-vé činnosti,

    

    

   Osvojiť si detské ľudové hry a piesne.

    

   nástroj,

   Orffove nástroje,

   učebnica str. 72 - 77

    

       3.

   Časová rezerva

    

    

    

    

    

       4.

   Časová rezerva

    

    

    

    

   K učebnici Hudobná výchovy pre 1. ročník ZŠ

   (  PhDr. Ľubica Kopinová, Mgr. Terézia Ružičková, Mgr. Viera Damboráková )

    

   Vysvetlivky :

    

   VlV – vlastenecká výchova

   VMR – výchova k manželstvu a rodičovstvu

   EnV – environmentálna výchova

   OČAP – ochrana človeka a prírody      

   ZV – zdravotná výchova

   DV – dopravná výchova

   DRV – dramatická výchova