• Svätosť
    • Múdrosť
    • Láska
    • Dištančná forma výučby


    • - od 26.10.2020 (pondelok)
     - pre triedy II. stupňa základnej školy a gymnázia
    • sv. František z Assisi

    • - odpustová slávnosť patróna nášho gymnázia
    • Otvorenie brán školy

    • Od 1.6.2020:
     - pre materské školy
     - pre 1.-5. ročník základnej školy

     Dištančné vzdelávanie pokračuje:
     - pre 6-9. ročník základnej školy
     - pre všetky triedy gymnázia
 • Najnovšie

  Novinky

   • Nové rozhodnutie ministra školstva
   • 13. 11. 2020
   • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove avzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpiso vvydáva rozhodnutie, ktoré je účinné od 16.11.2020.

    Jeho znenie si môžete pozrieť tu: Rozhodnutie_16.11.2020.pdf

   • Nové rozhodnutie ministra školstva: Čítať viac
   • Realizujeme projekt PSK – „Vybavenie externej telocvične“
   • 28. 10. 2020
   • Street workout už dlho nie je len fitness fenoménom, ale aj cvičením mladých v exteriéroch. Pri tomto športe sa využíva hlavne cvičenie s vlastnou váhou tela pomocou rôznych hrázd, bradiel, rebrín, kruhov, lavičiek a podobne. Je to jeden z najrýchlejšie sa rozrastajúcich druhov športu na svete i na Slovensku a naša škola chcela tiež tento nový trend zachytiť.

   • Realizujeme projekt PSK – „Vybavenie externej telocvične“: Čítať viac
   • Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania
   • 25. 10. 2020
   • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhodol, že s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie pre žiakov II. stupňa základnej školy a žiakov strednej školy, ktorí prechádzajú na dištančné vzdelávanie.

   • Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania: Čítať viac
   • Rozhodnutie – protipandemické opatrenie č.1/19.10.2020
   • 16. 10. 2020
   • Po konzultáciách a odporúčaní RÚVZ vo Vranove nad Topľou a v súlade s opatreniami MŠVVaŠ SR zo dňa 11.10.2020, prerušujem riadny výchovno-vzdelávací proces v organizačnej zložke CZŠ s MŠ sv. Dominika Savia ročníky V. a VII. a v Cirkevnom gymnáziu sv. Františka z Assisi ročníky: 1. – 4., t. j. triedy: príma, sekunda, tercia, kvarta v čase od 19. 10. 2020 (pondelok) do 28.10.2020 (streda).

   • Rozhodnutie – protipandemické opatrenie č.1/19.10.2020: Čítať viac
   • Zasadnutie Rady školy
   • 13. 10. 2020
   • Zasadnutie Rady školy pri Cirkevnej spojenej škole, Školská 650 Vranov nad Topľou sa uskutoční v piatok 23.10.2020 dištančnou formou s využitím hlasovania per rollam.

    Hlavným bodom programu bude Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z.) v šk. r. 2019/2020.

   • Zasadnutie Rady školy: Čítať viac
  • Zoznam galérií

   zatiaľ žiadne údaje
  • Arcibiskupstvo Košice
  • MŠVVaŠ SR
  • Katolícka univerzita