Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyCirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou
 org.zložky : CZŠ s MŠ sv.Dominika Savia
 ŠKD pri CZŠ s MŠ sv.Dominika Savia, ktorý je jej súčasťou
 Cirkevné gymnázium sv.Františka z Assisi
Adresa školyŠkolská 650, 093 02 Vranov nad Topľou
Telefón057/4421300 - Bernolákova 92 - ZŠ 1.-4. r.
 057/4462152 - Dobrianskeho 1494 - MŠ
 057/4464281- Školská 650 - gymnázium, ZŠ 5.-9. r.
 0904509150 - mobilný telefón
E-mailczsvranov@gmail.com, gfavranov@gmail.com
WWW stránkawww.cssvranov.edupage.sk, www.css-vranov.sk
ZriaďovateľKošická arcidiecéza, Hlavná 28 , Košice

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr.Marián Babej057/44642810904509150marian.babej@gmail.comdo 2.8.2022
ZRŠMgr. Katarína Nemcová057/4464281 aktak.nemcova@gmail.com 
ZRŠIng. Jozef Varga057/4464281 jozef.varga4@gmail.com 
ZRŠMgr. Lucia Hudáková057/44621520918668960cmsvranov@gmail.com 
ZRŠMgr. Anna Ďuríková057/4421300 anouche38@gmail.com 
RiaditeľPaedDr. Róbert Majzlík, PhD.057/4464281 robert.majzlik@gmail.comod 3.8.2022

Rada školy

 Titul, meno a priezvisko
pedagogickí zamestnanciMgr. Jozef Tušim 
 Mgr. Zuzana Hrubovská 
nepedagogickí zamestnanciPeter Klimčo 
zástupcovia rodičovIng. Tomáš Oravec 
 Dis.art. Ján Hoľko 
 Ing. Mária Tabakovápredseda
zástupca zriaďovateľaThLic. Štefan Albičuk, PhD. 
 Mgr. Miroslav Jacko 
 Ing. Mária Helméczyová 
 Mgr. Marianna Harvanová 
zástupca žiakovBianka Katarína Kundravá 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovKošická arcidiecéza
SídloHlavná 28, 04183 Košice
Telefón055/6828120
E-mailscholabu@abuke.sk

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy

Poradné orgány školy

1) Pedagogická rada školy - všetci pedagogickí zamestnanci

2) Gremiálna rada školy - vedenie školy, ekonóm, vedúci MZ a PK

3) Metodické združenie a predmetové komisie


Názov MZ a PK

Vedúci

Zastúpenie predmetov

Poznámka

PK rímskokatolíckeho náboženstva

Mgr. Matúš Haňov

rímskokatolícke náboženstvo

 

PK slovenského jazyka a literatúry

Mgr. Monika Klaciková

slovenský jazyk a literatúra

 

PK cudzích jazykov

PaedDr. Róbert Majzlík

anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk

 

PK matematiky

Ing. Jaroslava Babejová

matematika, informatika, technická výchova

 

PK spoločenskovedných predmetov

Mgr. Rudolf Kľučár

dejepis, zemepis, občianska náuka

 

PK prírodovedných predmetov

Ing. Terézia Mašlanková

biológia, fyzika, chémia

 

PK výchovných predmetov

Mgr. Jozef Tušim

výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná výchova, mediálna výchova

 

ŠKD

Mgr. Katarína Tomášová

ŠKD

 

MZ

Mgr. Anna Ďuríková

všetky predmety 1. stupňa ZŠ, špec. triedy

 

MZ - MŠ

Gabriela Mošková

 

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy k 15.9.2021: 328

Počet tried: 19

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakov k 31.8.2022Z toho ŠVVPPočet žiakov k 15.9.2021Z toho ŠVVP
I.A14 14 
I.B13 13 
MŠI19 18 
II.A191201
MŠII20 21 
sekunda17 17 
III.A20 21 
III.AG13 13 
MŠIII19 19 
tercia151151
IV.A212202
IV.AG20 22 
kvarta19 19 
kvinta15 15 
V.A193193
sexta17 18 
VI.A181191
septima17 17 
VIII.A8 8 
SPOLU:32383288

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomer (stav k 15.9.2021) – fyzické osoby

Pracovný pomer

Počet pedag. zamestnancov.

Počet nepedag. zamestnancov

CZŠ

G

ŠKD

PED. ASISTENT

CELKOM

8

6

16

3

2

35

5

2

1

0

0

8

 Kratší prac. čas

(fyzické osoby)

CZŠ

G

ŠKD

CELKOM

 

 

3

0

1

0

4

 

 

0

0

2

0

2

ZPS (z celkového počtu)

CZŠ

G

Celkom

 

1

0

0

1

 

0

0

2

2

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

- fyzické osoby

početnekvalifikovanýchkvalifikovaných - plný úväzokkvalifikovaných - kratší prac. čas
učiteľov0354
vychovávateľov030
asistentov učiteľa020
    
spolu0404

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

- základná škola

 

P.č.

Názov súťaže

Umiestnenie

Meno a priezvisko žiaka

1.

Šalianský Maťko – okresné kolo

1. miesto

Miriam Urigová . II.A

2.

Šalianský Maťko – krajské kolo

bez umiestnenia

Miriam Urigová . II.A

1.

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

bez umietnenia

Ester Ficková – próza,  IV.A

Miriam Urigová – poézia, II.A

2.

Pytagoriáda P3 – okresné kolo

bez umiestnenia

Simona Sotáková, III.A

3.

Pytagoriáda P4 – okresné kolo

bez umiestnenia

Ester Ficková, IV.A

4.

Lesná zver očami detí – okresné kolo

2. miesto

Anita Bačíková,

(kategória 1.-2 ročník)

5.

Čarovný štetec, zázračná farbička

bez umiestnenia

Katarína Josipčuková, III.A

Ester Ficková, IV.A

6.

Čím chcem byť – výtvarná súťaž

1. miesto

2. miesto

3. miesto

Mimoriadna cena

Dagmar Babenská, III.A

Noemi Šimková, IV.A

Lea Kozenková, IV.A

Viliam Venceľ, IV.A

 

- gymnázium

29 .9. 2021 Hviezdoslavov Kubín - recitačná súťaž, HZOS Vranov nad Topľou, online forma

Klára Halasová  - kategória poézia - 2. miesto

Katarína Gazdová – kategória próza - 1. miesto

13.1.2022 Obvodové kolo olympiády v anglickom jazyku, Humenné

Veronika Gdovinová – kategória 2A  - 1.miesto

Eugénia Ficková – kategória 2B - 2.miesto

19.1.2022 Obvodové a okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku, online forma

Katarína Gazdová – 2.miesto

Alena Vidová – 2.miesto

9.2.2022 Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku, online forma

Eugénia Ficková – 1. miesto

Veronika Gdovinová – 2. miesto

17.3.2022 Celoslovenské kolo olympiády v anglickom jazyku, online forma

Eugénia Ficková – 7. Miesto

31.3.2022 Okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, HZOS Vranov nad Topľou

Daniel Kľučár – kategória poézia - 3. miesto

6.4.2022 Okresné kolo biologickej olympiády, Vranov nad Topľou

Michaela Novotná – 1. miesto

22.4.2022 Regionálna vedomostná súťaž Mladý Európan, Prešov

Družstvo: Bianka Kundravá, Veronika Gdovinová, Imrich Vaško - 2. miesto

27.4. 2022 Okresné kolo vo florbale – starší žiaci, Vranov nad Topľou

Družstvo: Timotej Turčík, Ondrej Grajcar, Mikuláš Gazda, Hugo Kraus, Dávid Demeter, Cyril Demeter, Tobiáš Dindák, Nikolas Mucha, Peter Miškovič   1.miesto

 26.4. – 27.4.2022 Arcidiecézne kolo biblickej olympiády, Košice

Michaela Novotná, Tamara Tuľáková, Mikuláš Gazda – 2. miesto

27.4.2022  Výtvarná súťaž: Vesmír očami detí

Alžbeta Lojanová – postup medzi finalistov v celoslovenskom kole

30.5. 2022 Krajské kolo vo florbale  starších žiakov, Prešov

Družstvo:Timotej Turčík, Ondrej Grajcar, Mikuláš Gazda, Hugo Kraus, Dávid Demeter, Cyril Demeter, Tobiáš Dindák, Nikolas Mucha, Peter Miškovič – 4.miesto

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

– materská škola

September

 • Rodičovské združenie

 Október

 • „Týždeň ľudových tradícii v škôlke“
 • „Milión detí sa modlí ruženec“
 • „ Milá babka, milý dedko, ľúbime Vás nadovšetko“- online program venovaný starým rodičom v rámci mesiaca október – mesiaca úcty k starším
 • Výroba darčeka pre starých rodičov
 • Svetový deň jablka
 • Včely a včelár očami detí- účasť a ocenenie predškolákov za tvorivé vyobrazenie života včiel v rámci podujatia „Vranovské medové dni“ v MsKS
 • „Poviem Ti básničku“- účasť predškolákov v súťaži v prednese básne na tému: „Október- mesiac úcty k starším“- Hornozemplínska knižnica
 • Vianočné fotenie

November

 • „Odpočinutie večné...“- návšteva miestneho cintorína spojená s modlitbou za duše zosnulých príbuzných a zapálením sviece
 •  Deň materských škôl na Slovensku – Lego projekt Malí konštruktéri
 • „Šarkan letí volá deti“ – výroba a výstava  šarkanov na školskom dvore
 • „Pieseň pre svätého Martina“
 • „Vitamínkovia“ - týždeň zdravej výživy spojený s prípravou a ochutnávkou zdravých pokrmov
 • Vianočné fotenie

December

 • Mikuláš v materskej škole - krátky program detí pre sv. Mikuláša, odovzdávanie balíčkov
 • Online rozprávkové video Nepoškvrnené počatie Panny Márie cez portál Hornozemplínskej knižnice
 • Výroba vianočného darčeka pre rodičov
 • Prechádzka do mesta spojená s prehliadkou Betlehému vystaveného v centre mesta

             ( 2 týždňová prerušená prevádzka z pandemickych opatrení)

Január

 • „ Sánky, boby dolu brehom“ – sánkovačka jednotlivých tried

Február

 • „Karneval v MŠ“- karnevalová zábava v jednotlivých triedach
 • „Hladné vtáčatká“- výroba potravy- koláčikov  pre vtáčiky v blízkom okolí MŠ

Marec

 • „ Príbeh o prorokovi Jonášovi“- Popolcová streda- začiatok pôstu
 • „ Rozprávkový týždeň v MŠ“
 • „ Vesmír očami detí“- zapojenie sa predškolákov do výtvarnej súťaže
 • Svetový deň Downovho syndrómu
 • Svetový deň vody – „Príbeh kamarátky Kvapky“
 • Výstava poľovníckych trofejí v CVČ – účasť detí z MŠ na prehliadke

Apríl

 • „Les očami detí“- zapojenie sa predškolákov do výtvarnej súťaže
 • „Zdobenie veľkonočných vajíčok“ v rámci akcie v Hornozemplinskej knižnici 
 •  „Krížová cesta“ program  v jednotlivých triedach
 • „Deň Zeme“- ako sa staráme o našu zemeguľu
 •  Príbeh o veveričke Vierke a jej kamarátoch -návšteva Hornozempliínskej knižnice – trieda predškolákov
 • „Sokoliari“- prehliadka dravých vtákov s výkladom na školskom dvore

Máj

 •  Zápis do MŠ
 •  Výroba darčeka k sviatku Dňa matiek
 • „Popoludnie s mamičkou“– oslava Dňa matiek s programom  a pohostením po jednotlivých triedach
 • „ Kamarátky včielky“- týždeň o včelách, mede a včelárovej práci
 • „Slovensko je moja vlasť“- týždeň tradícií, spoznávania krás Slovenska

Jún

 • „Deň detí“- účasť detí na programe pred MsKS – zdobenie Perníkovej chalúpky vyrobenými perníkmi
 • „Týždeň detskej radosti“- športová olympiáda, tvorivé dielne, Safari, zmrzlina
 • Projekt Erazmus – Save THE PLANET- návšteva zahraničných študentov MŠ spojená s vystúpením predškolákov na tému Slovensko
 • Fotenie predškolákov na rozlúčkové tablo
 • „ Deň otcov“-  výroba darčeka k sviatku Dňa otcov
 • „Rozlúčka predškolákov“ –program detí a posedenie s rodičmi v Opále Zamutov
 • „Noc v škôlke“

- základná škola

 

P.č.

Termín

Názov aktivity

1.

8.10.2021

Noc s Andersenom – II.A

2.

19.10.2021

Milión detí sa modlí ruženec

3.

6.12.2021

Svätý Mikuláš

4.

8.12.2021

Nepoškvrnené Počatie Panny Márie – Sv. omša online

5.

8.12.2021

Pytagoriáda  P3, P4 – školské kolo

6.

1.2.2022

Zimné pohybové aktivity – III.A

7.

11.2.2022

Sezónne činnosti – korčuľovanie I.B

8.

17.2.2022

Fašiangový maškarný deň

9.

18.2.2022

Zimné sezónne pohybové aktivity – I.A, I.B

10.

4.3.2022

Slávnostný zápis za čitateľov - Hornozemplínska knižnica – I.A, I.B

11.

11.3.2022

Sezónne činnosti – korčuľovanie – STD aréna

12.

17.3.2022

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

13.

7.4.2022

Zápis do 1. ročníka

14.

13.4.2022

Krížová cesta

15.

6.5.2022

Sviatok sv. Dominika Savia – 30. výročie školy

16.

26.5.2022

Filmové predstavenie: Spievaj 2

17.

1.6.2022

Didaktické hry

18.

6.6.2022

Erazmus – medzinárodný projekt

19.

10.6.2022

Deň remesiel MsDK - ŠKD

20.

15.6.2022

Deň rodiny

21.

22.6.2022

Školský výlet: Stará Ľubovňa

22.

28.6.2022

Prváčik  mesta

23.

29.6.2022

Regionálne lesnícke dni: LESY mosty pre spoluprácu

 

- gymnázium

P.č.

Termín

Názov aktivity

1.

6. - 24.9. 2021

Celoslovenská zbierka – Biela pastelka, organizovaná Úniou nevidiacich

2.

24.9.2021

Európsky deň jazykov – prezentácia jednotlivých krajín

3.

14. – 16.10.2021

Erasmus Days – 5. ročník celoeurópskej iniciatívy : Darovanie krvi študentov gymnázia, úprava a vyčistenie areálu školy

4.

18.10.2021

Za jednotu a mier vo svete  JEDEN MILIÓN DETÍ sa modlí ruženec , online forma

5.

8.12.2021

Beseda žiakov kvinty so školskou psychologičkou                           Mgr. Jonášovou

6.

10.12.2021

Európsky týždeň mládeže 2022 –Euroscola, diskusia o relevantných témach mladých ľudí – online forma z EP                      v Štrasburgu, kvinta, sexta

7.

16.12. 2021

Beseda žiakov kvinty so školskou psychologičkou                             Mgr. Jonášovou

8.

28.1.2022

Vízie Erasmu+ online konferencia, ocenenie CSŠ Vranov nad Topľou ako víťaznej školy v súťaži Inspirations and innovations Erasmus+ v kategórii Internacionalizácia

9.

7.2.- 11.2. 2022

Erasmus+ mobilita, Španielsko v meste Crevillent-provincia Alicanta:  2 učitelia, 6 žiakov

10.

9.2.2022

Online workshop III.AG, septimy v rámci národného projektu: Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky na tému Ako zatraktívniť nevyužitý priestor, areál školy; Ako využiť priestor oddychovej zóny s altánkom

11.

14.2.2022

Deň sv. Valentína – „Radosť rozdávaním rastie“ aktivity učiteľov a žiakov

12.

17.2.2022

Fašiangový deň – deň v maskách, aktivita učiteľov a žiakov

13.

17.2. 2022

Valentínska kvapka krvi – aktivita študentov darovania krvi

14.

2.3 – 13.4.2022

Pôstne aktivity –„ODROBINKYˇ“ duchovný program v pôste

15.

7.3. – 11.3.2022

Erasmus+ mobilita učiteľov a žiakov v Českej republike - Žamperk, 2 učitelia a 6 žiakov

16.

28.3.- 1.4.2022

Erasmus+ mobilita učiteľov a žiakov v Taliansku, 2 učitelia a 5 žiakov

17.

22.4.2022

Deň bez školskej tašky – kreatívna aktivita žiakov

18.

22.4.2022

Deň Zeme – kreatívna aktivita žialov

19.

9.5.-13.5.2022

Erasmus+ mobilita učiteľov a žiakov v Španielsku v meste Elspluga, 2 učitelia a 5 žiakov

20.

16.5-22.5.2022

Erasmus+ mobilita učiteľov a žiakov v Portugalsku, ostrov Madeira, 2 učitelia a 5 žiakov

21.

17.5. 2022

Medzinárodný deň múzeí – výstava exponátov z dávnych čias

22.

23.5.-26.5.2022

Duchovné cvičenia III.AG. septima, kvinta. sexta – Obišovce, Vysoká nad Uhom

23.

1.6.2022

Medzinárodný deň detí – športový deň žiakov a učiteľov

24.

6.6.-10.6.2022

Erasmus+ mobilita 5 účastníckych krajín-Španielsko, Bulharsko, Maďarsko, Turecko,Česká republika a Slovensko na CSŠ   vo Vranove nad Topľou

25.

priebežne

 

Pravidelná účasť žiakov na predmetových súťažiach a olympiádach podľa harmonogramu súťaží v školskom roku 2021/2022

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Materská škola

 

Na podporu zdravia detí sme zapojení do projektu: Ovocie pre školy, vďaka ktorému dostávame bezplatne pre MŠ ovocie a ovocné šťavy .

Do výchovno vzdelávacej práce sme zapojili prvky Enviromentálnej výchovy, ktoré sme realizovali v spolupráci s firmou ENVIPACK a orgnizáciou ŠIŠKA zameranú na enviromentálne výučbové programy. V spolupráci s týmito organizáciami plníme v našej MŠ projety zamerané na túto tématiku.

V rámci dôkladnej prípravy na vstup detí do 1.ročníka ZŠ realizujeme u 5-6 ročných detí Logopedické cvičenia raz týždenne s názvom „Brúsime si jazýček“.

Predškoláci sa môžu raz do týždňa v popoludňajších hodinách zúčastniť hudobných hier s názvom „PESNIČKOVÝ SVET“, ktoré realizuje Súkromná základná umelecká škola vo Vranove nad Topľou.

b.) Iné aktivity:

 

·       návštevy okresnej knižnice,

·       spolupráca s obvodnou poľovníckou komorou vo Vranove nad Topľou - výstavy a prehliadky, besedy,

·       spolupráca s Farnosťou sever vo Vranove nad Topľou,

·       prezentácia materských škôl v meste Vranov nad Topľou - „Svet očami detí“ - výstava detských prác,

·       spolupráca s organizáciou „Červený kríž“,

·       spolupráca s Kongregáciou sestier Božieho Milosrdenstva v Nižnom Hrušove - návšteva, detská katechéza.

 

Základná škola a gymnázium

 

6.       Dlhodobé projekty

a)     IT akadémia od roku 2018 – projekt zameraný vzdelávanie a zavádzanie inovácií do vyučovania informatiky a prírodovedných predmetov

b)     Praxou k zamestnaniu od roku 2019 – projekt zameraný na zamestnávanie absolventov stredných a vysokých škôl na pozíciách asistent učiteľa, pedagogický asistent učiteľa

      c)   Euroscola - účasť študentov a učiteľov v Európskom parlamente v Štrasburgu

      d)  Projekt Erasmus + KA1 – mobility učiteľov cudzích jazykov

      e)   Projekt Erasmus + KA 2 – mobility žiakov

 

Prehľad uskutočnených aktivít programu Erasmus+ za šk. rok 2021/2022

 

Prebiehajúce projekty KA2:

 

Save the planet – 2020-BG01-KA229-079223_3

projekt sa zaoberá témou obnoviteľných zdrojov energií a ekonomickým hospodárením s energiami vo všeobecnosti. Účastnícke krajiny: Bulharsko  - koordinátor projektu, Česká republika, Maďarsko, Slovensko, Španielsko, Turecko.

Trvanie projektu:   od 1. septembra 2020 – 31. augusta 2022

Mobilita – Maďarsko - 12/12/2021 - 18/12/2021

Mobilita – Česko - 06/03/2022 - 12/03/2022

Mobilita – Španielsko - 08/05/2022 - 14/05/2022

Mobilita – Slovensko - 05/06/2022  - 11/06/2022

 

Literacies at the service of integration and citizenship – 2020-SK01-KA229-078240_1

projekt zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti, podporu knižníc v rámci sekundárnej témy Holokaustu, keďže v roku 2020 si pripomíname 75 rokov od skončenia druhej svetovej vojny.

Trvanie projektu od: 1.septembra 2020 – 31. augusta 2023.

Projektové stretnutie učiteľov – Francúzsko - 15/11/2021 - 19/11/2021

Mobilita – Taliansko - 28/03/2022 - 01/04/2022

Účastnícke krajiny: Slovensko – koordinátor, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Taliansko

 

Human rights Education - 2020-SK01-KA229-078211_1

projekt je zameraný na rozvoj a podporu vzdelávania v oblasti základných ľudských práv v súčasnom svete,                                                                                      

trvanie od 1. októbra 2020 – 31. augusta 2023, na ktorom bude participovať 6 krajín – Slovensko ako koordinátor projektu, Chorvátsko, Španielsko, Portugalsko, Rumunsko a Turecko.

Mobilita – Španielsko - 07/02/2022 - 11/02/2022

Mobilita – Portugalsko - 16/05/2022 - 20/05/2022

Mobilita – Chorvátsko - 19/09/2022 - 23/09/2022

 

Projekt KA1

 

Vzdelaní učitelia pre modernú školu - 2019-1-SK01-KA101-060067

Projekt KA1 Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou, predkladáme pod názvom Vzdelaní učitelia pre modernú školu. Primárnym cieľom nášho projektu bolo pripraviť kvalitné vzdelávacie aktivity pre pedagógov na našej škole.

Trvanie projektu bolo predĺžené do 31.8.2022,

Peter   Lojan              Švédsko          15/08/2021     20/08/2021    

Róbert Majzlík           Cyprus            15/04/2021     15/04/2021     (virtuálna aktivita)

Peter   Šnajder           Grécko            28/06/2021     02/07/2021    

Rudolf Kľučár           Cyprus            23/10/2021     28/10/2021    

Ewa A. Grajcarová     Španielsko      04/07/2022     08/07/2022    

Katarína Nemcová     Taliansko        17/07/2022     24/07/2022    

Jozef   Varga             Chorvátsko     24/07/2022     30/07/2022    

Mária  Vargová          Chorvátsko     24/07/2022     30/07/2022

           

Vzdelanie - nádej pre budúcnosť - 2020-1-SK01-KA101-077774

Primárnym cieľom tohto projektu je zabezpečiť kvalitné vzdelávacie aktivity a hospitačnú činnosť pre pedagógov na našej škole s očakávaným dopadom na zlepšenie postavenia, atraktivity a záujmu o štúdium na tejto škole. Trvanie projektu bolo predĺžené do 31.8.2022.

Matúš  Haňov             Island              20/03/2022     26/03/2022    

Rudolf Kľučár           Island              13/06/2022     17/06/2022    

Peter   Lojan              Nórsko            18/07/2022     24/07/2022    

Zvyšné aktivity budú realizované v nasledujúcom období.

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2021/2022 nebola vykonaná žiadna inšpekčná činnosť.

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

Cirkevná spojená škola sídlila v školskom roku 2021/2022 v troch budovách a to nasledovne :

Budova Bernolákova 92: 1. - 4. ročník, 5 tried

Budova Školská 650: 5, 6.. a 8. ročník, 3 triedy

Budova Dobrianskeho 1494: materská škola, 3 triedy

Budova Školská 650: gymnázium, 8 tried

Každá z tried má svoju vlastnú kmeňovú učebňu. Školský klub detí prevádzkujeme v kmeňových triedach l. stupňa.

Odborné učebne a ostatné priestory podľa budov :

Materská škola je 3-triedna MŠ. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Umožňuje deťom aj možnosť poldenného pobytu. Každá trieda má vlastnú herňu , spoločnú spálňu a sociálne zariadenie a samostatný vchod.

Vnútorné i vonkajšie priestory materskej školy sú estetické, funkčné a priebežne udržiavané.

Herne - triedy materskej školy sú vybavené kvalitným dreveným, farebným nábytkom. Stoličky, stolíky a ostatný nábytok spĺňa kritéria určené pre deti predškolského veku. Vybavenie hračkami, učebnými pomôckami a didaktickým materiálom je dobré, priebežne dopĺňané podľa potrieb detí, ich vekovému zloženiu a podľa potrieb vzdelávacieho programu. Hračky a učebné pomôcky sú umiestnené tak, aby si ich deti mohli samé brať, používať aj odkladať. Priestorové usporiadanie tried vyhovuje najrôznejším skupinovým a individuálnym činnostiam detí. Podľa odporúčania ŠŠI z februára 2012 sme doplnili herne aj ďalším nábytkom - stoly a stoličky a taktiež detské ležadlá.

- Spálne materskej školy sú vybavené kvalitnými drevenými detskými ležadlami s drevenými roštami a novými matracmi. Vankúše a paplóny sú protialergické. Posteľné prádlo je nové s detskými motívmi, farebne zladené s farbou stien. Predškoláci používajú počas odpočinku plastové stohovateľné ležadlá, ktoré sa rozkladajú v jednej z tried.

- Materská škola je vybavená potrebnou audiovizuálnou technikou, zavádzame informačno-komunikačné technológie - máme prístup k internetu a vlastnú webovú stránku.

- Exteriér MŠ sa snažíme vylepšovať a dopĺňať záhradným nábytkom. Aj v tomto šk. roku sme dovybavili dvor MŠ novou šmýkačkou a detskými hojdačkami. Taktiež v spolupráci s rodičmi sme obohatili dvor o farebný drevený vláčik.

Deti sa svojou výtvarnou a inou činnosťou samé podieľajú na úprave a výzdobe prostredia , detské práce sú sprístupnené rodičom i verejnosti.

Všetky vnútorné a vonkajšie priestory CMŠ spĺňajú bezpečnostné a hygienické normy týkajúce sa čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, osvetlenia a hlučnosti.

Priestory materskej školy boli účelne využívané aj v mimovyučovacom čase na realizovanie aktivít súvisiacich s jej poslaním. Materská škola nemá vytvorené bezbariérové prostredie.

Bernolákova 92: jazyková učebňa, učebňa náboženstva, rozcvičovňa, výdajňa stravy, kaplnka, ihrisko

Gymnázium : kaplnka, 1 jazyková učebňa, 1 mediálna učebňa, školská knižnica, 2 učebne informatiky, učebňa FYZ/CHE, telocvičňa, výdajňa stravy, ihrisko, altánok - exteriér školy

Chýbajúce priestory : vlastná školská jedáleň ( prevádzkujeme tri výdajne stravy a strava sa dováža zo Školskej jedálne Sídlisko lúčna Vranov a Školskej jedálne pri MŠ Sídlisko II. Vranov )

telocvičňa v budovách - Bernolákova a materská škola.

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

SWOT analýza školy:

Silné stránky

Slabé stránky

A) Alternatívne vyučovanie

A) Rozdelenie školy do 3 budov

B) Výchova a vzdelávanie od detského veku až po maturitu

B) Umiestnenie budovy gymnázia na okraji mesta     

C) Rodinný typ školy

C) Nedostatočné financovanie cirkevnej školy

D) Zapájanie sa do rôznych projektov

D) Vysoké prevádzkové náklady

 Príležitosti

Hrozby

A) Získanie jednej budovy školy

A) Nedostatočné financovanie

      alternatívneho školstva

B) Získanie finančných zdrojov z Eurofondov a zo zahraničia

B) Pokles demografickej krivky    obyvateľstva

C) Spolupráca so zahraničnými partnermi

C) Zlý technický stav budov

D) Zriadenie Centra voľného času pri škole

D) Negatívny vplyv sociálne slabého prostredia       

§ 2. ods. 2 a

ŠVVP na MŠ

Počet detí so ŠVVP: 0

§ 2. ods. 2 b

Úspešnosť žiakov

V školskom roku 2021/2022 bolo podaných 28 žiadostí o prijatie na predprimárne vzdelávanie, z toho 7 žiadostiam sa z kapacitných dôvodov nevyhovelo.

§ 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 7

§ 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

V školskom roku 2021/2022 bolo zapísaných do 1. ročníka základnej školy pre šk. rok 2022/2023 spolu 15 žiakov.

§ 2. ods. 3 c

Prihlásení na SŠ

V školskom roku 2021/2022 naša základná škola nemala žiakov 9. ročníka.

Prihlášku na SŠ si podali 2 žiaci 8. ročníka, ktorí splnili desať rokov povinnej školskej dochádzky.

§ 2. ods. 3 d

Prijatí na SŠ

2 žiaci základnej školy, ktorí si podali prihlášku na vzdelávanie v strednej škole boli prijatí na SOŠ.

§ 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

TriedaANJAPEBIOCDJCGGCVICVMCSJDEJDRAFIMFYZGEOHUVCHE
I.A1            1 
I.B1            1 
MŠI               
II.A1            1 
MŠII               
sekunda1,53 1,53     1,29  1,061,4111,47
III.A1,15            1 
III.AG2,081,081,42     1,38  1,171,33 2
MŠIII               
tercia1,8 1,4     1,2  1,471,33 1,6
IV.A1,33            1,19 
IV.AG1,8 1,67     1,71  1  1,2
kvarta2,21 1,63     1,89  2,211,63 2,05
kvinta1,33 1,2     1,2  1,131,13 1,33
V.A1,75 1,59     1,82   1,881,47 
sexta1,56 1,47     1,12  1,51,06 2
VI.A2 1,83     1,67  1,331,831,39 
septima1,65 1,24     1,12  1,411,12 1,82
VIII.A3,75 4,13     3,88  3,53,881,54

TriedaILIINSIFVINFKNBKZKAJKNJMATMDVNBVNASNEJOBNOBV
I.A    1   1      
I.B    1   1      
MŠI               
II.A    1   1,21      
MŠII               
sekunda   1,181,06   2    1,29 
III.A   11   1,4      
III.AG   11   2,46    1,25 
MŠIII               
tercia   1,071   2,27   1,781,47 
IV.A   1,291,19   1,48      
IV.AG   1,671 1,6 2   2,52 
kvarta   1,371,05   2,74   2,631,89 
kvinta   11   2,07   1,531,47 
V.A   1,391,5   2,281,53     
sexta   1,131   1,81   1,561,63 
VI.A   11   2,281,33   1,5 
septima   11   1,82   1,941,41 
VIII.A   1,751,5   3,63    4 

TriedaPPBPCVPRVPRIPDAPVORGVRHRGZaPRKSRKSaSZRPZRSFRUJRPP
I.A     1         
I.B     1         
MŠI               
II.A     1         
MŠII               
sekunda             1,65 
III.A 1  1,1          
III.AG             2,17 
MŠIII               
tercia             1,67 
IV.A 1,19  1,24          
IV.AG               
kvarta               
kvinta               
V.A 1             
sexta               
VI.A               
septima               
VIII.A             4 

TriedaSAJSEBSEDSEFSEGSCHSENSKNSEMSNBSNJSUJSSJSJLSPS
I.A             1 
I.B             1,15 
MŠI               
II.A             1,21 
MŠII               
sekunda             1,47 
III.A             1,45 
III.AG             2,23 
MŠIII               
tercia             1,67 
IV.A             1,52 
IV.AG 1,781,671 1,21,33 2    2,052,09
kvarta             2,21 
kvinta             1,2 
V.A             1,94 
sexta             1,76 
VI.A             2,39 
septima             1,59 
VIII.A             4,38 

TriedaSPRSEESPRTCHVTECTSVTEVTVPUMKVUCVLVVMRVUMVYCHVYV
I.A1    1        1
I.B1    1        1
MŠI               
II.A1    1        1
MŠII               
sekunda1    1        1
III.A1    1    1,05   1
III.AG1    1         
MŠIII               
tercia1    1         
IV.A1,14    1,2    1,19   1,19
IV.AG1    1,06         
kvarta1,21    1,11         
kvinta1    1  1      
V.A1,22   1,561,5    1   1,56
sexta1    1  1      
VI.A1,11   1,281,11        1
septima1    1         
VIII.A2,75   1,752,5        1

TriedaZTVZEM
I.A  
I.B  
MŠI  
II.A  
MŠII  
sekunda  
III.A  
III.AG  
MŠIII  
tercia  
IV.A  
IV.AG  
kvarta  
kvinta  
V.A  
sexta  
VI.A  
septima  
VIII.A  

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A14140000000
I.B13130000000
MŠI19000019000
II.A19190000000
MŠII20000020000
sekunda17115100000
III.A20180200000
III.AG1355300000
MŠIII19000019000
tercia1576200000
IV.A21191010001
IV.AG2085701000
kvarta1976420020
kvinta15104100000
V.A19111511101
sexta1794400000
VI.A18113400010
septima17114200000
VIII.A800530070

§ 2. ods. 4 a

ŠVVP na SŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 1

§ 2. ods. 4 b

Prijatí žiaci

8-ročný študijný odbor:

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 0

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 0

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 0

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: 0

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2021:0

4-ročný študijný odbor pre šk. rok 2021/2022 - nebol schválený

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 4 c

Prihlášky na SŠ

8-ročný študijný odbor: 0

4-ročný študijný odbor: 0

§ 2. ods. 4 d

Prijímacie skúšky

8-ročný študijný odbor:

- prijímacie skúšky sa v šk. roku 2021/2022 nekonali (žiadna podaná prihláška)

4-ročný študijný odbor:

- prijímacie skúšky sa v šk. roku 2021/2022 nekonali (neschválený študijný odbor))

§ 2. ods. 4 e

Odbory

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.A7921 B základná škola 1. stupeň 
I.B7921 B základná škola 1. stupeň 
MŠI7910 A materská škola 
II.A7921 B základná škola 1. stupeň 
MŠII7910 A materská škola 
sekunda7902 J gymnázium 
III.A7921 B základná škola 1. stupeň 
III.AG7902 J gymnázium 
MŠIII7910 A materská škola 
tercia7902 J gymnázium 
IV.A7921 B základná škola 1. stupeň 
IV.AG7902 J gymnázium 
kvarta7902 J gymnázium 
kvinta7902 J gymnázium 
V.A7922 D základná škola 2. stupeň 
sexta7902 J gymnázium 
VI.A7922 D základná škola 2. stupeň 
septima7902 J gymnázium 
VIII.A7922 D základná škola 2. stupeň 

§ 2. ods. 4 f

Klasifikácia tried

TriedaANJAPEBIOCDJCGGCVICVMCSJDEJDRAFIMFYZGEOHUVCHE
I.A1            1 
I.B1            1 
MŠI               
II.A1            1 
MŠII               
sekunda1,53 1,53     1,29  1,061,4111,47
III.A1,15            1 
III.AG2,081,081,42     1,38  1,171,33 2
MŠIII               
tercia1,8 1,4     1,2  1,471,33 1,6
IV.A1,33            1,19 
IV.AG1,8 1,67     1,71  1  1,2
kvarta2,21 1,63     1,89  2,211,63 2,05
kvinta1,33 1,2     1,2  1,131,13 1,33
V.A1,75 1,59     1,82   1,881,47 
sexta1,56 1,47     1,12  1,51,06 2
VI.A2 1,83     1,67  1,331,831,39 
septima1,65 1,24     1,12  1,411,12 1,82
VIII.A3,75 4,13     3,88  3,53,881,54

TriedaILIINSIFVINFKNBKZKAJKNJMATMDVNBVNASNEJOBNOBV
I.A    1   1      
I.B    1   1      
MŠI               
II.A    1   1,21      
MŠII               
sekunda   1,181,06   2    1,29 
III.A   11   1,4      
III.AG   11   2,46    1,25 
MŠIII               
tercia   1,071   2,27   1,781,47 
IV.A   1,291,19   1,48      
IV.AG   1,671 1,6 2   2,52 
kvarta   1,371,05   2,74   2,631,89 
kvinta   11   2,07   1,531,47 
V.A   1,391,5   2,281,53     
sexta   1,131   1,81   1,561,63 
VI.A   11   2,281,33   1,5 
septima   11   1,82   1,941,41 
VIII.A   1,751,5   3,63    4 

TriedaPPBPCVPRVPRIPDAPVORGVRHRGZaPRKSRKSaSZRPZRSFRUJRPP
I.A     1         
I.B     1         
MŠI               
II.A     1         
MŠII               
sekunda             1,65 
III.A 1  1,1          
III.AG             2,17 
MŠIII               
tercia             1,67 
IV.A 1,19  1,24          
IV.AG               
kvarta               
kvinta               
V.A 1             
sexta               
VI.A               
septima               
VIII.A             4 

TriedaSAJSEBSEDSEFSEGSCHSENSKNSEMSNBSNJSUJSSJSJLSPS
I.A             1 
I.B             1,15 
MŠI               
II.A             1,21 
MŠII               
sekunda             1,47 
III.A             1,45 
III.AG             2,23 
MŠIII               
tercia             1,67 
IV.A             1,52 
IV.AG 1,781,671 1,21,33 2    2,052,09
kvarta             2,21 
kvinta             1,2 
V.A             1,94 
sexta             1,76 
VI.A             2,39 
septima             1,59 
VIII.A             4,38 

TriedaSPRSEESPRTCHVTECTSVTEVTVPUMKVUCVLVVMRVUMVYCHVYV
I.A1    1        1
I.B1    1        1
MŠI               
II.A1    1        1
MŠII               
sekunda1    1        1
III.A1    1    1,05   1
III.AG1    1         
MŠIII               
tercia1    1         
IV.A1,14    1,2    1,19   1,19
IV.AG1    1,06         
kvarta1,21    1,11         
kvinta1    1  1      
V.A1,22   1,561,5    1   1,56
sexta1    1  1      
VI.A1,11   1,281,11        1
septima1    1         
VIII.A2,75   1,752,5        1

TriedaZTVZEM
I.A  
I.B  
MŠI  
II.A  
MŠII  
sekunda  
III.A  
III.AG  
MŠIII  
tercia  
IV.A  
IV.AG  
kvarta  
kvinta  
V.A  
sexta  
VI.A  
septima  
VIII.A  

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A14140000000
I.B13130000000
MŠI19000019000
II.A19190000000
MŠII20000020000
sekunda17115100000
III.A20180200000
III.AG1355300000
MŠIII19000019000
tercia1576200000
IV.A21191010001
IV.AG2085701000
kvarta1976420020
kvinta15104100000
V.A19111511101
sexta1794400000
VI.A18113400010
septima17114200000
VIII.A800530070

§ 2. ods. 4 g

Úspešnosť školy pri príprave žiakov

Výsledky externých meraní

Názov

Počet žiakov

Úspešnosť v %

Celoslovenský priemer

 Testovanie SJL- 5.r. 2022

14

63,3 %

56,2 %

 Testovanie MAT – 5.r. 2022

14

56,2 %

61,0 %

 

 

 

 

Názov

Počet žiakov

Úspešnosť v %

Celoslovenský priemer

 Testovanie SJL - kvarta

19

48 %

59,1 %

 Testovanie MAT - kvarta

19

55,7 %

53,2 %

 

Vyhodnotenie  EČ, PF IČ a ústnych maturitných skúšok v školskom roku 2021/ 2022

Ústna forma MS sa konala v termíne 24. – 25. mája 2022. K maturitným skúškam pristúpilo 20 žiakov. Na škole pracovalo 9 maturitných komisií. Jedna žiačka absolvovala dobrovoľnú skúšku z fyziky. V riadnom skúšobnom období zmaturovalo 20 žiakov.

Vyhodnotenie EČ MS 2022

Slovenský jazyk a literatúra – 15.marec 2022             20 žiakov

Priemer školy: 70,6 %                                                  Národný priemer: 59,6 %

Anglický jazyk B2 – 16.marec 2022                            20 žiakov

Priemer školy: 60,3 %                                                  Národný priemer: 65,1 %

Matematika: - 17.marec 2022                                     5 žiakov

Priemer školy: 70,70%                                                 Národný priemer: 54,0 % 

§ 2. ods. 4 h

Uplatnenie žiakov

Vyhodnotenie úspešnosti prijatia žiakov IV.AG v šk. roku 2021/2022 na vysoké školy

Na základe prieskumu uskutočneného v končiacej triede IV.AG v šk. roku 2021/2022 štvorročnej formy štúdia Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou, vyplýva, že z celkového počtu končiacich študentov 20, si na vysokoškolské štúdium prihlášku podalo 17 žiakov, z ktorých bolo prijatých 15 žiakov, čo predstavuje 88 % úspešnosť.

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

1.      Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov (rok 2021) – údaje v €

Prehľad dotácií a grantov

Suma v €

Mesto Vranov nad Topľou – originálne kompetencie – školské zariadenia – materská škola (691)

129 851

Mesto Vranov nad Topľou – originálne kompetencie – školské zariadenia – ŠKD (691)

39 515

Okresný úrad Košice – príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ jeden rok pred plnením šk.doch.

4 376,51

Normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie – zš 2021

387 446

Normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie – gy 2021

378 046

Normatívne finančné prostriedky – mimoriadne odmeny czš 2021

10 539

Normatívne finančné prostriedky – mimoriadne odmeny gy 2021

11 566

Normatívne finančné prostriedky – dohodovacie konanie – maturity –gy 2021

61

Normatívne finančné prostriedky – stabilizačné odmeny – czš 2021

2 974

Normatívne finančné prostriedky – stabilizačné odmeny – gy 2021

4 597

Normatívne finančné prostriedky – kombinované vzdelávanie – czš 2021

228

Normatívne finančné prostriedky – DK energie - czš

3 960

Normatívne finančné prostriedky – DK energie - gy

4 080

Normatívne finančné prostriedky – DK odmeny 50 € - czš

1 115

Normatívne finančné prostriedky – DK odmeny 50 € - gy

1 278

Normatívne finančné prostriedky – DK - gy

880

Nenormatívne finančné prostriedky – asistent učiteľa – zdravotné znevýhodnenie

16 256

Nenormatívne finančné prostriedky – dopravné cmš

123,14

Nenormatívne finančné prostriedky – dopravné czš

1 054,84

Nenormatívne finančné prostriedky- financovanie vzdelávacích poukazov - czš

3 449

Nenormatívne finančné prostriedky- financovanie vzdelávacích poukazov - gy

4 365

Nenormatívne finančné prostriedky – sociálne znevýhodnené prostredie

1 150

Nenormatívne finančné prostriedky – digitalizácias czš

1 000

Nenormatívne finančné prostriedky – špecifiká – covid mš

190

Nenormatívne finančné prostriedky – špecifiká – covid czš a gy

650

Nenormatívne finančné prostriedky – špecifiká  OOPP– covid

1 440

Nenormatívne finančné prostriedky – špecifiká školský digitálny koordinátor – czš

4 500

Nenormatívne finančné prostriedky – špecifiká školský digitálny koordinátor – gy

4 500

Nenormatívne finančné prostriedky – učebnice – czš 1. stupeň

1 819

Nenormatívne finančné prostriedky – učebnice – czš 2. stupeň

828

Nenormatívne finančné prostriedky – učebnice – gy

2 013

Nenormatívne finančné prostriedky – havárie

126 423

Nenormatívne finančné prostriedky – špecifiká

1 020

Dotácia na externé školské stravovanie – Prešovský samosprávny kraj

9 675,45

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

Príspevok od rodičov detí v materskej škole   3.181,51 €

             Príspevok od rodičov detí v ŠKD –  5.107,80 €

 2.      Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

691

Vzdelávacie poukazy – cirkevná základná škola

3 449

691

Vzdelávacie poukazy – cirkevné gymnázium

4 365

Finančné prostriedky boli použité na nákup učebných pomôcok a súvisiacich služieb s poskytovaním krúžkov v zmysle prijatej internej smernice, taktiež  na zabezpečenie dezinfekčných prostriedkov a osobných ochranných pomôcok súvisiacich s preventívnymi opatreniami súvisiacimi s pandemickou sitáciou – COVID 19.

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

64911 – Iné výnosy – doplatok žiakov na LVK - samoplatcovia

-

64912 – Príspevok rodičov na školu v prírode - samoplatcovia

-

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

64983 – UPSVaR – projekt Praxou k zamestnaniu

7 116,28

64981 – UPSVaR – projekt Cesta na trh práce

798,69

691700 - UPSVaR Vranov – projekt chránená dielňa

1 774,11

66247 – Projekt Nadácia Orange

1 200,00

662 – Prijaté dary od iných organizácií

1 043,60  

691 – Projekt Erasmus+KA229-078211_1

1 507,80

691 – Projekt Erasmus+KA229-046275

9 127,26

691 – Projekt Erasmus+KA229-079223_3

7 012,56

691 – Projekt Erasmus+KA229-078240

2 199,30

691 – Projekt Erasmus+KA1-077774

1 487,20

 

Komentár :

 Cirkevná spojená škola spája tieto zložky : materská škola, školský klub detí, základná škola a gymnázium.

 Materská škola a školský klub detí sú financované prostredníctvom originálnych kompetencií, z podielových daní cez Mesto Vranov nad Topľou.

Základná škola a gymnázium je financovaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom zriaďovateľa.

Externé stravovanie žiakov gymnázia nad 15 rokov je financované Prešovským samosprávnym krajom prostredníctvom zriaďovateľa.

Účtovná závierka za rok 2021 bola zriaďovateľovi odoslaná 31.januára 2022. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2021 bolo odovzdané na Daňový úrad vo Vranove nad Topľou 04.februára 2022.

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Angličtina navyše201Mgr. Ewa Agnieszka Grajcarová
Futbalový Krúžok121Mgr. Anna Belinská
Gramatika hravo161Mgr. Viera Pasulková
Kreatívci131Mgr. Jozef Tušim
Mladý vedec91Mgr. Tatiana Majcherová
Mladý záchranár111Mgr. Zuzana Hrubovská
Nápadník141Ing. Jaroslava Babejová
Počítačový krúžok161Mgr. Anna Ďuríková
Pohybové hry151Mgr. Mária Vargová
Šikovníček111Mgr. Daniela Tušimová
Šikovníček I261Mgr. Jana Marková
ŠKD I271Mgr. Katarína Tomášová
ŠKD II271Gabriela Kačmárová
ŠKD III321Mgr. Štefánia Urbanová
Teambuilding101Mgr. Matúš Haňov
Terciak111PaedDr. Zuzana Viňanská
Z každého rožku trošku161Mgr. Ivana Janočková
Zábavník81Mgr. Rudolf Kľučár
Zdravotnícky krúžok171Mgr. Henrieta Kľučárová

Záver

Vypracoval: PaedDr. Róbert Majzlík, PhD.

Vo Vranove nad Topľou, 10. októbra 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 12.10.2022

Vyjadrenie rady školy

Správa bola prerokovaná v Rade školy dňa: ................................

Rada školy berie správu na vedomie.