• Keď sa mladí nehanbia za svoju vieru…
     • Keď sa mladí nehanbia za svoju vieru…

     • Dávame vám do pozornosti článok portálu Veda na dosah, ktorý prináša rozhovor s našou žiačkou Eugéniou Fickovou.

      Sme radi, že aj v dnešnej dobe sa nám darí vychovávať mladých ľudí, ktorí sa nehanbia za svoju vieru v Boha. Pozývame vás prečítať si celý rozhovor s Eugéniou nielen o tom, aké je to vyhrať celoslovenskú súťaž.

      Foto: E. Ficková

    • Nové rozhodnutie ministra školstva
     • Nové rozhodnutie ministra školstva

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove avzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpiso vvydáva rozhodnutie, ktoré je účinné od 16.11.2020.

      Jeho znenie si môžete pozrieť tu: Rozhodnutie_16.11.2020.pdf

    • Realizujeme projekt PSK – „Vybavenie externej telocvične“
     • Realizujeme projekt PSK – „Vybavenie externej telocvične“

     • Street workout už dlho nie je len fitness fenoménom, ale aj cvičením mladých v exteriéroch. Pri tomto športe sa využíva hlavne cvičenie s vlastnou váhou tela pomocou rôznych hrázd, bradiel, rebrín, kruhov, lavičiek a podobne. Je to jeden z najrýchlejšie sa rozrastajúcich druhov športu na svete i na Slovensku a naša škola chcela tiež tento nový trend zachytiť.

      Vďaka novému športovému vybaveniu zakúpenému z projektu s názvom „Vybavenie externej telocvične“ sme vytvorili kompaktné workoutové ihrisko, na ktorom sú osadené jednotlivé prvky na cvičenie. Tento projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

      Naša externá telocvična ponúka viac ako 3m dlhú rúčkovaciu dráhu, dvojicu hrázd pre príťahy na široko, trojicu klasických hrázd s rozdielnou výškou, dvojicu alebo trojicu paralelných bradiel a vertikálny rebrík. Je tak vhodná pre street workout, funkčný tréning, freeletics, klasický fitness, strečing, freestyle a mnoho ďalších druhov tréningu.

      Zrealizovaním nášho projektu sme chceli prispieť k zdravému fyzickému rozvoju a telesného vývinu žiakov na čerstvom vzduchu, ktorý je zvlášť dôležitý v tomto období, keď sa cvičenie vo vnútri telocvične zatiaľ nedá realizovať. Zlepšila sa tak dostupnosť športového vyžitia pre našich žiakov počas vzdelávania,  aj mimo vyučovania.

    • Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania
     • Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhodol, že s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie pre žiakov II. stupňa základnej školy a žiakov strednej školy, ktorí prechádzajú na dištančné vzdelávanie.

      Zároveň rozhodol, že jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2.,6. a 9. novembra 2020.

      Celé znenie rozhodnutia nájdete tu: Rozhodnutie_ministra_skolstva.pdf

    • Rozhodnutie – protipandemické opatrenie č.1/19.10.2020
     • Rozhodnutie – protipandemické opatrenie č.1/19.10.2020

     • Po konzultáciách a odporúčaní RÚVZ vo Vranove nad Topľou a v súlade s opatreniami MŠVVaŠ SR zo dňa 11.10.2020, prerušujem riadny výchovno-vzdelávací proces v organizačnej zložke CZŠ s MŠ sv. Dominika Savia ročníky V. a VII. a v Cirkevnom gymnáziu sv. Františka z Assisi ročníky: 1. – 4., t. j. triedy: príma, sekunda, tercia, kvarta v čase od 19. 10. 2020 (pondelok) do 28.10.2020 (streda).

      Triedy MŠ a triedy ZŠ 1. – 4. ročník majú riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín.

      Zároveň určujem:

      1. Nepedagogickí zamestnanci pracujú v riadnom režime a dôkladne prevedú čistenie a dezinfekciu priestorov školy Školská 650, Vranov nad Topľou.
      2. Zakazujem vstup iným osobám do budovy školy na ulici Školská 650.

      Od 29.10. 2020 – do 30.10.2020 sú jesenné prázdniny. Nástup žiakov a pedagogických zamestnancov učiacich v budove školy na ulici Školská 650, okrem žiakov 2. stupňa gymnázia, sa uskutoční v pondelok 2.11 2020.

       

      Vo Vranove nad Topľou                                                         PaedDr. Marián Babej

      dňa 16.10.2020                                                                             riaditeľ školy

       

    • Zasadnutie Rady školy
     • Zasadnutie Rady školy

     • Zasadnutie Rady školy pri Cirkevnej spojenej škole, Školská 650 Vranov nad Topľou sa uskutoční v piatok 23.10.2020 dištančnou formou s využitím hlasovania per rollam.

      Hlavným bodom programu bude Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z.) v šk. r. 2019/2020.

    • Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy (12.10.2020)
     • Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy (12.10.2020)

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:

      a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského zákona s výnimkou školského vyučovania v prvom až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole; riaditelia stredných škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie žiakov stredných škôl,

      b) mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole a žiakov s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky,

      c) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v jazykových školách; riaditelia jazykových škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie poslucháčov,

      d) mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách, e) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času,

      e) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času,

      f) v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia jedál a nápojov pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole,

      g) v stredných školách, v ktorých sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie, sa umožňuje konanie komisionálnych skúšok, rozdielových skúšok a skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania,

      h) mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou,

      i) v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä:

      1. výlety a exkurzie,

      2. športové výcviky a školské športové súťaže,

      3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,

      4. kurzy na ochranu života a zdravia,

      5. kurzy pohybových aktivít v prírode,

      6. saunovanie,

      7. dni otvorených dverí do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

      Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

       

      Celé znenie: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-opatreniach-pre-skoly-12102020/

    • Dištančná forma výučby pre 2. stupeň gymnázia
     • Dištančná forma výučby pre 2. stupeň gymnázia

     • Oznamujeme žiakom a rodičom druhého stupňa gymnázia (triedy: kvinta, sexta, oktáva, II.AG, III.AG, IV.AG), že od 12.10.2020 (pondelok) zostávajú doma a prechádzajú na dištančnú formu výučby podľa rozvrhu hodín. 

      Žiaci základnej školy, materskej školy a prvého stupňa gymnázia (príma, sekunda, tercia, kvarta) pokračujú vo výučbe klasicky t.j. prezenčnou formou.

      PaedDr. Marián Babej, riaditeľ školy

    • Prerušenie prevádzky školskej jedálne
     • Prerušenie prevádzky školskej jedálne

     • Oznamujeme Vám, že Školská jedáleň Lúčna 827/26, 093 01 Vranov nad Topľou dňa 09.10.2020 (piatok) prerušuje svoju prevádzku z dôvodu odstávky vody v uvedený deň. V tento deň neposkytneme stravu pre cudzích stravníkov,  žiakov a zamestnancov ZŠ Lúčna, CSŠ  - Oblasť, Bernolákova.

                                                                                                                                                                                           Riaditeľka ŠJ 

    • Oznámenie o konaní 2. kola volieb členov Rady školy
     • Oznámenie o konaní 2. kola volieb členov Rady školy

     • Oznamujeme všetkým rodičom žiakov Cirkevného gymnáziasv. Františka z Assisi, ktoré je súčast’ou Cirkevnej spojenej školy, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topfou, že sa dňa 7.10.2020 uskutočnia opakovanévoľby člena Rady školy.

      Dôvod konania volieb: dňa 30.9.2020 prebehlo prvé kolo volieb členaRady školy – zástupcu rodičov študentov Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi. Nakoľko sa volieb zúčastnilo menej ako 50% oprávnených voličov,riaditeľ školy vyhlasuje opakované voľby na deň 7.10.2020 – individuálnouformou v čase od 8.00 do 16.30 hod.

      Celé znenie oznámenia TU (pdf)

    • Výsledky volieb členov Rady školy
     • Výsledky volieb členov Rady školy

     • V zmysle Zákona NR SR č. 596/2003 Z.z., Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z. a Usmernenia zriaďovateľa č. 6/2020 sa uskutočnili v dňoch 28.9.2020 – 30.9.2020 voľby členov do Rady školy pri Cirkevnej spojenej škole, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou.

      Novozvolenými členmi rady školy, ktorej funkčné obdobie začne 16.1.2021 sú :

      Zástupca pedagogických zamestnancov CZŠ s MŠ – Mgr. Zuzana Hrubovská

      Zástupca pedagogických zamestnancov gymnázia – Mgr. Jozef Tušim

      Zástupca nepedagogických zamestnancov – Peter Klimčo

      Zástupca rodičov žiakov materskej školy – Ing. Tomáš Oravec

      Zástupca rodičov žiakov základnej školy – Ing.  Mária Tabaková

      Zástupca študentov gymnázia – Bianka Kundravá

      Zástupca rodičov študentov gymnázia – z dôvodu nesplnenia podmienky účasti nad 50% oprávnených voličov vyhlasuje riaditeľ školy opakovanú voľbu na deň 7.10.2020. Viac v oznámení o konaní opakovanej voľby, ktorá bude zverejnená na webovej stránke školy.

      Zriaďovateľ deleguje 4 zástupcov.

    • Oznámenie o konaní volieb člena Rady školy
     • Oznámenie o konaní volieb člena Rady školy

     • Oznamujeme, že v dňoch 28.9. 2020 – 30.9.2020 (pondelok, utorok a streda) sa uskutočnia voľ’by člena Rady školy – podľa rozpisu uvedeného nižšie:

      Rodičia detí materskej školy: 28.9.2020 (pondelok, od 16.00 hod)Rodičia žiakov základnej školy: 29.9.2020 (utorok od 16.00 hod)Rodičia študentov gymnázia: 30.9.2020 (streda od 16.00 hod)Pedagogickí zamestnanci: 28.9.2020 – 30.9.2020Nepedagogickí zamestnanci: 28.9.2020 – 30.9.2020Študenti gymnázia: 28.9.2020 – 30.9.2020Informácie budú podané rodičom a zamestnancom aj prostredníctvominternetovej triednej knihy.Dôvod konania volieb: Ukončenie funkčného obdobia Rady školy 15.1.2021 v zmysle Zákona NR SR d. 596/2004 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Celé znenie oznámenia (PDF)

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • 8. septembra 2020 sa v Hornozemplínskom osvetovom stredisku vo Vranove nad Topľou uskutočnilo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín pre študentov stredných škôl. Našim recitátorom sa darilo excelentne.

      Klára Halasová – 1. miesto (poézia)

      Eugénia Ficková  – 2. miesto (poézia)

      Norbert Jakubek – 1. miesto (próza)

      Katarína Gazdová  – 2. miesto (próza)

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme im za skvelú reprezentáciu nášho gymnázia.

     • Otvorenie šk. r. 2020/2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Cirkevná spojená škola vo Vranove nad Topľou vydáva pokyny upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov na našej škole s účinnosťou od 1.9.2020, ktoré boli vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR  a manuálu MŠVVaŠ SR 

      Otvorenie šk. roka 2020/2021 bude prebiehať v kostole sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou – Juh:

      8:00 – privítanie žiakov a modlitba sv. ruženca

      8:30 – slávnostná sv. omša Veni Sancte.

       

      Žiaci 1. ročníka CZŠ sa po skončení sv. omše presunú do triedy v budove na Bernolákovej ulici č. 92, kde sa uskutoční prvé rodičovské združenie.

      Účasť: maximálne 1 rodič/žiak.

      Prosíme všetkých žiakov, aby pri nástupe do školy priniesli so sebou vyplnený Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do ZŠ resp. SŠ, ktorý odovzdajú triednemu učiteľovi.

      Dokumenty na stiahnutie:

      CZŠ

      Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka ZŠ

      GFA

      Dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka SŠ

      V čase od 2. 9. 2020 je v interiéri školy povinné používanie rúšok.

      Zákonný zástupca doprevádza svoje dieťa k hlavnému vchodu. Do budovy školy NEVSTUPUJE! 

      Bližšie informácie: https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovany/

    • Sviatok apoštolov sv. Petra a Pavla
     • Sviatok apoštolov sv. Petra a Pavla

     • Predposledný deň školského roka je v cirkevných školách tradične spojený so slávnosťou apoštolov sv. Petra a Pavla.

      V tento deň sme sa v rámci slávenia sv. omše rozlúčili nielen s uplynulým šk. rokom, ale aj s 2 našimi kolegami – Mgr. Zuzanou Radovou a PaedDr. Ing. Petrom Orendáčom, PhD.

      Veríme, že ich služba cirkevnej škole (v druhom prípade takmer celoživotná) neostane nepovšimnutá a nebeský Otec im ju niekoľnonásobne odplatí.