• Rada školy

  • V zmysle § 25 ods. 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola na našej škole ustanovená Rada školy na funkčné obdobie 2013 -2017.

   Zloženie Rady školy:

   PaedDr. Róbert Majzlík - zástupca pedagogických zamestnancov
   Mgr. Darina Babjačková - zástupca pedagogických zamestnancov
   Ing. Bernardína Jedináková - zástupca nepedagogických zamestnancov školy
   Mgr. Mária Demetrová - zástupca rodičov
   PhDr. Štefan Ocilka - zástupca rodičov
   Mgr. Emília Antolíková - zástupca rodičov
   Mgr. Štefan Albičuk.  - zástupca zriaďovateľa 
   Vdp. Grzegorz Wach - zástupca zriaďovateľa
   Ing. Mária Helmeczyová - zástupca zriaďovateľa
   Mgr. Anna Mydlová - zástupca zriaďovateľa
   Eva Polačeková - zástupca žiakov gymnázia

   Predsedom Rady školy sa po voľbe stala Mgr. Emília Antolíková.

   Kontak na Radu školy:
   Rada školy pri Cirkevnej spojenej škole
   Školská 650
   09302 Vranov nad Topľou