• Matematika 1.roč.

  • UČEBNÉ OSNOVY

    

    

    

   Názov predmetu

   Matematika

   Časový rozsah výučby

   4 hodiny týždenne

   132 hodín ročne

   Názov ŠVP

   ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM 1 STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

   ISCED  1 – PRIMÁRNE VZDELÁVANIE

   Názov ŠkVP

   Vychovávať k svätosti, učiť múdrosti, všetko s Láskou

   Ročník

   PRVÝ

   Stupeň vzdelania

   ISCED  1 – PRIMÁRNE VZDELÁVANIE

   Forma štúdia

   DENNÁ

   Vyučovací jazyk

   SLOVENSKÝ

    

    

   1. Charakteristika učebného predmetu

    

   Učebný  predmet  matematika  v 1.- 4.  ročníku  základnej  školy je  založený  na realistickom

   prístupe k získavaniu nových vedomostí a na využívaní  manuálnych a intelektových  činností

   žiakov.  Na  rovnakom  princípe  sa pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v

   reálnych situáciách.  Takýmto  spôsobom získané základné matematické vedomosti umožňujú

   získať  matematickú  gramotnosť  novej  kvality,  ktorá  by sa mala prelínať celým základným

   matematickým  vzdelaním  a  vytvárať  predpoklady  pre  ďalšie úspešné štúdium matematiky

   a pre celoživotné vzdelávanie.

    

   Učebný predmet matematika na 1. stupni základnej školy zahŕňa:

   – elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi rozvíja-

      júce kompetencie potrebné v ďalšom živote (osobnom, občianskom, pracovnom a pod.),

   – vytváraním  presných  učebných  návykov  rozvoj  žiackych  schopností, presného myslenia

      a formovania argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia,

   – súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria východisko  

      k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka,

   – informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť.

    

   Vzdelávací obsah matematiky v 1.- 4. ročníku základnej školy je rozdelený na päť tematic-kých okruhov, čo sa zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania, pričom na každom stupni explicitne nemusí byť zastúpený každý tematický okruh:

    

    

   Čísla, premenná a počtové výkony s číslami,

   Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy,

   Geometria a meranie ,

   Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika

   Logika, dôvodenie, dôkazy

    

    

   Učivo   v  tematickom  okruhu  Čísla,  premenná  a  počtové  výkony  s  číslami  zastáva  na

   1. stupni    významné  miesto  pri  vytváraní pojmu prirodzeného čísla, počtových výkonov

   s týmito číslami a pri príprave zavedenia písmena (premennej) vo význame čísla.

   V ďalšom tematickom okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, žiaci majú

   v realite objavovať kvantitatívne a priestorové vzťahy a určité typy ich systematických zmien.

   Zoznamujú sa s veličinami a ich prvotnou reprezentáciou vo forme, tabuliek, grafov a diagra-mov. V jednoduchých prípadoch tieto aj graficky znázorňujú.

   V tematickom okruhu  Geometria  a meranie, žiaci vytvárajú priestorové geometrické útvary

   podľa určitých pravidiel. Zoznamujú sa najznámejšími rovinnými útvarmi ako aj s ich rysova-ním. Objasňujú základné vlastnosti geometrických útvarov. Učia sa porovnávať, odhadovať a merať dĺžku, zoznámia sa jednotlivými dĺžkovými mierami. Riešia primerané metrické úlohy z bežnej reality.

   Ďalšou  súčasťou  matematického  vzdelávania  žiakov  na  1. stupni   je  Kombinatorika,

   pravdepodobnosť  a   štatistika.  Tento  tematický  okruh  na  1. stupni   sa  objavuje  len

   v podobe úloh.  Žiaci takéto úlohy na 1. stupni ZŠ riešia manipulačnou činnosťou s konkrét-nymi objektmi, pričom vytvárajú rôzne skupiny predmetov podľa určitých pravidiel (usporiadavajú,   rôzne  zoskupujú).   Pozorujú  frekvenciu  výskytu  určitých  javov,  udalostí

   a zaznamenávajú ich.

   Tematický okruh  Logika,  dôvodenie, dôkazy na 1. stupni ZŠ sa objavuje v len podobe úloh.

   Žiaci  riešia  úlohy  v  ktorých  posudzujú  z  hľadiska  pravdivosti  a  nepravdivosti primerané

   výroky z matematiky a zo životných situácií.

    

    

   2. Ciele učebného predmetu

    

   Cieľom učebného predmetu matematika v 1.ročníku ZŠ je, induktívnym poznaním zakladajú-cim sa na žiackych skúseností rozvíjanie tých schopností, pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie základných matematických poznatkov a schopností. Na dosiahnutie tohto cieľa, majú získať také skúsenosti, ktoré vyústia do poznávacích metód zodpovedajúcich veku žiakov.

   Vyučovanie matematiky v 1. ročníku má smerovať k tomu aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti:

   Veku primerané presné použitie materinského a odborného jazyka a správna aplikácia postupne sa rozširujúcej matematickej symboliky, vhodné využívanie tabuliek, grafov a diagramov. Využívanie pochopených a osvojených pojmov, postupov a algoritmov ako prostriedkov pri riešení úloh.

   V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov spamäti, rozvíjanie numerických zručností žiakov.

   Na základe skúseností a činností rozvíjanie orientácie žiakov v rovine a v priestore. Riešením úloh a problémov postupné budovanie vzťahu medzi matematikou a realitou. Na základe využitia induktívnych metód získavania nových vedomostí, zručnosti a postojov, rozvíjať matematické nazeranie, logické a kritické myslenie.

    

   – Spolu  s  ostatnými  učebnými  predmetmi  sa  podieľať na primeranom rozvíjaní schopností    

      žiakov  používať  prostriedky  IKT  (kalkulátory,  počítače)  k vyhľadávaniu,  spracovaniu a   

      uloženiu informácií.

   – Viesť   žiakov   k   získaniu  a  rozvíjaniu    zručností   súvisiacich  s  procesom  učenia  sa  a       

      samostatnému učeniu sa.

    

   Systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce žiakov, podporiť a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastností žiakov, ako je napr. samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, kritickosť.

    

   – Ochrana  a  zveľaďovanie  okolitej  prírody,  starostlivosť  o  svoje zdravie, kladný vzťah ku 

      všetkým humánnym a demokratickým hodnotám.

   – Vytvorenie    rozvíjanie   kladného   vzťahu  žiakov  k  spoločným  európskym  hodnotám,

      permanentnému  poznávanie  kultúrnych  a  iných  hodnôt  vytvorených  európskymi štátmi,

      medzi inými aj našim Slovenskom.

    

   Vyučovanie matematiky na 1.stupni ZŠ a teda aj v 1. ročníku, má smerovať k tomu aby sa pri vzdelávaní žiakov v jednotlivých tematických okruhoch realizovali najmä vyššie uvedené ciele vyplývajúce z kľúčovej kompetencie pre matematiku a celkovú výchovu a vzdelávanie žiakov.

    

   3. Výchovné a vzdelávacie stratégie

    

             Environmentálna výchova

             Ochrana človeka a prírody

             Výchova k manželstvu a rodičovstvu

             Zdravotná výchova

             Vlastenecká výchova

             Dopravná výchova

             Estetická výchova

             Multikultúrna výchova

             Mediálna výchova

             Osobnostný a sociálny rozvoj

    

    

   4.  Požiadavky na výstup

    

   Žiak:

    

   Ø      utvoril, vyznačil, oddelil skupinu predmetov 1 – 20.

   Ø      vedel vymenovať stúpajúci aj klesajúci číselný rad.

   Ø      vedel porovnávať čísla do 20 podľa veľkosti.

   Ø      riešil úlohy charakterizované vzťahmi „viac“, „ menej“.

   Ø      vedel spamäti všetky spoje sčítania a odčítania bez prechodu cez základ 10.

   Ø      mal   zručnosť  pri  praktickom  využívaní  sčítania,  odčítania,  rozkladu   a  doplnenia sčítancov.

   Ø      objasnil jednoduchú slovnú úlohu činnosťou, voľbou vhodného modelu.

   Ø      zaznamenal textové súvislosti číslami a počtovými výkonmi.

   Ø      vedel vybudovať z kociek teleso na základe modelu.

   Ø      identifikoval niektoré rovinné a priestorové útvary na základe niektorých ich pozoro-vaných vlastností.

   Ø      určil polohu na základe preberaných výrazov (napr. nad, pod pri, medzi, atď. ).

   Ø      rozlíšil   pravdivosť a nepravdivosť primeraných matematických výrokov.

    

    

   5.     Stratégie vyučovania

    

   Vyučovanie matematiky závisí od dobrých učebníc a názorného vyučovania.

    

   Metódy podľa typu vyučovacích hodín :

    

   ·        vysvetľovacie

   ·        upevňovacie

   ·        opakovanie učiva

   ·        preverovacie

    

   Metódy podľa fázy vyučovacieho procesu:

    

   ·        motivačné

   ·        expozičné

   ·        fixačné

   ·        aplikačné

   ·        diagnostické

    

   Podľa počtu žiakov :

    

   • -hromadné
   • -skupinové
   • -individuálne

    

   Podľa charakteru zdroja informácii :

    

   • slovné / monológ, dialóg/
   • pozorovanie objektov /  využitie internetu /

    

    

   6.     Učebné zdroje

    

   Učebné pomôcky pre prácu žiakov / modely geometrických útvarov, modely na manipuláciu, tabuľky, obrazový materiál, tabuľky ,šablóny/

    

   Učebné pomôcky pre prácu učiteľa / metodické príručky, zbierky úloh, literatúra pre matematické olympiády, matematické a didaktické časopisy, učebnice staršie i novšie, vzorové zošity, demonštračné pomôcky, obrazy filmy, diapozitívy/

    

   Nástenné obrazy/pre vizuálne typy žiakov/

   Tabuľa, kriedy

   Audiovizuálne pomôcky/ meotar, diaprojektor, videonahrávky, rozhlas, televízia, magnetofón, počítač/

   Film a diafilm aktivizuje pozornosť žiakov, obohacuje ich predstavy, uľahčuje abstrakciu, ukazuje spájanie teórie s praxou

    

    

    

   7. Obsah vzdelávania

    

   Prvý ročník

   (4 hodiny týždenne, 132 hodín za rok)

    

   Prehľad tematických celkov a ich obsahu

    

   I. Prirodzené čísla 1 až 20

   Prirodzené čísla 0 – 20. Počítanie počtu vecí, ..., po jednom, po dvoch, utváranie skupín vecí, ...o danom počte. Porovnávanie čísel. Čítanie a písanie čísel 0 – 20. Riešenie úloh na porovnávanie (viac, menej rovnako).

    

   II. Sčítanie a odčítanie

   Sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez prechodu cez základ 10. Propedeutika vzťahu medzi sčítaním a odčítaním. Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie.

    

    

   III. Geometria

   Zoznámenie sa s niektorými priestorovými a rovinnými geometrickými tvarmi a manipulácia

   s nimi. Rozlišovanie priestorových útvarov očami, hmatom a na obrázku. Kreslenie otvorených a uzavretých krivých čiar, rysovanie priamych čiar.

    

   IV. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie

   Získavanie skúseností s pravdivosťou a nepravdivosťou výrokov, negáciou výrokov. Dichotomické triedenie premetov, vecí podľa jedného znaku (modré, nie sú modré).  Tvorenie

   stúpajúcej (klesajúcej) postupnosti predmetov, čísel. Pozorovanie a zistenie pravidelnosti v týchto postupnostiach. Zber údajov a ich zoskupovanie. Pozorovanie istých udalostí, ako aj možných ale neistých udalostí a nemožných udalostí.

    

    

   Obsah učebného predmetu:

    

    

   Rozvíjajúce ciele

   Obsahový štandard

   Výstupný štandard

   Rozvíjanie pozorovacích schop-ností prostredníctvom manipu-latívnej činnosti.

   Vytváranie pojmu čísla na skú - senostnom základe.

   Odhalenie elementárnych sú-vislostí medzi realitou a mate-matikou.

   Prirodzené čísla 0 – 5. Čísla 6,0, 7, 8, 9, 10.

   Prirodzené čísla do do 20.

   Počítanie počtu vecí, ..., po jednom, po dvoch, utváranie skupín vecí, ...o danom počte.

   Porovnávanie čísel.

   Čítanie a písanie číse l 0 – 20.

   Rozklad a skladanie čísel.

   Vzťahy medzi číslami: veľkosť, susedia čísla.

   Riešenie úloh na porovnávanie (viac, menej, rovnako).

   Utvoriť, vyznačiť, oddeliť skupinu predmetov 1 – 20.

   Vedieť vymenovať stúpajúci aj klesajúci číselný rad.

   Vedieť porovnávať čísla do 20

   podľa veľkosti.

   Riešiť úlohy charakterizované

   vzťahmi „viac“, „ menej“.

    

    

    

    

    

    

    

   II. Sčítanie a odčítanie

    

   Rozvíjajúce ciele

   Obsahový štandard

   Výstupný štandard

   Odhalenie súvislostí medzi číslami podľa názoru aj na základe textu.

   Chápanie sčítania a odčítania predmetnou činnosťou a na základe textu.

   Formovanie zovšeobecňovacej

   schopnosti a schopnosti rieše-nia matematických problémov. Rozvíjať pamäť, húževnatosť

   a vytrvalosť.

   Práca v dvojici a v tíme.

   Sčítanie a odčítanie etapách v obore do 5, v obore do 10 a v obore do 20 bez prechodu cez základ 10. Zameniteľnosť sčítancov.

   Rozklad sčítancov na súčet dvoch čísel.

   Doplnenie chýbajúceho čísla do súčtu.

   Vzťah medzi sčítaním a odčítaním.

   Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie

   podľa činnosti, na základe obrázku,

   textu.

   Oživenie slovnej úlohy kresbou

   a modelovaním.

   Tvorba číselnej úlohy na základe textu.

   Výber počtového výkonu na základe textu.

   Tvorba matematického textu k nume-rickým úlohám.

   Riešenie rozsiahlejších úloh v tíme, aj so zberom vhodných údajov z reality.

   Vedieť spamäti všetky spoje sčíta-nia a odčítania bez prechodu cez základ 10.

   Zručnosť pri praktickom využíva-ní sčítania, odčítania, rozkladu a

   doplnenia sčítancov.

   Objasnenie jednoduchej slovnej úlohy činnosťou, voľbou vhodného modelu.

   Záznam textovej súvislosti číslami a počtovými výkonmi.

    

    

   III. Geometria

    

    

   Rozvíjajúce ciele

   Obsahový štandard

   Výstupný štandard

   Postupné budovanie priestorovej

   predstavivosti a orientácie v rovine

   a v priestore.

   Spoznanie vnímateľných vlastnos-tí telies, rozlíšenie odlišných

   vlastností ukázaním, výberom usporiadaním, slovne.

   Získanie prvých zručností v nará-baní s rysovacími potrebami.

   Zoznámenie sa s niektorými priestorovými a rovinnými geomet-rickými tvarmi a ich triedenie na základe ich vlastností.

    Stavba telies z kociek , na základe modelu, rovinných útvarov činnos-ťou.

   Pozorovanie niektorých vlastností

   geometrických útvarov.

   Orientácia, určovanie polohy; smerov, zmeny smerov.

   Kreslenie otvorených a uzavretých krivých čiar, rysovanie priamych čiar, triedenie čiar.

    

   Vedieť vybudovať z kociek teleso na základe modelu.

   Identifikovať niektoré rovinné

   a priestorové útvary na základe niektorých ich pozorovaných vlastností.

   Určiť polohu na základe prebera-ných výrazov (napr. nad, pod pri, medzi, atď. ).

    

   IV. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie

    

   Rozvíjajúce ciele

   Obsahový štandard

   Výstupný štandard

   Vzbudenie záujmu žiakov o mate-matické činnosti prostredníctvom

   matematických hier.

   Ukázať význam použitia tabuliek, diagramov.

   Získavanie skúseností s pravdi-vosťou a nepravdivosťou obráz-kových situácií a slovne vyslove-nými, napr. matematickými výrokmi.

   Dichotomické triedenie premetov, podľa jedného znaku (modré, nie sú modré).

   Tvorenie stúpajúcej (klesajúcej) postupnosti predmetov, čísel a zistenie pravidelnosti v týchto postupnostiach pozorovaním.

    Zber a usporiadanie údajov z domova a z blízkeho okolia za účelom riešenia úloh.

   Vedieť   rozlíšiť   pravdivosť

   a nepravdivosť primeraných

   matematických výrokov.

    

    

   Odporúčané rozširujúce učivo:

    

   Riešenie  hravých  a zaujímavých  úloh.  Tvorba  úloh  z  údajov získaných žiakmi.  Neznáma  (aj  v podobe prázdneho miesta pre určité číslo), rovnice, nerovnice ako otvorené vety. Riešenie nepriamo sformulovaných úloh. Číselná os.

    

    

   8.  Hodnotenie predmetu

    

   Hodnotenie žiakov v 1. ročníku sa uskutočňuje ústnou formou – pochvalou; oceneniami,

   pečiatkami, diplomami.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                 Časovo – tematický plán z matematiky

    

    

   Ročník : prvý                             Počet hodín týždenne : 4                          Počet hodín ročne : 132

                                           

                                                 

   Mes.

   Tem. celok

     Týž.

   Hod.
   Téma

   Výchovno – vzdelávacie ciele

      PZ

   SEPTEMBER

    

   Počítanie v obore do 6.

    

   I.

    

    

    

    

    

    

    

   1.

    

    

   Začiatok školského roka

    

    

    

   2.

    

   Hore, dole

    

   Pojmy : hore, dole.

   Oboznámenie sa s pojmami hore, dole.

   Chápanie pojmov a ich aplikácie.

   Orientovať sa v priestore  triedy, naučiť sa poznať polohy hore, dole.

   OČAP – Uvedomenie si praktického významu poznávania svojho okolia – živej a neživej prírody.

    Rozširujúce učivo : nad, pod.

    

    

       Str.1

    

   3.

    

    Vpravo,      vľavo

    

   Pojmy : vpravo, vľavo.

   Oboznámenie sa s pojmami vpravo, vľavo.

   Chápanie pojmov a ich aplikácie.

   Orientovať sa v priestore  triedy, naučiť sa poznať smery vpravo, vľavo.

   Rozširujúce učivo : nahor, nadol, doprava, doľava.

    

    

      str. 2

    

   4.

    

   Rovná – priama čiara, krivá čiara

    

   Pojmy : krivá čiara, priama čiara.

   Oboznámenie sa s pojmami krivá čiara, priama čiara.

   Chápanie pojmov a ich aplikácie.

   Rozoznávanie priamej a krivej čiary.

    

    

      Str.3

    

   II.

    

   1.

    

   Opakovanie

   Precvičovanie polohy a usporiadania vecí, krivej a priamej čiary. Uvedomenie si vplyvov vyplývajúcich z rôznych kritérií posudzovania

    

    

      str. 4

    

   2.

    

   Pred, za, hneď pred, hneď za

    

   Pojmy : pred, za, hneď pred, hneď za, vpredu, vzadu, prvý posledný.

   Oboznámenie sa s pojmami usporiadania pred, za, hneď pred, hneď za, vpredu, vzadu, prvý posledný.

   Určiť poradie predmetov.

   VMR – Uvedomenie si príbuzenských vzťahov.

    

    

      str. 5,6

    

   3.

    

   Dva, pár

    

   Oboznámenie sa s pojmom pár. Tvoriť páry z daných predmetov.

    

      str. 7

    

   4.

    

   Jeden, dva

    

   Oboznámenie sa s pojmami jeden, dva, prvý, druhý.

   Chápanie pojmov a ich aplikácie. Vedieť určiť počet predmetov danej skupiny. Počítanie po jednom.

   ZV – Uvedomenie si významu správnej výživy a životosprávy.

    

       str. 8

    

                                                                                                                      

   Mes.

   Tem. celok

     Týž.

   Hod.
   Téma

   Výchovno – vzdelávacie ciele

      PZ

   SEPTEMBER

    

   Počítanie v obore do 6.

    

   III.

    

   1.

    

    

   Deň pracovného pokoja

    

    

    

   2.

    

   Tri

    

   Oboznámenie sa s pojmom tri. Chápanie pojmu a jeho aplikácie. Počítanie po jednom.

   .

    

    

       str. 9

    

   3.

    

    Tri

    

   Oboznámenie sa s pojmom tri.

   Chápanie pojmu a jeho aplikácie.

   Vytvárať skupinu s daným počtom predmetov.

   Počítanie po jednom.

   ZV – Športom k zdraviu

    

      str. 10

    

   4.

    

   Štyri

    

   Oboznámenie sa s pojmom štyri.

   Chápanie pojmu a jeho aplikácie.

   Vytvárať skupinu s daným počtom predmetov.

   Počítanie po jednom.

   .

    

    

      str. 11

    

   IV.

    

   1.

    

   Štyri

    

   Oboznámenie sa s pojmom štyri.

   Chápanie pojmu a jeho aplikácie.

   Vytvárať skupinu s daným počtom predmetov.

   Určiť správny počet predmetov.

   Počítanie po jednom.

   Precvičovanie pojmov polôh.

   .

    

    

      str. 12

    

   2.

    

   Päť

   Oboznámenie sa s pojmom päť.

   Chápanie pojmu a jeho aplikácie.

   Vytvárať skupinu s daným počtom predmetov.

   Určiť správny počet predmetov.

   Počítanie po jednom . Orientovať sa v číselnom rade.

    

      str. 13

    

   3.

    

   Päť

   Oboznámenie sa s pojmom päť.

   Chápanie pojmu a jeho aplikácie.

   Vytvárať skupinu s daným počtom predmetov.

   Určiť správny počet predmetov.

   Počítanie po jednom . Orientovať sa v číselnom rade.

    

      str. 14

    

   4.

    

   Päť

    

   Precvičiť počítanie do päť, pojem pár.

    

   str. 15

    

   V.

      

   1.

     

    

   Opakovanie

    

    

   Precvičiť počítanie do päť, pojmy usporiadania a polohy, rovné a krivé čiary. Určiť daný počet predmetov.

   OČAP – Lesné zvieratká

    

    

   str.16

    

   2.

    

   Opakovanie

    

   Precvičiť počítanie po jedniom od 1-5. Určenie počtu v skupine. Tvorenie skupiny s daným počtom. Čítanie čísel 1-5.

    

    

   Mes.

   Tém. celok

   Týž.

   Hod.
   Téma

   Výchovno – vzdelávacie ciele

      PZ

    

    

   Počítanie v obore do 6.

    

   3.

   Porovnáva-nie, dvojica, viac, menej, rovnako

   Oboznámiť saa s pojmami dvojica, rovnako, viac,menej,najviac,najmenej. Chápanie pojmov a ich aplikácie.

    

   OKTÓBER

    

   I.

    

    

    

    

    

    

    

    

   1.

    

    

   Väčší, menší, rovná sa, znaky

    

   Oboznámenie sa so znakmi.

   Porovnávanie tvorením dvojíc. Precvičiť písanie znakov

   <,>,=

    

      str. 17

    

   2.

    

   PoPorovnáva-

        nie tvorením

        dvojíc

    

   Precvičovanie porovnávania tvorením dvojíc pomocou znakov  <,>,=       Vyfarbiť určený počet predmetov.

   Precvičiť priame a krivé čiary. Určiť správny počet predmetov. Počítanie po jednom. Orientovať sa v číselnom rade.

    

    

       str. 18

    

   II.

    

   1.

    

   Porovnáva-

   nie

    

   Precvičovanie porovnávania tvorením dvojíc, pomocou znakov <,>,¸= Vyfarbiť určený počet predmetov

    

    

    

    

   2.

    

   Šesť

    

   Oboznámenie sa s pojmom šesť. Chápanie pojmu a jeho aplikácie. Vytvárať skupinu s daným počtom predmetov. Určiť správny počet predmetov. Počítanie po jednom Orientovať sa v číselnom rade.

   ZV – Uvedomenie si významu správnej výživy.

    

      str. 19

    

   3.

    

   Základné a radové číslovky

    

   Precvičiť počítanie do šiestich a pojmy usporiadania. Vyfarbiť určený počet. Orientovať sa v radových číslovkách, správne určíť poradie. Uvedomovať si možnosti využívania čísel v praktických životných situáciách.

    

      str. 20

    

   4.

    

   Opakovanie

    

    

   Precvičiť počítanie do šiestich a pojmy usporiadania. Vyfarbiť určený počet. Orientovať sa v radových číslovkách, správne určíť poradie. Uvedomovať si možnosti využívania čísel v praktických životných situáciách.

   OČAP – Statrostlivosť o zvieratá. Pes- najlepší priateľ človeka.

    

    

       str. 21

    

   III.

    

    

   1.

    

   Zákl. geometrické útvary, počet 1 až 6

    

    

   Oboznámiť sa s geometrickými útvarmi kruh, trojuholník, štvorec, obdĺžnik.

    

    

      str. 22

    

   2.

    

   Základné geometrické útvary, počet 1 až 6, porovnávani

    

   Oboznámiť sa s nerovnicou. Precvičenie porovnávania tvorením dvojíc, pomocou znakov <,>, = . Priradiť počet predmetov so správnym číslom.

   DV – Bezpečnosť cestnej premávky. Dôležitosť dopravných značiek.

    

    

      str. 23

    

   3.

    

   Opakovanie

    

   Precvičiť počítanie do šiestich a pojmy usporiadania. Vyfarbiť určený počet. Orientovať sa v radových

    

    

       str. 24

                                           

   Mes.

   Tém. celok

   Týž.

   Hod.
   Téma

   Výchovno – vzdelávacie ciele

      PZ

    

    

   Počítanie v obore do 6.

    

    

    

    

   číslovkách, správne určíť poradie. Uvedomovať si

   možnosti využívania čísel v praktických životných situáciách.

    

    

   4.

    

   Písanie číslice jeden

    

    

   Nacvičiť písanie číslice jeden. Uvedomenie si využívania číslic v prektických životných situáciách.

    

    

      str. 25

    

   IV.

    

   1.

    

   Písanie číslice jeden

   Nacvičiť písanie číslice jeden. Uvedomenie si využívania číslic v prektických životných situáciách.

    

    

      str. 26

    

   2.

    

   Písanie číslice dva

   Nacvičiť písanie číslice dva. Uvedomenie si využívania číslic v praktickom živote. Porovnávanie po dvoch. Precvičiť geometrické útvary kruh, trojuholník, štvorec, obdlžnik. 

   ZV – Bezpečnosť pri detských hrách.

    

      str. 27

    

   3.

    

   Sčítanie do 2, znak plus

    

   Oboznámiť sa s operáciou sčítania a so znakom plus. Precvičiť geometrické útvary kruh, trojuholník, štvorec, obdlžnik. Nacvičiť písanie znamienka plus.

    

    

      str. 28

    

   4.

    

   Písanie číslice tri

    

   Nacvičiť písanie číslice tri. Uvedomenie si využívania číslic v praktickom živote. Porovnávanie po troch. Precvičiť geometrické útvary, kruh, trojuholník, štvorec, obdlžnik.

    

    

       str. 29

    

   V.

    

    

   1.

    

   Písanie číslice tri

    

    

    

   Nacvičiť písanie číslice tri. Uvedomenie si využívania číslic v praktickom živote. Porovnávanie po troch. Precvičiť geometrické útvary, kruh, trojuholník, štvorec, obdlžnik.

     str. 29

    

   2.

    

   Sčítanie do 3, rozklad čísla

    

    

   Rozklad čísla tri. Precvičiť operáciu sčítania a so znakom plus.

   str.30

    

   3.

    

    

   JESENNÉ PRÁZDNINY

    

    

    

   4.

    

    

   JESENNÉ PRÁZDNINY

    

    

   NOVEMBER

    

    

   I.

    

   1.

    

   Písanie číslice štyri

    

   Nacvičiť písanie číslice štyri. Uvedomenie si využívania číslic v praktickom živote. Porovnávanie po štyroch. Precvičiť geometrické útvary, kruh, trojuholník, štvorec, obdlžnik.

    

    

   str.31

    

   2.

    

   Sčítanie a odčítanie do 4, znak mínus

    

    

   Oboznámiť sa s operáciou odčítania a so znakom mínus.

   Poukázať na súvislosť medzi sčítaním a odčítaním.

   Nacvičiť písanie znamienka mínus

    

    

    

    

      str. 32

   Mes.                                 

   Tém. celok

   Týž.

   Hod.
   Téma

   Výchovno – vzdelávacie ciele

      PZ

   NOVEMBER

    

   Počítanie v obore do 6.

    

    

   3.

    

   Sčítanie a odčítanie do 4

    
   Precvičiť sčítanie a odčítanie do 4. Výpočet a znázornenie príkladov sčítania a odčítania. Uvedomiť si nutnosť usilovnej práce a trpezlivosti k dosiahnutiu cieľov. Precvičenie porovnávania pomocou znakov <,>,=

    

    
   str.33

    

   4.

    

   Písanie číslice päť

    

   Nacvičiť písanie číslice päť. Uvedomenie si využívania číslic v praktickom živote. Porovnávanie do piatich. Precvičiť geometrické útvary, kruh, trojuholník, štvorec, obdlžnik. Uvedomenie si nutnosti vzájomného rešpektu členov kolektívu a vzájomnej pomoci.

    

    
   str.34

    

   II.

    

   1.

    

   Číselný obor  1-5

    

   Precvičiť sčítanie a odčítanie do piatich, číselný rad.

   Rozklad čísla päť.Rovné a krivé čiary.

    

    

      str. 35

    

   2.

    

   Sčítanie a odčítanie do 5, číselný rad

    

   Precvičiť sčítanie a odčítanie do piatich, číselný rad.

   Rozklad čísla päť.

   Uvedomiť si nutnosť usilovnej práce a trpezlivosti k dosiahnutiu cieľov.

    

    

     str. 36

    

   3.

    

   Sčítanie, odčítanie do 5 , číselný rad

    

   Precvičiť sčítanie, odčítanie a porovnávanie do piatich.

   Výpočet a znázornenie príkladov sčítania a odčítania.

   Uvedomiť si nutnosť usilovnej práce a trpezlivosti k dosiahnutiu cieľov. Precvičiť porovnávania tvorením dvojíc pomocou znakov  <,>,=

    

    

       str. 37

    

   4.

    

   Písanie číslice šesť

    

   Nacvičiť písanie číslice šesť.

   Uvedomenie si využívania číslic v praktických život-ných  situáciách.

   Porovnávanie do šiestich.

   Precvičiť geometrické útvary, kruh, trojuholník, štvorec, obdlžnik. Uvedomenie si nutnosti vzájomného rešpektu členov kolektívu a vzájomnej pomoci.

    

    

      str. 38

    

   III.

    

   1.

    

    

   ŠTÁTNY SVIATOK

    

    

    

   2.

    

   Sčítanie a odčítanie do 6, číselný rad

    

   Precvičiť sčítanie a odčítanie do 6. Výpočet a znázornenie príkladov sčítania a odčítania. Uvedomiť si nutnosť usilovnej práce a trpezlivosti k dosiahnutiu cieľov.

   ZV – Med prevencia pred nachladnutím

    

    

      str. 39

    

   3.

    

   Sčítanie a odčítanie do 6, porovnávani číselný rad

    

    

   Výpočet a znázornenie príkladov sčítania a odčítania.

   Precvičiť sčítanie a odčítanie do šiestich.

   Rozklad čísla.

    

    

      str. 40

              

   Mes.

   Tém. celok

     Týž.

   Hod
   Téma

   Výchovno – vzdelávacie ciele

      PZ

   NOVEMBER

    

    

   Počítanie v obore do 6.

    

    

    

    

   4.

    

   Nula, sčítanie a odčítanie do 6

    

   Oboznámiť sa s pojmom nula.

   Chápanie pojmu a jeho aplikácie.

   Precvičiť sčítanie, odčítanie a číselný rad do šiestich.

   Usporiadať čísla od najmenšieho po najväčšie.

   VMR – Pomoc rodičom pri upratovaní.

    

    

       str. 41

    

   IV.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   1.

    

   Písanie číslice nula, sčítanie a odčítanie do 6

    

    

   Nácvik písania číslice nula. Precvičiť sčítanie a odčítanie do šiestich.

    

    

   str.42

    

   2.

    

   Opakovanie

    

   Precvičiť sčítanie, odčítanie, číselný rad a porovnávanie do šiestich.

   Precvičiť geometrické útvary kruh, trojuholník, štvorec, obdĺžnik.

    

    

      str. 43

    

   3.

    

   Sčítanie a odčítanie do 6 s nulou

    

    

   Oboznámiť sa so sčítaním s nulou. Precvičiť číselný rad. Usporiadať čísla od najmenšieho po najväčšie. Vyznačiť a vypočítať príklady na sčítanie a odčítanie do 6 s nulou.

    

    

     str. 43

    

   4.

    

   Opakovanie

    

   Overiť porovnávanie, sčítania , odčítania a číselný rad do šiestich. Opakovanie geometrických útavarov kruh, trojuholník, štvorec, obdlžnik.

    

      str. 44

    

    

    

    

    

    

    

   DECEMBER

    

   Počítanie v obore do 10

    

    

   I.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   1.

    

   Sedem, číselný riad

    

   Oboznámiť sa s pojmom sedem.

   Chápanie pojmu a jeho aplikácie.

   Vytvárať skupinu s daným počtom predmetov.

   Orientovať sa v číselnom rade.

    

    

      str. 45

    

   2.

    

   Písanie číslice sedem

    

   Nacvičiť písanie číslice sedem.

   Počítať do siedmich po jednom.

   Precvičovanie geometrických útvarov kruh, štvorec, trojuholník.

    

    

      str. 46

    

   3

    

   Porovnáva-nie do 7

    

   Oboznámiť sa s porovnávaním do siedmich a rozkladom čísla 7.

   Precvičiť sčítanie a odčítanie do šiestich.

   Riešenie jednoduchých slovných úloh.

   OČAP – Zvieratá a starostlivosť o ne

    

    

    

    

    

    

   str.47

   Mes.

   Tém. celok

     Týž.

   Hod.
   Téma

   Výchovno – vzdelávacie ciele

      PZ

   DECEMBER

    

   Počítanie v obore do 10

    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
   4.

    

   Sčítanie a odčítanie do 7

    

   Precvičiť sčítanie a odčítanie do siedmich.Usporiadať číselný rad vzostupne aj zostupne.

    

       str. 48

    

   II.

    

   1.

    

   Sčítanie a odčítanie do 7, porovnáva-nie

    

    

   Precvičiť sčítanie a odčítanie do siedmich, usporiadať číselný rad vzostupne aj zostupne.

    

    

      str. 49

    

   2.

    

   Opakovanie

    

   Overiť porovnávanie, sčítanie, odčítanie a číselný rad do siedmych. Opakovsnie geometrických útvarov kruh, trojuholník, štvorec, obdlžnik.

    

    

      str. 50

    

   3.

    

   Osem

    

    

    

    

   Oboznámenie sa s pojmom osem.

   Chápanie pojmu a jeho aplikácie.

   Vytvárať skupinu s daným počtom predmetov.

   Orientovať sa v číselnom rade.

   VMR – Pomoc pri domácich prácach v kuchyni.

    

    

     str. 51

    

   4.

    

   Písanie číslice osem

    

   Nacvičiť písanie číslice osem.

   Počítanie do ôsmich  po jednom. Precvičovanie geometrických útarov kruh, štvorec,trojuholník

    

    

      str. 52

    

   III.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   1.

    

   Sčítanie a odčítanie do 8, porovnáva-nie

    

   Precvičiť sčítanie, odčítanie a číselný rad do ôsmich. Usporiadať číselný rad vzostupne a zostupne. Oboznámiť sa s príkladmi s prázdnym rámčekom. Precvičovanie geometrických útvarov kruh, štvorec, trojuholník.

    

    

      str. 53,54

    

   2.

    

   Sčítanie a odčítanie do 8, porovnáva-nie

    

   Precvičiť sčítanie, odčítanie a číselný rad do ôsmich. Usporiadať číselný rad vzostupne a zostupne.

   Precvičovanie geometrických útvarov kruh, štvorec, trojuholník

    

       str. 55,56

    

   3.

    

   Deväť

    

    

    

    

    

    

    

    

   Oboznámenie sa s pojmom deväť.

   Chápanie pojmu a jeho aplikácie.

   Vytvárať skupinu s daným počtom predmetov.

   Orientovať sa v číselnom rade.

   Počítanie do deviatich po jednom.

   ZV – Dbať na bezpečnosť pri hrach.

    

    

      str. 57

    

   4.

    

   Písanie číslice deväť

    

   Nacvičiť písanie číslice deväť. Počítanie do deviatich po jednom. Uvedomenie si významu zapájenia sa do prác v prospech domácnosti i triedneho kolektívu a školy.

    

    

    

      str. 58

   Mes.

   Tém. celok

     Týž.

   Hod.
   Téma

   Výchovno – vzdelávacie ciele

    

   DECEMBER

    

   Počítanie v obore do 10

    

    

    

   IV.

    
   1.
    
    
   Vianočné prázdniny

    

    

    

   2.

    

    

   Vianočné prázdniny

    

    

    

   3.

    

    

   Vianočné prázdniny

    

    

    

   4.

    

    

   Vianočné prázdniny

    

    

    

    

    

    

   V.

    

    

   1.

    

    

   Vianočné prázdniny

    

    

    

   2.

    

    

   Vianočné prázdniny

    

    

    

   3.

    

    

   Vianočné prázdniny

    

    

   JANUÁR

    

   I.

    

   1.

    

    
   Vianočné prázdniny

    

    

    

   2.

    

    
   Vianočné prázdniny
    

    

   II.

    

   1.

    

    

   Vianočné prázdniny

    

    

    

   2.

    

    
   Vianočné prázdniny

    

    

     

    

   3.

    

   Sčítanie a odčítanie do 9

    

   Precvičiť sčítanie, odčítanie a číselný rad do deviatich. Usporiadať číselný rad vzostupne a zostupne. Rozklad čísel deväť.

    

    

      str. 59

     

   4.

    

   Opakovanie

    

   Precvičiť sčítanie, odčítanie a číselný rad do deviatich. Usporiadať číselný rad vzostupne a zostupne. Rozklad čísel deväť.

    

    

      str. 60

    

   III.

    

   1.

    

   Sčítanie a odčítanie do 9

    

   Precvičiť sčítanie, odčítanie a číselný rad do deviatich. Usporiadať číselný rad vzostupne a zostupne. Rozklad čísel deväť.

    

    

      str. 61

    

   2.

    

   Opakovanie

    

    

   Precvičiť sčítanie, odčítanie, porovnávanie a číselný rad do desiatich. Usporiadať číselný rad vzostupne a zostupne. Rozklad čísla deväť. Precvičovanie geometrických útvarov kruh, štvorec, trojuholník.

    

    

    

      str. 62

   Mes.

   Tém. celok

     Týž.

   Hod.
   Téma

   Výchovno – vzdelávacie ciele

      PZ

    

    

    

    

   3.

    

   Desať, kocka

    

   Oboznámiť sa s pojmom desať. Chápanie pojmu a jeho aplikácie. Vytvárať skupinu s daným počtom predmetov. Orientovať sa v číselnom rade. Počítanie do desať po jednom. Stavba kociek.

    

    

      str. 63

    

   4.

    

   Písanie číslice desať

   Porovnávanie sčítania a odčítania do desať

    

   Oboznámiť sa s písaním čísla desať a číselným radom do desoatich. Počítanie do desiatich po jednom.

   Oboznámiť sa s porovnávaním, sčítaním a odčítaním do desiatich. Precvičiť číselný rad do 10. Rozklad čísla 10. Usporiadať čísla od najmenšieho po najväčšie.

    

    

    

      str. 64

    

   IV.

    

    

    

   1.

    

   Opakovanie

    

   Overiť porovnávanie, sčítanie, odčítanie a číselný rad do desať.Opakovanie geometrických útvarov kruh, trojuholník, štvorec, obdlžnik.

    

    

      str. 66

    

   2.

    

   Sčítanie, odčítanie do 10

    

   Precvičiť sčítanie a odčítanie do desať.

   Usporiadať číselný rad vzostupne a zostupne. Rozklad čísla desať. Skúšať riešenie úluh postupným dosadzovaním

    

    

    

      str. 67

    

   3.

    

   Sčítanie a odčítanie do 10, porovnávanie

    

    

    

   Precvičiť sčítanie, odčítanie a číselný rad do 10..

   Usporiadať číselný rad vzostupne a zostupne. Skúšať riešenie úloh postupným dosadzovaním.

    

      str. 68

    

   4.

    

   Opakovanie

    

   Overiť porovnávanie, sčítanie, odčítanie a číselný rad do desať. Opakovanie geometrických útvarov kruh, trojuholník, štvorec, obdlžnik

    

     

    str. 69

    

   V.

    

   1.

    

   Sčítanie,

   odčítanie,

   rozklad čísla, rovné čiary

    

    

   Precvičiť počtové operácie do 10. Precvičiť a upevniť kreslenie rovných čiar.

    

    

      str. 70

    

    

    

     

    

    

   2.

    

   Opakovanie

    

   Overiť porovnávanie, sčítanie, odčítanie a číselný rad do desať. Opakovanie geometrických útvarov kruh, trojuholník, štvorec, obdlžnik

    

    

      str. 71

    

    

   3.

    

   Opakovanie

    

    

   Overiť porovnávanie, sčítanie, odčítanie a číselný rad do

   desať. Skúšať riešenie úloh postupným dosadzovaním.

   VlV – Nová mena EURO

    

    

    

      str. 72

   Mes.

   Tém. celok

     Týž.

   Hod.
   Téma

   Výchovno – vzdelávacie ciele

      PZ

    

    

    

    

   4.

    

    

   Polročné prázdniny

    

    

     

    

    

       

   K  pracovnému zošitu Matematika pre prvý  ročník základných škôl .

    

    

   Vysvetlivky :

    

   EnV – environmentálna výchova

   OČAP – ochrana človeka a prírody

   VMR – výchova k manželstvu a rodičovstvu

   ZV – zdravotná výchova

   VlV – vlastenecká výchova

   DV – dopravná výchova

   EV – estetická výchova