• Školský VP 08/09

  • Školský vzdelávací program 

    

   „Vychovávať k svätosti – učiť múdrosti – všetko s Láskou“

    

   Školský vzdelávací program

   pre 1. stupeň ZŠ –ISCED 1

   primárne vzdelávanie

   šk.r.2008/2009

    

    


    

    

    

   Vranov nad Topľou          Vypracoval :     PaedDr.Marián Babej

   1. septembra 2008                                          riaditeľ školy

   Školský vzdelávací program

   Vychovávať k svätosti – učiť múdrosti – všetko s LÁSKOU

   Vzdelávací program/Stupeň vzdelania    ISCED 1 – primárne vzdelávanie

   Dĺžka štúdia                                     4-ročná

   Vyučovací jazyk                               slovenský

   Študijná forma                                 denná

   Druh školy                                        cirkevná   

   Predkladateľ                                                PaedDr.Marián Babej

   Názov školy                                      Cirkevná spojená škola

                                                              org.zl. Cirkevná základná škola s materskou školou

                                                              sv.Dominika Savia

   Sídlo školy                                        Námestie Jána Pavla II. 827/26 Vranov n/T

   IČO                                                    17151627

   Riaditeľ školy                                   PaedDr.Marián Babej

   Koordinátori pre tvorbu ŠVP         PaedDr.Jana Tirpáková

   Zriaďovateľ                                       Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice

   Adresa                                               Hlavná 28, 041 83 KOŠICE

   Kontakty                                           055/6828120, mail: scholabu@rimkat.sk

   Platnosť dokumentu                       doba neurčitá

   Otče náš, ktorý si na nebesiach,

   Nauč nás, že všetci sme Tvoje deti.

   Daj prosíme, aby sme svojím srdcom videli ďalej, než dovidia naše oči.

   Nauč nás vidieť v tých, ktorí sú nám zverení, Tvoje deti.

   Deti, ktoré miluješ a voláš aj nás, aby sme ich milovali.

   Nauč nás milovať v nich Tvoj obraz, obraz ich a nášho Otca, aj vtedy,

   keď ony Tvoj obraz v sebe pošliapu a jeho ho ťažko vidieť...

   Nedaj nám zabudnúť, že aj vtedy sú Tvoje deti...

    

   Posväť sa meno Tvoje.

   Nauč nás mať v úcte Tvoje meno a mená našich študentov...

   Pripomeň nám, že Ty každého z nás voláš po mene,

   že meno každého z nás je v Tvojom srdci.

   Pripomínaj nám to najmä vtedy, keď sme v pokušení iróniou znevážiť mená,

   ktoré sú navždy zapísané v milujúcom srdci Teba, Otče náš...

    

   Príď kráľovstvo Tvoje.

   Príď Tvoje kráľovstvo aj k nám, do našej školy, do našich vzťahov, do našich hodín...

   Kráľovstvo lásky, pravdy , spravodlivosti a pokoja...

   Pomôž nám vytvárať Tvoje kráľovstvo, keď vstupujeme do tried...

   Daj, nech láska, pravda, spravodlivosť a pokoj – znaky Tvojho prichádzajúceho kráľovstva, sú aj našimi vlastnosťami, znakmi, ktorými odrážame Teba, Otče náš...

    

   Buďľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

   Nauč nás hľadať Tvoju vôľu a najmä riadiť sa podľa nej...

   Veľmi to potrebujeme, Otče, pretože počas vyučovania sme práve my tí, ktorých vôľa sa musí stať skutočnosťou. To , čo povieme, musí platiť... Chráň nás od pokušenia zamieňať si autoritu s mocou, chráň nás od pokušenia tvrdosti a pýchy, chráň nás od pokušenia okúsiť, ako chutí moc a myslieť si, že vždy sa musí stať to, čo chceme my...

   Nauč nás, že vládnuť znamená slúžiť...

    

   Chlieb náš každodenný daj nám dnes.

   Daj nám, prosíme, každý deň dosť chleba pre telo a pre dušu. Nedovoľ, aby sme zabudli, že tak ako naše telo,  aj naša duša je hladná po Tvojom chlebe.ť nás chlebom svojho Slova a svojho Tela a nedopusť, aby sme o tieto Tvoje dary nestáli... Povolal si nás dávať, dávať druhým svoje vedomosti, skúsenosti, svoju lásku, seba... Nedokážeme to sami. Potrebujeme Teba a Tvoj pokrm, aby sme dokázali dávať...

    

   A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.

   Veľmi ťa prosíme, Pane, nauč nás odpúšťať. Tí, ku ktorým nás posielaš, vedia byť niekedy veľmi zlomyseľní, neochotní, nevďační a ktovie akí ešte... Niekedy je veľmi ťažké mať veľké srdca odpustiť... Rany lásky sa hoja najdlhšie... Pre chvíle, keď je naše srdce sklamané a neschopné odpustiť, Ťa , Otče, prosíme, aby si Ty sám odpustil v náš... Tak ako ťa o to prosil Tvoj Syn na kríži : Odpusť im, lebo nevedia, čo robia...

   Aj my Ťa prosíme, Otče, odpusť im, odpusť im aj v našom srdci...

   A pripomeň nám, že miera nášho odpustenia je mierou, ktorou chceme , aby si Ty odpustil nám...

   A nedopusť Otče, aby sme niekedy zabudli, že aj my sami veľmi často potrebujeme odpustenie...

    

   A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého.

   Buď s nami vo chvíľach, keď je nám ľahšie podľahnúť Zlému ako nechať zvíťaziť Teba. Pomôž nám stále bojovať o Tvoju prítomnosť v nás, o to, aby sme tým, ku ktorým nás posielaš, sprítomňovali Teba Tvoju lásku...

   Sprav našu školu kúskom neba, kde sa budeme mať radi tak, ako Ty miluj

   nás...

   A keď s naše dni dovŕšia a my budeme stáť pred Tvojou tvárou, daj, prosíme, nech je tam spoločenstvo našej školy úplné.

   Nech ani jedno miesto, ktoré si pre nás pripravil vo svojom večnom príbytku, neostane prázdne.

   Nech tak, ako si spojil naše cesty tu na zemi, môžeme všetci pokračovať večnou cestou lásky, ktorá nezanikne nikdy.

   Amen.

   I.     Všeobecná charakteristika školy

    

   1.      Veľkosť  školy 

   Na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. CD-2006-18302/42366-1:09 o zaradení Cirkevnej spojenej školy do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky bola vydaná zriaďovateľom – Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice Hlavná 28, 041 83 Košice -  ZRIAĎOVACIA LISTINA  Prot.č.: S-243/2007 pre nový subjekt :

   Cirkevná spojená škola,

   Námestie Jána Pavla II. 827/26,

   Vranov nad Topľou

                                      s účinnosťou od 1. marca 2007.

   Súčasťou tohto subjektu sú podľa zriaďovacej listiny :

                           Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia

                           Námestie Jána Pavla II. 827/26 Vranov nad Topľou

                           Cirkevné gymnázium sv.Františka z Assisi

                           Školská 650 Vranov nad Topľou

                           Školský klub detí

                           Bernolákova 92 Vranov nad Topľou

    

   2.      Charakteristika žiakov

   Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia prijíma na štúdium žiakov na základe Zápisného listu, ktorý vyplní rodič žiaka  – zameranie na cudzie jazyky, technickú výchovu        a informatiku.

               Do základnej školy prijímame deti s kresťanských katolíckych rodín, ale aj z rodín bez vierovyznania, ak rodičia týchto detí súhlasia s výchovno-vzdelávacím programom školy a ich deti navštevujú hodiny rímskokatolíckeho náboženstva povinne.

               V školskom roku 2008/2009 celkový počet žiakov navštevujúcich našu školu je 330 žiakov, z toho I.stupeň 118 žiakov a II.stupeň 212 žiakov

   Trieda                                    Počet žiakov              z toho dievčatá

   I.A                                                      19                               9

   I.B                                                      18                               9

   II.A                                                     26                               16

   III.A                                                   29                               17

   IV.A                                                   26                               18

   SPOLU I.stupeň                                118                             69

   CELKOM I. a II.stupeň ZŠ             330                             173

   Počet integrovaných žiakov a žiakov špeciálnych tried spolu    :          27

   Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia spolu      :           22

   Do školy dochádzajú žiaci z celého okresu Vranov nad Topľou.

    

   3.      Charakteristika pedagogického zboru

   Učitelia                                      miera vyučovacej povinnosti   aprobácia             Triednictvo

   Babej, Marián, PaedDr

   3

   l.- 4.r, RN/D/NOS

    

   Babjáková, Xénia, Mgr.

   25

   1.-4.r., AJ

   IV.A

   Čišecká, Jozefa, Mgr.

   23

   RN/ŠP.Ped.

    

   Ďuríková, Anna, Mgr.

   23

   1.-4.r

   III.A

   Hrubovská, Zuzana, Mgr.

   22

   1.-4.r

   I.B

   Kentošová, Lucia, Mgr.

   17

   1.-4.r. / ŠP.PED

    

   Medveďová, Jana, Mgr.

   22

   1.-4.r./AJ

   I.A

   Oslovič, Štefan, Mgr.

   4

   RN

    

   Tirpáková, Jana, PaedDr.

   13

   1.-4.r.

   II.A

   Turčík, Ľuboš, Mgr.

   22

   1.-4.r

    

   Krajčová, Zuzana, PaedDr.

   5

   RN/D

    

   Husivargová, Anna, Mgr.

   27

   1.-4.r

   asistentka učiteľa

   Babjačková, Darina, Mgr.

    

   1.-4.r/AJ

   Materská dovolenka

   Vargová, Mária, Mgr.

    

   1.-4.r.

   Materská dovolenka

               Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických  zamestnancov

   Počet externých zamestnacov                          0

   Počet kvalifikaovaných                                    14

   Nekvalifikovaní                                                           0

   l.kvalifikačná skúška                                                   9

   2.kvalifikačná skúška                                                  0

   Špecializačné kvalifikačné štúdium                               2

   Štúdium školského manažmentu                                  2

    

   Duchovný správca školy : ThLic.Mgr. Tibor Závadský

   Výchovný poradca : PaedDr.Ing.Peter Orendáč

   Koordinátor prevencie drogových závislosti : Mgr.Marianna Majzlíková

   Školský psychológ : škola využíva psychologické poradenstvo Centra pedagogicko-psychologického  poradenstva a prevencie vo Vranove nad Topľou, DIC vo Vranove nad Topľou a ZŠ pre telesne postihnutých Vranov.

               Škola umožňuje učiteľom priebežné vzdelávanie s cieľom sústavne prehlbovať , zdokonaľovať a rozširovať odborné a pedagogické spôsobilosti v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami, požiadavkami pedagogickej odbornej praxe a spoločenskými požiadavkami a potrebami. Riaditeľ školy podporuje ďalšie vzdelávanie učiteľov na základe ponuky vzdelávacích programov Ministerstva školstva SR, MPC, KPKC podľa aktuálnych potrieb školy.

   Priority ďalšieho vzdelávania

   1. Rozvoj národných a kresťanských tradícií
   2. Tvorivá práca , progresívne metódy a formy vo výchovno-vzdelávacom procese. Kvalita jazykových kompetencií a spôsobilosti komunikácie učiteľov cudzích jazykov.
   3. Zvyšovanie právneho vedomia pedagogických zamestnancov.
   4. Rozvoj manažerskych, marketingových a projektových schopností.
   5. Dôraz na rozvoj multikultúrnych kompetencií pedagógov, formovanie postojov, zručností a vedomostí v oblasti práv dieťaťa a ľudských práv.

    

   Formy ďalšieho vzdelávania

   -          Príprava začínajúcich pedagogických zamestnancov – uvádzanie do praxe.

   -          Príprava vedúcich pedagogických zamestnancov – školský manažment

   -          Špecializačné inovančné štúdium

   -          Špacializačné kvalifikačné štúdium

   -          Rozširujúce štúdium

   -          Priebežné vzdelávanie

    

   Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov zabezpečujú tieto vzdelávacie inštitúcie:

   a)      ŠPÚ – v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 42/1996 Z.z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov

   b)      ESF – „Ďalšie vzdelávanie učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v oblasti ukončovania štúdia na základných a stredných školách“

   c)      MPC Prešov

    

   Výchovné poradenstvo

               Výchovné poradenstvo na škole tvorí neodmysliteľnú súčasť. Výchovný poradca PaedDr.Ing.Peter Orendáč, pomáha riešiť rôzne vyskytujúce sa problémy týkajúce sa vzdelávacieho procesu a osobnostného rastu žiakov.

               Počas celého šk.r. sú nápomocné psychologičky Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Vranove nad Topľou.

   Výchovný poradca plní :

   a)              úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu žiakov

   b)              venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, so zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným žiakom

   c)              poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom

   d)              informuje ich o otázkach štúdia na stredných a vysokých školách

   e)              informuje o poradenských zariadeniach a iných odborných zariadeniach zaoberajúcich sa starostlivosťou o deti

   f)                participuje na priebežnom sledovaní a aktívnej ochrane detí pred nežiadúcimi javmi ( záškoláctvo, násilie, šikanovanie, fyzické alebo psychické týranie, používanie návykových látok, sexuálne zneužívanie)

   g)              pomáha pri vytváraní pozitívneho multikultúrneho prostredia v škole

   h)              uskutočňuje besedy dievčat a chlapcov s vyškolenými psychológmi CPPPaP

    

   Koordinátor drogovej prevecie Mgr.Marianna Majzlíková organizuje projekty zamerané na boj proti drogám a dôkladne sleduje situáciu v oblasti drogovej prevencie.

    

   1.      Organizácia prijímacieho konania

   Škola nemá špeciálne požiadavky na žiakov. Škola prijíma deti predovšetkým z katolíckych rodín, ale aj iné deti s podmienkou, ak rodičia súhlasia v plnom rozsahu s výchovno-vzdelávacími požiadavkami školy.

   2.      Dlhodobé projekty

   a) Infovek

               Škola je zapojená do projektu Infovek od roku 2000.

   b) Renovabis

               Podpora katolíckych škôl na Slovensku z nadácie Renovabis. Multimediálna učebňa náboženstva a cudzích jazykov

   c) Otvorená škola

               Materiálno-technické zabezpečenie školy

   d) NEFO fond

               Rekonštukcia športových ihrísk

   e) Jazykové laboratórium

               Materiálno-technické zabezpečenie jazykového laboratória a odbornej učebne

   f) Revitalizácia školských knižníc

               Zriadenie a doplnenie knižného fondu a IKT v knižnici

   g) Projekt TENRIPE

               Podpora marginalizovaných skupín

   h) Mládež v akcii

               Medzinárodný poľsko-slovenský projekt

    

    

    

   3.      Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

   Škola veľmi dobre spolupracuje s Rodičovským združením pri Cirkevnej spojenej škole, s Mestom Vranov nad Topľou, s Arcibiskupským školským úradom v Košiciach, orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy, so Združením katolíckych škôl Slovenska, s Konferenciou biskupov Slovenska a projektovým centrom Renovabis.

   V zmysle §-u 25 ods. 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určil zriaďovateľ školy listom č.j.:S-1194/2008 zloženie a počet členov Rady školy následovne :

   Počet členov rady školy : 11
   Zloženie rady školy :
   • 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, z toho 1 za základnú školu s materskou školou a 1 za gymnázium – Mgr. Mariana Krajníková a PaedDr.Bartolomej Petro
   • 1 zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy – Ing.Jozef Varga
   • 3 zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, z toho 1 zvolený zástupca rodičov detí materskej školy, 1 zvolený zástupca rodičov žiakov základnej školy a 1 zvolený zástupca rodičov žiakov gymnázia – Ján Hrubovský, PhDr.Štefan Ocilka, Mgr. Emília Antolíková
   • 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa – ThLic.Mgr.Tibor Závadský, Mgr. Martin Lehončák, OSPE,  Anna Gazdová, Michal Bak
   • 1 zvolený zástupca žiakov gymnázia – Andrej Ungrady

   Predsedom rady školy sa stal Mgr. Martin Lehončák, OSPE.


          Rada školy bude zasadať podľa harmonogramu zasadnutí, najmenej 4x ročne.

   Na škole pôsobí Rodičovské združenie, ktoré vedie zvolený zástupca rodičov. Voľby triednych dôverníkov jednotlivých tried sa uskutočňujú na prvom zasadnutí. Rodičovské združenie zasadá najmenej 4x ročne.

   Orgánmi RZ sú Plenárne zasadnutie – schádza sa 2x ročne, spravidla v mesiacoch október a apríl a Rada RZ – schádza sa  podľa harmonogramu dohodnutých stretnutí.

   4.      Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

              Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: nafukovaciu športovú halu              ( prenájom) školské asfaltové ihrisko, odbornú učebňu na vyučovanie cudzích jazykov a informatiky, kaplnku školy.

   Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie, mnohé z vybavenia pochádza ešte z prvotného vybavenia školy.

   Pri obnove učebných pomôcok sú veľmi nápomocní rodičia a učitelia.

          I.stupeň – ročníky 1. – 4. sú umiestnené v budove na Bernolákovej 92 Vranov nad Topľou.

   II.stupeň – ročníky 5. – 9. sú umiestnené na Námestie Jána Pavla II. Vranov nad Topľou v budove Základnej školy  Sídlisko lúčna.

          

    

   5.      Škola ako životný priestor

    

   V priestoroch školy vládne pokojná, skoro rodinná atmosféra. Ku vnútorne pozitívnej klíme prispieva výzdoba školy. Vedenie školy kladie mimoriadne veľký dôraz na estetiku prostredia .

   Nakoľko škola má charakter rodinného typu, veľký dôraz na kladie na osobný prístup každého zamestnanca ku žiakovi, či rodičovi. Všetci si musia uvedomiť a uvedomujú si, že rodičia pošlú dieťa do školy, aby získalo dostatočné množstvo vedomostí, ale hlavne, aby bolo pripravené duchovne a aj osobnostne na  ďalší život.