• Projekt vzdelávania BOZP


  •           PROJEKT

   vzdelávania z oblasti bezpečnosti

      a ochrany zdravia pri práci

          pre zamestnancov škôl


   I.                   Úvod

    

   Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

   v znení neskorších predpisov ustanovuje základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia a všeobecné zásady prevencie.

               Podľa §-u 8 b je zamestnávateľ povinný zabezpečiť , aby súčasťou programu vzdelávania a odbornej výchovy všetkých zamestnancov bola bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a prevencia rizík.

               V súlade s vyššie uvedeným zákonom bol vypracovaný „Projekt vzdelávania z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre zamestnancov škôl“.

    

   II.                Školenia sú rozdelené na :

    

   1. Školenia novoprijatých zamestnancov ( vstupné školenie) :
   • pre nových zamestnancov a žiakov školy
   • pre zamestnancov iného zamestnávateľa, ktorí sa s vedomím školy nachádzajú na pracoviskách školy – dodávatelia
   1. Opakované školenie zamestnancov :
   • pre riaditeľa, štatutárneho zástupcu a vedúcich zamestnancov
   • pre ostatných zamestnancov školy ( patria tu aj žiaci školy)
   • pre zástupcov zamestnancov
   • pre zamestnancov špeciálneho povolania

    

   Na záver školenia sa vedomosti overujú :

    

   • pri školení novoprijatých zamestnancov / žiakov ( vstupnom školení) – pohovorom,
   • pri opakovanom školení :

   -         riaditeľa, štatutárneho zástupcu a vedúcich zamestnancov – písomným testom ( 25 otázok, minimálna úspešnosť 80% t.j. 20 správnych odpovedí),

   -         pri školení zamestnancov a žiakov školy – pohovorom.

    

   III.             Školenie novoprijatých zamestnancov

    

   Cieľ školenia : Oboznámenie zamestnancov pri nástupe do zamestnania :

   • so základnými predpismi z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
   • s ich právami a povinnosťami na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
   • s možnými zdrojmi ohrozenia ich bezpečnosti a zdravia na pracoviskách a v ostatných objektoch

   Lehota školenia

   • pri nástupe do zamestnania

   Dĺžka školenia :

   • pre zamestnancov školy – 3 hodiny z toho

   - teoretická výuka                                                 -          2,5 hod

   - zhrnutie učiva a overenie získaných vedomostí               30 min

   • pre zamestnancov iného zamestnávateľa, ktorí sa s vedomím školy nachádzajú na jeho pracoviskách – dodávatelia : l hodina, z toho

   - teoretická výuka                                                 -          40 min

   - zhrnutie učiva a overenie získaných vedomostí               20 min

   Školenia novoprijatých zamestnancov a a žiakov školy sa zúčastňujú všetci

   novoprijatí zamestnanci a žiaci, prípadne zamestnanci iných inštitúcií, plniaci si pracovné úlohy krátkodobo na pracoviskách školy.

               Po ukončení školenia sa ešte zúčastňujú na !poučení  a zácviku na pracovisku z BOZP „ v rozsahu 30 min. Školenie vykonáva priamy vedúci zamestnanca, ktorý absolvoval školenie BOZP pre vedúcich zamestnancov.

    

   1. Učebný plán a učebná osnova školenia novoprijatých zamestnancov školy z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

    

   1. Zákon NR SR č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

   -         práca nadčas a nočná práca

   -         zodpovednosť za škodu pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania

   1. Zákon NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zmien a doplnkov

   -         nariadenie Vlády SR č. 159/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

   -         nariadenie Vlády SR č. 201/2001 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

   -         nariadenie Vlády SR č. 204/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami

   -         nariadenie Vlády SR č. 247/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami

   -         Nariadenie Vlády SR č. 40/2005 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami

   -         Nariadenie Vlády SR č. 45/2002 o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi

   -         Nariadenie Vlády SR č. 47/2002 Z.z. o ochrane zdravia pri práci s biologickými faktormi

   -         Nariadenie Vlády SR č. 444/2001 Z.z. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie BOZP

   -         Nariadenie Vlády SR č. 504/2002 Z.z. o podmienkach poskytovania OOPP, zoznam  na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov školy,

   -         Analýza nebezpečenstva rizík na pracoviskách školy, politika BOZP

   -         Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 111/1975 Zb. v znení novely č. 483/1990 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd, porúch technických zariadení

   o        pracovný úraz, jeho vyšetrovanie a spisovanie

   o        evidencia registrácie, stav pracovnej úrazovosti za predchádzajúci kalendárny rok

   o        nahlasovacia povinnosť zamestnanca, vedúceho zamestnanca a zamestnávateľa

   o        zákon č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov

    

   1. Vyhláška MPSVaR SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie BOZP a bezpečnosti technických zariadení

   Základné požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na :

   -         prevádzku, prehliadky, skúšky a obsluhu technických zariadení

   -         odborná činnosť zamestnancov na elektrických zariadeniach – poučený zamestnanec

   1. Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 59/1982 Zb. v znení vyhlášky č. 484/1990 Zb. a vyhlášky č. 374/1990 Zb., ktoré určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce technických zariadení a pri stavebných prácach

   -         pracovné prevádzkové objekty a priestory

   -         stroje a strojné zariadenia

   -         sklady, regály

   1. Úprava MZ SSR č. 7/1978 o hygienických požiadavkách na pracovné prostredie v znení úpravy č. 7/1985 Zb. vestníka MZ SR

   -         stavebné riešenie, osvetlenie, farebná úprava, vetranie, vykurovanie

   1. Spôsob zabezpečovania prvej pomoci

   - starostlivosť o ranených, zákon o ochrane nefajčiarov

   7. Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a jej úlohy

   Spôsob overenia získaných vedomostí :

   Ústny pohovor prednášajúceho s účastníkmi školenia : 30 min. Spolu : 3 hodiny

    

   Školenie vykonal : príslušný zamestnanec poverený riaditeľom školy

   Zamestnanec : meno, priezvisko a podpis

   Dátum a miesto

    

    

   1. Učebný plán a učebná osnova pre zamestnancov iného zamestnávateľa, ktorí sa s vedomím školy nachádzajú na pracoviskách školy – dodávatelia, z bezpečnosti a ochrana zdravia pri práci

    

   1. Zákon NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zmien a doplnkov

   • všeobecné povinnosti zamestnávateľa
   • povinnosti a práva zamestnancov

   2.Vyhláška SˇUBP a SBÚ č. 111/1975 Zb. v znení vyhlášky č. 483/1990 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd a porúch technických zariadení

   • pracovný úraz, jeho vyšetrovanie a spisovanie
   • stav pracovnej úrazovosti za predchádzajúci kalendárny rok
   1. Spôsob zabezpečovania prvej pomoci na pracoviskách školy
   • starostlivosť o ranených, zákon NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príkaz riaditeľa školy č. 2/2004 o ochrane nefajčiarov na pracoviskách školy
   1. Analýza nebezpečenstva a rizík na pracoviskách školy, politika BOZP
   2. Bezpečnostné predpisy podľa druhu vykonávanej práce
   3. Informácia o umiestnení hlavného uzáveru vody, elektrickej energie a plynu

    

   Spôsob overenia získaných vedomostí :

   Ústny pohovor prednášajúceho s účastníkmi školenia : 20 min, spolu 1  hodina

   Školenie vykonal : príslušný zamestnanec poverený riaditeľom školy

   Zamestnanec : meno, priezvisko a podpis

   Dátum a miesto

   IV.  Opakované školenie zamestnancov školy

   Cieľ školenia : 

   • upevnenie a overenie znalostí zamestnancov z predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
   •  prehĺbenie právneho vedomia všetkých zamestnancov školy.

   Lehota školenia

   • 1x za 2 roky

   Dĺžka školenia :

   • pre riaditeľa školy, štatutárneho zástupcu a vedúcich zamestnancov : 8 hodín ,

   z toho

   - teoretická výuka                                                 -          7 hod

   - zhrnutie učiva a overenie získaných vedomostí               1 min

    

   • pre zamestnancov školy – 4 hodiny z toho

   - teoretická výuka                                                 -          3 hod

   - zhrnutie učiva a overenie získaných vedomostí               1 hod

   • pre zástupcov zamestnancov  : 4 hodiny

    z toho

   - teoretická výuka                                                 -          3 hod

   - zhrnutie učiva a overenie získaných vedomostí               1 hod

   Opakovaného školenia sa zúčastňujú všetci zamestnanci školy okrem

   bezpečnostného technika.

    

   A.     Učebný plán a učebná osnova opakovaného školenia pre riaditeľa

   školy, štatutárneho zástupcu a vedúcich zamestnancov školy  z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

   1. Úvod

   • význam bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
   • Zákon NR SR č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

   -         práca nadčas a nočná práca

   -         zodpovednosť za škodu pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania

   -         odškodňovanie pracovných úrazov, zodpovednosť organizácie za PÚ, náhrada za straty na zárobku, bolesti a sťaženie spoločenského uplatnenia, náhrada vecnej školy,

   -         kontrola odborových orgánov a zástupcov zamestnancov

    

   2.Zákon NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zmien a doplnkov

   -         nariadenie Vlády SR č. 159/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

   -         nariadenie Vlády SR č. 201/2001 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

   -         nariadenie Vlády SR č. 204/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami

   -         nariadenie Vlády SR č. 247/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami

   -         Nariadenie Vlády SR č. 40/2005 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami

   -         Nariadenie Vlády SR č. 45/2002 o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi

   -         Nariadenie Vlády SR č. 47/2002 Z.z. o ochrane zdravia pri práci s biologickými faktormi

   -         Nariadenie Vlády SR č. 444/2001 Z.z. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie BOZP

   -         Nariadenie Vlády SR č. 504/2002 Z.z. o podmienkach poskytovania OOPP, zoznam  na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov školy,

   -         Analýza nebezpečenstva rizík na pracoviskách školy, politika BOZP

    

   3.Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 111/1975 Zb. v znení novely č. 483/1990 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd, porúch technických zariadení

   o        pracovný úraz, jeho vyšetrovanie a spisovanie

   o        nahlasovacia povinnosť zamestnanca, vedúceho zamestnanca a zamestnávateľa

   o        prevádzková nehoda a porucha technického zariadenia

   o        rozbor pracovnej úrazovosti za predchádzajúci rok

   4. Zákon č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   5. Zoznam na poskytovanie OOPP, zákon NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   6. Nové hygienické a bezpečnostné predpisy

   7. Spôsob zabezpečovania prvej pomoci na pracoviskách školy

   8. Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 208/1991 Zb., o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel a Smernica o používaní vozidla školy alebo súkromného motorového vozidla.

   9. Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, jej úlohy

   10. Spôsob zabezpečovania BOZP na škole a dokumentácia

   11. Vyhláška MPSVaR SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie BOZP a bezpečnosti technických zariadení :

   • spôsob zabezpečovania odborných prehliadok na TZ
   • poučený zamestnanec

   Spôsob overenia získaných vedomostí :

   Overenie vedomostí písomným testom : 1  hodina

                                                              Spolu : 8 hodín

   Školenie vykonal : príslušný zamestnanec poverený riaditeľom školy resp. zriaďovateľom

   Zamestnanec : meno, priezvisko a podpis

   Dátum a miesto

    

   B.     Učebný plán a učebná osnova opakovaného školenia pre  zamestnancov školy  z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

   1. Úvod

   • význam bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
   • Zákon NR SR č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

   -         práca nadčas a nočná práca

   -         odškodňovanie pracovných úrazov, zodpovednosť organizácie za PÚ,

   -         kontrola odborových orgánov a zástupcov zamestnancov

    

   2.Zákon NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zmien a doplnkov

   -         nariadenie Vlády SR č. 159/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

   -         nariadenie Vlády SR č. 201/2001 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

   -         nariadenie Vlády SR č. 204/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami

   -         nariadenie Vlády SR č. 247/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami

   -         Nariadenie Vlády SR č. 40/2005 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami

   -         Nariadenie Vlády SR č. 45/2002 o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi

   -         Nariadenie Vlády SR č. 47/2002 Z.z. o ochrane zdravia pri práci s biologickými faktormi

   -         Nariadenie Vlády SR č. 444/2001 Z.z. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie BOZP

   -         Nariadenie Vlády SR č. 504/2002 Z.z. o podmienkach poskytovania OOPP, zoznam  na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov školy,

   -         Analýza nebezpečenstva rizík na pracoviskách školy, politika BOZP

    

   3.Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 111/1975 Zb. v znení novely č. 483/1990 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd, porúch technických zariadení

   o        rozbor pracovnej úrazovosti za predchádzajúci rok

   4. Zákon č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   ·        kontroly ŠOD

   ·        postihy organizáciám za nedodržanie predpisov BOZP

    

   5. Zoznam na poskytovanie OOPP, zákon NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   6. Nové hygienické a bezpečnostné predpisy

   7. Spôsob zabezpečovania prvej pomoci na pracoviskách školy

   8. Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 208/1991 Zb., o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel a Smernica o používaní vozidla školy alebo súkromného motorového vozidla.

   9. Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, jej úlohy

   10. Spôsob zabezpečovania BOZP na škole a dokumentácia

   11. Vyhláška MPSVaR SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie BOZP a bezpečnosti technických zariadení :

   • vysvetlenie hlavných úloh vydanej vyhlášky
   • poučený zamestnanec

   Spôsob overenia získaných vedomostí :

   Ústny pohovor prednášajúceho s účastníkmi školenia : 1 hodina

                                                                                     Spolu : 4hodiny

   Školenie vykonal : príslušný zamestnanec poverený riaditeľom školy resp. zriaďovateľom

   Zamestnanec : meno, priezvisko a podpis

   Dátum a miesto

   1. Učebný plán a učebná osnova opakovaného školenia pre zástupcov  zamestnancov školy  z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

   1. Úvod

   • význam bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, politika BOZP, ohrozenia a riziká na pracoviskách školy

   2. Príkaz ministra č. 1/2005 – I, ktorým sa na MŠ SR zriaďuje Komisia

   bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

   3.Zákon NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zmien a doplnkov

   -         nariadenie Vlády SR č. 159/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

   -         nariadenie Vlády SR č. 201/2001 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

   -         nariadenie Vlády SR č. 204/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami

   -         nariadenie Vlády SR č. 247/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami

   -         Nariadenie Vlády SR č. 40/2005 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami

   -         Nariadenie Vlády SR č. 45/2002 o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi

   -         Nariadenie Vlády SR č. 47/2002 Z.z. o ochrane zdravia pri práci s biologickými faktormi

   -         Nariadenie Vlády SR č. 444/2001 Z.z. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie BOZP

   -         Nariadenie Vlády SR č. 504/2002 Z.z. o podmienkach poskytovania OOPP, zoznam  na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov školy,

   4. Úlohy a postavenie základnej odborovej organizácie na úseku ochrany

   práce.

   5. Rozbor pracovných úrazov za predchádzajúci rok – zdroje, príčiny

   a prijaté opatrenia.

   6. Rozbor zistených nedostatkov pri previerkach bezpečnosti práce

   7. Zákon NR SR: č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

   8. Zákon č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých

   zákonov.

   9. Spôsob zabezpečovania prvej pomoci na pracoviskách školy

   10. Zákon NR SR. č.377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení

   niektorých zákonov

   11. Vyhláška MPSVaR SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie BOZP a bezpečnosti technických zariadení :

   • Základné požiadavky
   • poučený zamestnanec

   Spôsob overenia získaných vedomostí :

   Ústny pohovor prednášajúceho s účastníkmi školenia : 1 hodina

                                                                                     Spolu : 4hodiny

   Školenie vykonal : príslušný zamestnanec poverený riaditeľom školy resp. zriaďovateľom

   Zamestnanec : meno, priezvisko a podpis

   Dátum a miesto

    

   V. Osobitné školenia

    

   3. Osobitné a špeciálne školenie zamestnancov školy z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

   Cieľ školenia : Vybaviť zamestnancov teoretickými a praktickými vedomosťami z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

   3.1. Osobitné školenie zamestnancov školy sa vykonáva :

   • pri ťažkých, smrteľných a hromadných pracovných a školských úrazoch
   • pre zamestnancov, ktorí utrpeli pracovný úraz a ich liečenie si vyžiadalo práceneschopnosť dlhšiu ako 40 kalendárnych dní
   • pri preradení zamestnanca na iné pracovisko, alebo ak sa mu zmenil druh, prípadne spôsob výkonu práce pred začatím výkonu nebezpečných prác

   Učebný plán a učebná osnova školenia sa určuje podľa náročnosti práce a potreby

    

   3.2. Školenie žiakov školy sa vykonáva pri nástupe žiaka do prvého ročníka, po dvoch rokoch, pred výkonom práce na pracovisku školy alebo u iného zamestnávateľa a podľa požiadaviek jednotlivých predmetov. Učebný plán a učebnú osnovu školenia žiakov škola vypracováva a prispôsobuje podľa uvedených skutočností.

    

   3.3. Špeciálne školenie zamestnancov školy sa vykonáva pre :

   • kuriča
   • bezpečnostného technika

   Forma školenia : Základnou formou vzdelávania sú prednášky odborných lektorov resp. povereným zamestnancom. Overenie vedomostí sa vykonáva ústnym pohovorom.

   Pri špeciálnych školeniach sa zamestnanci podrobujú písomnej skúške. Ak účastník školenia skúške vyhovie, obdrží osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Tieto školenia sa zabezpečujú u zamestnávateľov, ktorí majú na to oprávnenie.

    

    

   VI. Zoznam najdôležitejších predpisov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

   -         pravidelne sa aktualizuje ( uvedené zákony v znení zmien a dopolnkov)

   ·        Ústava SR

   ·        Zákon NR SR č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

   ·        Zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí

   ·        Zákon NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

   ·        nariadenie Vlády SR č. 201/2001 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

   ·        nariadenie Vlády SR č. 204/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami

   ·        nariadenie Vlády SR č. 247/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami

   ·        Nariadenie Vlády SR č. 40/2005 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami

   ·        Nariadenie Vlády SR č. 45/2002 o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi

   ·        Nariadenie Vlády SR č. 47/2002 Z.z. o ochrane zdravia pri práci s biologickými faktormi

   ·        Nariadenie Vlády SR č. 444/2001 Z.z. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie BOZP

   ·        Nariadenie Vlády SR č. 504/2002 Z.z. o podmienkach poskytovania OOPP, zoznam  na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov školy,

   ·        Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 111/1975 Zb. v znení novely č. 483/1990 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd, porúch technických zariadení

   ·        Zákon č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   ·        Zákon NR SR č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia

   ·        Vyhláška MPSV aR SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie BOZP a bezpečnosti technických zariadení

   ·        Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 208/1991 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel,

   ·        Úprava MZ SR č. 7/1978 o hygienických požiadavkách na pracovného prostredie

   ·        Analýza nebezpečenstva a rizík na pracoviskách školy

   ·        Spôsob zabezpečovania prvej pomoci

   ·        Organizačný a pracovný poriadok školy

   ·        Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na škole

   ·        Zákon NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov