• Charakteristika ŠVP

  •  

   I.     Charakteristika školského vzdelávacieho programu

    

               Prioritou výchovy a vzdelávania na našej škole je Evanjelium Pána Ježiša Krista. Škola vychádza z preventívneho systému sv.Jána Boska. Záleží nám na výchove, aby sme mohli vychovávať statočných občanov a dobrých kresťanov.

               „Pozrite, ako sa milujú...“  To je hlavná úloha katolíckej školy – vytvárať spoločenstvo, lebo kde sú dvaja ... v mojom mene, tam som i JA medzi nimi.

               Boh nás povoláva k spoločenstvu. I keď je naša práca náročná, dobré vzťahy, ktorých stredom je Ježiš, nadľahčujú a dávajú efektivitu i radosť spoločenstvu.

               Katolícka škola je službou rodine i cirkvi. Hlavným dôvodom existencie je žiak – dieťa – mladý človek. On je objektom evanjelizácie zo strany rodičov i učiteľov. Škola nie je zodpovedná za rodiny svojich žiakov, ale je zodpovedná za to, aby dobre oslovila žiaka a tým pádom aj rodinu. Bez Ducha Svätého by bolo všetko márnosťou. Naše postoje a správanie , vzťahy, jasné slová nech sú jasným slovom Toho , ktorý je CESTA – PRAVDA a ŽIVOT.

   1.      Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania )

   Pri formovaní mladého človeka sú najdôležitejší učitelia, vychovávatelia. Na cirkevnej

   škole je väčší predpoklad ochoty prijať Ježiša za Pána svojho srdca, svojho života. Našou úlohou je pozdvihnúť človeka na Boží obraz,  na plnosť. Len po prememení sa môžeme otvárať nanovo Bohu a byť nositeľmi Boha.

               Každý pedagóg pri svojej práci sa zamýšľa,  vníma svoju vlastnú obmedzenosť a chce odovzdať deťom to, čomu verí , aby si to žiaci osvojili .

   Prioritou  vzdelávania a výchovy je:

   a)      aby žiaci získali potrebné vedomosti a zručnosti,

   b)       aby ich vedeli vždy správne použiť,

   c)      aby si rozvíjali kľúčové spôsobilosti,

   d)      aby boli komunikatívni, flexibilní, tvoriví, vedeli si vyhľadávať informácie, vedeli prezentovať svoju prácu pred druhými spolužiakmi

   e)      podporovať talenty, osobnosť a záujmy každého žiaka

   Dôležité je, aby sa nezabudlo ani na vedomosti ani na spôsobilosti. To znamená, že ak chceme, aby žiaci boli komunikatívni, je potrebné, aby vedeli, o čom majú komunikovať, ak majú vyhľadávať informácie, musia vedieť, aké informácie majú hľadať a ako ich zaradiť do systému a pod.

   Ďalšie ciele:

   a)      posilniť úlohu a motiváciu učiteľov, ich profesijný a odborný rast,

   b)      skvalitniť spoluprácu s rodičmi, verejnosťou a inými školami aj v zahraničí,

   c)      zaviesť nové formy a metódy práce.

    

   Naším princípom je viesť žiakov k tvorivému mysleniu, kritickému mysleniu, naučiť ich tímovo pracovať, komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať a byť schopní celoživotne sa vzdelávať a vydať svedectvo kresťanským zmýšľaním a postojmi.

    

    

    

   2.      Zameranie školy a stupeň vzdelania

   Zameranie školy je na výučbu cudzích jazykov od 1.ročníka a informatickej výchovy od

   I.stupňa ZŠ.

               Cirkevná základná škola s materkou školou má za sebou 16 ročnú históriu a ideály, ktoré sme si stanovili na začiatku sa postupne napĺňajú a s Božou pomocou môžeme vidieť i ovocie svojej práce.

               Sme školou rodinného typu s cieľom poslúžiť rodičom a ich deťom, kvalitne ich pripraviť na úspešné zvládnutie všetkých skúšok, ponúknuť pestrú mimoškolskú záujmovú činnosť bez stresu.

   1.      Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

    

   „Ľudia sú náš najväčší kapitál“.

   Hlavným cieľom hodnotenia zamestnancov (personálny manažment školy) je dosiahnúť súlad medzi profesionálnym snažením zamestnacov školy a jej strategickými cieľmi.

   Našim cieľom je v personálnej oblasti, aby boli všetci zamestnanci spokojní, aby boli spokojní žiaci a ich rodičia.

   Celkové hodnotenie pedagogických zamestnancov sa skladná z komplexu viacerých  hodnotení. Ide o :

   ·        spätnú väzbu a hodnotenie pedagogického zamestnanca žiakmi (študentmi),

   ·        spätnú väzbu a hodnotenie pedagogického zamestnanca komunitou                ( rodičmi, spolupracovníkmi, odborníkmi a spolupracovníkmi z iných organizácií...)

   ·        sebahodnotenie a sebarefleciu pedagogického  zamestnanca

   ·        spätnú väzbu a hodnotenie pedagogického zamestnanca vedením školy, prípadne štátnou školskou inšpekciou.

    

   Kritéria hodnotenia učiteľa ako jedna zo súčastí personálnej práce vedenia školy :

    

   Kritéria hodnotenia učiteľa vo vzťahu k žiakom :

   a)      vie diagnostikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiakov,

   b)      vie motivovať žiakov k učeniu,

   c)      rozvíja vyššie úrovne poznávania žiakov, logické myslenie, kritické myslenie, analýzu, tvorivosť,

   d)      rozvíja personálne zručnosti žiakov (samostatnosť, zodpovednosť, sebadôveru, sebahodnotenie, sebaúctu, sebamotiváciu...)

   e)      rozvíja sociálne zručnosti žiakov ( spoluprácu a kooperáciu, empatiu, vzájomnú pomoc, komunikáciu...),

   f)        pristupuje k žiakom individuálne, pomáha žiakom so špeciálnymi potrebami,

   g)      rešpektuje názory žiakov, podporuje ich vyjadrovanie.

    

   Kritéria hodnotenia učiteľa vo vzťahu k edukačnému procesu :

   a)      vie určiť edukačné ciele vo väzbe na učebné osnovy,

   b)      vie určiť učebné ciele orientované na žiaka,

   c)      vie vybrať obsah edukácie, metódy, formy a ostatné prostriedky edukácie v náväznosti na zvolené ciele,

   d)      využíva zážitkové učenie, kooperatívne učenie a iné formy sociálneho učenia,

   e)      dodržiava pravidlá hodnotenia žiakov, priebežne hodnotí snahu, výkon a pokrok žiaka,

   f)        vie určiť kritériá hodnotenia a sumatívne hodnotiť žiaka,

   g)      vytvára dobrú klímu v triede,

   h)      vie riešiť konflikty v triede,

   i)        je žiakmi akceptovaný, má prirodzenú autoritu.

    

   Kritéria hodnotenia učiteľa vo vzťahu k sebarozvoju :

   a)      dokáže hodnotiť a reflektovať svoj výchovno-vzdelávací proces a vlastné správanie, pozná svoje silné a slabé stránky,

   b)      darí sa mu efektívne komunikovať s rodičmi žiakov,

   c)      vie komunikovať s inými organizáciami a okolím školy,

   d)      dokáže plánovať svoj profesijný rast,

   e)      absolvuje rôzne formy kontinuálneho profesijného vzdelávania s cieľom zlepšovať edukáciu,

   f)        dokáže nové vedomosti a zručnosti v škole im plementovať prostredníctvom metodického združenia alebo predmetovej komisie,

   g)      využíva IKT v profesijnom rozvoji a v edukácii,

   h)      vie pracovať v tíme

   i)        podieľa sa na zavádzaní zmien alebo inovácií v škoe,

   j)        podieľa sa na tvorbe alebo realizácii projektov.

    

   Kritéria hodnotenia učiteľa vo vzťahu k normám a pracovnému správaniu

    

   a)      vedie správne pedagogickú dokumentáciu

   b)      dodržiava zákonník práce, vnútorný poriadok školy, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pracovný čas...,

   c)      zúčastňuje sa pracovných a pedagogických porád,

   d)      podieľa sa na organizovaní a realizácii aktivít po vyučovaní ( krúžky, akadémie, vystúpeina, verejnoprosšné činnosti...),

   e)      dosahuje dobré výsledky so žiakmi v súťažiach a olympiádach.

    

   Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení. Body sa budú prideľovať na základe:

   ·        Pozorovania (hospitácie)

   ·        Rozhovoru

   ·        Výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod.)

   ·        Sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa

   ·        Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.

   ·        Hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy.

   ·        Vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“)

   ·        Hodnotenia učiteľov žiakmi