• Školský učebný plán

  • I.     Školský učebný plán

    

   Základné predmety vo vzdelávacích oblastiach

   pre základné školy – ISCED 1 s vyučovacím jazykom slovenským – 1.ročník

    

    

   Vzdelávacia oblasť

    

   predmety

    

   Jazyk a komunikácia

   slovenský jazyk a literatúra – 8 hod

   Anglický  jazyk – 2 hod

    ( ŠVP – 0, ŠkVP – 2)

   Matematika a práca s informáciami

   matematika – 4 hod

   informatická výchova – 0 hod

    

   Príroda a spoločnosť

   prírodoveda – 2 hod

   (ŠVP – 0,5, ŠkVP – 1,5 )

   vlastiveda – 0 hod

    

   Človek a hodnoty

   etická výchova / 0 hod

   katolícke náboženstvo -2 hod

   (ŠVP – 0,5, ŠkVP – 1,5 )

   Človek a svet práce

   pracovné vyučovanie – 0 hod

    

   Umenie a kultúra

   hudobná výchova – 1 hod

   výtvarná výchova – 1 hod

   Zdravie a pohyb

   telesná výchova – 2 hod

          

   Spolu povinná časť – 17 hodín

    

   Školský vzdelávací program – 5 hodín ( Katolícke náboženstvo – 1,5 hod., anglický jazyk 2 hod., prírodoveda 1,5 hod.

    

   SPOLU – 22 hodín

    

    

   Nepovinné predmety

   Individuálna logopedická starostlivosť – 1 hod.