• SJ a L - l.roč.

  • I.     Učebné osnovy

    

    

   Názov predmetu

   Slovenský jazyk a literatúra

   Časový rozsah výučby

   8 hodín  týždenne

   264 hodín  ročne

   Názov ŠVP

   ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM

   PRE 1 STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

   ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELÁVANIE

   Názov ŠkVP

   Vychovávať k svätosti, učiť múdrosti, všetko s Láskou

   Ročník

   PRVÝ

   Stupeň vzdelania

   ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELÁVANIE

   Forma štúdia

   DENNÁ

   Vyučovací jazyk

   SLOVENSKÝ

    

    

   1.      Charakteristika vyučovacieho predmetu

    

   Základnou  funkciou  vyučovania slovenského jazyka  na 1. stupni  základnéj školy je  naučiť žiakov  spisovnú podobu materinského jazyka, osvojiť si správny pravopis a gramatiku a najmä rozvíjať vyjadrovacie (komunikačné) schopností a to na úrovni ústnej i písomnej. Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretože spája jazykovú, slohovú zložku, písanie, literárnu zložku a čítanie. Do literárnej výchovy ako integrujúci prvok možno zahrnúť tzv. tvorivé písanie. Považujeme ho i za prostriedok preniknúť do významovej a estetickej hĺbky literárneho diela. Tvorivé písanie sa tak stáva pre žiaka zdrojom poznania v oblasti lexiky, syntaxe, štylistiky, noetiky a poetiky, v neposlednom rade aj čítania. Ide teda o akési spojené nádoby, kde vedomostná úroveň a zručnosti sa spätne  využívajú  v jednotlivých  zložkách  predmetu.  V minulosti, chápeme tým obdobie posledných

   desaťročí, sa kládol v materinskom jazyku akcent najmä na zvládnutie jazykovej zložky predmetu, kde učiteľ zdôrazňoval potrebu ovládať pravopis jazyka (syntax, morfológiu, lexikológiu), pričom písomná a ústna komunikácia bola podhodnotená. Jazyk slovenský ako vyučovací jazyk má primárne a nezastupiteľné miesto vo vyučovacích predmetoch, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ďalších vyučovacích predmetov. Slovenčina je štátnym jazykom na území SR. Ovládanie štátneho jazyka na dobrej úrovni zabezpečuje žiakom možnosť nielen dobre zvládnuť školské vzdelávanie, ale i úspešné uplatnenie sa na trhu práce.

   Je nesporné, že úroveň výsledkov vyučovania slovenčiny v praktickom živote nie je uspokojivá, ba ovládanie jazyka nie je na patričnej úrovni. Máme na mysli používanie spisovnej formy jazyka v úradoch, v televízii, v rozhlase, iných médiách a kultúrnych ustanovizniach. Príčin je hneď niekoľko. Jazyk musí žiak dobre poznať, aby ho mohol dobře využívať, aby ním mohol myslieť, cítiť. Bez jazyka niet komunikácie, je stavebným materiálom nášho konania, je pilierom vedomostí. Každá zložka jazyka vplýva na jazykový prejav žiaka a odráža sa v jeho myslení.

   Jazyk slovenský v 1. ročníku základnej školy má prioritné a špecifické postavenie. Schopnosť čítať a písať je jedna zo základných životných kompetencií, ktorých základ žiaci získavajú práve v 1. ročníku ZŠ. Žiak si z predškolského obdobia prináša so sebou určité jazykové zručnosti a návyky, ktoré má následne rozvíjať z viacerých aspektov. K hlavným aspektom patrí rozvoj slovnej zásoby, získanie základov pravopisu a znalostí z oblasti literatúry, ktoré by mal zvládať na elementárnej úrovni. V rámci zložky čítanie a literárna výchova by sa mal dôraz klásť na čítanie s porozumením. Nezanedbateľnou je i emocionálna stránka jazykovej výchovy – vytváranie kladného vzťahu k čítaniu a knihám, a prostredníctvom nich k materinskému jazyku, ako nositeľovi národných tradícií a formo-vania národného povedomia žiaka. Písanie je základným nástrojom gramotnosti a zároveň slúži aj ako prostriedok dorozumievací a komunikačný. Na hodinách písania sa žiaci učia písať predpísané tvary písmen a číslic (latinka) s ohľadom na dodržiavanie hygienických a estetických zásad. V oblasti slohu sa učia žiaci vyjadrovať v krátkych ústnych prejavoch, odpovedajú na otázky, vedia sformulovať prosbu a poďakovanie, vedia sa ospravedlniť poblahoželať blízkym osobám, formulovať krátku správu.

   2.       Ciele vyučovacieho predmetu

    

   Cieľom jazykového vyučovania je naučiť žiakov nielen základné pojmy a poučky, ale naučiť ich mys-lieť  v  súvislostiach,  komunikovať  (ústne  a  písomne)  na  primeranej  úrovni  a naučiť ich rozumieť jazykovým prejavom z obsahovej stránky. Nezanedbateľnou je i literárna zložka jazyka.  Prostredníc-tvom  nej  sa  žiaci  zoznamujú s literárnymi dielami a ich tvorcami a vytvárajú si k nim kladný vzťah.

   Cieľom vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni ZŠ je predovšetkým:

    

   - osvojiť si základy písanej reči (čítania a písania)

   - poskytovať bohaté skúsenosti s významom – komunikačnou a vzdelávacou funkciou písanej reči

   - osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej  a štylistickej

   - osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma

   - získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka

   - osvojiť si návyky správnej výslovnosti

   - poznávať jazykové prostriedky a vedieť ich využívať v jazykovom systéme

   - prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa

   - jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme

   - viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj písomnej)

   Metódy a formy, ktoré vedú k dosiahnutiu cieľa, ktorým je spisovné ovládanie reči  v ústnom i  písom-nom prejave sú rôzne a rôzni autori ich odporúčajú používať individuálne.  Ide najmä o  to, aby boli čo najúčinnejšie a najefektívnejšie pre  daný druh učiva, s  ohľadom na toho  ktorého žiaka.  Doteraz bola situácia  taká,  že  mnohí  učitelia  (a je ich väčšina i dnes)  žiadajú  presné  usmerňovanie,  návody  na vyučovanie,  konkrétne  odporúčania  a  to  tak v metódach a formách ako i v učebných osnovách. Tak sme boli zvyknutí roky v učiteľskej praxi.. Bolo to násilné, ale pohodlné, bez akejkoľvek individuálnej zodpovednosti a najmä bez tvorivosti.  Tvorivosť  je ten prvok, ktorý sa má uplatňovať nielen v didak-tike predmetu, ale rovnako u žiaka ako i učiteľa.

   Výsledkom  tvorivej spolupráce učiteľ – žiak je správne používanie jazyka a jeho uplatňovanie v prak-tickom  živote  aj  v písomnom prejave. Tento proces by sa mal diať automaticky bez toho, aby si žiak uvedomoval zákonitosti stavby jazyka a jeho usporiadania.

   Systematická spolupráca pôsobiaca v interakcii  učiteľ – žiak  sa bude  smerovať k hlbšiemu poznaniu materinského  jazyka,  k väčšej  hrdosti  a  úcte k jazyku, čo v praxi znamená, že žiaci budú svoj jazyk poznať,  budú  ho  vedieť používať,  budú ním  tvorivo myslieť  a bez ťažkosti sa budú ním aj písomne vyjadrovať.

    

   3.       Výchovné a vzdelávacie stratégie

    

   Environmentálna výchova

   Ochrana života a zdravia

   Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

   Osobnostný a sociálny rozvoj

   Multikultúrna výchova

   Dopravná výchova

   Mediálna výchova

   4.      Požiadavky na výstup

    

   Čítanie

   Prípravné obdobie

   Žiak :

   Ø      rozlišoval a určoval  prvú hlásku slova

   Ø      analyzoval slová na slabiky

   Ø      vyhľadal písmeno na obrázkoch

   Ø      prečítal niekoľko veľkých tlačených písmen

   Ø      spájal hlásky do slabiky na základe cvičenia sluchovej syntézy hlások do slabiky

   Ø      napísal a v praktických činnostiach použil aspoň niekoľko veľkých tlačených písmen

   Nácvičné /šlabikárové/ obdobie

   Žiak :

   Ø      poznal a vedel prečítať všetky písmená slovenskej abecedy

   Ø      v praktických činnostiach, pri čítaní vedel spájať hlásky do slabík a vedel přečítat všetky typy

         slabík vyskytujúcich sa v slovách

   Ø      pri čítaní dlhého menej obvyklého slova si vedel pomôcť prečítaním po slabikách bez zbytoč-

         ného opakovania slova a bez tichého hláskovania (tzv. dvojitého čítania)

   Ø      chápal význam prečítaného slova (priradil slovo k obrázku a naopak)

   Ø      chápal obsah prečítanej vety a krátkeho súvislého textu v prípade zabudnutia menej frekven-tovaného písmena si vedel poradiť vyhľadaním písmena pomocou nápovedného obrázka,

   Ø      pri čítaní rozlišoval pojmy: text, riadok, článok, nadpis

   Ø      v praktických činnostiach poznal funkciu interpunkčných znamienok: bodka, otáznik, výkrič-ník, čiarka, spojovník,

   Ø      intonačne správne čítal izolované krátke oznamovacie a opytovacie vet

    

   Čítankové obdobie

   Žiak :

   Ø      sa zdokonaľoval v  nadobudnutých zručnostiach (kompetenciách), využíval ich pri  čítaní s porozumením v praktických i vzdelávacích činnostiach

   Písanie

   Prípravné obdobie

   Žiak :

   Ø      vedel používať písmená písanej abecedy a arabské číslice

   Nácvičné obdobie

   Žiak :

   Ø      čitateľne napísal písmená písanej abecedy a arabských číslic

   Čítankové obdobie

   Žiak :

   Ø      odpísal a prepísal text

    

   5.       Stratégia vyučovania

    

   Metódy a formy, ktoré  vedú k dosiahnutiu cieľa, ktorým  je spisovné ovládanie reči v ústnom i písom-nom prejave sú rôzne. Ide najmä o to, aby boli čo najúčinnejšie a najefektívnejšie pre daný druh učiva, s ohľadom na toho ktorého žiaka.

   Tvorivosť je ten prvok, ktorý sa má uplatňovať nielen v didaktike predmetu, ale rovnako u žiaka ako i učiteľa.

   Výsledkom  tvorivej    spolupráce  učiteľ – žiak  je  správne  používanie  jazyka  a  jeho   uplatňovanie v praktickom živote aj v písomnom prejave.  Tento proces by sa mal diať automaticky bez toho, aby si žiak uvedomoval zákonitosti stavby jazyka a jeho usporiadania.

            Inovatívne metódy a formy:

   o       využívanie IKT,

   o       didaktické hry,

   o       multimediálne CD,

   o       zážitkové učenie,

   o       projektové vyučovanie,

   o       problémové vyučovanie,

   o       zaujímavé úlohy.

                    Ďalšie metódy a formy:

   ·        Manipulácia s obrázkami

   ·        Frontálna práca

   ·        Názorná ukážka

   ·        Porovnávanie

   ·        Vysvetľovanie postupu pri počítaní

   ·     Práca vo dvojici

   ·     Pozorovanie

   ·     Výklad

   ·     Rozhovor

    

   6.      Učebné zdroje

   Učebnice,  materiálno – technické  prostriedky,  didaktická  technika:  PC,  internet,  dataprojektor, multimediálne CD.

    

   7.      Obsah vzdelávania

    

    

    

   Kompetencie - spôsobilosti, ktoré je potrebné zvládnuť v procese vyučovania materinského jazyka, a ktoré sa opierajú o kľúčové /základné/ kompetencie. Zaraďujeme sem:

   Poznávacie a rečové kompetencie

   1. čítať písmená abecedy a arabské číslice aj v súvislosti s učivom v matematike

   2. odpísať alebo podľa diktovania napísať jednoduchý text a arabské číslice

   I. Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti

   1. Zapamätať si základné informácie a vedieť ich použiť v praxi

   2. V písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu určenú pre 1. ročník ZŠ

   Analytické zručnosti

   1. Fonologické schopnosti – analýza zvukovej roviny jazyka na úrovni vety, slova,

       slabiky, identifikácie rýmu a aliterácií

   2. V prípravnej etape nácviku čítania vedieť  analytickými  činnosťami v spojení s využívaním slucho-

       vého  rozlišovania  hlások  určiť  prvú  hlásku  slova.  Ovládanie  detailnej  analýzy  slova podriadiť 

       postupne sa rozširujúcim čitateľským schopnostiam žiakov v šlabikárovom /nácvičnom/ období a to

       v stúpajúcej náročnosti od slabík po jednoduché slová.

   Tvorivé zručnosti

   1. Porozprávať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh)

   2. Porozprávať príbeh podľa predlohy (podľa obrázkov, podľa názvu)

   3. Dokončiť rozprávanie alebo neukončenú rozprávku alebo iný literárny žáner

   4. Zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text. Žiaci si rozdelia úlohy z textu a snažia sa za-

       hrať krátky príbeh z textu. Dbáme na správny prednes, artikuláciu, gestikuláciu, pohyb.

   Verejná prezentácia textu, verejný prejav

   1. Pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a  spisovnú výslovnosť na (primeranej) 

       úrovni žiaka 1. ročníka ZŠ.

   2. Osvojiť si výslovnostnú normu s uplatnením suprasegmentálných javov

   3. Reprodukovať  umelecký  text  (doslovne,  podrobne,  stručne).  Ak učiteľ vidí, že žiak sa len veľmi

       ťažko  naučí  naspamäť  básničku alebo iný text, môže ho vyzvať,  aby sa  ho  naučil  aspoň  stručne   alebo podrobne reprodukovať.

   Informačné zručnosti

   1. Naučiť žiaka poznať a používať jazykové slovníky a príručky (platí od 2. ročníka ZŠ a na primera-

       nej úrovni)

   II. Komunikačné zručnosti

   1. Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu

   2. Vyjadrovať sa neverbálne a reagovať na neverbálnu komunikáciu

   3. Naučiť žiaka verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor

   Pojmy

   Písanie:

   • samohlásky, dvojhlásky, spoluhlásky, arabské číslice
   • písmená: malé, veľké, písané, tlačené

    

   Zvuková stránka jazyka

   • slabiky, slová, delenie hlások na samohlásky- spoluhlásky- dvojhlásky,
   • samohlásky: krátke – dlhé (rozdelenie a názvy len v 2. ročníku ZŠ, v 1. ročníku poznávať samohlásky len informatívne)
   • spoluhlásky: tvrdé – mäkké (podobne ako samohlásky)
   • dĺžeň, mäkčeň, vokáň, bodka, otáznik, výkričník, čiarka, zátvorka, dvojbodka
   • melódia vety: oznamovacej, opytovacej, rozkazovacej, želacej, zvolacej
   • slabikotvorné hlásky l, ĺ, r, ŕ výslovnosť a výskyt ä

   Syntaktická/skladobná rovina:

   jednoduchá veta, triedenie viet podľa obsahu na: oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, želacie a zvolacie

   Sloh

   pozdrav, oslovenie, tykanie/vykanie, predstavenie sa, privítanie, rozlúčenie, prosba /želanie, poďa-kovanie, ospravedlnenie    ústne, ospravedlnenie s vysvetlením, vyjadriť súhlas – nesúhlas, blaho-želanie ústne/ písomne

   Obsah

   Jazyk slovenský v 1. roč. ZŠ sa člení na dve základné zložky čítanie a písanie. To znamená, že jedna vyučovacia  hodina  obsahuje obidve zložky.  Poradie a dĺžku týchto častí si určuje učiteľ sám v závis-losti  od  náročnosti  preberaného  učiva  a  podľa  aktuálnych  potrieb triedy. Ak to učiteľ považuje za prospešné, môže fyzicky náročnejšie písanie rozdeliť v rámci jednej vyučovacej hodiny na dve kratšie časti.

   Príklady variabilnosti členenia jednej vyučovacej hodiny jazyka slovenského v 1.ročníku:

   1. čítanie – písanie

   2. písanie – čítanie

   3. písanie – čítanie – písance

   Ostatné zložky slovenského  jazyka- literatúra,  jazyková  výchova  a  sloh  sú organickou súčasťou týchto  dvoch  základných zložiek a preto na  ne nie    vyčlenené  osobitné  hodiny.  To znamená, že súbežne s osvojovaním čítania a písania plní učiteľ ďalšie úlohy vyplývajíce z týchto zložiek:

   - rozvíja komunikačné a vyjadrovacie schopnosti žiakov so zameraním sa na kultúru jazyka

   - rozširuje slovnú zásobu žiakov, najmä tým, že sa vo svojom vyjadrovaní neobmedzuje len na okruh 

     slov doteraz deťom známym, ale postupne zaraďuje i výrazy, ktoré zatiaľ v slovníku detí chýbajú

   - dbá na čistotu jazyka, najmä prostredníctvom vlastného vzorného vyjadrovania

   - zoznamuje deti s pravopisnými javmi v rozsahu určenom v časti PÍSANIE.

   - prostredníctvom vlastného hlasného čítania zoznamuje deti s rôznymi literárnymi útvarmi primera-

     nými veku ,  najmä so zameraním  na ich citové pôsobenie. Využíva k tomu predovšetkým texty zo šlabikára a čítanky a inú vhodnú detskú literatúru,  najmä  od slovenských  autorov. Vedie so žiakmi

   rozhovory o prečítanom, kladie otázky, dbá na formovanie postojov k čítaniu s porozumením.

   Obsah čítania a písania v 1. ročníku je rozčlenený do troch období:

   Prípravné

   Nácvičné /šlabikárové/

   Čítankové

   Prípravné obdobie

   Dĺžka prípravného obdobia môže byť variabilná /3 – 5 týždňov/. V odôvodnených prípadoch i viac. Je závislá i od pregramotných (predčitateľských) skúseností detí, ktoré môžu výrazným spôsobom proces prípravy urýchliť. Dĺžka  prípravného obdobia závisí  od  potrieb detí, ale aj od koncepcie, metód a ob-sahu  prípravného  obdobia  v  jednotlivých používaných učebniciach. Základným cieľom prípravného obdobia je však pripraviť deti na proces osvojovania si  čítania a písania,  bez ohľadu na zvolené učeb-nice  a  metódy.  V  rámci zachovania  kontinuity  vývinu  je  důležité  – v rámci možností - vychádzať z  predškolských  skúseností   žiakov,  nadväzovať  na  doterajšie  vedomosti,  uplatňovať  ich  v učení a ďalej ich rozvíjať.

   ČÍTANIE

   Prípravné obdobie

   V  súčasnosti  sa  na  vyučovaní  čítania  v  1. ročníku  používajú  vzhľadom  na  platné  používané

   ebnice dve základné metódy:

   - hlásková analyticko – syntetická

   - syntetická metóda

   V súčasnosti sa vo vyučovaní elementárneho čítania uplatňujú dve metódy vychádzajúce z pôvodnej analyticko -syntetickej  metódy.  V pôvodnej  analyticko – syntetickém  metóde  sa  kladie  dôraz  na analytické činnosti s následnými syntetickými činnosťami. Druhá  metóda by sa dala charakterizovať ako  syntetická  metóda  s  využitím  niektorých  najjednoduchších  prvkov analytickej metódy. Preto zaradenie základného učiva v jednotlivých obdobiach nácviku čítania, najmä jeho časové zaradenie, si musí prispôsobiť samotný učiteľ, podľa toho, ktorú metódu používa.

   Prehľad základných tematických celkov prípravného obdobia podľa používaných metód:

   A. pre hláskovú analyticko- syntetickú metódu :

   1. Rozvoj komunikačných a vyjadrovacích schopnosti

   2. Analytické činnosti: veta, slovo, slabika,

   3. Grafické znázorňovanie vety

   4. Grafické delenie slov na slabiky

   5. Určovanie pozície hlások v slove

   6. Detailná analýza slova na hlásky – určovanie pozície hlások v slove

   7. Poznávanie písmen

   8. Čítanie slov po písmenách

   B. pre syntetickú metódu:

   1. Rozvoj komunikačných a vyjadrovacích schopnosti

   2. Veta, slovo, slabika – len v praktických činnostiach

   3. Analytické činnosti – len analýza slova na slabiky – v praktických činnostiach – rozlišovanie a

       určovanie prvej hlásky slova

   4. Cvičenie sluchového a zrakového rozlišovania

   5. Zoznamovanie sa s písmenami veľkej tlačenej abecedy prostredníctvom nápovědných obrázkov a

       sluchového rozlišovania hlások na začiatku slova

   6. Sluchová syntéza hlások do slabiky

   7. Písanie veľkých tlačených písmen – ako podpora pochopenia princípu čítania

   8. Pokusné čítanie slabík a jednoduchých slov

   Nácvičné /šlabikárové/ obdobie

   Cieľom nácvičného obdobia je osvojovanie si čítania v týchto tematických celkoch:

   1. Využívanie písmen veľkej tlačenej abecedy pri čítaní pre uľahčenie a urýchlenie chápania princípu 

       čítania

   2. Osvojovanie – čítanie písmen slovenskej abecedy - v závislosti na poradí ako sú uvedené v použí-

       vaných platných učebniciach

   3. Detailná analýza slov a určovanie pozície hlások v slove

   4. Čítanie slabík, slov, viet a krátkych textov, ktoré obsahujú otvorené slabiky

   5. Čítanie slabík, slov, viet a krátkych textov, ktoré obsahujú slabiky so spoluhláskovou skupinou

   6. Čítanie slabík, slov, viet a krátkych textov, ktoré obsahujú viacnásobnú spoluhláskovú skupinu.

   7. Čítanie slabík, slov viet a krátkych textov, ktoré obsahujú slabičné r - ŕ, l – ĺ.

   8. Čítanie písaných písmen, slabík, slov, viet a krátkych súvislých textov

   Ďalšie ciele plnené v rámci zložky čítanie:

   1. V praktických  činnostiach  oboznámiť žiakov s funkciou týchto interpunkčních znamienok: bodka,

       čiarka, otáznik, výkričník, dvojbodka, úvodzovky, rozdeľovník

   2. V praktických činnostiach rozumieť pojmom rozprávka, príbeh, báseň, text, nadpis, riadok, autor.

   3. V  praktických  a hrových  činnostiach  viesť  žiakov  k  uvedomovaniu  si významu a špecifických

       funkcií čítania a písania v každodenných životných situáciách

    

   Čítankové obdobie

   Šlabikárovým obdobím je ukončený nácvik čítania a písania. Čítankové obdobie treba chápať ako obdobie zdokonaľovania nadobudnutých zručností (kompetencií), ale najmä obdobím ich využívania pri čítaní s porozumením v praktických i vzdelávacích činnostiach.

    

   Ciele čítankového obdobia sú zamerané na:

   1. Zdokonaľovanie techniky čítania

   2. Čítanie s porozumením

   3. Cvičenie správnej intonácie

   4. Voľná reprodukcia prečítaného textu

   5. Vyjadrenie pocitov vyvolaných prečítaným textom /smutné, zábavné, poučné.../ - vnímanie umelec-

       kých textov rôznych žánrov

   6. Príprava na prechod k tichému čítaniu

   Požiadavky na vedomosti a zručnosti:

   Žiak:

   ·        pozná a vie prečítať všetky písmená slovenskej abecedy

   ·        v praktických   činnostiach,   pri   čítaní   vie   spájať   hlásky  do  slabík  a vie prečítať všetky typy slabík vyskytujúcich sa v slovách

   ·        při čítaní dlhého menej obvyklého  slova  si  vie pomôcť  prečítaním  po slabikách bez zbytočného

   ·        opakovania slova a bez tichého hláskovania (tzv. dvojitého čítania)

   ·        chápe význam  prečítaného slova (priradí  slovo  k  obrázku  a  naopak)    je  potrebná   tolerancia k deťom

   ·        s iným materinským jazykom,

   ·        chápe obsah prečítanej vety a krátkeho súvislého textu,

   ·        v   prípade   zabudnutia   menej   frekventovaného   písmena  si  vie poradiť  vyhľadaním  písmena pomocou nápovedného obrázka,

   ·        pri čítaní rozlišuje pojmy: text, riadok, článok, nadpis,

   ·        v praktických  činnostiach  pozná funkciu  interpunkčných  znamienok:  bodka, otáznik, výkričník, čarka, spojovník,

   ·        intonačne správne číta izolované krátke oznamovacie a opytovacie vety

    

   (Poznámka: Väčšina detí 1. ročníka číta niektoré vety v súvislých textoch čiastočne intonačne nespráv-ne kvôli neschopnosti predvídať koniec vety – najmä pri prvom čítaní textu. Táto schopnosť  je závislá na technike a rýchlosti čítania, ktoré sa plne rozvinie až v ďalších ročníkoch.)

   PÍSANIE

   Prípravné obdobie

   Obsah  písania  v  prípravnom  období  je  zameraný  na  získavanie  a  zdokonaľovanie  predpokladov na konkrétne  písani e v  neskoršom  - v nácvičnom období. Spočíva predovšetkým v plnení nasledujúcich cieľov:

    

   1. systémom  uvoľňovacíc cvikov zlepšovať predovšetkým  predpoklady na: zlepšenie jemnej motori-

       ky zápästia a prstov tak, aby žiak mohol v období nácviku písania  zvládnuť nároky, ktoré naň písa-

       nie kladie.

   2. nácvik písania prípravných cvikov, ktoré sú základnými prvkami  písmen v postupnosti od jednodu-

       chých po zložitejšie.

   3. Rozvíjanie  analytických  schopností – schopností  postrehnúť  základné čiary a línie v jednotlivých písacích cvikoch, neskôr i v  samotných  písmenách, čo eliminuje často neprimerané množstvo cvič-  ného písania.

    

   Nácvičné obdobie

   Čítanie  a  písanie  nemusí  nutne  prebiehať  časne,  v zmysle čo čítame, to píšeme. Vo vyučovacom procese je možné, najmä vtedy, keď je proces nácviku čítania podporovaný písaním veľkých tlačených písmen neviazať písanie na postup v čítaní, ktorý je prirodzene rýchlejší.

   Cieľom písania v nácvičnom období je osvojovanie si písania v týchto tematických celkoch:

   1. Osvojovanie  si  písania  písmen  slovenskej  abecedy  v  poradí  závislom  od  používaných učebníc   a písaniek

   2. Spájanie písmen do slabík a slov

   3. Odpis písaných písmen, slabík, slov a viet

   4. Prepis tlačených písmen, slabík, slov a viet

   5. Písanie slov a jednoduchých viet podľa diktovania

   6. Podporovanie vlastného a tvorivého písania veľkou tlačenou abecedou

   Pravopisné javy:

   1. Správna skladba slova /týka sa vynechávania a zámeny hlások/.

   2. Veľké písmeno na začiatku vety.

   3. Ukončenie oznamovacej, opytovacej a rozkazovacej vety.

   4. Písanie osobných mien.

   5. Označovanie dlhej samohlásky.

   Čítankové obdobie

   Ciele písania v čítankovom období sú zamerané na:

   1. Zdokonaľovanie techniky písania.

   2. Odpis a prepis textu.

   3. Písanie podľa diktovania.

   4. Precvičovanie pravopisných javov predpísaných pre 1. ročník.

   5. Vytváranie kompetencií samostatne sa písomne vyjadrovať.

   Požiadavky na vedomosti a zručnosti:

   Žiak :

   ·        vie používať písmená písanej abecedy a arabské číslice v nasledujúcich činnostiach

   ·        vie čitateľne napísať písmená písanej abecedy a arabských číslic

    

   Alternatíva pre žiakov s poruchou jemnej motoriky:

   Žiakom s oneskoreným vývinom a poruchou jemnej motoriky potvrdenou psychológom, umožňujeme vyjadrovať  sa  písomne  pomocou  veľkých  tlačených  písmen,  ktoré  kladú  na jemnú motoriku ruky podstatne menšie nároky.

   ·        dokáže správne spájať písmená v slovách

   ·        vie z písanej predlohy čitateľne a správne odpísať slová a krátky primeraný text

   ·        v praktických činnostiach /pri písaní/ vie členiť vety na slová, slová na slabiky tak, aby výsledkom 

                bolo správne napísané slovo alebo veta,

   ·        dokáže podľa diktovania napísať slová bez vynechávania písmen

   ·        dokáže podľa diktovania napísať jednoduché krátke vety

   ·        vie k známemu obrázku napísať jeho pomenovanie (tzv. autodiktát), bez vynechávania písmen

                (ostatné chyby tolerujeme)

   ·        vie správne umiestniť dĺžeň

   ·        vlastné mená osôb píše s veľkým začiatočným písmenom

   ·        na začiatku vety píše veľké písmeno

   ·        pri písaní rozlišuje oznamovaciu, opytovaciu a rozkazovaciu vetu

    

   8.       Hodnotenie predmetu

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Hodnotenie žiakov v 1. ročníku sa uskutočňuje ústnou formou – pochvalou; oceneniami,

   pečiatkami, diplomami.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Časovo – tematický plán zo slovenského jazyka a literárnej výchovy

   (Lipka – PaedDr. Alžbeta Hirková, Margita Nemčíková )

   Ročník : prvý               Počet hodín týždenne : 8               Počet hodín ročne : 264

    

   M

    

   T

    

   Učivo čítania

   Rozvíjané kompetencie

    

   Učivo písania

    

   Rozvíjané kompetencie

   Prierezová téma

    

   IX.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   1.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Do školy

   Moja trieda

   Prispôsobovať komunikačné a vyjadrovacie schopnosti novému prostrediu. Oboznamovať sa v praktických činnostiach s pojmami veta, slovo Vedieť vybrať vhodné oslovenie pri komunikácii s rovesníkmi a dospelými.

   Sklonové priamky  Horný zátrh

   Uvoľňovacími cvikmi zlepšovať predpoklady na zlepšenie jemnej motoriky.

   Dopravná výchova

   Osobnostný a sociálny rozvoj

   Multikultúrna výchova

    

    

   2.

    

   Hláska A

   Písmeno A

   O Červenej čiapočke (rozprávka);

   Hláska M

    Písmeno M

    

   Osvojovať si elementárne analytické zručnosti. Zoznamovať sa s písmenami veľkej tlačenej abecedy.  Cvičiť sluchové a zrakové rozlišovanie.

    V praktických činnostiach sa oboznamovať s pojmom slabika.

   Rozprávanie podľa obrázkovej osnovy.

    

   Dolný zátrh Zložený zátrh

    

   Nacvičovať písanie prípravných cvikov. Rozvíjať schopnosť postrehnúť základné línie v písacích cvikoch.

    

   Environmentálna výchova

    


   M

    

   T

    

   Učivo čítania

    

   Rozvíjané kompetencie

    

   Učivo písania

    

   Rozvíjané kompetencie

   Prierezová téma

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   3.

    

   Hláska O

   Písmeno O

   Hláska S

   Písmeno S

   Les

    

   Rozvíjať analytické zručnosti. Cvičiť sluchové rozlišovanie hlásky a slabiky na začiatku slova. Písať veľké tlačené písmená.

    

    

   Pravý oblúk Vratný ťah

    

   Zdokonaľovať  predpoklady na písanie. Rozvíjať analytické schopnosti pri písaní.

    

   Ochrana života a zdravia Environmentálna výchova

    

   4.

    

   Hláska E

   Písmeno E

   Hláska L

   Písmeno L

   Hláska I

   Písmeno I

   Abeceda

    

   Rozvíjať sluchovú syntézu hlások do slabiky. Zoznamovať sa s písmenami veľkej tlačenej abecedy.

   Vyjadriť prosbu a poďakovanie pri kontaktoch s rovesníkmi  ( napr. na ihrisku).

    

    

   Horná slučka

   Dolná slučka

    

   Osvojovať si základné prvky písaných písmen. Rozvíjať predpoklady na zlepšovanie jemnej motoriky.

    

   Dopravná výchova

   Multikultúrna výchova

   X.

    

   1.

    

   Hláska V

   Písmeno V

   Hláska U

   Písmeno U

   Kto sa dobre pozerá, vidí všade písmená

    

   Osvojovať si návyky správnej výslovnosti. Rozvíjať sluchové a zrakové rozlišovanie. Pokusne čítať slabiky a jednoduché slová z tlačených písmen.

    

    

   Ovál

   Zhrnutie písacích prvkov

    

   Rozvíjať schopnosti  používať základné čiary a línie v jednotlivých písacích cvikoch. Zdokonaľovať predpoklady na písanie.

    

   Environmentálna výchova

   Multikultúrna výchova

    

    

    

    


   M

    

   T

    

   Učivo čítania

    

   Rozvíjané kompetencie

    

   Učivo písania

    

   Rozvíjané kompetencie

   Prierezová téma

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2.

    

   Tlačené a písané písmená a, A, á, Á

   Tlačené a písané písmená m, M

    

    

   Osvojovať si písmená abecedy. Určovať pozíciu hlásky v slove. Čítať otvorené slabiky a jednoduché slová s otvorenými slabikami.

    

   Písané písmená a, A, á, Á; m, M a ich spoje do slabík a slov

    

   Osvojovať si písané písmená. Spájať písmená do slabík a slov. Označovať dlhú samohlásku. Rozlišovať ukončenie oznamovacej a opytovacej vety.

    

   Osobnostný a sociálny rozvoj

    

   3.

    

   Tlačené a písané písmená e, E, é, É

    

   Plynule a s porozumením čítať nahlas texty primerané skúsenostiam žiaka. Čítať slová zostavené z veľkých tlačených písmen. Prezentovať svoje skúsenosti súvisiace so zvolenou témou.

    

   Písané písmená e, E, é, É a ich spoje do slabík a slov

    

   Osvojovať si písané  grafémy preberanej hlásky. Písať osobné mená. Prepisovať tlačené písmená a slová.

    

   Mediálna výchova

    

   4.

    

   Tlačené a písané písmen

   á l, L

    

   Plynule a s porozumením čítať nahlas texty primerané skúsenostiam žiaka. Čítať slová zostavené z veľkých tlačených písmen. Osvojovať si detailnú analýzu slova na hlásky.

    

   Písané písmená l, L a ich spoje do slabík a slov

    

   Osvojovať si písané grafémy preberanej hlásky. Vytvárať slabiky a slová.

    

   Ochrana života a zdravia

   M

    

   T

    

   Učivo čítania

    

   Rozvíjané kompetencie

    

   Učivo písania

    

   Rozvíjané kompetencie

   Prierezová téma

    

    

    

   5.

   Tlačené a písané písmená i, I, í, Í

   Plynule a s porozumením čítať nahlas texty primerané skúsenostiam žiaka. Plynule čítať dvojslabičné slová s otvorenou slabikou.

   Písané písmená i, I, í, Í a ich spoje do slabík a slov

   Osvojovať si písané grafémy preberanej hlásky. Vytvárať slabiky a slová. Odpisovať mená.

   Environmentálna výchova

    

   XI.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   1.

   Tlačené a písané písmená v, V

   Tlačené a písané písmená u U, ú, Ú

   Plynule a s porozumením čítať nahlas texty primerané skúsenostiam žiaka. Plynule čítať  slová s otvorenou slabikou.

   Písané písmená v, V, u, U, ú, Ú a ich spoje v slabikách a slovách

   Osvojovať si písané grafémy preberaných hlások. Vytvárať slabiky a slová. Odpisovať a prepisovať primerané texty. Písať slová podľa diktovania.

    

   Osobnostný a sociálny rozvoj

    

   2.

   Tlačené a písané písmená u, U, ú, Ú

   Tlačené a písané písmená s, S

    

    

   Pri hlasnom čítaní správne dýchať, artikulovať a dodržiavať spisovnú výslovnosť. Pokúšať sa čítať slová so zatvorenou slabikou.

   Písané písmená u, U, ú, Ú, s, S a ich spoje v slabikách a slovách

   Osvojovať si písané grafémy preberaných hlások. Vytvárať slabiky a slová. Vedieť poskladať slová z jednotlivých hlások.

   Osobnostný a sociálny rozvoj

    

   3.

   Tlačené a písané písmená o, O, ó, Ó

    

   Plynule a s po čítať nahlas texty primerané rozumením skúsenostiam žiaka.

   Čít slabiky a otvorené slabiky so skupinou ať  zatvorené slabiky a otvorené slabiky so skupinou spoluhlások na začiatku slabiky.

   Písané písmená o, O, ó, Ó a ich spoje v slabikách a slovách

   Osvojovať si písané grafémy preberanej hlásky. Vytvárať slabiky a slová. Prepisovať jednoduché vety.

   Uvedomovať si písanie veľkého písmena na začiatku vety

    

   M

    

   T

    

   Učivo čítania

    

   Rozvíjané kompetencie

    

   Učivo písania

    

   Rozvíjané kompetencie

   Prierezová téma

    

    

    

   4.

   Tlačené a písané písmená j, J

   Plynule a s porozumením čítať primerané texty. Uvedomovať si interpunkčné znamienka: bodka, otáznik, výkričník. Plynule čítať zatvorené slabiky.

   Písané písmená j, J a ich spoje v slabikách a slovách

   Osvojovať si písané grafémy preberanej hlásky. Písanie jednoduchých viet podľa diktovania.

    

   Ochrana života a zdravia

    

   XII.

    

   1.

   Tlačené a písané písmená z, Z

   Čítať trojslabičné slová s otvorenými slabikami. Plynule čítať písané slová a vety. Vnímať pojem nadpis.

   Písané písmená z, Z a ich spoje v slabikách a slovách

   Osvojovať si písané grafémy preberanej hlásky. Vytvárať slabiky a slová. Písať interpunkčné znamienko výkričník.

    

   Environmentálna výchova

    

   2.

   Tlačené a písané písmená n, N

   Plynule a s porozumením čítať nahlas texty primerané skúsenostiam žiaka. Pokusne čítať predložky. V praktických činnostiach vnímať pojmy text, riadok.

    

   Písané písmená  n, N a ich spoje v slabikách a slovách

   Osvojovať si písané grafémy preberanej hlásky. Vytvárať slabiky a slová. Odpisovať trojslabičné slová.

   Osobnostný a sociálny rozvoj

    

   3.

   Tlačené a písané písmená y, Y, ý

   Vianoce

   Pri hlasnom čítaní správne dýchať a artikulovať. Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na zvolenú tému. Vysloviť ústne blahoželanie. Výrazne recitovať básne.

    

    

   Písané písmená y, Y, ý a ich spoje v slabikách a slovách

   Osvojovať si písané grafémy preberanej hlásky. Vytvárať slabiky a slová.

   Dôsledne odpisovať slová s y.

    

   Mediálna výchova

   Multikultúrna výchova

    

    


   M

    

   T

    

   Učivo čítania

   Rozvíjané kompetencie

   Učivo písania

   Rozvíjané kompetencie

   Prierezová téma

    

   I.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2.

   Tlačené a písané písmená t, T

   Plynule a s porozumením čítať nahlas texty primerané skúsenostiam žiaka. Plynule čítať slová so zatvorenými slabikami.

    

   Písané písmená t, T a ich spoje v slabikách a slovách

    

   Osvojovať si písané grafémy preberanej hlásky. Vytvárať slabiky a slová.

    

   Osobnostný a sociálny rozvoj

    

   3.

   Tlačené a písané písmená k, K

   Chápať obsah prečítanej vety. Verejne prezentovať svoje skúsenosti súvisiace s obsahom čítaného textu. Rozumieť pojmom text, nadpis.

   Písané písmená k, K  a ich spoje v slabikách a slovách

    

   Osvojovať si písané grafémy preberanej hlásky. Upraviť slovosled písanej vety, použiť na začiatku vety veľké písmeno.

   Multikultúrna výchova

    

   4.

   Tlačené a písané písmená p, P

   Plynule a s porozumením čítať nahlas texty primerané skúsenostiam žiaka. Správne čítať predložky. Vyhľadávať súvislosti medzi textom a ilustráciou. Dorozprávať neukončený príbeh.

   Písané písmená  p, P a ich spoje v slabikách a slovách

   Osvojovať si písané grafémy preberanej hlásky. Rešpektovať požiadavky na dolné dĺžky písmen.

   Environmentálna výchova

    

   5.

   Tlačené a písané písmená š, Š

   Plynule a s porozumením čítať nahlas texty primerané skúsenostiam žiaka. Osvojovať si nové slová a rozširovať rozsah slovnej zásoby.

    

   Písané písmená š, Š a ich spoje v slabikách a slovách

    

   Osvojovať si písané grafémy preberanej hlásky. Správne písať a umiestňovať mäkčeň. Písať slová a jednoduché vety podľa diktovania.

   Mediálna výchova

    

   M

   T

   Učivo čítania

    

   Rozvíjané kompetencie

   Učivo písania

    

   Rozvíjané kompetencie

   Prierezová téma

    

    

   II.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   1.

   Tlačené a písané písmená r, R

   Pri hlasnom čítaní správne dýchať a artikulovať. Plynule čítať slabiky so spoluhláskovou skupinou. Reagovať na otázky o prečítanom texte.   

   Písané písmená r, R a ich spoje v slabikách a slovách

    

   Osvojovať si písané grafémy preberanej hlásky. Prepisovať tlačené vety.

   Environmentálna výchova

    

   2.

   Tlačené a písané písmená b, B

   Plynule a s porozumením čítať nahlas texty primerané skúsenostiam žiaka. Plynule čítať slová s dvomi zatvorenými slabikami. Plynule čítať písaný text. Vyjadriť ústne ospravedlnenie s vysvetlením.

   Písané písmená  b, B a ich spoje v slabikách a slovách;

   Tvorivé písanie

   Osvojovať si písané grafémy preberanej hlásky. Písať slová a jednoduché vety podľa diktovania. Tvorivé písanie – vytvoriť SMS správu pomocou veľkých tlačených písmen.

    

   Tvorba projektu a prezentačné činnosti

    

   3.

    

   Tlačené a písané písmená d, D

    

   Chápať obsah prečítaných viet a súvislého textu.

   Čítať s porozumením, vyhľadávať v texte informácie súvisiace s otázkami o prečítanom texte.

    

   Písané písmená d, D a ich spoje v slabikách a slovách

    

   Osvojovať si písané grafémy preberanej hlásky.

   Správne odpisovať vety, sústrediť sa na dodržanie znamienka na konci vety.

    

    

   Dopravná výchova

    

   III.

    

   1.

    

   Tlačené a písané písmená c, C

   Tlačené a písané písmená č, Č

    

   Plynule a s porozumením čítať nahlas texty primerané skúsenostiam žiaka. Čítať  texty s neslabičnými predložkami.

    

   Písané písmená c, C, č, Č a ich spoje v slabikách a slovách

   Písanie arabských číslic

    

   Osvojovať si písané grafémy preberaných hlások. V praktických činnostiach rozlišovať

   znamienka na

    

   Osobnostný a sociálny rozvoj

   M

    

   T

    

    

   Učivo čítania

    

    

   Rozvíjané kompetencie

    

   Učivo písania

    

    

   Rozvíjané kompetencie

    

   Prierezová téma

    

   III.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Intonačne správne čítať krátke izolované opytovacie vety.

    

   konci oznamovacej opytovacej a zvolacej vety. Používať arabské číslice.

    

   2.

   Tlačené a písané písmená h, H

   Tlačené a písané písmená ž, Ž

   Rozvíjať čitateľské zručnosti pri hlasnom čítaní textu, klásť dôraz na spisovnú výslovnosť.

   V praktických činnostiach rozlišovať pojmy príbeh, rozprávka, báseň.

   Písané písmená h, H, ž, Ž a ich spoje v slabikách a slovách

   Osvojovať si písané grafémy preberaných hlások.  Odpisovať  a prepisovať zvolacie vety. Písanie slov a jednoduchých viet podľa diktovania.

    

   Environmentálna výchova

   3.

    

   Tlačené a písané písmená  ľ, Ľ

   Tlačené a písané písmená ť, Ť

   Správne a plynule čítať nahlas texty primerané skúsenostiam žiaka. Intonačne správne čítať izolované oznamovacie a opytovacie vety. Vyjadriť primerane súhlas/ nesúhlas s prezentovanou myšlienkou.

    

   Písané písmená  ľ, Ľ, ť, Ť a ich spoje v slabikách a slovách Tvorivé písanie

   Osvojovať si písané grafémy preberaných hlások. Rozlišovať pri písaní oznamovaciu, opytovaciu a zvolaciu vetu. Písať jednoduchý text na pohľadnicu.

   Multikultúrna výchova

    

    

   4.

    

   Tlačené a písané písmená ď, Ď

   Tlačené a písané písmená  ň, Ň

    

   Plynule a s porozumením čítať nahlas texty primerané skúsenostiam žiaka. Čítať slabiky a slová, ktoré obsahujú viacnásobnú

    

    

   Písané písmená ď, Ď, ň, Ň a ich spoje v slabikách a slovách

    

   Osvojovať si písané grafémy preberaných hlások. V písaných tvaroch správne umiestňovať dĺžne a mäkčene.

    

   Mediálna výchova

   M

    

   T

    

    

   Učivo čítania

    

    

   Rozvíjané kompetencie

    

   Učivo písania

    

    

   Rozvíjané kompetencie

    

   Prierezová téma

    

    

    

    

    

   spoluhláskovú skupinu.

    

    

    

    

    

   IV.

    

    

    

    

   1.

    

   Mäkké slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li,

    

   Plynule a s porozumením čítať texty so slovami obsahujúcimi mäkké slabiky. Osvojovať si gramatické javy potrebné na zvládnutie plynulého čítania.

    

    

   Písanie slabík  de, te, ne, le, di, ti, ni, li  v slovách

    

   V praktických činnostiach si osvojovať pravopisné javy. Pri písomnom prejave aplikovať preberanú pravopisnú normu.

    

   Osobnostný a sociálny rozvoj

    

   2.

    

   Dvojhlásky ia, ie, iu

    

   Plynule a s porozumením čítať texty so slovami obsahujúcimi dvojhlásky ia, ie, iu.

    

   Písanie slov s dvojhláskami ia, ie, iu

    

   V praktických činnostiach si osvojovať pravopisné javy. Pri písomnom prejave aplikovať preberanú pravopisnú normu.

    

    

   Environmentálna výchova

    

    

   3.

    

   Tlačené a písané písmená ch, CH

    

   Rozvíjať čitateľské zručnosti pri hlasnom čítaní textu, klásť dôraz na spisovnú výslovnosť. Určiť hlavnú myšlienku prečítaného textu. Rozširovať slovnú zásobu.

    

   Písané písmená ch, Ch a ich spoje v slabikách a slovách

   Tvorivé písanie

    

   Osvojovať si písané grafémy preberanej hlásky. Upevňovať pamäťové a aplikačné zručnosti pri zaznamenávaní hlásky pomocou dvoch grafém (ch, Ch).  Tvoriť jednoduché vety zo známych slov.

    

    

   Environmentálna výchova

    

    

   4.

    

   Tlačené a písané písmená f, F

    

   Tlačené

    

    

   Plynule a s porozumením čítať nahlas texty primerané skúsenostiam

    

   Písané písmená f, F, g, G a ich spoje v slabikách a slovách

    

    

   Osvojovať si písané grafémy preberaných hlások. Odpisovať

    

   Osobnostný a sociálny rozvoj

    

   M

    

   T

    

    

   Učivo čítania

    

    

   Rozvíjané kompetencie

    

   Učivo písania

    

    

   Rozvíjané kompetencie

    

   Prierezová téma

    

    

    

    

    

   a  písané písmená g, G

    

   žiaka. Aplikovať pri čítaní nadobudnuté zručnosti. V texte vyhľadávať informácie súvisiace s otázkami o prečítanom texte.

   Rozpoznať v texte rozkazovacie vety.

    

    

    

   primerané texty.  V praktických činnostiach si osvojovať vybrané pravopisné javy. Odpisovať texty s preberanými javmi.

    

    

    

   5.

    

   Koncovka ou

    

   Tlačené a písané písmená dz, Dz

    

   Plynule a s porozumením čítať nahlas texty primerané skúsenostiam žiaka. Vnímať neznáme slová ako súčasť materinského jazyka, rozširovať a obohacovať slovnú zásobu o menej frekventované slová.

    

   Písanie slov s koncovkou ou

   Písané písmená dz, Dz  a ich spoje v slabikách a slovách

    

   V praktických činnostiach si osvojovať vybrané pravopisné javy. Osvojovať si písané grafémy preberaných hlások. Upevňovať pamäťové a aplikačné zručnosti pri zaznamenávaní hlásky pomocou dvoch grafém. Menej frekventované slová adekvátne použiť vo vetách.

    

    

   Ochrana života a zdravia

    

    

   V.

    

   1.

    

   Tlačené a písané písmená dž, Dž

    

   Dvojhláska ô

    

   Rozvíjať čitateľské zručnosti pri hlasnom čítaní textu, klásť dôraz na spisovnú výslovnosť. Čítať s porozumením. Stručne prerozprávať obsah prečítaného textu.

    

   Písané písmená dž, Dž a ich spoje v slabikách a slovách

   Písanie slov s dvojhláskou ô

    

   Osvojovať si písané grafémy preberanej hlásky. Osvojovať si písanú grafému preberanej dvojhlásky. Správne umiestňovať vokáň. Písanie slov a jednoduchých

    

    

   Osobnostný a sociálny rozvoj

    

   M

    

   T

    

    

   Učivo čítania

   Rozvíjané kompetencie

    

   Učivo písania

    

    

   Rozvíjané kompetencie

    

   Prierezová téma

    

    

    

    

    

    

    

   viet podľa diktovania.

    

    

    

   2.

    

   Samohláska  ä

    

   Spoluhláska ĺ

    

   Rozvíjať čitateľské zručnosti pri hlasnom čítaní textu, klásť dôraz na spisovnú výslovnosť. Analyzovať slová a určovať pozíciu hlások v slovách.

    

   Slová so samohláskou ä

   Slová so spoluhláskou ĺ

    

   V praktických činnostiach si osvojovať vybrané pravopisné javy. Odpisovanie slov a viet.

    

   Dopravná výchova

    

   3.

    

   Spoluhláska ŕ

    

    

    

    

   Tlačené a písané písmená x, X

    

   Plynule a s porozumením čítať nahlas texty primerané skúsenostiam žiaka.

    

   Chápať obsah krátkeho súvislého textu. Pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a správnu výslovnosť.

    

    

   Slová so spoluhláskou ŕ

    

    

    

    

   Písané písmená x, X a ich spoje v slabikách a slovách

    

   Osvojovať si písané grafémy preberaných hlások.

    

    

   Odpisovanie a prepisovanie slov a viet.

    

   Mediálna výchova

    

   4.

    

   Čítankové obdobie

    

   Plynule a s porozumením čítať nahlas texty primerané skúsenostiam žiaka. Chápať obsah krátkeho súvislého textu. Porozprávať príbeh podľa predlohy.

    

    

   Tvorivé písanie

   Písanie arabských číslic

    

   Zdokonaľovať techniku písania. Opakovaním  automatizovať dosiahnuté vedomosti, zručnosti a návyky.

    

    

   Multikultúrna výchova

    

   VI.

    

   1.

    

   Čítankové obdobie

    

   Plynule a s porozumením čítať nahlas texty primerané

   skúsenostiam žiaka. Chápať obsah

    

    

   Tvorivé písanie

    

   Zdokonaľovať techniku písania. Opakovaním  automatizovať dosiahnuté vedomosti,

    

   Environmentálna výchova

   M

    

   T

    

    

   Učivo čítania

   Rozvíjané kompetencie

    

   Učivo písania

    

    

   Rozvíjané kompetencie

    

   Prierezová téma

    

    

   VI.

    

    

    

   krátkeho súvislého textu. Dokončiť neukončenú rozprávku alebo iný literárny žáner.

    

    

    

   zručnosti a návyky. Samostatne sa písomne vyjadrovať.

    

    

    

   2.

    

   Čítankové obdobie

    

   Plynule a s porozumením čítať nahlas texty primerané skúsenostiam žiaka. Chápať obsah krátkeho súvislého textu. Zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text.

    

    

   Tvorivé písanie

    

   Zdokonaľovať techniku písania. Opakovaním  automatizovať dosiahnuté vedomosti, zručnosti a návyky. Písať jednoduché vety podľa diktovania.

    

    

   Tvorba projektu a prezentačné činnosti

    

   3.

   Čítankové obdobie

   Plynule a s porozumením čítať nahlas texty primerané skúsenostiam žiaka. Chápať obsah krátkeho súvislého textu. Reprodukovať umelecký text.

   Tvorivé písanie

   Zdokonaľovať techniku písania. Opakovaním  automatizovať dosiahnuté vedomosti, zručnosti a návyky. Samostatne vybrať a prepísať myšlienku z prečítaného textu.

    

   Tvorba projektu a prezentačné činnosti

    

   4.

   Čítankové obdobie

   Plynule a s porozumením čítať nahlas texty primerané skúsenostiam žiaka. Chápať obsah krátkeho súvislého textu. Voľne reprodukovať prečítaný text.

   Tvorivé písanie

   Zdokonaľovať techniku písania. Opakovaním  automatizovať dosiahnuté vedomosti, zručnosti a návyky. Samostatne sa písomne vyjadrovať.

    

   Osobnostný a sociálny rozvoj