• AJ 1.roč.

  • Učebné osnovy

   Názov predmetu

   Anglický jazyk

   Časový rozsah výučby

   2 hodiny týždenne

   66 hodín ročne

   Názov ŠVP

   ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE 1 STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

   ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELÁVANIE

   Názov ŠkVP

   Vychovávať k svätosti, učiť múdrosti, všetko s Láskou

   Ročník

   Prvý

   Stupeň vzdelania

   ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELÁVANIE

   Forma štúdia

   Denná

   Vyučovací jazyk

   Slovenský

   1.  Charakteristika vyučovacieho predmetu

   Základnou funkciou vyučovania anglického jazyka na 1. stupni základnej školy  je vzbudiť u žiakov záujem o jazyk a kultúru danej krajiny a umožniť dieťaťu dorozumieť sa v inom jazyku ako v materinskom.

   Politickými a spoločenskými zmenami, intenzívnym rozvojom médií sa náš svet stále zmenšuje. Sústavne sme konfrontovaní rozmanitosťou osobitostí iných krajín, iných kultúr a jazykov. Vyučovanie cudzích jazykov, interkultúrne učenie sa je neodmysliteľnou súčasťou školského života.

   Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci Európskej únie.

    Jednou z možností, ako pripraviť žiakov na život v spojenej Európe, je skorý začiatok vyučovania cudzích jazykov. Práve skorý začiatok výučby cudzích jazykov

   má pozitívny vplyv na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa

   otvára nový horizont pre rozmanitosť kultúr

   už v mladosti odbúrava etnocentrické myslenie

   pomáha vytvárať tolerantnosť voči všetkému inokultúrnemu

   uľahčuje chápanie a reflektovanie vlastného jazyka a vlastnej kultúry

   2.  Ciele vyučovacieho predmetu

   Skorý začiatok vyučovania anglického jazyka

   má vzbudiť záujem o jazyk a kultúru

   má sprostredkovať základné vedomosti v anglickom jazyku

   má umožniť dieťaťu dorozumieť sa v inom jazyku ako vo vlastnom

   má byť prínosom k celkovému vývinu dieťaťa a rovnomerne podporovať jeho emocionálne, kreatívne, sociálne a kognitívne schopnosti

   má umožniť dieťaťu lepšie poznanie sveta a tým podporovať jeho sebavedomie

   I Kompetencie

   Základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií, je zabezpečiť:

   dokázať vymieňať si informácie

   chápať spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo

   II Všeobecné kompetencie

   Žiak rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal:

   získavať uvedomene nové zručnosti a vedomosti

   opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich

   uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka

   pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku

   dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti

   kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu

   udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií

   pochopiť zámer zadanej úlohy

   účinne spolupracovať vo dvojiciach, skupinách

   byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti

   III Komunikačné jazykové kompetencie

   Žiak má:

   rozumieť každodenným základným výrazom, najzákladnejším frázam

   dokázať predstaviť seba, dokázať klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch

   ( meno, vek )

   dokázať sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner          v komunikácii rozpráva pomaly a jasne

   1 Jazyková kompetencia

   Žiak má:

   používať iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov

   mať základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení

   ovládať výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení

   2 Sociolingvistická kompetencia

   Žiak má:

   dokázať nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu ( pozdrav, predstavenie sa poďakovanie )

   IV Komunikačné zručnosti

   1 Počúvanie s porozumením

   Žiak dokáže:

   rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne

   rozumieť jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované

   2 Čítanie s porozumením

   Žiak dokáže postupne čítať slová, ktoré majú rovnakú písomnú a ústnu podobu ( čítanie zaraďujeme až na konci 1. ročníka )

   3 Písomný prejav

   Žiak dokáže napísať jednoduché slová, ktoré majú rovnakú ústnu a písomnú podobu ( písanie zaraďujeme tak ako čítanie až na konci 1. ročníka )

   4 Ústny prejav- dialóg

   Žiak dokáže:

   komunikovať jednoduchým spôsobom

   klásť jednoduché otázky a odpovedať na jednoduché otázky

   používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho ako sa má

   predstaviť seba

   reagovať na jednoduché pokyny

      Ústny prejav – monológ

   Žiak sa dokáže pozdraviť a predstaviť sa

   3. Výchovné a vzdelávacie stratégie

   Enviromentálna výchova

   Ochrana človeka a prírody

   Tvorba projektu

   Dopravná výchova

   Výchova k manželstvu a rodičovstvu

   4.  Požiadavky na výstup

   Žiak sa vedel predstaviť a opýtať sa na meno spolužiaka. Poznal pozdravy v rôznych častiach dňa. Položil otázku Ako sa máš? A vedel na ňu odpovedať. Tvoril vety Ja som dievča, chlapec, Peter...Žiak položil otázku Si dievča, chlapec, Peter...? Poznal pomenovanie šk. nábytku a šk. potrieb. Položil otázku Je to...?+ odpoveď To je...

   Pomenoval farby.

   Žiak správne počítal do 10 a určoval počet predmetov v skupine, vytvoril skupinu predmetov s daným počtom. Reagoval na pokyny učiteľa v triede.

   Žiak pomenoval členov rodiny, položil otázku Kto je to? + odpoveď To je..., pomenoval časti domu a zariadenie izby. Poznal dom. zvieratá. Žiak pomenoval a ukázal jednotlivé časti tela a tváre.

   Žiak pomenoval jednotlivé hračky, určil ich farbu a počet, tvoril vety Ja mám... Poznal a pomenoval zvieratá na farme i v ZOO a určoval ich farbu a počet.

   Žiak pomenoval a ukázal jednotlivé časti oblečenia.

   Žiak tvoril vety Ja viem... Pomenoval a poznal ovocie, zeleninu a potraviny. Tvoril vety Mám/ nemám rád...Vedel používať slová nech sa páči, ďakujem.

   Žiak vedel pomenovať  vianočné predmety. Vedel zaželať šťastné Vianoce a šťastný Nový rok, zablahoželať k narodeninám. Žiak zistil vek spolužiaka a vyjadril vlastný vek.

   Žiak pomenoval jednotlivé dopravné prostriedky, určil ich veľkosť, farbu a počet. Pomenoval jednotlivé povolania.

   5.  Stratégie vyučovania

   Metódy

   Správne zvolenými metódami sa

   má vytvoriť atmosféra, v ktorej sa môže dieťa učiť bez strachu a stresu

   má využiť a motivovať chuť dieťaťa do učenia sa jeho prirodzená zvedavosť

   majú zohľadňovať potreby dieťaťa a hlavne umožniť mu učiť sa všetkými zmyslami

   má dieťa naučiť reagovať v anglickom jazyku, aktívne ho používať a postupne sa osamostatniť

   Komunikatívna metóda –vyberajú sa také jazykové prvky, aby v každom štádiu výučby umožňovali viesť zmysluplný rozhovor. Osvojujú sa modelové vety bez vysvetľovania gramatických javov a bez presného prekladu ( učiteľ objasní len zmysel vety ) a to nie iba slovne, ale využije pri tom aj obrázky, skutočné predmety, zapojí mimiku a gestá.

   Naratívna metóda – komunikácia je založená na výpovediach, ľudia si navzájom niečo oznamujú, rozprávajú krátke príbehy. Základom tejto metódy sú príbehy, rozprávky a obrázky, ktoré podnecujú rozprávanie.

   Audio-lingválna metóda – počúvanie a verbálne napodobňovanie. Pritom sa intenzívne využívajú hračky, skutočné predmety, obrázky. Deti kreslia, vyfarbujú, vystrihujú, nalepujú.

   TPR ( Total Physical Response ) -  celková telesná reakcia. Do činnosti sa zapája čo najviac zmyslov, pričom sa využíva pohyb.

   Vzhľadom na oboznamovanie sa s jazykom hravou formou sa  pri výučbe využívajú : rozhovor,  rôzne básne, piesne, tajničky a doplňovačky, práca s obrazovým slovníkom alebo rôzne skladačky.

   Formy

   spoločná práca

   práca v skupine, práca v dvojiciach

   individuálna práca

   vytvorenie projektu

   6.  Učebné zdroje

   Pri skorom vyučovaní anglického jazyka vychádzame z detského sveta a záujmov detí a preto tomu zodpovedá i výber učebných pomôcok. Využívame učebnice schválené Ministerstvom školstva SR ( napr.MATOUŠKOVÁ,M.: Busy Bee. Juvenia- Education Studio, 1999, FARKAŠOVÁ, E.- MENZLOVÁ, B. -  BISKUPOVIČOVÁ, K.: Jazyky hrou. Metodická príručka pre učiteľov cudzích jazykov. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2001 ), odbornú literatúru a rôzne časopisy na výučbu anglického jazyka pre deti (napr. Sunny speaks English)

   Okrem toho môžeme využívať internet, multimediálne CD či rôzne prezentácie. Do výučby môžeme zaraďovať aj rôzne vystrihovačky, skladačky, pexeso alebo domino. 

   7.  Obsah

   Obsah skorého vyučovania anglického jazyka vychádza zo záujmu dieťaťa, z detského sveta a z reálií krajiny. V začiatočnej fáze vyučovania anglického jazyka hrajú dôležitú úlohu parajazykové  ( rytmus, intonácia ) a nonverbálne ( mimika, gestikulácia ) prostriedky. Dieťa má jazyk zažiť a použiť v komunikácii s partnerom. Pritom majú u začiatočníkov prednosť počúvanie a hovorenie. Čítanie a písanie sa pridávajú postupne podľa schopností detí a v rámci kontextu ( napr. slová, ktorých písaný a počutý tvar sa neodlišuje-  desk, pen ... )

   Pri používaní jazyka sa dieťa oboznámi so štruktúrami jazyka hravou formou. Ich systematizácia vo forme gramatickej progresie ostáva obsahom neskoršieho vyučovania.

   Spôsobilosti

   Funkcie

   Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou

   Upútať pozornosť

   Pozdraviť

   Odpovedať na pozdrav

   Rozlúčiť sa

   Poďakovať

   Vypočuť si a podať informácie

   Informovať sa

   Potvrdiť

   Odpovedať na žiadosť

   Vybrať si z ponúkaných možností

   Opísať

   Potvrdiť/ odmietnuť

   Opraviť

   Identifikovať

   Vyjadriť svoj názor

   Vyjadriť svoj súhlas/ nesúhlas

   Vyjadriť svoju vôľu

   Vyjadriť svoje želania

   Vyjadriť svoju schopnosť

   Vyjadriť svoju schopnosť vykonať nejakú činnosť

   Vnímať a prejavovať svoje city

   Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie

   Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus

   Vyjadriť čo mám/ nemám rád

   Vybrať si z ponúkaných možností najobľúbenejšiu

   Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo povinnosti

   Vyjadriť príkaz

   Reagovať na niečo, čo sa dialo v minulosti

   Gratulovať

   Reagovať pri prvom stretnutí

   Predstaviť sa

   Vymieňať si názory, komunikovať s niekým

   Začať rozhovor

   COMPETENCE 1: „CONTACTING A PERSON IN A COMMUNICATIVE SITUATION“ LEVEL 1

   Spôsobilosť č.1: „ Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou“ Úroveň A1

   Spôsobilosti

   Funkcie

   Aplikácia funkcie

   Jazykové prostriedky

   Jazykový register

   Jazyková interkultúrna dimenzia

   Contacting a person in a communicative situation

   Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou

   Attacting attention

   Upútať pozornosť

   Greeting someone

   Pozdraviť

   Odpovedať na pozdrav

   Expressing thanks and admiration

   Poďakovať a vyjadriť svoje uznanie

   Leave-taking

   Rozlúčiť sa

   Hello/ Hi

   Good morning

   Good afternoon

   Good evening

   Thank you/ Thanks

   Good night.

   Goodbye

   Komunikačný kontext sa realizuje formou dialógu a neverbálnou komunikáciou. V komunikácii sa uplatňuje hovorový štýl. Učiteľ si vyberá z nasledujúcich žánrov:

   Jednoduchá spoločenská komunikácia, dialóg, príbeh úryvok a dramatizácia, rozprávky, riekanka, pesnička, básnička, komiks a pod.

   Dodržiavať pravidlá slušnosti v komunikácii.

   Upozorniť na interkultúrne rozdiely pri nadviazaní rozhovoru.

   COMPETENCE 2: „LISTENING TO AND GIVING INFORMATION“ LEVEL 1

   Spôsobilosť č.2: „ Vypočuť si a podať informácie“ Úroveň A1

   Spôsobilosti

   Funkcie

   Aplikácia funkcie

   Jazykové prostriedky

   Jazykový register

   Jazyková interkultúrna dimenzia

   Listening to and giving information

   Vypočuť si a podať informácie

   Asking for information and responding

   Informovať sa

   Potvrdiť( trvať na niečom)

   Classifying information

   Začleniť informáciu

   Odpovedať na žiadosť

   What is your name?

   How old are you?

   Tvorba otázky

   Opytovacie zámená

   Komunikačný kontext sa realizuje formou dialógu.V komunikácii sa uplatňuje hovorový štýl. Učiteľ si vyberá z nasledujúcich žánrov:

   Jednoduchá spoločenská komunikácia, dialóg,

   Najdôležitejšie verejné a súkromné služby ( kde a čo žiadať )

   COMPETENCE 3: „CHOOSING FROM GIVEN POSSIBILITIES“ LEVEL 1

   Spôsobilosť č.3: „ Vybrať si z ponúkaných možností“ Úroveň A1

   Spôsobilosti

   Funkcie

   Aplikácia funkcie

   Jazykové prostriedky

   Jazykový register

   Jazyková interkultúrna dimenzia

   Choosing from given possibilities

   Vybrať si z ponúkaných možností

   Identifying

   Identifikovať

   Describing

   (a person, animal, object)

   Opísať

   Potvrdiť/ odmietnuť

   Opraviť

   ( korigovať)

   I´m six years old

   Red ball, big train

   Neurčitý člen

   Základné číslovky

   Prídavné mená, farby

   Komunikačný kontext sa realizuje formou dialógu. V komunikácii sa uplatňuje hovorový štýl. Učiteľ si vyberá z nasledujúcich žánrov:

   Jednoduchá spoločenská komunikácia, dialóg, pohľadnice, plagáty, ilustrované rozprávky, reklama a pod

   Dodržiavať základné pravidlá a postoje pri nákupoch ( vedieť sa pozdraviť).

   Upozorniť na interkultúrne rozdiely

   COMPETENCE 4: „EXPRESSING AN OPINION“ LEVEL 1

   Spôsobilosť č.4: „ Vyjadriť svoj názor“ Úroveň A1

   Spôsobilosti

   Funkcie

   Aplikácia funkcie

   Jazykové prostriedky

   Jazykový register

   Jazyková interkultúrna dimenzia

   Expressing an opinion

   Vyjadriť svoj názor

   Expressing an opinion

   Vyjadriť svoj názor

   Agreeing

   Vyjadriť svoj súhlas

   Disegreeing

   Vyjadriť svoj nesúhlas

   Vyjadriť presvedčenie

   Vyjadriť vzdor

   Protestovať

   Vyjadriť stupeň istoty

   Yes

   No

   Komunikačný kontext sa realizuje formou dialógu V komunikácii sa uplatňuje hovorový štýl. Učiteľ si vyberá z nasledujúcich žánrov:

   Jednoduchá spoločenská komunikácia, dialóg, pohľadnice, plagáty, ilustrované rozprávky a pod

   Upozorniť na špecifiká komunikácie pri vyjadrovaní prekvapenia a svojho názoru v neformálnom styku.

   COMPETENCE 5: „EXPRESSING WILLINGNESS“ LEVEL 1

   Spôsobilosť č.5: „ Vyjadriť svoju vôľu“ Úroveň A1

   Spôsobilosti

   Funkcie

   Aplikácia funkcie

   Jazykové prostriedky

   Jazykový register

   Jazyková interkultúrna dimenzia

   Expressing willingness

   Vyjadriť svoju vôľu

   Expressing wish/desire

   Vyjadriť svoje želania/túžby

   Vyjadriť svoje plány (blízke a budúce)

   I want a ball.

   Sloves want

   Komunikačný kontext sa realizuje formou dialógu V komunikácii sa uplatňuje hovorový štýl. Učiteľ si vyberá z nasledujúcich žánrov:

   Jednoduchá spoločenská komunikácia, dialóg.

   Vyjadriť túžby a želania primerane komunikačnej situácii, identifikovať základné spoločenské normy pri vyjadrení želaní a túžob.

   COMPETENCE 6: „EXPRESSING ABILITY“ LEVEL 1

   Spôsobilosť č.6: „ Vyjadriť svoju schopnosť“ Úroveň A1

   Spôsobilosti

   Funkcie

   Aplikácia funkcie

   Jazykové prostriedky

   Jazykový register

   Jazyková interkultúrna dimenzia

   Expressing ability

   Vyjadriť svoju schopnosť

   Expressing knowledge

   Vyjadriť vedomosti, poznatky, zistenia

   Expressing inability/lack of knowledge

   Vyjadriť neschopnosť/neznalosť

   Expressing ability to do something

   Vyjadriť svoju schopnosť vykonať nejakú činnosť

   I can swim, run, fly, jump

   Komunikačný kontext sa realizuje formou dialógu V komunikácii sa uplatňuje hovorový štýl. Učiteľ si vyberá z nasledujúcich žánrov:

   Jednoduchá spoločenská komunikácia, dialóg, pohľadnice, ilustrovaná rozprávka, plagáty, reklama a pod.

   Záujmy a koníčky mládeže( šport, hudba a pod)

   COMPETENCE 7: „EXPRESSING FEELINGS“ LEVEL 1

   Spôsobilosť č.7: „ Vnímať a prejavovať svoje city“ Úroveň A1

   Spôsobilosti

   Funkcie

   Aplikácia funkcie

   Jazykové prostriedky

   Jazykový register

   Jazyková interkultúrna dimenzia

   Expressing feelings

   Vnímať a prejavovať svoje city

   Expressing joy, happiness, satisfaction

   Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie, uspokojenie

   Expressing sadnes

   Vyjadriť smútok, skľúčenosť

   Vyjadriť sympatie

   Expressing pain

   Vyjadriť fyzickú bolesť

   Utešiť, podporiť, dodať odvahu

   Yes! Hooray

   Komunikačný kontext sa realizuje formou dialógu V komunikácii sa uplatňuje hovorový štýl. Učiteľ si vyberá z nasledujúcich žánrov:

   Jednoduchá spoločenská komunikácia, dialóg

   Poukázať na rozdielne formy prejavu citov s prihliadnutím na kultúrne aspekty krajiny

   COMPETENCE 9: „SHOWING INTERESTS AND TASTE“ LEVEL 1

   Spôsobilosť č.9: „ Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus“ Úroveň A1

   Spôsobilosti

   Funkcie

   Aplikácia funkcie

   Jazykové prostriedky

   Jazykový register

   Jazyková interkultúrna dimenzia

   Showing interests and taste

   Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus

   Expressing likes

   Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo uznávam

   Expressing dislakes

   Vyjadriť , že niekoho/niečo nemám rád

   Vybrať si z ponúkaných možností najobľúbenejšiu

   I like milk/ strawberries...

   I don´t like egg...

   Oznamovacia veta v jednoduchom prítomnom čase

   Zápor v jednoduchom prítomnom čase

   Komunikačný kontext sa realizuje formou jednoduchého monológu

   Aktivity voľného času, porovnať rôzne druhy športov a činností voľného času v rámci Slovenska a krajiny cieľového jazyka.

   COMPETENCE 11: „RULES AND REGULATIONS“ LEVEL 1

   Spôsobilosť č.11: „ Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo povinnosti“ Úroveň A1

   Spôsobilosti

   Funkcie

   Aplikácia funkcie

   Jazykové prostriedky

   Jazykový register

   Jazyková interkultúrna dimenzia

   Rules and regulations

   Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo povinnosti

   Expressing a command/prohibition

   Vyjadriť príkaz/zákaz

   Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu

   Získať povolenie, súhlas

   Giving permission

   Dať súhlas, potvrdiť niečo

   Odmietnuť

   Zakázať

   Spochybniť zákaz

   Vyhrážať sa

   Sľúbiť

   Open the door, sit down, come here, stand up, close your book...

   Rozkazovací spôsob

   Jednoduché dialógy nesúce základné rozkazy a príkazy, prosby, požiadavky a odmietnutia

   Rozdielnosti v spôsobe vyjadrenia a prijatia základných pravidiel a povinností medzi Slovenskom a cieľovou krajinou.

   Rozdielnosť vo vyjadrení nesúhlasu, odmietnutia, sľubov a zákazov

   .

   COMPETENCE 16: „RESPONDING TO PAST EVENTS“ LEVEL 1

   Spôsobilosť č.16: „ Reagovať na niečo, čo sa udialo v minulosti“ Úroveň A1

   Spôsobilosti

   Funkcie

   Aplikácia funkcie

   Jazykové prostriedky

   Jazykový register

   Jazyková interkultúrna dimenzia

   Pesponding to past events

   Reagovať na niečo, čo sa stalo v minulosti

   Recalling

   Spomenúť si na niekoho/niečo

   Forgetting

   Vyjadriť, že som na niekoho/niečo zabudol

   Reminding

   Pripomenúť

   Expressing condolence

   Kondolovať

   Congratulating

   Gratulovať

   Happy Birthday to you

   Happy New Year.

   Merry Christmas

   .

   COMPETENCE 17: „MEETING PEOPLE“ LEVEL 1

   Spôsobilosť č.17: „ Reagovať pri prvom stretnutí“ Úroveň A1

   Spôsobilosti

   Funkcie

   Aplikácia funkcie

   Jazykové prostriedky

   Jazykový register

   Jazyková interkultúrna dimenzia

   Meeting people

   Reagovať pri prvom stretnutí

   Introducing someone

   Predstaviť niekoho

   Introducing oneself

   Predstaviť sa

   Responding to introducing

   Reagovať na predstavenie niekoho

   Welcoming

   Privítať

   Making a toast

   Predniesť prípitok

   My name is...

   I´m ...

   How are you? I´m fine.

   Happy Birthday

   Privlastňovacie príd. meno My

   Komunikačný kontext sa realizuje formou dialógu. V komunikácii sa uplatňuje hovorový štýl. Učiteľ si vyberá z nasledujúcich žánrov:

   Typy textov: pohľadnice, ilustrované opisy, plagáty, rozprávky...

   Vedieť predstaviť seba.

   Zdvorilostné frázy pri zoznámení

   Učiteľ musí sám rozhodnúť o rozsahu slovnej zásoby v jednotlivých témach

   a o pracovnom tempe detí

   I.          JAZYKOVÉ PROSTRIEDKY

   1. téma: This is me; My classroom and my school

   My name is... / I´m ...                                                    Základné farby

   What is your name?                                                      Číslovky 1-10

   Pozdravy                                                                       2 boys, 3 boxes, 4 girls, 5 desks...

   How are you?                                                                How many...?

   Are you...? ( Peter, a boy, a girl ...)                               Sit down, stand up, listen, look, open,

   Trieda, škola ( chair, desk, window, blackboard,          close, take...

   pen, book ...)

   Who is this?

   What is this? It is...

   Is it a ...? Yes,... No...

   2. téma: My family; Me and my pet

   Názvy členov rodiny: mother, father                              Časti tváre

   ( mum, dad ), sister, brother, grandmother,                    Predložky in, on, under ( pasívne )

   grandfather                                                                      Farby- rozšírenie

   Go, draw, dance, take, give ( pasívne)                            Domáce zvieratá

   I like ( my mother )                                                         Časti domu a zariadenie izby

   I don´t like

   Časti tela  a hlavy

   3. téma: My toys, Pets and other  animals

   Hračky: train, car, doll, ball, plane...                             Is there/ are there? ( pasívne )

   There is... There are...( pasívne )                                   I like dolls and I don´t like cars

   I have a ...                                                                      How many dolls can you see?

   How many...?                                                                Farby ( opakovanie)

   Číslovky 1-10

   4. téma: Clothes, seasons and sports

   Oblečenie ( jeans, T- shirt, shoes...)                              Časti tela ( opakovanie )

   Farby, zvieratá- opakovanie                                          I can swim... Can you...? ( pasívne )

   Put on, take off( pasívne )

   There is/ there are... Is there/ are...?

   5. téma: Food ( fruits, vegetables), shopping

   Počítateľné a nepočítateľné pod. mená ( pasívne )        How many...?

   Potraviny, ovocie, zelenina                                            Here you are. Thank you.

   I like... I don´t like...

   6. téma: Birthdays and festivals ( Easter, Christmas)

   Veľká noc, Vianoce                                                         Dance, sing, hop, jump...

   Narodeniny ( birthday cake, candels)                              Are you 7? Yes I am, No I am not

   Želania; Merry Christmas and Happy New Year;

   Happy birthday

   How many candels..?

   How old are you? I´m...

   7. téma: Traffic and jobs

   Dopravné prostriedky ( car, plane, train, boat...)          Who is this? It is..

   Big, small                                                                      Povolania ( doctor, policeman, nurse...)

   How many...?                                                                Is it a doctor?

   II.          VÝSLOVNOSŤ

   Výslovnosť musí byť správna podľa noriem. Jednotlivé hlásky sa nacvičujú v kontexte, napr. koncové spoluhlásky (od začiatku treba zabrániť spodobovaniu) Dôležité je individuálne  overenie si výslovnosti každého žiaka.

   III.          INTERKULTÚRNE UČENIE SA

   <!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->miesto vlastnej krajiny v porovnaní s krajinou cieľového jazyka

   <!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->pozdravy, zdvorilostné frázy

   <!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->niektoré sviatky, jedlá

   IV.          ČÍTANIE

   Učiteľ zaraďuje občasné čítanie jednotlivých slov, ktoré sa neodlišujú v grafickej a zvukovej podobe, napr. dog, boy, desk, big...

   8. Hodnotenie

   V skorom vyučovaní anglického jazyka sa

   <!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->má sledovať a zisťovať prírastok vedomostí dieťaťa

   <!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->majú slovným hodnotením zohľadňovať jeho vyjadrovacie schopnosti, kreativita, sociálne správanie a rečové zručnosti

   <!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->má uspokojovať prirodzená potreba dieťaťa informovať sa o vlastnom pokroku správnymi formami bez toho, aby sme sa dotkli osobnosti dieťaťa

   <!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->učiteľ snaží viesť dieťa k správnemu sebahodnoteniu, ako aj k hodnoteniu spolužiakov

   Žiakov hodnotíme slovne, využívame pochvaly, povzbudenia, pečiatky a diplomy.

   Obsah a vzdelávací štandard – ANGLICKÝ JAZYK 1. ročník

   Tematický celok

   Téma

   Obsahový štandard

   Výkonový štandard

   This is me

   My school

   My classroom

   1 HELLO

   Everyday greetings

   2 Toys

   Colours

   3 Animals

   Count

   7 Family

   Commands

   Hello. What is your name? My name is...

   Good morning, afternoon, evening, night. Goodbye

   Girl, boy

   How are you? I´m fine, thank you.

   Are you ...? ( Peter, a boy, a girl...)

   - trieda, škola ( chair, desk, pen, book, blackboard...)

   What is this? It´s...

   Is it a...? Yes, no

   Colours- red, yellow, blue, orange, green, pink

   How many...?

   Numbers 1-10

   Plural- 2 boys,

   3 girls...

   pupils, teacher, sit down, stand up, listen, look, open, close...

   Vedieť sa predstaviť a opýtať sa na meno spolužiaka. Poznať pozdravy v rôznych častiach dňa. Položiť otázku Ako sa máš? A vedieť na ňu odpovedať. Tvoriť vety Ja som dievča, chlapec, Peter...

    Položiť otázku Si dievča, chlapec, Peter...?

   Poznať pomenovanie šk. nábytku a šk. potrieb. Položiť otázku Je to...?+ odpoveď To je...

   Pomenovať farby

   Správne počítať do 10 a určovať počet predmetov v skupine, vytvoriť skupinu predmetov s daným počtom.

   Reagovať na pokyny učiteľa v triede.

   My family

   me and my pet

   7 Family

   House

   Things in the house

   Členovia rodiny

    (mother, father, sister, brother, dad, mum, grandmother, grandfather) Who is this? This is...

   Časti domu ( roof, chimney, window, door, wall)

   Zariadenie domu

   ( radio, TV, lamp, table, bed, chair )

   Pomenovať členov rodiny

   Položiť otázku Kto je to? + odpoveď To je...

   Pomenovať časti domu a zariadenie izby

   Tematický celok

   Téma

   Obsahový štandard

   Výkonový štandard

   My family

   me and my pet

   5 Farm

   8 Body

   Predložky ON, IN

   UNDER – pasívne

   I like... I don´t like...

   Zvieratá- dog, cat, rabbit

   Časti tela a hlavy

   ( ears. eyes, nose, mouths, head, hand, leg, finger, knee, body )

   Poznať dom. zvieratá

   Pomenovať a ukázať jednotlivé časti tela a tváre

   My toys, pets and others animals

   2 Toys

   3 Animals

   Other colours

   5 Farm

   Názvy hračiek ( doll, ball, car, plane, book, robot, drum, teddy-bear...)

   What´s this? It´s ...

   I have a ....

   Ďalšie farby ( black, white, brown, grey )

   Numbers 1-10 How many cars can you see?

   Zvieratá v ZOO

   (zebra, crocodile, panda, monkey, donkey, giraffe, elephant, lion, tiger, penguin )+ plural

   ( two pandas... )

   Zvieratá na farme

   ( duck, horse, sheep, cock, chicken, hen, goat, cow, pig )

   Pomenovať jednotlivé hračky, určiť ich farbu a počet

   Tvoriť vety Ja mám...

   Pomenovať ďalšie farby

   Poznať a pomenovať zvieratá na farme i v ZOO a určovať ich farbu a počet

   Clothes, seasons and sports

   8 Body

   Clothes

   Oblečenie ( T- shirt, shirt, skirt, dress, blouse, trousers, shorts, sweater, sandals, shoes, socks)

   - farby- opakovanie

   - časti tela- opakovanie

   Pomenovať a ukázať jednotlivé časti oblečenia

   Tematický celok

   Téma

   Obsahový štandard

   Výkonový štandard

   Clothes, seasons and sports

   8 Body

   Clothes

   Vyjadrenie spôsobilosti I can swim, jump, fly, run

    Tvoriť vety Ja viem...

   Food, shopping

   6 Party

   Knife, spoon, fork, mug, plate – pasívne

   Fruit- apple, pear, strawberry, banana

   Vegetables- cucumber, tomato, potato, peper

   Food- juice, milk, butter, ham, bread, roll, joghurt

   I like... I don´t like...

   Here you are. Thank you

   Pomenovať a poznať ovocie, zeleninu a potraviny.

   Tvoriť vety Mám / nemám rád...

   Používať slová nech sa páči, ďakujem

   Birthdays and festivals

   4 Christmas

   6 Party

   Vianoce

   Želania I wish you a Merry Christmas and Happy New Year

   Vianoč. predmety

   (angel, christmas star, candle, present, bell, christmas tree, snowman)

    How many candels?

   Narodeniny

   Želanie Happy birthday to you.

   How old are you? I´m six. Are you six?

   Poznať vianočné predmety a pomenovať ich. Vedieť zaželať šťastné Vianoce a šťastný Nový rok

   Zablahoželať k narodeninám. Zistiť vek a vyjadriť vlastný vek.

   Traffic and jobs

   9 Traffic

    Dopr. prostriedky ( plane, helicopter, car, lorry, bus, train, boat)

   Big, small

   Povolania ( doctor, nurse, policeman, cook, singer, teacher, hairdresser, shop- assistant )

   Pomenovať jednotlivé dopravné prostriedky, určiť ich veľkosť, farbu a počet.

   Pomenovať jednotlivé povolania

                                 Časovo – tematický plán z anglického jazyka

   Ročník : prvý                            Počet hodín týždenne : 2                          Počet hodín ročne : 66

   Mesiac

   Týž.

   Hod.

   Téma

   Ciele

   IX.

   1.

   2.

   3.

   4.

   1.

   1.

   2.

   1.

   2.

   1.

   2.

   Úvodná hodina

   1.Hello AHOJ

   Pozdrav Ahoj! Ako sa máš? Pieseň Hello

   Pomenovanie zvierat, neurčitý člen a

   Ako sa voláš? Volám sa

   Každodenné pozdravy

   Pokyny v triede

   Objekty v triede. Opakovanie lekcie č.1

   Žiaci sa oboznámia s učebnicou. Vedia pozdraviť jeden druhého: ahoj, ako sa máš? Mám sa dobre.

   Žiaci vedia pomenovať zvieratá v knihe- včela, zajac, žaba, myš

   Žiaci sa vedia predstaviť- Ako sa voláš? Volám sa...Vedia sa pozdraviť podľa toho, aká časť dňa práve je.

   Reagujú na jednoduché pokyny učiteľa- vstaň, sadni si, prihlás sa...

   Poznať pomenovanie základných predmetov v triede

   X.

   1.

   2.

   3.

   4.

   1.

   2.

   1.

   2.

   1.

   2.

   1.

   2.

   Použitie spojenia- Ja som...

   Pomenovanie obrázkov v knihe

   2. Toys HRAČKY

   Pomenovanie hračiek-bubon, raketa, lietadlo...

   Pomenovanie hračiek- lopta, macko, kocky

   Otázka- Čo je to? To je...

   Pomenovanie hračiek- bábika, čln, balón, robot

   Pomenovanie farieb

   Spojenie Ja mám...Opakovenie lekcie č.2

   Žiaci sa vedia predstaviť Ja som...

   Vedia pomenovať obrázky v knihe kvet, huba, pes, mačka

   Žiaci vedia pomenovať hračky drum, rocket, plane,

   Ball, teddy-bear, toy-bricks

   Reagujú na otázku What is this? I this...

   Rozvoj slov. zásoby train, doll, robot, boat, ballon, book, car

   Žiaci poznajú farby – yellow, orange, red, pink, blue, green

   Vedia povedať čo majú I have...

   XI.

   1.

   2.

   3.

   1.

   2.

   1.

   2.

   1.

   2.

   3.Animals ZVIERATÁ

   Pomenovanie zvierat- opica, tiger, lev, slon

   Pomenovanie ďalších zvierat- žirafa, zebra, somár, panda, krokodíl

   Neurčitý člen an.  Ďalšie farby – biela, čierna, sivá, hnedá

   Číslice 1-5

   Číslice 6-10. Pesnička

   Tvorenie množného čísla

   Žiaci vedia pomenovť zvieratá animals, monkey, tiger, lion, elephant, zebra, giraffe donkey, panda, crocodile

   Vedia, že a,an znamená nejaký. Menujú ďalšie farby. Vedia odpovedať na otázku What colour is ...?

   Žiaci vedia počítať one,... ten

   Tvoria množné číslo pod. mien

   Upevniť slovnú zásobu.

   EnV- ochrana živočíchov

   Mesiac

   Týž.

   Hod.

   Téma

   Ciele

   4.

   1.

   2.

   Aktivity. Opakovanie lekcie č.3

   4.Christmas VIANOCE

   Rozprávkové bytosti- kráľ, kráľovná, princ, princezná

   Poznajú pomenovanie rozprávkových bytostí queen, king, prince, princess

   XII.

   1.

   2.

   3.

   1.

   2.

   1.

   2.

   1.

   2.

   Rozprávkové bytosti- drak, obor, čarodejnica, šašo, zámok

   Vianočné postavy- snehuliak, anjel

   Vianočné dekorácie- stromček, hviezda, sviečka, darček, zvonec

   Pesnička- Želám ti šťastné vianoce

   Vyjadrenie poďakovania- Nech sa páči. Ďakujem

   Opakovanie lekcie č.4

   Žiaci vedia pomenovať postavy – dragon, giant, jester, witch, castle

   Vedia pomenovať vian. postavy

   VMR- význam vianoč. sviatkov

   Poznajú pomenovanie tree, star, candle, present, bell

   Žiaci vedia spievať pieseň I wish you a Merry Christmas

   Žiaci sa vedia poďakovať- Here you are. Thank you.

   I.

   1.

   2.

   3.

   4.

   1.

   2.

   1.

   2.

   1.

   2.

   1.

   2.

   5. Farm FARMA

   Pomenovanie domácich zvierat- krava, kôň, koza...

   Pomenovanie ďalších dom. zvierat sliepka, kačka...

   Pesnička. Opakovanie

   Pomenovanie zvierat a farmy

   Určenie počtu zvierat- Koľko?

   Hra som farmárom, mám dve kravy

   Aktivity

   Opakovanie lekcie č. 5

   Žiaci vedia pomenovať domáce zvieratá cow, horse, goat, chicken...

   EnV- ochrana domácich zvierat

   Žiaci vedia spievať pieseň a upevnia si slovnú zásobu

   Žiaci vedia reagovať na otázku How many animals can you see?

   Vedia povedať, aké zvieratá majú doma I have..

   II.

   1.

   2.

   3.

   4.

   1.

   2.

   1.

   2.

   1.

   2.

   1.

   2.

   6.Party OSLAVA

   Pomenovanie zvierat- medveď, líška, veverička, vlk

   Pieseň

   Koľko máš rokov? Mám..

   Porovnanie starý/mladý

   Pomenovanie ovocia

   Pomenovanie zeleniny

   Pomenovanie potravín- potrava, džús, chlieb, rožok...

   Ďalšie druhy potravín

   Žiaci vedia pomenovať zvieratá- wolf, fox...

   Vedieť spievať pieseň k narodeninám

   VMR- význam rodinných osláv

   Žiaci sa vedia opýtať a odpovedať na otázku How old are you?

   Porovnávajú staré a mladé zvieratká

   Žiaci vedia pomenovať ovocie, zeleninu a potraviny ako bread, roll, ham, egg.....

   ZV- zásady správnej výživy

   Mesiac

   Týž.

   Hod.

   Téma

   Ciele

   III.

   1.

   2.

   3.

   1.

   2.

   1.

   1.

   1.2

   Mám rád

   Opakovanie lekcie č. 6

   7. Family RODINA

   Pomenovanie členov rodiny. Pieseň

   Pom.ďalších členov rodiny

   Otázka Kto je toto? To je..

   Žiaci vedia vymenovať členov rodiny- mother, father, sister, brother

   Baby, granma, granpa

   Vedia sa pýtať Who is this? This is..

   VMR- láska k rodičom

   IV.

   1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   1.

   12

   1.

   2.

   1.

   2.

   1.

   2.

   1.

   Dom a jeho časti

   Pomenovanie vecí v dome- vec, lampa, televízor, stôl

   Pomenovanie vecí v dome- stolička, rádio, posteľ

   Jednoduché pokyny v triede

   Opakovanie lekcie č. 7

   8. Body TELO

   Pomenovanie častí tela

   Pohybová riekanka

   Slovesá bežať, skákať, lietať, plávať

   Spojenie Ja viem, pokyny

   Žiaci vedia pomenovať časti domu i jeho zariadenie

   Thing, lamp, television, table, chair, radio, bed

   Žiaci reagujú na pokyny učiteľa

   Žiaci vedia pomenovať časti tela- boby, head, eye, ear, nose, mouth, hand, finger, leg, knee

   Precvičiť časti tela

   ZV- ochrana pred úrazmi

   Žiaci rozlišujú slovesá go, jump, fly, run, swim. Vedia povedať I can...

   V.

   1.

   2.

   3.

   4.

   1.

   2.

   1.

   2.

   1.

   2.

   1.

   2.

   Pomenovanie oblečenia- šaty, oblečenie, košeľa, tričko..

   Ďalšie časti oblečenia- čiapka, šortky, ponožky..

   9 Traffic DOPRAVA

   Pomenovanie dopravných prostriedkov

   Pomenovanie dopravných prostriedkov. Riekanka

   Zhotovenie projektu doprava na ceste

   Príd. mená veľký/malý

   Pomenovanie povolaní- zamestnanie, lekár, ošetrovateľ, kuchár, šofér, policajt

   Povolania2- kaderník, spevák, predavač učiteľ

   Žiaci vedia pomenovať oblečenie- clothes, dress, shirt, T-shirt, cap, socks, trousers, skirt.....

   ZV- vhodné oblečenie

   Vedia povedať čo majú oblečené

   Vedia pomenovať dopravné prostriedky- traffic, traffic lights, lorry, car, plane, bus, helicopter, vedia porovnať ich veľkosť

   Žiaci zhotovia projekt-doprava

   DV- pravidlá cestnej premávky

   Žiaci poznajú pomenovanie jednotlivých zamestnaní- job, doctor, nurse, cooker, driver, policeman, hairdresser, singer, teacher...

   Mesiac

   Týž.

   Hod.

   Téma

   Ciele

   VI.

   2.

   3.

   4.

   1.

   2.

   1.

   2.

   1.

   2.

   Opakovanie- Ako sa voláš? Koľko máš rokov?

   Opakovanie učiva

   Opakovanie učiva

   Časová rezerva

   Záver šk. roka

   Záver šk. roka

   Upevnenie prebraného učiva

   Zopakovať učivo pomocou hier, piesní

   Plán bol vypracovaný k učebnici Busy bee1

   Plán vypracovala: Mgr. Xénia Babjáková

   Použité skratky: EnV- environmentálna výchova

                             VMR- výchova k manželstvu a rodičovstvu

                              ZV- zdravotná výchova

                              DV – dopravná výchova