• Prírodoveda l.roč.

  • UČEBNÉ OSNOVY

    

   Názov predmetu

   Prírodoveda

   Časový rozsah výučby

   2 hodiny týždenne

   66 hodín ročne

   Názov ŠVP

   ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM 1 STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

   ISCED  1 – PRIMÁRNE VZDELÁVANIE

   Názov ŠkVP

   Vychovávať k svätosti, učiť múdrosti, všetko s Láskou

   Ročník

   PRVÝ

   Stupeň vzdelania

   ISCED  1 – PRIMÁRNE VZDELÁVANIE

   Forma štúdia

   DENNÁ

   Vyučovací jazyk

   SLOVENSKÝ

    

    

   1.      Charakteristika vyučovacieho predmetu

    

   Predmet Prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne nadobudnutých prírodovedných poznatkov dieťaťa. Predmet integruje viaceré prírodovedné oblasti ako je biológia, fyzika, chémia a zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým preto, lebo cieľom predmetu nie je rozvíjanie obsahu samostatných vedných disciplín, ale postupné oboznamovanie sa s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa zároveň s prírodovedným poznaním rozvíjala aj procesuálna stránka samotného poznávacieho procesu.

   Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je riešenie čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu vyučovacích problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych schopností. Samotné edukačné činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí, ktoré sú spojené s bezprostredným životným prostredím dieťaťa a s dieťaťom samým. Prostredníctvom experimentálne zameraného vyučovania si deti rozvíjajú pozitívny vzťah k prírode, ale aj k samotnej vede.

    

   2.       Ciele vyučovacieho predmetu

    

   Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa v informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho kognitívna úroveň. Cieľ je možné bližšie špecifikovať; prírodoveda má deti viesť k:

   -     spoznávaniu životného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k vnímanie pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody.

   -     rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním v rôznych informačných zdrojoch.

   -     rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania všetkých zmyslov a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie objektívne.

   -     opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním.

   -     rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty.

   -     nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu.

   -     tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné javy a existencie.

   -     uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do efektívnejšieho využívania látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje.

   -     poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho aktívnej ochrane prostredníctvom zdravého životného štýlu.

    

   Čiastkové ciele predmetu

   Jedným z parciálnych cieľov predmetu je efektívny a postupný rozvoj myslenia dieťaťa. Dieťa, ktoré ešte nie je schopné abstraktne myslieť a jeho logické myslenie je zatiaľ nasmerované na konkrétnu realitu (empíriu) je systematicky vedené tak, aby získalo čo najviac empirického materiálu o všeobecných prírodných javoch a aby sa na týchto konkrétnych javoch postupne učilo základným logickým operáciám. Prvý a druhý ročník Prírodovedy je preto zameraný najmä na aktívnu manipuláciu s materiálmi, s ktorými sa deti bežne stretávajú. Deti sú vyučovaním usmerňované k skúmaniu čiastkových aspektov bežných situácií tak, aby sa:

   a) rozvíjala ich schopnosť pozorovať detaily vzhľadom na celok (s čím neskôr súvisí schopnosť syntézy),

   b) naučili porovnávať (s čím neskôr súvisí schopnosť dedukcie),

   c) naučili identifikovať premenné skúmanej situácie (s čím neskôr súvisí schopnosť tvorby testov hypotéz a predpokladov),

   d) vedeli identifikovať podstatné znaky objektov a ich premenlivé znaky (s čím neskôr súvisí schopnosť identifikovať výnimku alebo pravidlo),

   e)  učili zovšeobecňovať vyslovovaním záveru z niekoľkonásobných pozorovaní (s čím neskôr súvisí schopnosť aplikovať osvojené vysvetlenie na podobné javy a modifikovať ho, ale aj schopnosť indukcie),

   f) naučili vyjadrovať svoje predstavy o javoch slovom a obrazom (s čím neskôr súvisí schopnosť modifikácie predstáv abstraktnou manipuláciou – analýzou javu s imaginárnym druhým ja – využitie egocentrickej reči ako prostriedku myslenia),

   g) si rozvíjali schopnosť argumentácie s využívaním kauzality (s čím neskôr súvisí schopnosť tvoriť hypotézy opodstatnené vlastnou teóriou),

   h) dokázali zdieľať svoje predstavy s vrstovníkmi v pracovnej skupine (s čím neskôr súvisí schopnosť efektívnej kooperácie).

   Tretí a najmä štvrtý ročník sú v Prírodovede zamerané obsahovo a činnostne tak, aby bolo možné dosiahnuť rozvoj kognitívnych schopností, ktoré sú uvedené v zátvorkách.

   Rozvoj kognitívnych schopností dieťaťa je prvoradým cieľom, s ktorým sa neoddeliteľne spája rozvoj poznatkového systému dieťaťa v oblasti prírodných vied. Deti sú vedené vo vzdelávacom procese tak, aby :

   si správne naplnili a vzájomne poprepájali základné prírodovedné pojmy, ktoré charakterizujú bežne pozorované skutočnosti pochopiteľné v ich veku (s čím neskôr súvisí schopnosť flexibilnejšieho používania pojmov) – napríklad čo je koreň, stonka, list, kvet – ako spolu súvisia a prečo,...

   si osvojili vybrané vedecké pojmy, na ktorých je možné rozvíjať prírodovedné schopnosti (s čím neskôr súvisí schopnosť abstrakcie) – napríklad čo je to magnetizmus, svetlo, zvuk, farba,...

   si osvojili základy vedeckej terminológie a vedeli ju odlíšiť od bežnej, nevedeckej komunikácie (s čím neskôr súvisí chápanie vedeckej systematiky), napríklad názvy rôznych druhov rastlín a živočíchov, ...

   si osvojili vedomosti o vzťahoch živej a neživej prírody (s čím neskôr súvisí chápanie ekologických a environmentálnych problémov), napríklad potravové reťazce, ekosystematické vzťahy,...

   si modifikovali obsahy vybraných pojmov, ktoré majú v bežnom živote nevedecký obsah (s čím neskôr súvisí lepšia schopnosť modifikovať obsahy iných pojmov ako aj schopnosť rozširovať a naopak zužovať aplikovateľnosť pojmov na javy a predmety) – napríklad pojmy rozpúšťanie a roztápanie, hmotnosť, príťažlivosť, ...

   Spolu s rozvojom poznatkového systému a spôsobov jeho obohacovania a modifikácie súvisí aj rozvoj špecifických postojov, ktoré vedú dieťa k uvedomelejšiemu využívaniu svojich vedomostí. Učiteľ svojim správaním a najmä spôsobom myslenia vplýva na postoje dieťaťa. U dieťaťa sa tak v postojovej oblasti rozvíjajú nasledovné charakteristiky:

   Dieťa dokáže vnímať spojitosť jeho prírodovedných poznatkov a vedy ako takej (prejaví sa najmä motiváciou k poznávaniu).

   Dieťa chápe význam vedy pre každodenný život a objektívne posudzuje pozitívne a negatívne vplyvy vedy a jej produktov na prírodu a celkové životné prostredie (prejaví sa najmä dokonalejším chápaním vedeckej práce).

   Dieťa citlivo pristupuje k živej prírode (prejaví sa najmä praktickým prístupom k živým organizmom).

   Dieťa vie, že každá skutočnosť je vysvetliteľná (prejaví sa najmä ústupom fantázie a preferenciou logických princípov myslenia).

    

   3.      Výchovné a vzdelávacie stratégie

   Environmentálna výchova

   Ochrana života a zdravia

   Tvorba projektu a  prezentačné zručnosti

   Osobnostný a sociálny rozvoj

   Dopravná výchova

   Zdravotná výchova

   Výchova k manželstvu a rodičovstvu

   4.      Požiadavky na výstup

    

   Žiak :

   Poznal označenie svojej triedy, vedel meno svojej triednej učiteľky, vymenoval školský nábytok, určil polohu školského nábytku v triede ( pred, za, medzi... ), rozlišoval školské pomôcky a potreby od hračiek a poznal ich funkciu, poznal základné spôsoby správania sa v triede, poznal názov svojej školy a rozmiestnenie dôležitých školských priestorov a miestností, poznal pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, poznal základné pravidlá bezpečnosti chodcov, význam svetelných znamení a správne na ne reagoval.

   Diskutoval o nebezpečenstvách na ulici a ceste, poznal základné dopravné predpisy pre chodcov, poznal najbezpečnejšiu cestu do školy, poznal základné príčiny dopravných nehôd, porovnal listy jednotlivých stromov. Na základe listov poznal druhy stromov, vedel si zaznamenávať počasie podľa znakov: vietor, dážď, slnečno, uviedol ako sa menia ročné obdobia, uviedol ako sa mení počasie v jednotlivých mesiacoch v roku, rozpoznal druhy ovocia a zeleniny, rozumel časovým údajom v podaní predstáv a pojmov, poznal dni v týždni a ich usporiadanie. Poznal rastliny v sade a v záhrade a niektoré druhy jesenných kvetín, vedel pomenovať spôsoby zberu a ukladania ovocia a zeleniny, poznal hygienické  zásady pri konzumácii surového ovocia a zeleniny, uviedol charakteristické znaky jesenného počasia, poznal poľné plodiny, vedel prečo sa pestujú, ako sa zberajú a ich hospodárske využitie. Poznal časti dňa a ich usporiadanie, vedel, ktorými základnými činnosťami detí sú vyplnené časti dňa, poznal základné zariadenie bytu, vedel triediť predmety v domácnosti podľa ich účelu, vedel sa orientovať v obci a poznal najdôležitejšie objekty a významné miesta vo svojom okolí, poznal vlastnosti snehu a ľadu, pozoroval zmenu skupenstva vody a hľadal príčiny tejto zmeny, poznal charakteristické znaky zimy, druhy zimných športov a bezpečnosť pri ich vykonávaní. Vedel kŕmiť vtáky vhodnou potravou, poznal spôsob života niektorých živočíchov v zime, vedel ako sa ľudia starajú o lesnú zver, porozprával ako sa treba starať o rastliny v zime, vysvetlil prečo musíme dodržiavať pitný režim, diskutoval, čo sa stane s vodou, ktorú pijeme. Vedel pomenovať a ukázať základné časti ľudského tela a tváre, poznal prejavy choroby a vediel im predchádzať, poznal význam práce zdravotných pracovníkov, rozlišoval chorobu a úraz, vedel ošetriť jednoduchý úraz, poznal pravidlá pravidelného stravovania, vysvetlil dôvody striedania práce a odpočinku, uviedol príklady správneho a nesprávneho stolovania, vymenoval členov rodiny, vedel vymenovať jarné mesiace.

   Vedel pomenovať prvé jarné kvety, poznal ich charakteristické znaky, poznal chránené rastliny, poznal niektoré tradície veľkonočných sviatkov, poznal mláďatá domácich a niektorých voľne žijúcich zvierat, poznal životné prejavy zvieracích mláďat, poznal význam včely, poznal štádiá vývoja plodu čerešne, vedel zasadiť semeno, opísal pri pozorovaní ako klíči semeno. Pracoval s encyklopédiou, diskutoval na tému ako sa pohybujú zvieratá, klasifikoval domáce zvieratá podľa znakov, poznal základné práce na poli a v záhrade, najdôležitejšie záhradné náradie a poľnohospodárske stroje.

   Vysvetlil plynutie času, porovnal objektívny a subjektívny čas, zoradil obrázky podľa plynutia času ( rastlina človek, zviera). Na základe zmyslových vnemov určil rôzne druhy hmoty, poznal niektoré záhradné a lúčne kvety v okolí, poznal charakteristické znaky leta, poznal súvislosť medzi mrakmi, bleskom a hromom, poznal pravidlá bezpečnosti počas búrky.

    

   5.      Stratégia vyučovania

    

   Metódy a formy, ktoré vedú k dosiahnutiu cieľa, ktorým je, aby žiak nezískaval len teoretické poznatky o prírode a ich zákonitostiach, ale aby sa postupne stával prírodovedne gramotným a získal kladný vzťah k životnému prostrediu a jeho ochrane.

             Inovatívne metódy a formy :

    

   Ø   využitie IKT,

   Ø   didaktické hry,

   Ø   multimediálne CD,

   Ø   zážitkové učenie,

   Ø   projektové vyučovanie,

   Ø   problémové vyučovanie.

         

             Ďalšie metódy a formy :

   Ø      manipulácia s obrázkami,

   Ø     frontálna práca,

   Ø     názorná ukážka,

   Ø     porovnávanie,

   Ø     vysvetľovanie,

   Ø     práca vo dvojici,

   Ø     práca v skupine,

   Ø     pozorovanie,

   Ø     výklad,

   Ø     rozhovor.

    

   6.       Učebné zdroje

    

            Učebnice, pracovné zošity, náučná literatúra ( atlasy živočíchov, rastlín a húb; encyklo-pédie ), materiálno-technické prostriedky : PC, internet, dataprojektor, multimediálne CD.

    

   7.      Obsah vzdelávania

   Obsah prírodovedy je usporiadaný podľa vzťahu a súvislostí, ktoré vyplývajú z prírodných zmien, zo základných  prírodných zákonitostí a aj zo vzťahov a súvislostí medzi prírodou, jednotlivcom a spoločnosťou.

               Obsah prírodovedy uvádza žiakov vo vybraných  tematických okruhoch učiva do základných životných situácií a vzťahov, s ktorými prichádzajú do styku. Učia sa pozorovať veci a javy, samostatne si ich všímať a odhaľovať medzi nimi nápadné  i menej nápadné súvislosti. Učia sa zaobchádzať s dostupnými prírodninami a s dokladmi o spoločenskom živote. Pozorujú podstatné znaky známych javov, učia sa o veciach a javoch samostatne hovoriť, opisovať  ich a uvádzať do súvislostí.

               Z prírodovednej oblasti sa žiaci zoznamujú s charakteristickými črtami živej a neživej prírody. Poznávajú zmeny, ktoré sa odohrávajú  v prírode. Začínajú chápať zákonitosti zmien v prírode, v živote rastlín a živočíchov, získavajú predstavu o tom, ako prírodné zmeny ovplyvňujú  činnosti ľudí. Zároveň si uvedomujú, že človek prírodu nielen poznáva, ale ju aj prispôsobuje svojim potrebám a učí sa ju chrániť.

               Zo spoločenskovednej oblasti poznávajú žiaci 1. ročníka vo vyučovaní prírodovedy domov a školské prostredie s jeho najbližším okolím. Poznávajú dôležité dopravné značky t.j. výstražné  značky, ale aj zákazy, príkazy a informačné značky. Zoznamujú sa so základnými pravidlami bezpečnosti cestnej premávky pre chodcov a cyklistov. Poznávanie najbližšieho prostredia, ktoré  ich obklopuje, vedie k základnej životnej  orientácii žiakov v spoločnosti. a.

               Pozorovaním a jeho hodnotením vo vyučovaní  prírodovedy vedieme žiakov k objektívnemu názoru  na svet okolo seba. Na základe poznaných vzťahov a zákonitostí sa učia odlišovať skutočné od neskutočného Koncom 1. ročníka ich učíme využívať  čitateľské zručnosti aj pri práci s odbornou literatúrou primeranou veku, napríklad s prvými detskými encyklopédiami.

               Vo vyučovaní prírodovedy vedieme žiakov k tomu, aby sa v súlade s etickou a vlasteneckou výchovou zúčastňovali na deľbe práce v detskom kolektíve, cítili zodpovednosť za výsledky svojej práce v škole i mimo školy, vážili si poctivú prácu a v rámci svojich možností pomáhali iným a vytvárali si kladný vzťah k deťom celého sveta. Dôležitú úlohu plní prírodoveda pri pestovaní úcty a lásky k všetkým národnostiam nášho štátu. Výchovným pôsobením prírodovedy sa prehlbujú morálne vlastnosti žiakov, ako sú družnosť, pracovitosť, skromnosť, čestnosť, ale ja vytrvalosť, ohľaduplnosť, znášanlivosť, kritickosť a sebakritickosť.

               Na základe činností sa v prírodovede rozvíja a prehlbuje pracovná výchova. Žiakov učíme chápať užitočnosť správnej organizácie práce a vedieť ju uplatňovať v triede i mimo školy.  Osvojujú si návyky pracovnej disciplíny, učia sa vlastnou prácou   prispievať k zveľaďovaniu životného prostredia. Začínajú si vytvárať uvedomelý vzťah  k spoločnému vlastníctvu. Učivo prírodovedy prispieva k formovaniu ideovo-politických postojov a presvedčení. Žiakov vedieme k tomu, aby sa primerane svojmu veku zaujímali o politické udalosti v našej vlasti a v zahraničí, predovšetkým zo života detí. Na základe poznatkov z vyučovania prírodovedy začínajú si uvedomovať starostlivosť našej spoločnosti o deti. Učia sa prejavovať úctu k štátnym symbolom a k hymne. Získavajú informácie o poslaní našej ľudovej armády o práci polície a o poslaní Červeného kríža. Upevňujú si základné návyky nevyhnutné na ochranu zdravia.  Učia sa pomáhať starším ľuďom, ktorí pomoc práve potrebujú.

   prírodoveda pôsobí aj na rozvoj estetického cítenia žiakov. Učia sa chápať význam kultúrnych pamiatok a uvedomujú si nevyhnutnosť tieto pamiatky chrániť. Získavajú základné predstavy o kultúrnom prostredí a pri oslavách významných výročí poznávajú tradície nášho národa.

    

   Prvý ročník

   ( 2  hodiny týždenne; 66 hodín ročne)

    

   Prehľad tematických celkov

    

     1. Škola a život v škole                                                       4 hodiny

     2. Zmeny v prírode                                                                          6 hodín

     3. Jeseň                                                                                 6 hodín

     4. Domov a jeho okolie                                                       4 hodiny

     5. Zima                                                                                 6 hodín

     6. Voda                                                                                            4 hodiny

     7. Starostlivosť o zdravie                                                                 5 hodín

     8. Osobná hygiena a psychohygiena                                               5 hodín

     9. Rodina                                                                                          2 hodiny

   10. Jar                                                                                                6 hodín

   11. Rastliny a semená                                                             2 hodiny

   12. Zvieratá                                                                                      6 hodín

   13. Práca a odpočinok                                                                      4 hodiny

   14. Plynutie času                                                                              2 hodiny

   15. Hmota                                                                                         2 hodiny

   16. Leto                                                                                2 hodiny

    

   Sviatky, pamätné dni a významné udalosti (priebežne)

   Základné predmetové kompetencie, spôsobilosti

    

   Žiaci sa naučia:

   - poznať najjednoduchšie priestorové pojmy a vzťahy, tieto vyjadriť manipuláciou 

     s predmetmi, slovne, kresbou i vlastným  pohybom;

   - vedieť sa orientovať v školskej budove, na ceste z domu do školy;

   - vytvoriť si predstavu o roku na základe pozorovania zmien v živote rastlín, zvierat a ľudí;

   - poznať mená ročných období, mesiacov a dní v týždni;

   - uvedomovať si rozdiely v počasí a správne ich pomenovať;

   - poznať rastliny a zvieratá miestnej oblasti;

   - vedieť jednoducho rozprávať a v hre napodobniť prácu dospelých;

   - nadobudnúť správny vzťah k spoločnému majetku;

   - rozlišovať skutočnosť od rozprávkových príbehov;

   - vedieť opisovať prírodné a spoločenské javy;

   - osvojiť si základné pravidlá osobnej hygieny, správnej životosprávy a kultúrneho správania.

    

   1. Škola a život v škole

   Naša trieda

               Žiaci poznajú označenie triedy. Vedia pomenovať zariadenie triedy, poznajú jeho účel a význam, vedia ich poukladať. Vedia, čo je spoločné  a čo osobné. Určujú polohu vecí (pred, za, medzi, spredu, vzadu).

               Poznajú meno svojho učiteľa. Vedia  predstaviť učiteľovi, spolužiakom. Rozlišujú vyučovaciu hodinu a prestávku. Uvedomujú si a dodržiavajú ustálený poriadok, ticho vstávajú a sadajú si, pýtajú si slovo. Vedia pomenovať pomôcky na lavici a v aktovke, upratať si svoje miesto po desiatej, pozdraviť pri vstupe do triedy a pri odchode, privítať prichádzajúceho, rozlúčiť sa s odchádzajúcim. V o dverách dajú prednosť dospelým.

    

   V škole

               Žiaci poznajú riaditeľa školy, zástupcu riaditeľa, učiteľov iných tried, vychovávateľky v školskej družine, školníka a iných zamestnancov. Vedia, že ich majú pozdraviť. Uvedomujú si rozdiel v požiadavkách na správanie počas vyučovania a cez prestávky a správajú sa podľa nich. Poznajú rozmiestnenie tried a ostatných miestností v budove, vedia pomenovať najdôležitejšie z nich, orientovať sa na poschodí v budove. Vedia určiť počet poschodí, vedia, kde je školský kryt. Ovládnu predstavy: teraz, potom, pred, o (časové); dolu, nadol, hore, nahor, nad, pod, vysoko, vyššie, nízko, nižšie.

    

   Beseda s riaditeľom školy

              Žiaci poznajú riaditeľa školy, jeho meno a priezvisko, sídlo jeho kancelárie a stručne sa oboznámia s jeho prácou na škole.

    

   Cesta do školy, bezpečnosť na ceste

               Žiaci rozlišujú vozovku a chodník. Vedia, čo je križovatka, ako sa prechádza, poznajú význam svetelných znamení a správne na ne reagujú. Poznajú najbezpečnejšiu cestu z domu do školy. Vedia o ceste rozprávať. Vedia, ako sa polícia stará o bezpečnosť chodcov.

               Nebezpečné predmety a látky. Žiaci vedia, aké sú ich účinky. Učia sa s nimi opatrne zaobchádzať.

               Učia sa určovať vzájomnú polohu objektov. Upevnia si pojmy: prvý, posledný, vpravo, vľavo, uprostred, vzadu, vpredu, dopredu, v, pri, cez. Dobre poznajú pojmy dnes – zajtra -  včera.

    

   2. Zmeny v prírode

   Cyklus stromu

              Žiaci rozlišujú ihličnaté a listnaté stromy a pozorujú jednotlivé druhy listov. Na základe listov poznajú niektoré druhy stromov.

   Projekt : Prečo padá list zo stromu

             Žiaci pozorujú ako na jeseň opadávajú listy zo stromov a spoločne vytvoria jednoduchý herbár.

       

   Kalendár prírody

             Žiaci porovnávajú záznamy v kalendári prírody. Vedia, že po jeseni nasleduje zima. Uvedomene používajú výrazy  prší, fúka vietor, je hmlisto, je chladno, stmieva sa a iné.

    

    

   3. Jeseň

    

   Prišla jeseň

               Žiaci rozumejú časovým údajom a vzťahom deň, noc, dnes, včera, zajtra, teraz, potom, predtým – neskôr a správne ich používajú. Určujú dni v týždni; deň, ktorý predchádzal, ktorý nasleduje. Postupne označujú deň dátumom. Spoločne vedú kalendár prírody (poznajú pojmy slnečný, hmlistý, daždivý). Učíme ich dodržiavať hygienické požiadavky (otužovanie a prezliekanie sa).

    

   V sade a v záhrade

   Žiaci pozorujú prácu dospelých a detí na jeseň doma aj v prírode a rozprávajú o nich. Rozlišujú sad a záhradu.

   Poznajú jednotlivé postupy pri zbere a spôsoby uskladňovania ovocia a zeleniny. Vedia pomenovať, rozlišovať a triediť zeleninu a ovocie. Poznávajú ovocie a zeleninu podľa tvaru, chuti a vône. Poznajú spôsoby  konzervovania  ovocia a zeleniny.

   Poznajú – podľa miestnych podmienok – tri jesenné kvety (napr. astru,  jesienku, chryzantému). Určujú koreň, list a kvet. 

    

   Na poli

   Žiaci rozlišujú repné a zemiakové pole, strnisko a poorané pole. Poznajú zemiaky a cukrovú repu, vedia prečo sa pestujú a ako sa  zbierajú. Pozorujú rastlinu zemiak a repu; rozoznávajú vňať a lístie.

   Pozorujú prírodu na jeseň. Sledujú zmeny v prírode: lístie žltne, opadáva; vtáci sa zhromažďujú  do kŕdľa a odlietajú.

    

   Leto – jeseň – zima

               Žiaci poznajú časti dňa: ráno – predpoludnie – poludnie – popoludnie – večer.   

               Uvedomujú si jeseň ako ročné obdobie. Poznajú jesenné mesiace. Určujú mesiace podľa vzťahu  skôr (prv) – neskôr (neskoršie). Skúsenosti a pozorovania jesenných javov porovnávajú so spomienkami na leto (počasie, rastliny, zvieratá, práca ľudí, hry detí, oblečenie).

    

   4. Domov a jeho okolie

   Doma

               Bydlisko žiaka. Dom a jeho vnútorné členenie. Žiaci vedia znázorniť  vzhľad domu v hlavných črtách (bydlisko), umiestnenie bytu v dome a zariadenie bytu. Poznajú adresu bydliska, chápu význam čísla domu. Poznajú meno obce (mesta). Chápu predstavy a vzťahy: vnútri, dovnútra, vonku, von, mladý – mladší, starý – starší.

               Vedia triediť predmety podľa účelu (nábytok, riad, hračky, školské potreby), podľa materiálu, z ktorého sú vyrobené. Nachádzajú medzi nimi podobnosť, spoločné vlastnosti. Vedia si pripraviť školské potreby (aj naplniť si pero a ostrúhať ceruzku).

              

   V okolí domova a školy

               Žiaci poznajú meno najbližšej ulice, námestia, významnejšie budovy. Vedia sa orientovať v okolí školy podľa určeného orientačného bodu (podľa budovy, potoka, cesty, parku, rybníka a pod.).

               Poznajú cestu od školy (bydliska) k zdravotnému stredisku, k zástavke (stanici) najbližšieho dopravného prostriedku, k poštovej schránke. Rozprávajú, čo cestou videli. Zvykajú si udržiavať okolie školy v poriadku a v čistote. Vedia, kde sú v obci či v meste pamätné  miesta (budova, pomník, pamätná tabuľa). Upozorňujeme ich na nebezpečenstvo na vozovke pred školou a v okolí školy.

               Chápu predstavy a vzťahy: blízky – vzdialený, krátky – dlhý, najbližší – najkrajší.

                

   5. Zima

   Prišla zima

               Žiaci pozorujú vodu, ľad, sneh v prírode a v teplej miestnosti. Poznajú vlastnosti snehu a ľadu (priesvitný, hladký, tvrdý, klzký, sypký, studený, v teple sa topí). Uvedomujú si,  na ktorej strane od školy slnko vychádza a kde zapadá. Všímajú si, kedy sa rozodnieva a kedy sa stmieva. Vedia, že deň je krátky a noc dlhá. Pozorujú zasneženú krajinu a uvedomujú si rozdielnosť tej istej krajiny v lete, na jeseň a v zime. Oboznamujú sa s pravidlami bezpečnosti na ulici, vedia, že treba odpratávať sneh, posýpať chodníky pri poľadovici, že sa nesmú sánkovať na  ceste a korčuľovať sa na tenkom ľade.

               Poznajú zimné mesiace. Učia sa hovoriť o zimných činnostiach detí. Poznajú vhodné zimné oblečenie. Zoznamujú sa s vianočnými tradíciami, poznajú nebezpečenstvo požiaru pri zapaľovaní sviečok.

    

   Zvieratá v zime

               Žiaci poznajú vtáky pri kŕmidle (drozd, sýkorka, vrabec), porovnávajú ich vzhľad, veľkosť, zafarbenie peria, farbu a tvar zobáka, ich správanie. Pravidelne ich kŕmia vhodnou potravou. Kreslia alebo modelujú vtáky pri kŕmidle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Vedia o zimnom spánku niektorých zvierat (ježa, muchy, včely). Zoznamujú sa s významom kŕmenia lesných zvierat a s nebezpečenstvom v lese (besnota zvierat).

               Kalendár prírody v zime Žiaci si uvedomujú zimu ako ročné obdobie. Porovnávajú záznamy zo zimných z jesenných mesiacov. Pozorujú – podobne ako na jeseň  - zmeny v prírode.

    

   Projekt : Kŕmidlo pre vtáky

               Žiaci zhotovia jednoduché kŕmidlo pre vtáky a učia sa starostlivosti o ne v zimnom období.

   6. Voda

   Voda a rastliny

             Žiaci pozorujú rastliny vonku a porovnávajú ich s izbovými rastlinami. Poznajú názvy aspoň dvoch izbových rastlín a vedia ich ošetrovať. Vedia, že rastlina potrebuje na svoj rast vodu, vzduch, teplo svetlo a živiny, ktoré sú v pôde. Vedia určiť koreň, stonku, list a kvet. Starajú sa o izbové rastliny ako o súčasť školského prostredia.

    

   Voda a človek

             Žiaci poznajú význam vody pre človeka. Vedia, prečo je dôležité v živote človeka dodržiavať pitný režim. Rozlišujú , ktoré vhodné a  nevhodné nápoje.

    

   7. Starostlivosť o zdravie

   Základné časti ľudského tela

               Žiaci poznajú časti ľudského tela (hlava, krk, trup, končatiny, ruky, nohy), hlavné časti tváre (čelo, líca, oči, nos, ústa, brada, uši). Navyknú si pravidelne sa umývať ráno a večer, umývať si ruky pred jedlom a po ňom. Vedia o význame čistoty  tela a prostredia pre zdravie, o význame vetrania. Učia sa udržiavať čistotu vo svojom okolí. Vedia si pohotovo a účelne usporiadať a upratať svoje pracovné miesto.

              

   Úraz a choroba

   Žiaci sa učia predchádzať úrazom a chorobám. Účelne sa obliekajú, otužujú sa, sú striedmi v jedení. Pravidelne cvičia, kúpu sa, umývajú si ruky, čistia si zuby; pred jedlom si umývajú ovocie a zeleninu. Uvedomujú si, ako vznikajú úrazy pri sánkovaní, korčuľovaní, pri prechádzaní  cez ulicu, pri narábaní s ohňom, vypínačom, pri kúpaní a opaľovaní.

   Ohľaduplne sa správajú k zdraviu iných. Poznajú školského lekára, zubného lekára, zdravotnú sestru, vedia kedy a kde ordinujú. Poznajú symbol Červeného kríža, vedia čo znamená.

    

   8. Osobná hygiena a psychohygiena

    

    Denný poriadok žiaka

             Žiaci poznajú hodiny dôležité pre ich denný poriadok. Chápu význam pravidelného stravovania. Uvedomujú si vhodné zloženie jedálneho lístka. Nacvičujú správne stolovanie. Dodržiavajú poriadok v školskej jedálni, rozvíjajú si  návyky sebaobsluhy. Vedia zdvorilo o niečo požiadať, poďakovať sa, odovzdať odkaz, ospravedlniť sa. Učia sa o význame pravidelného spánku a pohybu na zdravom vzduchu.

   Projekt : Zostavenie jedálneho lístka na týždeň

             Žiaci v rámci svojich možností a s pomocou rodičov vytvoria jednoduchý jedálny lístok na celý týždeň. Dbajú na to, aby strava v jedálnom lístku bola zdravá a dostatočne vyvážená.

    

   Zdravá výživa

             Žiaci poznajú dôležitosť pravidelného stravovania pre život pre človeka. Vedia vymenovať zdravé a nezdravé potraviny .

    

   Projekt : Potraviny, ktoré človeku škodia

               Žiaci zakreslia zdraviu škodlivé potraviny, prípadne donesú obaly z nedravých potravín.

    

   Projekt : Potraviny dôležité pre človeka

               Žiaci zakreslia dôležité  potraviny pre človeka, prípadne donesú obaly z takých potravín.

    

   9.Rodina

   Moja rodina

           Žiaci poznajú mená členov rodiny (aj príbuzenské vzťahy), ich zamestnanie. Vedia, čím sa členovia rodiny zúčastňujú na spoločnej práci v prospech domácnosti. Dbajú o pekné domáce prostredie. Opisujú prácu, ktorú doma pravidelne vykonávajú. Poznajú význam hygienického zariadenia  bytu.

    

   10. Jar           

   Prišla jar

               Žiaci pozorujú zmeny v prírode (oteplenie, topenie snehu). Porovnávajú prírodu v predjarí so svojou predstavou tej istej prírody na jeseň a v zime. Poznajú a vedia pomenovať niektoré jarné kvety v okolí svojho domova (napr. snežienky, bledule, fialky, záružlie) a ich časti: koreň (pakoreň, cibuľa), stonka, list a kvet. Všímajú si vývin rastliny. Pri starostlivosti o rastliny si uvedomujú význam jednotlivých činností (polievanie, kyprenie, pletie). Netrhajú chránené rastliny. Pozorujú činnosť detí a prácu dospelých  na jar doma a v prírode.            

    

   Zvieratá a ich mláďatá

               Domáce a voľne žijúce zvieratá (pes, mačka, králik, hus, sliepka, sviňa, krava, kôň, veverička, jež, srnec, jeleň) a ich mláďatá. Žiaci  triedia zvieratá podľa  rôznych hľadísk. Rozprávajú príbehy o zvieratkách z vlastnej skúsenosti a z čítania. Všímajú si, čím sa ktoré zviera živí.

   Jar v sade

               Žiaci pozorujú sad  v čase kvitnutia ovocných stromov a uvedomujú si  rozmanitosť kvetov. Postupne sledujú zmeny, napríklad na čerešni (puky, kvety, nezrelé a zrelé plody). Rozoznávajú včelu od čmeľa, pozorujú a vedia, odkiaľ vylietavajú včely. Rozoznávajú úľ a včelín.

               Kalendár prírody na jar. Žiaci si uvedomujú jar ako ročné obdobie. Poznajú jarné mesiace. Porovnávajú záznamy z jarných mesiacov  so záznamami z jesenných a zimných mesiacov. Vedia o nich hovoriť.

    

   Projekt : Pozorovanie kvitnúcich stromov

              Žiaci na vychádzke pozorujú kvitnúce stromy, všímajú si rozdiely  vo fare, tvare a veľkosti kvetov.

    

   11. Rastliny a semená

   Semeno

               Žiaci poznávajú úžitkové rastliny, ich plody a semená ( hrach, fazuľa, pšenica ). Výsev semien do črepníkov a pozorovanie klíčenia a rastu rastlín.

    

   12. Zvieratá

    

   Voľne žijúce zvieratá

             Žiaci sa učia poznávať voľne žijúce zvieratá. Poznajú ich podľa vzhľadu, veľkosti a farby, všímajú si ich spôsob života. Vedia vyhľadať voľne žijúce zvieratá v encyklopédiách.

    

    

   Domáce zvieratá

               Žiaci vedia rozlíšiť domáce zvieratá od voľne žijúcich. Dokážu diskutovať na tému ako sa pohybujú zvieratá.

    

   Domáce vtáky

              Žiaci vedia triediť domáce zvieratá podľa rôznych hľadísk, všímajú si čím sa ktoré zviera živí a čím je pre človeka užitočné.

   13. Práca a odpočinok

   Práca na poli a v záhrade

       Žiaci poznajú základné práce na záhonoch v záhrade a na poli. Zoznamujú sa s najdôležitejším záhradníckym náradím a s poľnohospodárskymi strojmi. Žiaci vedia o nebezpečenstve kliešťov.

   14. Plynutie času

         

   Čas a plynutie času

             Žiaci vedia vysvetliť ako plynie čas a vedia zoradiť obrázky  podľa plynutia času

    ( rastlina, človek, zviera ). Vedia  porovnať objektívny a subjektívny čas.

    

   Projekt : Príprava presýpacích hodín

              Žiaci za pomoci učiteľa zhotovia z plastových fliaš jednoduché presýpacie hodiny.

    

   Hodiny

             Žiaci sa učia pracovať s demonštaťnými hodinami a vedia určiť celé hodiny.

        

   15. Hodnota

   Ľudia a veci

              Žiaci poznávajú výrobky, ktoré každodenne používajú v škole aj doma a určujú zčoho sú vyrobené. Na základe zmyslových vnemov vedia určiť rúzne druhy hmoty.

   Projekt : Je to hmota?

              Žiaci zhotovia z jednotlivých materiálov rôzne výrobky.

   Je vzduch hmota?

              Žiaci sa na základe jednoduchého pokusu s balónom oboznamujú s vlastnosťami hmoty.

    

   16. Leto

    

   Blíži sa leto

   Žiaci pozorujú zmeny v prírode. Pozorujú dĺžku dňa a noci, počasie (letné, prehánky, búrky). Vedia, ako sa správať pred búrkou a počas búrky  (ochrana pred bleskom). Vedia, čo je to bleskozvod. Rozlišujú blesk a hrom.

   Pozorujú odkvitanie stromov a dozrievanie ovocia. Poznajú a vedia pomenovať niektoré záhradné a lúčne kvety z najbližšieho okolia.

   Kalendár prírody v lete. Žiaci si uvedomujú leto ako ročné obdobie. Poznajú  mená letných mesiacov. Pozorujú podobné javy ako na jeseň, v zime a na jar. Porovnávajú záznamy z júna so záznamami z jarných mesiacov.

    

    

   Sviatky, pamätné dni a významné udalosti

   (Učivo sa preberá priebežne)

   Pamätný deň. Štátny sviatok. Verejná oslava. Štátna hymna. 1.5. – Sviatok práce, 9.5. – Deň oslobodenia Sovietskou armádou. Deň matiek  (druhá nedeľa v máji). Vianočné sviatky. Veľkonočné sviatky.

   Žiaci poznajú slovenskú štátnu zástavu. Vedia sa vzorne správať pri hraní štátnej hymny  a pri vztyčovaní zástavy. Vedia, ako sa majú správať pri školskej a verejnej oslave. Spájajú každú oslavu s primeranou činnosťou (zúčastňujú sa na výzdobe triedy, položia kvety k pamätníku, prinášajú obrázky s danou tematikou).

    

   Žiaci získavajú základné informácie, ako pracovať :

   - s pracovnými listami

   - s odbornou literatúrou, s detskými encyklopédiami

   - s rôznym materiálom – plastelína, papier, textil, prírodniny, odpadový materiál

   - s nožnicami, lepidlom

    

    

   8.      Hodnotenie predmetu

    

   Hodnotenie žiakov v 1. ročníku sa uskutočňuje ústnou formou – pochvalou; oceneniami,

   pečiatkami, diplomami.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Obsah a vzdelávací štandard

   1. ročník – prírodoveda

   Tematický celok

   Téma

   Obsahový štandard

   Výkonový štandard

   Škola a život

   v škole

   Naša trieda

   Trieda, učiteľ, žiak, spolužiak; školský nábytok, pred, za,  vpredu, vzadu, medzi.

   Aktovka, školské pomôcky, školské potreby.

   Poznať označenie svojej triedy.

   Vedieť meno svojej triednej učiteľky.

   Vymenovať školský nábytok.

   Určiť polohu školského nábytku v triede ( pred, za, medzi... ).

   Rozlišovať školské pomôcky a potreby od hračiek a poznať ich funkciu.

   Poznať základné spôsoby správania sa v triede.

    

   V škole

   Beseda s riaditeľom školy

   Škola, školská budova, vchod, prízemie, poschodie, schodište; riaditeľňa, zborovňa, ŠKD, jedáleň, šatňa, WC, zamestnanci školy ( riaditeľ, školník, vychovávateľ, upratovačka... )

   Poznať názov svojej školy a rozmiestnenie dôležitých školských priestorov a miestností.

   Poznať pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy.

    

    

   Cestou do školy, bezpečnosť na ceste

   Ulica, cesta , chodník, križovatka, semafor, napravo, naľavo, priamo, priechod pre chodcov.

   V, pri vedľa, uprostred, cez.

   Dopravná nehoda.

   Poznať základné pravidlá bezpečnosti chodcov, význam svetelných znamení a správne na ne reagovať.

   Diskutovať o nebezpečenstvách na ulici a ceste.

   Poznať základné dopravné predpisy pre chodcov.

   Poznať najbezpečnejšiu cestu do školy.

   Poznať základné príčiny dopravných nehôd.

   Zmeny v prírode

   Cyklus stromu

   Druhy stromov, listy stromov

   Porovnať listy jednotlivých stromov

    

   Tematický celok

   Téma

   Obsahový štandard

   Výkonový štandard

    

    

   Na základe listov porovnávanie stromov

   Na základe listov poznať druhy stromov

    

   Projekt

   Prečo padá list zo stromu

   Kalendár prírody

   Ročné obdobie, mesiace v roku, charakteristiky počasia poľné plodiny, ovocie a zelenina

   Vedieť si zaznamenávať počasie podľa znakov: vietor, dážď, slnečno

   Uviesť ako sa menia ročné obdobia

   Uviesť ako sa mení počasie v jednotlivých mesiacoch v roku

   Rozpoznať druhy ovocia a zeleniny

   Jeseň

   Prišla jeseň

   Deň, noc, deň v týždni, pondelok ... nedeľa,

   Rozumieť časovým údajom v podaní

    

    

   dnes, včera, zajtra, skôr, neskôr, kalendár.

   predstáv a pojmov.

   Poznať dni v týždni a ich usporiadanie.

    

   V sade a v záhrade

   Sad, záhrada, jesenné kvety.

   Zber, oberanie, ukladanie, konzervovanie a zaváranie ovocia a zeleniny.

   Poznať rastliny v sade a v záhrade a niektoré druhy jesenných kvetín.

   Vedieť pomenovať spôsoby zberu a ukladania ovocia a zeleniny.

   Poznať hygienické  zásady pri konzumácii surového ovocia a zeleniny.

    

   Na poli

   Pole, lán, zorané pole; je chladnejšie, bývajú hmly; zemiaky, kukurica, cukrová repa; vňať listy, šúľok.

   Uviesť charakteristické znaky jesenného počasia.

   Poznať poľné plodiny, vedieť prečo sa pestujú, ako sa zberajú a ich hospodárske využitie.

    

   Leto, jeseň, zima

   Ráno, predpoludnie, poludnie, popoludnie, večer, jesenný mesiac : september, október, november.

   Poznať časti dňa a ich usporiadanie.

   Vedieť, ktorými základnými činnosťami detí sú vyplnené časti dňa.

   Domov a jeho okolie

   Doma

   Nábytok a domáce spotrebiče.

   Poznať základné zariadenie bytu.

   Vedieť triediť predmety a domácnosti podľa ich účelu.

   Tematický celok

   Téma

   Obsahový štandard

   Výkonový štandard

    

   V okolí domova

   a školy

   Obec, budova, kultúrny dom, pošta ...

   ( významné objekty a pamätihodnosti

    v obci ), blízky, vzdialený, najbližší, najkrajší.

   Vedieť sa orientovať v obci a poznať najdôležitejšie objekty a významné miesta vo svojom okolí.

    

    

   Zima

   Prišla zima

   Zima, mráz, sneh, ľad, vlastnosti ľadu.

   Zimné mesiace : december, január, február.

   Sviatky v zime.

   Zimné športy.

   Poznať vlastnosti snehu a ľadu.

   Pozorovať zmenu skupenstva vody a hľadať príčiny tejto zmeny.

   Poznať charakteristické znaky zimy, druhy zimných športov 

    

    

    

   a bezpečnosť pri ich vykonávaní.

    

   Zvieratá v zime

   Projekt : Kŕmidlo pre vtáky

   Starostlivosť o zvieratá v zime (prikrmovanie).

   Zimný spánok zvierat.

   Vedieť kŕmiť vtáky vhodnou potravou.

   Poznať spôsob života niektorých živočíchov v zime.

   Vedieť ako sa ľudia starajú o lesnú zver.

   Voda

   Voda a rastliny

   Rastliny v zime

   Porozprávať ako sa treba starať o rastliny v zime

    

   Voda a človek

    

   Vysvetliť prečo musíme dodržiavať pitný režim

   Diskutovať, čo sa stane s vodou, ktorú pijeme?

   Starostlivosť

    o zdravie

   Základné časti ľudského tela

   Hlava, krk, trup, končatiny, tvár : čelo, líce, uši, oči, nos, ústa, brada.

   Vedieť pomenovať a ukázať základné časti ľudského tela a tváre.

    

   Úraz a choroba

   Choroba, otužovanie, úraz, lekárnička, lekár, zdravotné stredisko, Červený kríž.

   Poznať prejavy choroby a vedieť im predchádzať.

   Poznať význam práce zdravotných pracovníkov.

   Rozlišovať chorobu a úraz.

   Vedieť ošetriť jednoduchý úraz.

   Osobná hygiena a psychohygiena

   Denný poriadok žiaka

    

   Projekt Zostavenie

   Pravidelné stravovanie, striedanie práce  a odpočinku, správne stolovanie

   Poznať pravidlá pravidelného stravovania

   Vysvetliť dôvody

    

   Tematický celok

   Téma

   Obsahový štandard

   Výkonový štandard

    

   jedálneho lístka na týždeň

    

   striedania práce a odpočinku

   Uviesť príklady správneho a nesprávneho stolovania

   Rodina

   Moja rodina

   Členovia rodiny

   Vymenovať členov rodiny

   Jar

   Prišla jar

   Jarné mesiace : marec, apríl, máj.

   Jarné kvety, chránené rastliny.

   Veľká noc, kraslice, oblievačka, šibačka.

   Vedieť vymenovať jarné mesiace.

   Vedieť pomenovať prvé jarné kvety, poznať ich charakteristické znaky.

   Poznať chránené rastliny.

   Poznať niektoré tradície veľkonočných sviatkov.

    

   Zvieratá a ich mláďatá

   Mláďatá zvierat.

   Poznať mláďatá domácich a niektorých voľne žijúcich zvierat.

   Poznať životné prejavy zvieracích mláďat.

    

   Jar v sade

   Projekt : Pozorovanie kvitnúcich stromov

   Ovocný strom, kvitnúci strom, včela, čmeliak, plod : nezrelý plod, zrelý plod.

   Poznať význam včely.

   Poznať štádiá vývoja plodu čerešne.

    

   Rastliny a semená

   Semeno

   Projekt  je to semeno

   Záhradné semená

    

   Vedieť zasadiť semeno

   Opísať pri pozorovaní ako klíči semeno

   Zvieratá

   Voľne žijúce zvieratá

    

   Pracovať s encyklopédiou

    

   Domáce zvieratá

    

   Diskutovať na tému ako sa pohybujú zvieratá 

    

   Domáce vtáky

    

   Klasifikovať domáce zvieratá podľa znakov

   Práca

   a odpočinok

   Práca na poli

    a v záhrade

   Kyprenie, rýľovanie, hrabanie, siatie, sadenie, pletie, záhradné náradie a poľnohospodárske stroje.

   Poznať základné práce na poli a v záhrade, najdôležitejšie záhradné náradie a poľnohospodárske stroje.

   Plynutie času

   Čas a jeho trvanie

   Projekt príprava presýpacích hodín

   Objektívny a subjektívny čas

   Vysvetliť plynutie času

   Porovnať objektívny a subjektívny čas

   Zoradiť obrázky podľa plynutia času ( rastlina človek, zviera)

   Tematický celok

   Téma

   Obsahový štandard

   Výkonový štandard

   Hmota

   Ľudia a veci

   Projekt Je to hmota

   Je vzduch hmota?

   Ručná a strojová výroba

   Materiály na výrobu

   Vlastnosti hmoty

   Na základe zmyslových vnemov určiť rôzne druhy hmoty

   Leto

   Blíži sa leto

   Lúčne, záhradné kvetiny.

   Poznať niektoré záhradné a lúčne kvety

    

    

   Letné mesiace : jún, júl, august.

   Búrka, blesk, hrom, bleskozvod.

   v okolí.

   Poznať charakteristické znaky leta.

   Poznať súvislosť medzi mrakmi, bleskom a hromom.

   Poznať pravidlá bezpečnosti počas búrky.

   Časovo – tematický plán prírodovedy

   / autori: doc.PaedDr.Adriana Wiegerová, PhD., PeaedDr.Gabriela Česlová, 2008/

   Ročník : prvý                         Počet hodín týždenne : 2                     Počet hodín ročne : 66

   Mesiac

   Téma

   Týž.

   Hod.

   Podtéma

   Ciele

   Predstavy a pojmy

   SEPTEMBER

   Škola a život v škole (4 hodiny)

   I.

   1.

   Naša trieda

   Poznať označenie svojej triedy.

   Vedieť meno svojej triednej učiteľky.

   Vymenovať školský nábytok.

   Určiť polohu školského nábytku v triede ( pred, za, medzi... ).

   Rozlišovať školské pomôcky a potreby od hračiek a poznať ich funkciu.

   Poznať základné spôsoby správania sa v triede.

    

   Trieda, učiteľ, žiak, spolužiak; školský nábytok, pred, za,  vpredu, vzadu, medzi.

   Aktovka, školské pomôcky, školské potreby.

   2.

   V škole

   Vedieť sa orientovať v školskej budove.

   Oboznámiť sa  s názvami dôležitých školských miestností a poznať ich rozmiestnenie v budove.

   Poznať zamestnancov školy. Zopakovať poznatky získané na predchádzajúcej vychádzke.

   Zriadiť kútik živej prírody.

   Založiť pokus : význam vody a svetla pre rastliny.

   EnV – Vzbudiť záujem o poznávanie prírody.

    

    

   Škola, školská budova, vchod, prízemie , poschodie, schodište; riaditeľňa, zborovňa, školská družina, jedáleň, šatňa, záchody; riaditeľ(-ka ), vychovávateľka, školník, kuchárka, upratovačka.

   Kútik živej prírody; voda, svetlo; polievať; izbová rastlina.

   II.

   1.

   Beseda s riaditeľom školy

   Žiaci poznajú riaditeľa školy, jeho meno a priezvisko, sídlo jeho kancelárie a stručne sa oboznámia s jeho prácou na škole.

    

    

    

   Riaditeľ, zborovňa, riaditeľňa.

   2.

   Cesta do školy, bezpečnosť na ceste

   Poznať základné pravidlá bezpečnosti chodcov, význam svetelných znamení a správne na ne reagovať.

   Diskutovať o nebezpečenstvách na ulici a ceste.

   Poznať základné dopravné predpisy pre chodcov.

   Poznať najbezpečnejšiu cestu do školy.

   Poznať základné príčiny dopravných nehôd.

    

    

   Ulica, cesta, chodník; križovatka semafor, červená, žltá, zelená; naľavo, napravo, priamo; priechod pre chodcov, červený panáčik, zelený panáčik.

   V pri, vedľa, uprostred, cez. Dopravná nehoda.

   SEPTEMBER

   Zmeny v prírode  (6 hodín)

   III.

   1.

   Cyklus stromu

   Žiaci rozlišujú ihličnaté a listnaté stromy a pozorujú jednotlivé druhy listov.

   Druhy stromov, listy stromov

   2.

   Žiaci na základe listov poznajú niektoré druhy stromu. 

   Na základe listov porovnávanie stromov

   IV.

   1.

   Projekt: Prečo padá list zo stromu

   Žiaci pozorujú ako na jeseň opadávajú listy zo stromov a spoločne. Zber listov.

   Druhy stromov, listy stromov

   2.

   Žiaci spoločne vytvoria herbár z nazbieraných listov.

   Listy stromov, herbár.

   OKTÓBER

   I.

   1.

   Kalendár prírody

   Vedieť si zaznamenávať počasie podľa znakov: vietor, dážď, slnečno

   Uviesť ako sa menia ročné obdobia

   Uviesť ako sa mení počasie v jednotlivých mesiacoch v roku

   Ročné obdobie, mesiace v roku, charakteristiky počasia poľné plodiny, ovocie a zelenina

   2.

   Žiaci porovnávajú záznamy v kalendári prírody. Vedia, že po jeseni nasleduje zima. Uvedomene používajú výrazy prší, fúka vietor, je hmlisto, je chladno, stmieva sa a iné.

   Ročné obdobie, mesiace v roku, charakteristiky počasia poľné plodiny, ovocie a zelenina

   Jeseň (6 hodín)

   II.

   1.

   Prišla jeseň

   Rozumieť časovým údajom v podaní predstáv a pojmov.

   Poznať dni v týždni a ich usporiadanie. Uvedomovať si rozličné podoby a stavy počasia na jeseň.

   Poznať slová, slovné spojenia a meteorologické značky, ktorými možno vhodne vyjadriť počasie v jeseni.

   Deň, noc, deň v týždni, pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa; dnes, včera, zajtra; skôr, neskôr; kalendár. Slnečný, hmlistý, daždivý; jasno, polojasno, zamračené, dážď, rosa, hmla, námraza, vietor.

   2.

   V sade a v záhrade

   Pozorovať rastliny v sade a v záhrade.

   Poznať niektoré druhy jesenných kvetín.

   VMR – Pomoc rodičom pri prácach v sade a v záhrade.

   Poznať rôzne druhy ovocia.

   Vedieť pomenovať spôsoby zberu a ukladania ovocia.

   Poznať hygienické zásady pri konzumácii surového ovocia.

   VMR – Pomoc doma.

   ZV – Význam ovocia pre zdravie človeka.

   Vychádzka

   Sad, záhrada; jesenné kvety; astra, chryzantéma (a niektoré iné rastliny ).

   Ovocie; jablko, hruška, slivka...; zber, oberanie, ukladanie, konzervovanie, zaváranie.

    

   OKTÓBER

   Jeseň (6 hodín)

    

   III.

   1.

   V sade a v záhrade

   Vedieť pomenovať zeleninu, poznať ju podľa vzhľadu, chuti a vône, rozlišovať ju od ovocia.

   Poznať spôsoby zhromažďovania a uskladňovania zeleniny.

   Uvedomovať si význam zeleniny pre ľudské zdravie.

   ZV – Význam zeleniny pre zdravie človeka.

    

   Zelenina; kapusta, kel, uhorka, rajčiak, cibuľa, cesnak, mrkva, petržlen, kaleráb, karfiol, fazuľa, hrach; nakladanie, zmrazovanie.

   2.

   Na poli

   Pozorovať jesennú prírodu.

   Sledovať zmeny v prírode.

   Uvedomovať si krásy jesennej prírody.

   Vychádzka

   Pole, lán, zorané pole; je chladnejšie, bývajú hmly, fúka vietor, lístie žltne, opadáva.

   IV.

   1.

   Poznať poľné plodiny.

   Vedieť, prečo sa pestujú a ako sa zberajú.

   ZV – Dôležitosť správnej životosprávy.

   Zemiaky, kukurica, cukrová repa, kŕmna repa; vňať, listy, šúľok.

   2.

   Leto- jeseň- zima

   Poznať časti dňa a ich usporiadanie.

   Vedieť, ktorými základnými činnosťami detí sú vyplnené jednotlivé časti dňa.

   Vedieť, že jeseň je ročné obdobie.

   Poznať názvy jesenných mesiacov.

   Porovnávať prírodné a spoločenské javy na jeseň s javmi leta.

    

   Ráno, predpoludnie, poludnie, popoludnie, večer.

   Jeseň; ročné obdobie; jesenný mesiac; september, október, november.

   NOVEMBER

   Domov a jeho okolie (4 hodiny)

   I.

   1.

   Doma

   Vedieť adresu svojho bydliska.

   Poznať členov rodiny a ich príbuzenské vzťahy.

   Rozprávať o podiele členov rodiny na spoločnej práci v prospech domácnosti.

   VMR – Radosť zo života v usporiadanej rodine.

   Rodina; rodičia, mama, otec; deti, dcéra, syn; súrodenec, sestra, brat; starí rodičia, stará mama, starý otec; starší, mladší.

   2.

   Jesenné prázdniny

    

   II.

   1.

   Poznať základné zariadenie bytu.

   Triediť predmety v domácnosti podľa ich účelu. Určovať na ciferníku celé hodiny.

   Rozlišovať hodiny ( prístroj na meranie času ) a hodiny ( jednotky času ).

   Nábytok; riad, sporák; televízor, rádio, chladnička...

   Hodiny; jedna, dve až dvanásť hodín.

   NOVEMBER

   Domov a jeho okolie   (4 hodiny)

   2.

   V okolí domova a školy

   Vedieť sa orientovať v okolí školy.

   Vychádzka

   Obec ( sídlisko ); budova, podlažie; kultúrny dom, pošta, kostol, zdravotnícke stredisko, obchod, stanica...; zastávka autobusu, trolejbusu, električky; poštová schránka; pomník; rieka, potok, rybník, park; blízky, vzdialený, najbližší, najkrajší.

    

   III.

   1.

   Poznať najdôležitejšie objekty a významné miesta vo svojom okolí.

    

   Obec ( sídlisko ); budova, podlažie; kultúrny dom, pošta, kostol, zdravotnícke stredisko, obchod, stanica...; zastávka autobusu, trolejbusu, električky; poštová schránka; pomník; rieka, potok, rybník, park; blízky, vzdialený, najbližší, najkrajší.

    

   Zima (6 hodín)

   2.

   Prišla zima

   Pozorovať zasneženú krajinu.

   Poznať vlastnosti snehu a ľadu, pozorovať zmenu skupenstva vody a hľadať príčiny tejto zmeny.

   Vychádzka

   Zima; mráz, sneh, mráz; sneh – biely, sypký, studený, vplyvom tepla sa topí; ľad – priesvitný, hladký, studený, tvrdý, vplyvom tepla sa topí.

   IV.

   1.

   Poznať typické znaky zimy a vzťahy ľudí k prírodnému dianiu.

   Poznať druhy zimných športov.

   Vedieť, kde sa možno v obci bezpečne sánkovať, lyžovať a korčuľovať a kde je to nebezpečné.

   Zimný mesiac, december, január, február; nový rok; zimné športy.

   2.

   Zvieratá v zime

   Pozorovať vtákov v zime.

   Vedieť kŕmiť vtákov vhodnou potravou.

   OČAP – Dôležitosť prikrmovania vtákov v zime.

   Vychádzka

   Sýkorka veľká, Vrabec domový, Drozd čierny.

   DECEMBER

    

   I.

   1.

   Poznať spôsob života niektorých živočíchov v zime.

   OČAP – Dôležitosť prikrmovania vtákov v zime.

   ZV – Uvedomenie si nebezpečenstiev – besnota, útoky divej zveri.

   Bažant obyčajný, Medveď hnedý.

   2.

   Opisovať niektorých stálych vtákov podľa ich vonkajších znakov.

   Poznať spôsob života vtákov v zime.

   Sýkorka veľká, Vrabec domový, Drozd čierny.

   II.

   1.

   Projekt: Kŕmidlo pre vtáky

   Vedieť, ako sa ľudia starajú o lesnú zver.

   OČAP – Uvedomenie si významu pomoci ľudí zvieratám v zime.

    

   Vtáčia búdka, prikrmovanie vtákov.

   DECEMBER

   Voda (4 hodiny)

   2.

   Voda a rastliny

   Porozprávať ako sa treba starať o rastliny v zime

   Rastliny v zime

   III.

   1.

   Porovnávať rastlina v zimnej prírode s izbovými rastlinami.

   Poznať názvy niektorých izbových rastlín.

   Uvedomovať si estetickú funkciu izbových rastlín v školskom a domácom prostredí.

   VMR – Pomoc rodičom pri starostlivosti o izbové rastliny.

   Koreň, stonka, list, kvet; kvetina; pelargónia ( muškát ), fikus, kaktus, zelenec, tradeskancia a niektoré iné ( citrónovník, koleus, arália, monstera ).

   2.

   Voda a človek

   Vysvetliť prečo musíme dodržiavať pitný režim

   Diskutovať, čo sa stane s vodou, ktorú pijeme?

   Pitný režim, tekutina, minerálka

   IV.

   1.

   Vianočné prázdniny

    

   2.

   Vianočné prázdniny

    

   JANUÁR

   I.

   1.

   Vianočné prázdniny

    

   2.

   Poznať význam vody pre človeka. Rozlíšiť, ktoré sú vhodné a nevhodné nápoje.

   Alkohol, káva, kofeín.

   Starostlivosť o zdravie (5 hodín)

   II.

   1.

   Základné časti ľudského tela

   Určovať základné  časti ľudského tele a časti tváre.

   ZV – Starostlivosť o ľudské telo. Dôležitosť športovania pre zdravé a silné telo.

    

   Hlava, krk, trup, končatiny, ruky, nohy; tvár : čelo, líca, uši, oči, nos, ústa brada.

    

   2.

   Vedieť o význame čistoty tela a prostredia pre zdravie.

   ZV – Uvedomenie si významu čistoty tela a prostredia pre zdravie človeka.

   Čistota tela; umývanie, sprchovanie, kúpanie; kefka na zuby, zubná pasta.

   III.

   1.

   Udržiavanie čistoty a poriadku vo svojom okolí. Vedieť si pohotovo a účelne usporiadať a upratať svoje pracovné miesto.

   Poriadok na stole, v aktovke, doma v skrinke.

   2.

   Úraz a choroba

   Vedieť, ako sa prejavuje choroba a ako treba chorobám predchádzať.

   Poznať význam práce zdravotníckych pracovníkov.

   ZV – Uvedomenie si významu zdravotníckych pracovníkov a ochrany zdravia.

   Choroba; otužovanie; lekár – detský lekár, zubný lekár; zdravotná sestra; zdravotnícke stredisko, čakáreň, ordinácia; červený kríž.

   JANUÁR

    

   Starostlivosť o zdravie     (5 hodín)

   IV.

   1.

   Úraz a choroba

   Rozlišovať chorobu a úraz.

   Vedieť ako vznikajú úrazy a ako im treba predchádzať.

   ZV – Uvedomenie si nutnosti byť opatrným pri rôznych činnostiach – aj pri hrách.

   Úraz; odrenina; lekárnička.

   Osobná hygiena a psychohygiena (5 hodín)

   2.

   Denný poriadok žiaka

   Režim dňa.

   Určovať polhodiny na ciferníku.

   Poznať časové údaje dôležité pre denný poriadok žiaka. Vysvetliť dôvody striedania práce a odpočinku.

   Pol jednej až pol dvanástej; polhodina; striedanie práce  a odpočinku

   FEBRUÁR

   I.

   1.

   Projekt: Zostavenie jedálneho lístka na týždeň

   Zostaviť vhodný jedálny lístok.

   Osvojiť si základné prvky správneho stolovania.

   ZV – Chápanie významu správnej výživy, správneho režimu dňa.

   Príbor : lyžica, nôž, vidlička; stolovanie.

   2.

   Zdravá výživa

   Poznať dôležitosť pravidelného stravovania pre život človeka. Vedieť vymenovať zdravé a nezdravé potraviny.

   Zdravá výživa

   II.

   1.

   Projekt: Potraviny, ktoré človeku škodia

   Zakresliť zdraviu škodlivé potraviny, doniesť obaly z nezdravých potravín. Poznať ich škodlivé účinky na organizmus.

   Prevencia

   2.

   Projekt: Potraviny dôležité pre človeka

   Zakresliť potraviny potrebné pre zdravie človeka, doniesť obaly zo zdravých potravín. Poznať ich priaznivé účinky na organizmus.

   Vitamíny, bielkoviny,

   Rodina (2 hodiny)

   III.

   1.

   Moja rodina

   Poznať mená členov rodiny (aj príbuzenské vzťahy), ich zamestnanie. Vedieť, čím sa členovia rodiny zúčastňujú na spoločnej práci v prospech domácnosti. Dbať o  pekné domáce prostredie.

   Členovia rodiny

   2.

   Dbať o  pekné domáce prostredie. Opísať prácu, ktorú doma pravidelne vykonávajú. Poznať význam hygienického zariadenia  bytu.

   Členovia rodiny, domáce prostredie

    

   IV.

   1.

    

   Jarné prázdniny

    

   2.

   Jarné prázdniny

    

   MAREC

    

   Jar (6 hodín)

    

   I.

   1.

   Prišla jar

    

   Vedieť, ako sa seje a ošetruje hrach.

   Poznať dôvod a význam jednotlivých pracovných úkonov.

   Zasiať semená letničiek.

   Nechtík ( pupenec, netýkavka, kochia, hrachor, kapucínka ).

   2.

   Pozorovať zjavné zmeny v prírode v predjarí.

   Porovnávať prírodu v predjarí so svojou predstavou prírody na jeseň a v zime.

   EnV – Uvedomenie si prebúdzania si prírody.

   Vychádzka

   Predjarie, jar; otepľuje sa.

   II.

   1.

   Zvieratá a ich mláďatá

   Poznať zvieratá podľa ich vonkajších znakov a niektorých životných prejavov.

   Rozlišovať domáce a voľne žijúce zvieratá.

   Poznať, aký úžitok máme z hospodárskych zvierat.

   EnV – Uvedomenie si rôznych podmienok domácich a lesných zvierat.

   Domáce zviera, pes, mačka, králik, sviňa, krava, kôň, hus, sliepka, moriak, ovca, koza; voľne žijúce zviera, srnec, jeleň, jež, veverička, myš.

   2.

   Poznať mláďatá domácich a niektorých voľne žijúcich zvierat.

   Poznávať životné prejavy zvieracích mláďat.

   Vedieť, čím sa živia domáce zvieratá a ich mláďatá.

   OČAP – Pestovanie pozitívneho vzťahu k zvieratám.

   Šteňa, mača, prasa, teľa, žriebä, húsa, kura, morča, jahňa, kozľa; sŕňa, jelenča, ježa; sučka, kocúr, kanec, býk, kobyla, gunár, kohút, morka, baran, cap; srna ,laň

   III.

   1.

   Jar v sade

   Vedieť pomenovať niektoré jarné kvetiny, poznať ich charakteristické znaky.

   Analyzovať základné časti rastlín.

   Vedieť, ktoré jarné rastliny sú chránené.

   Snežienka, bleduľa, fialka, záružlie, prvosienka, podbeľ; chránená rastlina.

    

   2.

   Projekt: Pozorovanie kvitnúcich stromov

   Pozorovať rozkvitnuté ovocné stromy, včelu a čmeliaka.

   Vedieť, odkiaľ vylietajú včely.

   OČAP – Uvedomenie si veľkého významu drobného hmyzu a dôležitosti jeho ochrany.

   Vychádzka

   Ovocný strom, kvitnúci strom; včela, čmeliak; včelín, úľ.

   Plod; nezrelý plod, zrelý plod.

   Rastliny a semená      (2 hodiny)

   IV.

   1.

   Semeno

   Poznávať úžitkové rastliny, ich plody a semená. Výsev semien do črepníkov a pozorovanie klíčenia a rastu rastlín.

    

   hrach, fazuľa, pšenica

   2.

   Vedieť zasadiť semeno

   Opísať pri pozorovaní ako klíči semeno

    Črepník, hrach, fazuľa, pšenica

   APRÍL

   Zvieratá  (6 hodín)

   I.

   1.

   Voľne žijúce zvieratá

   Poznávať voľne žijúce zvieratá. Poznať ich podľa vzhľadu, veľkosti a farby, všímať si ich spôsob života.

   Encyklopédie

   2.

   Veľkonočné prázdniny

    

   II.

   1.

   Veľkonočné prázdniny

    

   2.

   Vedieť vyhľadať voľne žijúce zvieratá v encyklopédiách. Určiť , ktoré žijú na Slovensku a ktoré sú ohrozené.

    

   III.

   1.

   Domáce zvieratá

   Vedieť rozlíšiť domáce zvieratá od voľne žijúcich. Dokázať diskutovať na tému ako sa pohybujú zvieratá.

    

   Domáce zviera, pes, mačka, králik, sviňa, krava, kôň, hus, sliepka, moriak, ovca, koza

   2.

   Význam domácich zvierat pre človeka, spôsob ich chovu a starostlivosť o nich. Týranie zvierat.

   Domáce zviera, pes, mačka, králik, sviňa, krava, kôň, hus, sliepka, moriak, ovca, koza

   IV.

   1.

   Domáce vtáky

   Vedieť triediť domáce zvieratá podľa rôznych hľadísk, všímať si čím sa ktoré zviera živí .

   Kura, morka, hus, kačica, holub.

   2.

   Význam domácich vtákov pre človeka.

    

    

   MÁJ

    

   Práca a odpočinok (4 hodiny)

   I.

   1.

   Práca na poli a v záhrade

   Vedieť, ako sa človek o pestované rastliny stará a aký to má význam.

   Vychádzka

    

   2.

   Poznať základné práce na poli a v záhrade, najdôležitejšie záhradnícke náradie a poľnohospodárske stroje.

   Rozlišovať ručnú a mechanizovanú poľnohospodársku prácu.

   Kyprenie, rýľovanie, hrabanie, oranie, siatie, sadenie, pletie okopávanie, žatva; traktor, pluh, kombajn; motyka, hrable, rýľ, lopata, drapka, krhla, vidly, sádzací kolík..

   II.

   1.

   Poznať názvy pracovných dní, dňa pracovného voľna a pracovného pokoja v týždni.

   Rozprávať o účelnom využívaní voľného času.

   Pracovný deň; deň pracovného voľna; deň pracovného pokoja; prázdniny, dovolenka.

   2.

   Pozorovať poľnohospodárske stroje. Diskutovať o ich význame pre človeka.

   Vychádzka

   Kombajn, sejačka, traktor, sýpka.

   MÁJ

    

   Plynutie času (2hodiny)

   III.

   1.

   Čas a plynutie času

   Vysvetliť plynutie času

   Porovnať objektívny a subjektívny čas

   Zoradiť obrázky podľa plynutia času ( rastlina človek, zviera)

   Objektívny a subjektívny čas

   2.

   Hodiny

   Projekt: Príprava presýpacích hodín z plastových fliaš.

   Vedieť určiť celé hodiny.

   Celá hodina, presýpacie hodiny.

   Hmota (2 hodiny)

   IV.

   1.

   Ľudia        a veci

   Na základe zmyslových vnemov určiť rôzne druhy hmoty

   Ručná a strojová výroba

   Materiály na výrobu

   Vlastnosti hmoty

   2.

   Je vzduch hmota?

   Projekt: Je to hmota?

   Na základe jednoduchého pokusu s balónom sa oboznámiť s vlastnosťami hmoty.

    

   Vzduch, kov, drevo, plast, sklo.

   JÚN

   Leto (2 hodiny)

   I.

   1.

   Blíži sa leto

   Poznať niektoré záhradné a lúčne kvety v okolí.

   Poznať charakteristické znaky leta.

    

   Lúčne, záhradné kvetiny.

   Letné mesiace : jún, júl, august.

    

   2.

   Poznať súvislosť medzi mrakmi, bleskom a hromom.

   Poznať pravidlá bezpečnosti počas búrky.

   Búrka, blesk, hrom, bleskozvod.

   Opakovanie učiva

   II.

   1.

   Opakovanie učiva

    

    

   2.

   III.

   1.

   2.

   Časová rezerva

   IV.

   1.

   Časová rezerva

    

    

   2.

    

    

    

   Vysvetlivky :

    

   EnV – environmentálna výchova

   OČAP – ochrana človeka a prírody

   VMR – výchova k manželstvu a rodičovstvu

   ZV – zdravotná výchova

   VlV – vlastenecká výchova

   DV – dramatická výchova

   EV – estetická výchova

   NV – náboženská výchova

   BOZ bezpečnosť a ochrana zdravia