• Telesná výchova l.roč.

  • UČEBNÉ OSNOVY

    

    

    

   Názov predmetu

   Telesná výchova

   Časový rozsah výučby

   2 hodiny týždenne

   66 hodín ročne

   Názov ŠVP

   ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM 1 STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

   ISCED  1 – PRIMÁRNE VZDELÁVANIE

   Názov ŠkVP

   Vychovávať k svätosti, učiť múdrosti, všetko s Láskou

   Ročník

   PRVÝ

   Stupeň vzdelania

   ISCED  1 – PRIMÁRNE VZDELÁVANIE

   Forma štúdia

   DENNÁ

   Vyučovací jazyk

   SLOVENSKÝ

    

    

   1. Charakteristika učebného predmetu

    

   Zameranie telesnej výchovy v primárnej edukácii je dominantne na telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná výchova poskytuje elementárne teoretické a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a  športu, významne prispieva k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, prispieva k formovaniu kladného vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie.

               Svojím zameraním má telesná výchova výnimočné a špecifické postavenie v rámci vzdelávania žiakov mladšieho školského veku. Využíva predovšetkým široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú i jemnú motoriku. Prostredníctvom pohybu - pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov.

    

    

   2. Ciele učebného predmetu

    

   Ciele telesnej výchovy v primárnej edukácii vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ platných pre celú školskú telesnú výchovu  a zároveň postupné plnenie cieľov primárnej edukácie prispieva k naplneniu týchto všeobecných cieľov.

    

   Všeobecné ciele vzdelávacej oblasti sú:

   -          stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností,

   -          podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti,

   -          podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách,

   -          formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, športu,

   -          kultivovať pohybový prejav s  akcentom na správne držanie tela,

   -          vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti,

   -          podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie,

   -          uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti.

    

   Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu kultúrne gramotnej osobnosti  prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti.

    

               Ďalšie ciele sú:

   Cieľ zameraný na osobnostný rozvoj

   Mať vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu o vlastných pohybových možnostiach a pohybovou činnosťou  prispievať k optimálnemu stupňu rozvoja osobnosti ako celku i po stránke kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej.

   Cieľ zameraný na zdravie

   Vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho nevyhnutnú súčasť pri formovaní vlastného zdravého životného štýlu a jeho uplatňovaní v každodennom živote. Formovať osobnú zodpovednosť za vlastné zdravie.

   Cieľ zameraný na motoriku

   Mať osvojené elementárne pohybové zručnosti a vytvorené pohybové návyky súvisiace so základnými lokomóciami, mať optimálne primerane veku rozvinuté pohybové schopnosti, preukazovať elementárne vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu pri realizácii pohybových činností.

   Cieľ zameraný na postoje

   Prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať pozitívny vzťah k ich pravidelnej realizácii, aplikovať ich v každodennom živote.

    

               Kompetencie absolventa primárneho vzdelávania z telesnej výchovy sú:

   -          má vytvorený základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni prostredníctvom poznatkov z realizovaných pohybových  aktivít, aktuálnych skúseností a športových záujmov,

   -          dokáže v pohybových činnostiach uplatňovať princípy fair - play, je tolerantný k súperom pri súťažiach, vie kooperovať v skupine, akceptuje práva a povinnosti účastníkov hry, súťaže a svojim správaním prispieva k nerušenému priebehu  športovej akcie,

   -          má osvojené elementárne vedomosti a zručnosti z telesnej výchovy, vie ich aplikovať a tvorivo rozpracovať v pohybových aktivitách v škole i vo  voľnom čase,

   -          má na veku primeranej úrovni rozvinuté pohybové schopnosti, ktoré vytvárajú predpoklad pre optimálnu  zdravotne orientovanú zdatnosť,

   -          dokáže v každodennom živote uplatňovať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany vlastného  zdravia,

   -          pozná a uvedomuje si význam pohybu pre zdravie a dokáže svoje zdravie upevňovať  prostredníctvom každodenného pohybu.

    

               Špecifikácia kompetencií, ktoré si má žiak rozvíjať v kontexte s kľúčovými kompetenciami a ich prepojenie so vzdelávacou oblasťou a učebným predmetom

    

   Komunikácia v materinskom jazyku a  v cudzích jazykoch:

   -          vyjadrovať sa veku primeranou športovou terminológiou,

   -          vyjadrovať svoje názory, vedomosti a pocity súvisiace s realizovanými pohybovými aktivitami,

   -          interaktívne a kreatívne reagovať na otázky súvisiace so športovou činnosťou,

   -          dokázať komunikovať o aktuálnych športových udalostiach v škole, obci, regióne ale i významných športových súťažiach a sviatkoch  (OH, MS, ME ap.).

   Matematická kompetencia a základné, kompetencie v oblasti  vedy a techniky:

   -          pri rozvoji matematických modelov myslenia využívať vyjadrovanie telom a pohybom,

   -          rozvíjať priestorové myslenie prostredníctvom pohybových aktivít,

   -          rozvíjať logické myslenie prostredníctvom taktických úloh v pohybových činnostiach,

   -          využívať poznatky o tele človeka, jeho pohyboch a  účinkoch.

    

   Digitálna kompetencia:

   -          využívať informačné technológie na vyhľadávanie potrebných informácií súvisiacich so športovými aktivitami.

   Naučiť sa učiť:

   -          aktívne využívať informácie zo školskej telesnej výchovy vo voľnom čase

   -          mať záujem (byť motivovaný) o ďalšie vzdelávanie sa v oblasti športu.

   Spoločenské a občianske kompetencie:

   -          vytvoriť si vlastnú identitu (nájsť si svoje miesto) pri aktívnej športovej činnosti – svojej účasti na nej v rámci skupiny, tímu ap.,

   -          vedieť rešpektovať práva i povinnosti (svoje i iných) pri realizovaných športových aktivitách,

   -          vedieť kooperovať pri športových aktivitách,

   -          byť tolerantný pri iných názoroch na riešenie aktuálneho problému súvisiaceho so športovou aktivitou a zároveň asertívny pri nastoľovaní svojich požiadaviek a formulovaní svojich názorov.

   Iniciatívnosť a podnikavosť:

   -          vedieť s kamarátmi realizovať aj vo voľnom čase naučené pohybové hry a športové aktivity v rôznom prostredí

   -          byť iniciatívny pri aplikácii pohybových činností do svojho vlastného denného režimu

   Kultúrne povedomie a vyjadrovanie:

   -          mať motorickú gramotnosť (ako výsledok pohybového vzdelávania), ktorá je súčasťou kultúrnej gramotnosti človeka.

    

   3. Výchovné a vzdelávacie stratégie

    

   Uplatňované zásady a pravidlá pri vybraných postupoch , metódach a formách práce

   budú prispôsobené pohybovým zručnostiam žiakov, priestorovým možnostiam

   a materiálnemu vybaveniu. Taktiež pri výnimočných príležitostiach a športových

   podujatiach. Výchovné a vzdelávacie stratégie budú vyberané a realizované tak, aby

   podporovali a rozvíjali aktivitu, tvorivosť, zručnosti a motorické učenie žiaka. Stratégie

   výchovy a vzdelávania budú smerovať k čo najefektívnejšiemu splneniu stanovených

   cieľov v jednotlivých tematických celkoch.

    

    

   4. Požiadavky na výstup

    

   TC: Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti

    

   Žiak :

    

   Ø      správne pomenovať základné lokomócie, základné nelokomočné pohyby, základné atletické ldisciplíny, základné cvičenia z akrobacie a poradové cvičenia  realizované vo výučbe

   Ø      ukázal správne technické predvedenie základných lokomócií i základných akrobatických cvičení v rôznych obmenách

   Ø      uplatnil základné lokomócie, poradové cvičenia i gymnastické zručnosti v hrách, súťažiach a iných pohybových činnostiach.

    

    

    

   TC: Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry

    

   Žiak :

    

   Ø      pomenoval a poznal základné herné činnosti jednotlivca, poznal názvy hier realizovaných vo výučbe

   Ø      aplikoval v hre dohodnuté pravidlá a rešpektoval ich

   Ø      ukázal a uplatnil správnu techniku manipulácie s náčiním

   Ø      ukázal a uplatnil správnu techniku herných činností jednotlivca v hrách realizovaných vo výučbe

   Ø      využil naučené zručnosti z hier v rôznom prostredí (telocvičňa, príroda, voda) a aplikoval ich aj v bežnom živote (vo voľnom čase)

    

   TC: Kreatívne a estetické pohybové činnost

    

   Žiak :

    

   Ø      správne pomenoval základné gymnastické cvičenia, tanečné kroky a činnosti realizované vo výučbe

   Ø      ukázal správne technické predvedenie rytmických cvičení, tanečných krokov, motívov v rôznych obmenách realizovaných vo výučbe

   Ø      zladil pohyby, chôdzu, skoky a beh s rytmom navodeným potleskom, zvukovým signálom, hudbou

   Ø      uplatnil prvky rytmiky a tanca v hudobno – pohybových,  tanečných a dramatických  hrách, no i pri  iných pohybových činnostiach

    

   TC: Psychomotorické cvičenia a hry

    

   Žiak :

    

   Ø      správne pomenoval základné polohy tela, druhy realizovaných cvičení z oblasti psychomotoriky

   Ø      ukázal správne základné polohy tela a primerane svojim schopnostiam vykonával psychomotorické  cvičenia v rôznych obmenách

   Ø      uplatnil prvky psychomotoriky a psychomotorických hier a prežíval pocity radosti z pohybu a hry

   Ø      poznal jednoduché testy na posudzovanie svojej flexibility, držania tela, dýchania

    

    

    TC: Aktivity v prírode a  sezónne pohybové činnosti

    

   Žiak :

    

   Ø      správne pomenoval základné pohybové činnosti vo výučbe realizovaných druhov sezónnych pohybových aktivít

   Ø      ukázal správne technické predvedenie elementárnych pohybových zručností vo výučbe realizovaných sezónnych pohybových činností v rôznych obmenách

   Ø      uplatnil prvky sezónnych pohybových činností v hrách, súťažiach ap. v škole i vo voľnom čase.

    

    

   5. Stratégie vyučovania

    

   V jednotlivých tematických celkoch učebných osnov, bude vyučujúci dosahovať stanovené ciele podľa druhu učiva kombináciou a logickým usporiadaním metód, zásad a foriem práce, ktoré budú prispôsobené momentálnym podmienkam vyučovania, počtu žiakov v skupine, úrovni  pohybových  zručností a  schopnosti  a  v neposlednom  rade  na  základe záujmu a spolupráce žiakov.

    

    

   6.  Učebné zdroje

    

   Zdrojom informácií pre žiakov budú nástenky, výkonnostné listy žiakov, ktoré budú motivo-vať žiakov a umožnia kontrolu, hodnotenie a porovnávanie dosiahnutých výsledkov v jednotlivých testovacích batériách. Zdrojom informácií a nových poznatkov bude odborná literatúra, pravidelne odoberané odborné časopisy a informácie z internetových stránok, zameraných na jednotlivé druhy športov.

    

    

   7. Obsah vzdelávania

   Prehľad tematických celkov (TC)

    

   1. Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti
   2. Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry
   3. Kreatívne a estetické pohybové činnosti
   4. Psychomotorické cvičenia a hry
   5. Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti

    

   Časová dotácia

    

   Tematický celok (TC)

   1.ročník

   2.ročník

   3.ročník

   4.ročník

   Základné lokomócie a nelokomočné pohyb.zručnosti

   30%

   30%

   30%

   30%

   Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry

   30%

   30%

   30%

   30%

   Kreatívne a estetické pohybové činnosti

   15%

   15%

   15%

   15%

   Psychomotorické cvičenia a hry

   15%

   15%

   15%

   15%

   Aktivity v prírode a  sezónne pohybové činnosti

   10%

   10%

   10%

   10%

    

    

    

   Tematické celky (obsah formulovaný v celku pre celý stupeň vzdelávania)

   :

    

   I. TC:  Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti

    

   Kompetencia:

   Mať primerane veku a svojim schopnostiam osvojené základné lokomócie (ako elementárne predpoklady pre zvládnutie základných atletických disciplín), poradové cvičenia (ako predpoklady účelnej organizácie pohybových činností v priestore) a elementárne zručnosti z akrobacie (ako predpoklady pre zvládnutie základných gymnastických zručností), poznať ich možnosti aplikácie a vnímať ich význam pre život a šport.

    

   Vedomosti:

   -          základné lokomócie – poznať, vedieť pomenovať,

   -          poradové cvičenia – poznať základné a vedieť ich pomenovať,

   -          elementárna terminológia (názvoslovie) gymnastických polôh, pohybov a cvičení,

   -          význam základných lokomócií, poradových a gymnastických cvičení,

   -          základné pravidlá atletických a gymnastických súťaží,

   -          zásady bezpečnosti a hygieny pri  týchto cvičeniach.

    

   Schopnosti a zručnosti:

   -          proporcionálny rozvoj pohybových schopností prostredníctvom základných lokomócií a nelokomočných zručností (s akcentom na senzitívne obdobia),

   -          osvojovanie si základných lokomócií v rôznych obmenách, v rôznom priestore,

   -          osvojenie si základov techniky behov, skokov, hodu,

   -          na podnet vykonávať základné polohy a pohyby tela a jeho častí,

   -          vykonávať pohyby okolo rôznych osí tela (obraty, prevaly, kotúle ap.),

   -          osvojenie si základov techniky kotúľov, stojok, skokov.

    

   Postoje :

   -          pozitívne vnímať základné lokomócie a nelokomočné zručnosti ako potrebnú a nevyhnutnú súčasť pohybového prejavu človeka a prostriedku na upevňovanie si zdravia,

   -          správne vnímať význam poradových cvičení pre účelnú organizáciu, bezpečnosť, efektívnejšiu komunikáciu  využitie času na cvičenie a športovanie,

   -          prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie v týchto aktivitách.

    

    

    

   II. TC: Manipulačné (MH), pohybové (PH) a prípravné športové hry (PŠH)

   (Tradičné aj netradičné hry)

    

   Kompetencia:

               Byť aktívny pri úlohách vyplývajúcich z pravidiel hry, prejavovať schopnosť spolupracovať, dodržiavať dohodnuté pravidlá, technicky správne manipulovať s náčiním a pohybovať sa s ním, odhadovať pohyb náčinia a prispôsobiť mu vlastný pohyb v rôznych situáciách a obmenách, prejavovať pozitívny postoj k herným činnostiam, uplatňovať zásady kultúrneho správania sa na športových podujatiach.

    

   Vedomosti:

   -          základné herné činnosti jednotlivca v MH, PH, PŠH- poznať a vedieť pomenovať,

   -          základné informácie o hrách a súťažiach, význame súťaživosti v športe,

   -          správna technika základných herných činností jednotlivca,

   -          poznatky o správnej manipulácii s herným náčiním,

   -          poznatky o základných pravidlách realizovaných hier,

   -          poznatky o zásadách kultúrneho správania sa na športových podujatiach,

   -          zásady bezpečnosti a hygieny pri hrách.

    

   Schopnosti a zručnosti:

   -          proporcionálny rozvoj všetkých pohybových schopností prostredníctvom hier,

   -          osvojovanie si základných herných činností jednotlivca v rôznych obmenách,

   -          osvojovanie si rôznych spôsobov manipulácie s náčiním,

   -          realizácia hier v rôznom prostredí, v rôznych obmenách a situáciách,

   -          osvojovanie si pravidiel vybraných hier a schopnosť podľa nich konať a rozhodovať.

   Postoje:

   -          pozitívne vnímať  rôzne  hry ako významnú  súčasť pohybových aktivít človeka,

   -          dodržiavať zásady fair – play pri realizovaných hrách,

   -          adekvátne povzbudzovať pri hrách ako ich aktér i ako divák,

   -          adekvátne reagovať pri víťazstve i prijať prehru s uznaním kvalít súpera.

    

   III. TC: Kreatívne a estetické pohybové činnosti

   (Pohybové prvky z tvorivej dramatiky, pohybové aktivity s hudbou, rytmika, tanec)

    

   Kompetencia:

   Mať primerane veku rozvinuté základné senzorické, motorické (pohybové), intelektuálne, kultúrno – umelecké a tvorivé schopnosti, vedieť ich primerane aplikovať v živote i športe prostredníctvom kultivovaného prirodzeného pohybu.

    

   Vedomosti:

   -          poznať a vedieť pomenovať jednotlivé druhy cvičení a hier, pohybových výrazových prostriedkov tvorivej dramatiky, rytmiky, tanca,

   -          poznať správnu techniku jednoduchých cvičení, pohybov i nadväzovaných pohybových motívov tanca, rytmiky a tvorivej dramatiky,

   -          poznať správne držanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela a jeho častí v kontexte so slovným alebo hudobným podnetom.

    

   Schopnosti a zručnosti:

   -          proporcionálny a veku primeraný rozvoj koordinačných pohybových schopností s akcentom na priestorovo – orientačné a rytmické schopnosti,

   -          veku primeraný rozvoj  dramatických schopností a zručností,

   -          osvojovanie si základných rytmických a tanečných cvičení v rôznych obmenách,

   -          osvojovanie si základných rytmických a tanečných cvičení v rôznom prostredí, v rôznych obmenách

   -          rozvoj tvorivej improvizácie, kreativity, imaginácie, vizualizácie.

    

   Postoje:

   -          pozitívne vnímať spojenie slova, hudby a pohybu ako potrebnú súčasť pohybových činností človeka,

   -          pozitívne reagovať na partnerov v tanci i hre a upevňovať sociálne vzťahy v skupine,

   -          prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie a dokázať vnímať a precítiť pohyb.

    

    

   IV. TC: Psychomotorické cvičenia a hry

   (Joga, relaxačné, dýchacie, strečingové cvičenia)

    

   Kompetencia:

   Mať primerane veku osvojené správne držanie a vnímanie svojho tela pri pohybových činnostiach, vedieť aplikovať širokú škálu cvičení zameraných na vnímanie vzájomného pôsobenia psychiky a pohybu, relaxáciu, dýchanie, flexibilitu  ako základ sebapoznania, sebaakceptácie, dôvery vo vlastné sily.

    

   Vedomosti:

   -          elementárne poznatky o ľudskom tele (časti tela, vnútorné orgány) pri pohybovej činnosti,

   -          správne držanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela a jeho častí - poznať a vedieť pomenovať,

   -          zásady bezpečnosti, hygieny  a psychohygieny pre zdravie.

    

   Schopnosti a zručnosti:

   -          osvojovanie si základných psychomotorických cvičení v rôznych obmenách (spojenie zmyslového vnímania s kinestetickým v časovo – priestorových vzťahoch),

   -          proporcionálny rozvoj koordinačných pohybových schopností a flexibility,

   -          vytváranie návyku správneho držania tela v rôznych polohách,

   -          vytváranie návyku vedomého parciálneho dýchania, fyziologicky správneho dýchania,

   -          osvojovanie si pohybových  cvičení so zameraním na koncentráciu a pozornosť,

   -          osvojovanie si pohybových aktivít zameraných na čiastočnú i celkovú relaxáciu.

    

   Postoje:

   -          pozitívne vnímať prejavy svojho tela pri pohybe, ako potrebnú súčasť pohybu človeka,

   -          formovať pozitívne vzťahy v skupinách, empatiu.

    

    

   V.     TC: Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti

   (Plávanie, turistika, korčuľovanie, lyžovanie a i.)

    

   Kompetencia:

   Mať primerane veku osvojené základné zručnosti z plávania, turistiky, korčuľovania, lyžovania, bicyklovania a i., vedieť ich primerane aplikovať v živote i športe.

    

   Vedomosti:

   -          plávanie – elementárne poznatky o význame plávania, technike základných plaveckých zručností a možnostiach aplikácie plávania vo voľnom čase,

   -          turistika  a pohyb v letnej prírode – elementárne poznatky o význame turistiky, jej druhoch a spôsoboch, pešia turistika a pobyt v prírode – základné zručnosti, cykloturistika a p., informácie o možnostiach aplikácie turistiky vo voľnom čase,

   -          lyžovanie a pohyb v zimnej prírode – aktivity a hry so sánkami, klzákmi, hry so snehom a na snehu, elementárne poznatky o význame lyžovania, základné pohybové zručnosti z lyžovania, informácie o možnostiach aplikácie lyžovania vo voľnom čase,

   -          korčuľovanie a pohyb na ľade – kĺzanie a hry na ľade, elementárne poznatky o význame korčuľovania, základné pohybové zručnosti z korčuľovania, informácie o možnostiach aplikácie korčuľovania vo voľnom čase,

   -          bicyklovanie – elementárne poznatky o význame bicyklovania, základné pohybové zručnosti z bicyklovania, informácie o možnostiach  bicyklovania vo voľnom čase.

    

   Schopnosti a zručnosti:

   -          osvojovanie si základných zručností z plávania, turistiky, korčuľovania, lyžovania v rôznych obmenách

   -          proporcionálny rozvoj všetkých pohybových schopností prostredníctvom sezónnych pohybových aktivít

   -          rozvoj senzorických schopností – pociťovanie, vnímanie, odhad času, priestoru

   -          rozvoj  kultúrno – umeleckých schopností – kultúra pohybového prejavu, precítenie pohybu, interpretácia, kreativita

   -          rozvoj intelektových schopností – všeobecná inteligencia v kontexte s poznávacími aktivitami

   -          realizácia sezónnych pohybových aktivít v rôznom prostredí, v rôznych obmenách

   Postoje:

   -          pozitívne vnímať pohybové aktivity v prírode ako potrebnú súčasť pohybu človeka,

   -          pozitívny vzťah k prírode, pohybovým aktivitám v rôznom prírodnom prostredí, ochrana prírody.

    

    

    

    

    

    

   Obsahový štandard  (kľúčové pojmy, minimálny obsah)

    

    

   TC: Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti

    

   Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky vykonávať základné lokomócie (ako elementárne predpoklady pre zvládnutie základných atletických disciplín), poradové cvičenia (ako predpoklady účelnej organizácie) a elementárne zručnosti z akrobacie (ako predpoklady pre zvládnutie základných gymnastických zručností), poznať ich možnosti aplikácie a vníma ich význam v živote i športe.

    

               Základné pojmy:  chôdza, beh, hod, skok, lezenie, plazenie, šplhanie, rad, zástup, družstvo, skupina, čiara, priestor, základné povely poradovej prípravy, štart, cieľ, súťaž, gymnastické náradie (žinenka, mostík, trampolínka, lavička, rebriny ap. – čo sa v objekte školy nachádza).

    

               Základné poznatky:

   -          zásady bezpečného a účelného pohybu v telovýchovných objektoch,

   -          základy správnej techniky behov, skokov,  hodu loptičkou,

   -          základy správnej techniky gymnastických cvičení,

   -          o význame základných  lokomočných a nelokomočných pohybov.

    

               Základné pohybové aktivity:

   -          bežecká abeceda, beh – rýchly, vytrvalostný, skok do diaľky, hod loptičkou,

   -          kotúle – vpred, vzad, stojka na lopatkách, rovnovážne výdrže, obraty, poskoky, skoky na pružnom mostíku a trampolínke, výskoky a zoskoky z gymnastického náradia.

    

    

   TC: Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry

    

   Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky manipulovať s herným náčiním, poznať a aplikovať v hre dohodnuté pravidlá, byť v hre aktívny a prejavovať k nej pozitívny postoj.

   Základné pojmy:  pohybová hra, hráč, spoluhráč, súper (protihráč), kapitán, rozhodca, pravidlá hry, ihrisko (hrací priestor, hracia plocha), bránka, kôš, hracie náčinie (lopta, pálka, hokejka ap.), gól, bod, prihrávka, streľba, vedenie lopty, držanie lopty, útok – útočník, útočná činnosť, obrana – obranca, obranná činnosť.

    

   Základné poznatky:

    

   -          o pravidlách realizovaných hier,

   -          o správnej technike základných herných činností jednotlivca realizovaných hier,

   -          o význame jednotlivých hier na rozvoj určitých pohybových schopností alebo        osvojovaných pohybových zručností,

   -          o význame hier pre zábavu i zdravie.

    

   Základné pohybové aktivity: 

   -          hry so zameraním na manipuláciu s rôznym tradičným, ale aj netradičným náčiním,

   -          pohybové hry zamerané na rozvoj pohybových schopností (kondičných, koordinačných),

   -           pohybové hry zamerané na precvičovanie osvojovaných si elementárnych pohybových zručností rôzneho charakteru (gymnastických, atletických, plaveckých ap

   -          Prípravné športové hry – zamerané na futbal, basketbal, hádzanú, volejbal, tenis.

    

   TC: Kreatívne a estetické pohybové činnosti

    

   Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky vykonávať cvičenia s dôrazom na presnú lokalizáciu pohybov v čase a priestore, poznať ich možnosti aplikácie, dokázať vyjadriť pohybom slovný, názorný i hudobný motív a vnímať ich, poznať  význam kultivovaného a estetického prejavu v živote i športe.

    

   Základné pojmy: rytmika, tanec – jeho druhy, tanečný krok, tanečný motív, pohybová tvorivosť, fantázia pri pohybovej činnosti, tanečná improvizácia.

    

   Základné poznatky:

   - o význame pohybovej kultúry (správneho pohybového prejavu) pri realizácii pohybových činností – akcent na správne a estetické držanie tela, kultúrnosť (kultivovaný pohybový prejav).

    

   Základné pohybové aktivity: 

   -          tanečná a štylizovaná chôdza, beh, skoky, poskoky, so zameraním na správne a estetické držanie tela ako celku i jeho častí v rôznych polohách,

   -          rytmizované pohyby s využitím hudby alebo rôznych jednoduchých hudobných nástrojov,

   -          pohyby so slovným navádzaním, napodobňovacie pohyby (napr. zvierat, športovcov, činností človeka),

   -          pohybová improvizácia na hudobné motívy, alebo zadané témy,

   -          tanečná improvizácia na základne naučených tanečných krokov, motívov, väzieb.

   -           

    

   TC: Psychomotorické cvičenia a hry

    

   Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam vykonávať základné  psychomotorické cvičenia poznať ich význam, možnosti aplikácie, dokázať vyjadriť pohybom navodený motív, vnímať význam cieleného pohybu pre zdravie (antistresové cvičenia).

   Základné pojmy:  názvy častí tela,  polôh tela i jeho častí, správne držanie tela

    

   Základné poznatky:

   -          o význame pohybu i jednotlivých druhoch cvičení pre zdravý vývin,

   -          o prejavoch a reakciách organizmu na pohybovú aktivitu,

   -          o správnom dýchaní pri cvičení i každodenných aktivitách.

    

   Základné pohybové aktivity: 

   -          koordinačné cvičenia a hry,

   -          relaxačné (uvoľňovacie) cvičenia a hry,

   -          aktivity zamerané na rozvoj dýchania,

   -          naťahovacie (strečingové) cvičenia,

   -          cvičenia na rozvoj flexibility.

    

               TC: Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti

    

   Vedieť základy elementárnych pohybových zručností  súvisiace s realizovanými sezónnymi pohybovými činnosťami (plávaním, turistikou, korčuľovaním, lyžovaním, bicyklovaním a i.), poznať ich možnosti aplikácie a vnímať ich význam v živote i športe

    

   Základné pojmy: plavecký spôsob (kraul, znak, prsia), splývanie, štartový skok, obrátka, turistika – jej druhy a formy,  turistický výstroj, turistický chodník, turistická značka, korčuľovanie – kolieskové korčule, korčule, sánkovanie, lyžovanie, lyže – zjazdové, bežecké, skokanské,  zjazd, slalom, beh na lyžiach.

    

   Základné poznatky:

   -          o význame otužovania sa, plávania, pobytu a pohybu v prírode v každom ročnom období pre zdravie s akcentom na špecifiká jednotlivých období,

   -          o hygiene, pravidlách pohybu a bezpečnosti pri realizácii plávania a aktivít v prírode,

   -          o technike základných pohybových zručností realizovaných aktivít v prírode.

    

   Základné pohybové aktivity:

   -          cvičenia a hry zamerané na oboznámenie sa s vodným prostredím, splývanie, dýchanie a orientáciu vo vode,

   -          skoky do vody z rôznych polôh,

   -          nácvik techniky jedného plaveckého spôsobu,

   -          chôdza a jej rôzne druhy a spôsoby vzhľadom k povrchu a terénu,

   -          jazda, hry a súťaže na kolobežke, bicykli,

   -          korčuľovanie – jazda vpred, vzad, zastavenie, obrat, hry a súťaže na korčuliach

   -          lyžovanie – základná manipulácia s lyžami a palicami, chôdza, obraty, výstupy, zjazdy, brzdenie jazdy, oblúky.

    

   Výkonový štandard (požiadavky na spôsobilosti – vychádzajú z kompetencií)

    

   TC: Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti

    

   Správne pomenovať základné lokomócie, základné nelokomočné pohyby, základné atletické disciplíny, základné cvičenia z akrobacie a poradové cvičenia  realizované vo výučbe.

   Ukázať správne technické predvedenie základných lokomócií i základných akrobatických cvičení v rôznych obmenách.

   Uplatniť základné lokomócie, poradové cvičenia i gymnastické zručnosti v hrách, súťažiach a iných pohybových činnostiach.

    

   TC: Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry

    

   • Pomenovať a poznať základné herné činnosti jednotlivca, poznať názvy hier realizovaných vo výučbe.

   • Aplikovať v hre dohodnuté pravidlá a rešpektovať ich.

   • Ukázať a uplatniť správnu techniku manipulácie s náčiním.

   • Ukázať a uplatniť správnu techniku herných činností jednotlivca v hrách realizovaných vo výučbe.

   • Využiť naučené zručnosti z hier v rôznom prostredí (telocvičňa, príroda, voda) a aplikovať ich aj v bežnom živote (vo voľnom čase).

   TC: Kreatívne a estetické pohybové činnost

   Správne pomenovať základné gymnastické cvičenia, tanečné kroky a činnosti realizované vo výučbe.

   Ukázať správne technické predvedenie rytmických cvičení, tanečných krokov, motívov v rôznych obmenách realizovaných vo výučbe.

   Zladiť pohyby, chôdzu, skoky a beh s rytmom navodeným potleskom, zvukovým signálom, hudbou.

   Uplatniť prvky rytmiky a tanca v hudobno – pohybových,  tanečných a dramatických  hrách, no i pri  iných pohybových činnostiach.

    

   TC: Psychomotorické cvičenia a hry

   Správne pomenovať základné polohy tela, druhy realizovaných cvičení z oblasti psychomotoriky.

   Ukázať správne základné polohy tela a primerane svojim schopnostiam vykonávať psychomotorické  cvičenia v rôznych obmenách.

   Uplatniť prvky psychomotoriky a psychomotorických hier a prežívať pocity radosti z pohybu a hry.

   Poznať jednoduché testy na posudzovanie svojej flexibility, držania tela, dýchania.

    

    TC: Aktivity v prírode a  sezónne pohybové činnosti

   Správne pomenovať základné pohybové činnosti vo výučbe realizovaných druhov sezónnych pohybových aktivít.

   Ukázať správne technické predvedenie elementárnych pohybových zručností vo výučbe realizovaných sezónnych pohybových činností v rôznych obmenách.

   Uplatniť prvky sezónnych pohybových činností v hrách, súťažiach ap. v škole i vo voľnom čase.

    

    

   K organizačným  formám:

    

   V primárnej edukácii je úlohou školy zabezpečiť komplexný pohybový režim žiakov danej školy. Pre splnenie všetkých cieľov telesnej výchovy je potrebné realizovať tieto organizačné formy:

   -          ranné cvičenia (denne na začiatku 1. vyučovacej hodiny),

   -          telovýchovné chvíľky počas vyučovacích hodín (denne niekoľkokrát na všetkých predmetoch, keď učiteľ pozoruje u žiakov únavu resp. nekoncentrovanosť),

   -          rekreačné využívanie prestávok (denne predovšetkým cez veľkú prestávku využívať možnosti školského dvora, telocviční, voľných priestorov ap.). V prípade nepriaznivého počasia (nedá sa ísť von, v triedach a na chodbách je vydýchaný vzduch) zabezpečiť potrebu okysličovania organizmu 2 – 3 minútovými aktivizačnými cvičeniami na začiatku vyučovacích hodín,

   -          vyučovacia hodina telesnej výchovy  (hlavná organizačná forma),

   -          vyučovacia hodina integrovanej telesnej výchovy  (so spoluúčasťou žiakov zdravých a zdravotne oslabených v tom istom rozsahu ako riadna telesná výchova),

   -          pohybové aktivity v školskom klube (ako dôležitá súčasť popoludňajšie činnosti),

   -          záujmové krúžky na škole s pohybovým zameraním (výberová forma aktivít),

   -          školské športové súťaže – pravidelné i jednorazové,

   -          kurz základného plávania,

   -          škola v prírode (v rôznom ročnom období s aktívnym využitím sezónnych športových aktivít v prírode),

   -          cvičenia v prírode  (2 x ročne v rozsahu po 4 hodiny v každom ročníku).

    

   Na školách, ktoré majú vyhovujúce podmienky pre vytváranie špecializovaných oddelení pre žiakov zdravotne oslabených  sa odporúča realizovať samostatné povinné hodiny zdravotnej telesnej výchovy. Obsah vyučovania sa realizuje podľa samostatných učebných osnov. Ak sa samostatné oddelenia nevytvárajú, žiak navštevuje vyučovanie telesnej výchovy spolu s intaktnými žiakmi a realizuje sa integrované vyučovanie. Zásady integrácie na hodinách telesnej výchovy sú uvedené v učebných osnovách zdravotnej telesnej výchovy (UO pre ZTV I. a II. stupeň základnej školy – schválené 9.5.2003, č.526/2003, platné od 1.9.2003).

    

   K projektovaniu učiva:

    

   Učivo jednotlivých tematických celkov je široko koncipované preto, aby si učiteľ vzhľadom k reálnym podmienkam školy a špecifikám svojej triedy mohol vybrať adekvátne pohybové prostriedky, ktorými môže splniť projektované ciele a prispieť k rozvoju kompetencií žiakov.

               Učivo je koncentrované do 5  tematických celkov. Realizácia obsahu týchto celkov by mala byť proporcionálne rozčlenená do všetkých ročníkov. V prvom ročníku sa začína najjednoduchšími pohybovými činnosťami každého celku. Podľa úrovne zvládnutia realizovaných činností postupuje učiteľ vo výbere ďalších zručností. Pri projektovaní učiva treba zabezpečiť predovšetkým proporcionálny rozvoj pohybových schopností.

         V jednotlivých tematických celkoch je poskytnutý dostatočný priestor na tvorivú aplikáciu obsahu učiva učiteľom vzhľadom k možnostiam školy i konkrétnych žiakov. Očakáva sa citlivý prístup učiteľa pri výbere takých cvičení a hier, ktorými bude možné u každého žiaka  dosiahnuť postupný rozvoj kompetencií.

         Program nevyčleňuje zvlášť tematický celok zameraný na poznatky o športe a zdraví, olympizme  (olympijská výchova). Očakáva sa, že učiteľ bude sprostredkovávať poznatky priebežne počas výučby a v kontexte s danou pohybovou činnosťou. Tým sa predpokladá vytvorenie ucelenej predstavy o vedomostiach a zručnostiach danej aktivity a ďalších poznatkoch s ňou súvisiacich.

          

    

   K procesu výučby:

    

   V každom tematickom celku treba vytvoriť priestor pre sebapoznávanie žiakov prostredníctvom pohybu, rozvoj tvorivosti žiakov a pohybovú improvizáciu. Vytvárať úlohy divergentného typu, aby aj žiaci objavovali a hľadali možné riešenia v pohybových úlohách.

    Vytvárať tiež priestor na samostatné oboznamovanie sa žiakov s novým náčiním, novými pohybovými činnosťami ap. Realizovať systematicky komunikáciu s jednotlivcom, skupinou i triedou o realizovaných činnostiach, splnených resp., nesplnených úlohách, pocitoch a náladách pri cvičení, hre a súťažení.

    

         Tematický celok „Základné lokomočné a nelokomočné pohybové zručnosti“ poskytuje veľký priestor na aplikáciu širokej škály pohybových činností. Zaraďujú sa do neho prvky poradovej prípravy, ktorá má byť funkčná z  hľadiska účelnej organizácie činností v priestore, z hľadiska bezpečného pohybu v priestore i z hľadiska efektívneho využívania času na pohybové aktivity. Odporúčame vyhýbať sa drilovému nácviku jednotlivých prvkov prípravy. Za vhodné sa považujú predovšetkým hry, v ktorých si nenásilným a veku primeraným spôsobom dané aktivity žiaci osvoja.

   Podstatnú časť tematického celku tvorí rozvoj základných lokomócií. Túto časť pohybového vzdelávania treba vnímať ako prípravu pre základné atletické disciplíny – beh, skok, hod. Žiaci si postupne osvojujú elementárne základy techniky týchto činností a postupne ich vzájomné kombinácie napr. chôdza a skok, beh a skok.

   Treťou časťou tematického celku sú elementárne zručnosti z akrobacie, ktoré sa vnímajú ako predpoklady pre zvládnutie základných gymnastických zručností. Akcentujú sa predovšetkým zmeny polôh, obraty, prevraty, polohy strmhlav a tiež pohyb po zúžených a zvýšených plochách opory. Samozrejme sa tieto činnosti kombinujú so základnými lokomóciami.

   Odporúča sa pri projektovaní učiva využívať aj náčinie a náradie, ktoré má škola k dispozícii. Nenásilným a veku primeraným spôsobom sa s ním žiaci postupne oboznamujú a realizujú jednoduché cvičenia. Odporúča sa využívať predovšetkým pružný mostík, trampolíny, fit – lopty a balansovadlá.

    

   V tematickom celku „Hry“ sa začína manipulačnými hrami, ktoré nadväzujú na hry charakteristické pre predškolskú telesnú výchovu. Žiaci sa oboznamujú s rôznym športovým ale i netradičným náčiním a spôsobmi manipulácie s ním. Tu sa vytvára veľký priestor na samostatné objavovanie rôznych možností manipulácie s náčiním žiakmi. Na základe toho učiteľ môže zdokonaľovať jednotlivé činnosti a aplikovať ich v nenáročných manipulačných hrách.

   Pohybové hry nadväzujú na manipulačné a tvoria významnú časť výučby telesnej výchovy v primárnej edukácii. Mali by byť realizované počas všetkých štyroch ročníkov. Odporúča sa proporcionálne zaraďovanie všetkých druhov pohybových hier (skákačky, naháňačky, triafačky ap.) a tiež hier zameraných na rozvoj všetkých pohybových schopností.

         Paralelne s nimi sa v treťom a štvrtom ročníku zaraďujú prípravné športové hry. Učiteľ si môže podľa podmienok a tradícií školy vyberať z rôznych športových hier. K základným hrám, ktorých elementárne základy herných činností jednotlivca by mali žiaci zvládnuť patrí futbal, basketbal, hádzanú, volejbal a tenis. Odporúčame však realizovať aj základy hier, ktoré sa stávajú na školách obľúbenými – frisbee, florbal, korfbal ap.

    

         V tematickom celku „Kreatívne a estetické pohybové činnosti“ sa vytvára priestor pre kreatívneho učiteľa. Rôznymi pohybovými prostriedkami môže dosiahnuť rozvoj požadovaných kompetencií. Široká škála výrazových prostriedkov rytmiky, tanca, tvorivej dramatiky i gymnastiky vytvára podmienky aj pre rozvoj tvorivosti žiakov. Akcentujeme dôraz na utváranie a upevňovanie návyku správneho držania tela a estetického a kultivovaného pohybového prejavu.

         V prvom ročníku odporúčame začínať jednoduchými rytmickými cvičeniami kde sa pohyb spája so slovom, s vytlieskavaním, vydupávaním. Vhodná je celá škála riekaniek a motivovaných pohybov. Postupne možno pridávať dramatizáciu. Príbehy zo života zvierat, rozprávkových bytostí či fantazijného sveta sú výborným námetom na pohybové stvárnenie a tvorivú improvizáciu.

         V druhom ročníku sa odporúča vo väčšej miere využívať hudbu. Možno používať jednoduché hudobné nástroje (tamburína, ozvučené paličky alebo vyrobené nástroje žiakmi) a rytmizovať pohyb. Základné tanečné kroky a malé tanečné väzby sú základom pre osvojovanie si niektorých regionálnych ľudových tancov, alebo aj tancov moderných. Výber sa ponecháva na učiteľa a jeho možnosti.

         V poslednom ročníku sa odporúča klásť dôraz na schopnosť tvoriť vlastné zostavy či malé väzby resp., dokázať improvizovať na hudobný motív ap.

    

         Tematický celok „Psychomotorické cvičenia a hry“  je vnímaný ako významná súčasť prípravy žiaka na zvládnutie náročných úloh v škole i živote. Akcentuje sa význam týchto pohybových aktivít pre zdravie žiaka. Poznávaním vlastného tela, jeho možností a limitov sa žiak postupne učí vnímať telo ako celok. Správne držanie tela pri rôznych polohách, správne dýchanie a schopnosť relaxácie sú základnými úlohami, ktoré vedú k získaniu potrebných kompetencií.

         Učiteľ podobne ako pri predchádzajúcom tematickom celku môže využívať rôzne pohybové prostriedky, ktorými žiakom sprostredkuje potrebné informácie a základné zručnosti. Ak má učiteľ teoretickú i praktickú prípravu z jogy, môže aplikovať relaxačné a dychové cvičenia z tohto systému.

         K aplikácii základných psychomotorických cvičení a hier však nie je treba žiadny špeciálny výcvik. Psychomotorika je zameraná na prežívanie pohybu, radosti z pohybu. Psychomotorika patrí k faktorom podporujúcim zdravie. Žiak sa učí vnímať svoje telo, jeho časti. Významnou úlohou je aj naučiť žiaka vnímať svalové napätie a uvoľnenie a jeho spojenie s duševným napätím, ale i celkové pocity svojho tela pri cvičení. Cieľom snaženia učiteľa by malo byť, aby žiaci prostredníctvom pohybu získavali čo najviac skúseností a poznatkov o sebe z hľadiska fyziologického, kognitívneho i emocionálneho. Tieto poznatky sa potom stávajú základom pre sebapoznanie, sebazdokonaľovanie a konanie.

         Významným prvkom sú psychomotorické hry. Umožňujú prejavovať individualitu osobnosti a súčasne zapájajú žiaka do kolektívu. Sú typické tiež tým, že využívajú netradičné pomôcky a nie sú v nich víťazi a ani porazení. Môžu byť zamerané na rozvoj hmatového, optického či akustického vnímania, alebo na rozvoj rovnováhy či priestorovej orientácie.

         Široko koncipovaným je aj tematický celok „Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti“. Vzhľadom k rôznorodým podmienkam regiónov a škôl sa ponecháva možnosť výberu konkrétnych sezónnych činností na školu. Za dôležité sa však považuje, aby všetky školy zabezpečili primeraný rozsah sezónnych činností počas celého školského roka vo všetkých ročníkoch a tým zabezpečili primerané podmienky na otužovanie sa detí ako významného prvku pri prevencii chorôb a upevňovaní zdravia.

         Aktivity turistického charakteru sú nenáročné a možno ich realizovať počas celého roka. Akcentuje sa predovšetkým chôdza po rôznych povrchoch, terénoch a prekonávanie terénnych prekážok.

         Za nevyhnutnú súčasť sa považuje aj realizácia plávania – základného plaveckého výcviku. Spôsob jeho realizácie sa ponecháva na školu a podmienky, ktoré na tieto aktivity v danej lokalite sú.

         Korčuľovanie, sánkovanie, lyžovanie, bicyklovanie sú aktivity, ktoré možno realizovať v tých školách, kde sú na to vytvorené podmienky. Ďalšou možnosťou je tieto podmienky vytvárať a to realizáciou škôl v prírode napr. v zimnom období s akcentom na zimné športy.

         Korčuľovanie na kolieskových korčuliach parí medzi obľúbené pohybové aktivity. Ak má škola vhodné podmienky, môže ho realizovať. Klasické korčuľovanie na ľade možno zas realizovať na školách, kde klimatické podmienky dovoľujú vytvoriť na ihrisku ľadovú plochu, prípadne ak je možnosť navštevovať umelú ľadovú plochu.

         Lyžovanie je najvyužívanejším zimným športom. Ak má škola na to podmienky (školy v podhorských oblastiach) možno základný výcvik realizovať ako súčasť tohto celku. Výcvik možno realizovať aj počas zimnej školy v prírode.

         Bicyklovanie a jazda na kolobežkách sú významnými voľnočasovými aktivitami žiakov mladšieho školského veku. Ak má škola na tieto pohybové aktivity vyhovujúce podmienky, môže takúto výučbu realizovať.

    

    

   8. Hodnotenie predmetu

    

   Hodnotenie žiakov v 1. ročníku sa uskutočňuje ústnou formou – pochvalou; oceneniami,

   pečiatkami, diplomami.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Časovo – tematický plán z telesnej výchovy

   Ročník :  prvý                       Počet hodín týždenne : 2                       Počet hodín ročne : 66

    

   Mes.

   Týž.

   Obsah

    Požiadavky na vedomosti

            a zručnosti

       Výchovno – vzdelávacie          

                      ciele

                                                                                                             SEPTEMBER

   I.

   Organizačné pokyny

   -  organizácia hodín TV; poučenie o bezpečnosti   

   pri práci na hodinách   TV

    

   -  zisťovanie hmotnosti a výšky žiakov; odkladanie ošatenia

    

   Poznať rozdiel medzi spontánnou  a organizovanou telovýchovnou činnosťou.

    

    

    

    

    

    

   ZV - Požiadavky na hygienu tela a odievania.

   Základné polohy správneho držania tela.

   II.

   Poradové cvičenia

   -  poradové a organizačné cvičenia, pohybové hry, relaxačné cvičenia

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Atletika

   -  chôdza, beh, poskoky, pohybové hry, relaxačné cvičenia

    

   Vytváranie predstáv o základ-ných pojmoch, chápanie významu pojmov.

   Pojmy a predstavy :

   Priestor, telocvičňa, cvik, cviče-nie, rad, dvojrad, prvý, posledný, názvy častí tela, cvičebná značka.

   Povely :

   Rad – nastúpiť!, Dvojrad – nastúpiť!, Pozor!, Pohov !, Rozchod!.

   Poznať základné časti ľudského tela.

    

    

   Upevňovanie známych pojmov, vytváranie predstáv o nových pojmoch, chápanie ich významu.

   Pojmy a predstavy :

   Pomalá chôdza, rýchla chôdza, pomalý beh, rýchly beh poskoky na jednej nohe, znožmé poskoky.

   Povely :

   Pochodom  - chod!, Zastaviť stá!, Vpravo – bok!, Vľavo – bok!

   Poznať dôvod prečo je potrebné pre deti i dospelých cvičiť – športovať.

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia bez náčinia.

   Nástup do radu na značky.

   Zaraďovanie sa do radu podľa určenia poradia.

   Pohybové hry na rozvoj

   rýchlostných schopností.

   Relaxačné cvičenia.

   ZV – Uvedomenie si významu pohybu na čerstvom vzduchu pre zdravie človeka.

    

    

    

    

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia bez náčinia.

   Beh striedaný s chôdzou.

   Chôdza so správnym držaním tela.

   Pohybové hry na rozvoj rýchlos-tných schopností.

   Relaxačné cvičenia.

   ZV – Uvedomenie si nutnosti posilňovania organizmu, význam osobnej hygieny.

   III.

   Atletika

   -  rýchly beh rôznymi spôsobmi z rôznych polôh, pohybové hry, relaxačné cvičenia

    

    

    

    

   Upevňovanie známych pojmov, vytváranie predstáv o nových pojmoch, chápanie ich významu.

   Pojmy a predstavy :

   Čiara, jednotlivec, dvojica, skupina, družstvo, zástup.

   Povely :

   Voľno !, Končiť!, Vľavo -vpravo - zatočiť !

    

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia bez náčinia.

   Nácvik rýchleho behu.

   Rýchly beh striedaný s pomalou chôdzou.

   Pohybové hry s atletickými prvkami.

   Relaxačné cvičenia.

   ZV – Uvedomenie si zmien v prírode v dôsledku ktorých sa menia a j športové činnosti ľudí a aj ich obliekanie.

   Mes.

   Týž.

   Obsah

    Požiadavky na vedomosti

            a zručnosti

       Výchovno – vzdelávacie          

                      ciele

                                                                            SEPTEMBER

    

   Kondičné cvičenia

   - cvičenia s krátkym a dlhým švihadlom, pohybové hry, relaxačné cvičenia

    

   Upevňovanie známych pojmov, vytváranie predstáv o nových pojmoch, chápanie ich významu.

   Pojmy a predstavy :

   Krátke švihadlo, dlhé švihadlo, zástup, dvojstup, hrací priestor, hracia plocha ...

   Povely :

   Zástup nastúpiť!, Čelom vzad!, Poklusom – klus !.

   Vedieť prečo sa telesná výchova vyučuje v škole a jej význam.

   Poznať požiadavky na hygienu pred, počas a po telovýchovnej činnosti.

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia bez náčinia.

   Nácvik rýchleho behu.

   Podliezanie  a preskakovanie cez a popod švihadlo.

   Pohybové hry zamerané na obratnosť.

   Relaxačné cvičenia.

   ZV – Uvedomenie si potreby otužovania v spojení s telovýchovnými činnosťami.

   IV.

   Atletika

   - chôdza, beh, vysoký štart, pohybové hry, relaxačné cvičenia

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Kondičné cvičenia

   - cvičenia s lavičkami na šírku, pohybové hry, relaxačné cvičenia

    

   Upevňovanie známych pojmov, vytváranie predstáv o nových pojmoch, chápanie ich významu.

   Pojmy a predstavy :

   Hrací priestor, druhy hodnotenia – body, zásady ..., súťažiaci, kapitán, rozhodca.

   Povely :

   Cvičte so mnou!, Cvičte samostatne!, Cvičenie začať – teraz!, Docvičiť!

   Vedieť samostatne používať niektoré základné povely.

   Poznávanie názvov jednotlivých druhov cvičení.

    

    

   Upevňovanie známych pojmov, vytváranie predstáv o nových pojmoch, chápanie ich významu.

   Pojmy a predstavy :

   Hrací priestor, súťažiaci, kapitán, rozhodca.

   Povely :

   Cvičte so mnou!, Cvičte samostatne!, Cvičenie začať – teraz!, cvičiť!

    

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia s netradičným náčiním.

   Upevňovanie správnych bežeckých návykov.

   Zábavné súťaže.

   Pohybové hry na rozvoj

   rýchlostných schopností.

   Relaxačné cvičenia.

    

    

    

    

    

    

    

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia s netradičným náčiním.

   Rozvoj lokomočných pohybov.

   Preskakovanie lavičky.

   Pohybové hry na rozvoj obratnosti.

   OKTÓBER

   I.

   Atletika

   - rýchly beh, polovysoký štart, pohybové hry, relaxačné cvičenia

    

   Upevňovanie známych pojmov, vytváranie predstáv o nových pojmoch, chápanie ich významu.

   Pojmy a predstavy :

   Atletická dráha, štart, cieľ, stopky, štartové čísla, vysoký a polovysoký štart, beh.

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia bez náčinia.

   Správne reagovanie na vykonanie vysokého a polovysokého štartu.

   Rýchly beh.

    Pohybové hry na rozvoj rýchlos-tných schopností.

   Mes.

   Týž.

   Obsah

    Požiadavky na vedomosti

            a zručnosti

       Výchovno – vzdelávacie          

                      ciele

   OKTÓBER

    

    

    

    

    

    

    

   Atletika

   - beh, vytrvalostný beh, pohybové hry, relaxačné cvičenia

    

   Poznať techniku behu.

   Poznať základné polohy držania tela v stoji

    

    

    

   Upevňovanie známych pojmov, vytváranie predstáv o nových pojmoch, chápanie ich významu.

   Pojmy a predstavy :

   Vytrvalostný beh, poklus.

   Povely :

   Poklusom – klus !

   Poznávanie pravidiel pohybo-vých hier.

   Vedieť organizovať hru.

    

   Relaxačné cvičenia.

   Uvedomenie si možnosti pôsobenia jednotlivých cvikov na organizmus.

   Dôležitosť správneho držania tela.

    

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia bez náčinia.

   Príprava na vytrvalostný beh, vytrvalostný beh.

   Pohybové hry na rozvoj pohybových schopností.

   Relaxačné činnosti.

   Rozvíjať zmysel pre kolektívnosť a súčinnosť v hre.

   II.

   Atletika

   - beh, štafetový beh, pohybové hry, relaxačné cvičenia

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   - beh, pohybové hry, relaxačné cvičenia

    

    

    

   Upevňovanie známych pojmov, vytváranie predstáv o nových pojmoch, chápanie ich významu.

   Pojmy a predstavy :

   Štafetový beh, štafetový kolík, štart, cieľ.

   Dokázať hodnotiť kvalitu výkonu, postrehnúť technické chyby.

   Poznať techniku cvikov s náčiním.

    

   Poznanie pravidiel pohybovej hry, schopnosť jej samostatnej organizácie.

    

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia  s náčiním.

   Cvičenia s krátkou tyčou.

   Štafetový beh.

   Pohybové hry.

   Relaxačné cvičenia.

   Dokázať niesť prehru ako motiváciu k svojmu zlepšeniu.

    

    

    

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia  bez náčinia.

   Pohybové hry zamerané na rozvoj bežeckých schopností : Na autíčka,

   Preteky družstiev.

   Relaxačné cvičenia.

   Uvedomovanie si svojej výkonnostnej úrovne – možnosti jej zlepšenia.

   III.

   Atletika

   - beh, prekážkový beh, pohybové hry, relaxačné cvičenia

    

    

    

    

    

    

    

   Rytmická gymnastika a tance

   - chôdza, tanečná chôdza, pohybové hry, relaxačné cvičenia

    

    

    

    

   Predstavy a pojmy :

   Prekážkový beh.

   Poznanie pravidiel správania sa na športových podujatiach.

    

    

    

    

    

    

    

    

   Predstavy a pojmy :

   Dynamika, melódia, motív, rytmický a hudobný sprievod,

   tanec, tanečné držanie tela, tanečný krok.

   Získanie poznatkov o technike

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia  bez náčinia.

   Pohybové hry zamerané na rozvoj bežeckých schopností.

   Prekážkový beh.

   Pohybové hry.

   Relaxačné cvičenia.

   Podpora sebadôvery v zdolávaní prekážok.

    

    

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia  bez náčinia.

   Estetické vykonávanie pohybov horných a dolných končatín.

   Pohybové hry.

   Relaxačné cvičenia.

   Mes.

   Týž.

   Obsah

   Požiadavky na vedomosti       

             a zručnosti

   Výchovno – vzdelávacie

                  ciele

                                   OKTÓBER -  NOVEMBER

    

    

   tanec, tanečné držanie tela, tanečný krok.

   Získanie poznatkov o technike vykonávaných cvičení s hudbou.

   Uvedomenie si nutnosti súhry rytmu a pohybu pre estetickosť pohybov.

   IV.

   - chôdza, tanečná chôdza, pohybové hry, relaxačné cvičenia

    

    

    

    

    

    

    

   - chôdza, tanečná chôdza, pohybové hry, relaxačné cvičenia

   Predstavy a pojmy :

   Gymnastika, moderná gymnastika, improvizácia.

    

    

    

    

    

    

    

   Upevnenie  poznatkov o technike vykonávaných cvičení s hudbou.

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia  bez náčinia.

   Rytmicky správne zvládnutie cvičení s hudobným sprievodom.

   Pohybové hry.

   Relaxačné cvičenia.

   Uvedomenie si nutnosti súhry rytmu a pohybu pre estetickosť pohybov.

    

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia  bez náčinia.

   Nácvik jednoduchých tanečných krokov.

   Nácvik jednoduchej tanečnej hry.

   Rozvíjanie pre aktívne vnímanie hudby a jej zložiek.

   I.

   - chôdza, tanečná chôdza, tanečné kroky, pohybové hry, relaxačné cvičenia

    

    

    

    

    

    

    

    

   - jesenné prázdniny

   Upevnenie  poznatkov o technike vykonávaných cvičení s hudbou.

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia  bez náčinia.

   Nácvik jednoduchých tanečných krokov.

   Tanečné hry.

   Cvičenie s hudbou.

   Pohybové hry.

   Relaxačné cvičenia.

   Rozvíjanie pre aktívne vnímanie hudby a jej zložiek.

    

   II.

   Základy športovej gymnastiky

   -  prípravné cvičenia, cvičenia na trampolíne, pohybové hry, relaxačné cvičenia                     

    

    

    

    

    

    

    

   - prípravné cvičenia, váľanie bokom,  pohybové hry, relaxačné cvičenia       

    

    

   Predstavy a pojmy :

   Náradie, žinenka,  gymnastický pás, trampolína.

   Poznanie techniky gymnastic-kých cvičení

   Poznanie základných požiada-viek na gymnastické cvičenia

   (  presnosť, fixácia, spevnenie častí i celého tela, rytmus, dynamika ).

    

    

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia  bez náčinia.

   Cvičenia na trampolíne.

   Nácvik odrazu.

   Pohybové hry.

   Relaxačné cvičenia.

   BOZ – Bezpečnosť pri cvičení.

    

    

    

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia  bez náčinia.

   Váľanie na rovine : preval z ľahu vpredu, preval z ľahu vzadu, preval z ľahu na boku.

   Pohybové hry.

   Relaxačné cvičenia.

   BOZ – Bezpečnosť pri cvičení.

    

   Mes.

   Týž.

   Obsah

   Požiadavky na vedomosti       

             a zručnosti

   Výchovno – vzdelávacie

                  ciele

                                                                                                             NOVEMBER - DECEMBER

   III.

   - prípravné cvičenia, cvičenia na zvýšenie svalovej sily pliec, kotúľ vpred, pohybové hry, relaxačné cvičenia

    

    

    

    

   - prípravné cvičenia, cvičenia na brušné svaly, kotúľ vpred, pohybové hry, relaxačné cvičenia

   Predstavy a pojmy :

   Kotúľ vpred.

   Zvládnutie techniky kotúľa vpred.

    

    

    

    

    

   Poznanie zásad poskytovania dopomoci pri gymnastických cvičeniach..

   Precvičiť techniku kotúľa vpred.

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia  bez náčinia.

   Cvičenia na trampolíne.

   Pohybové hry.

   Relaxačné cvičenia.

   BOZ – Zásady bezpečného správania sa počas TV činností v rôznom prostredí.

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia  bez náčinia.

   Cvičenia na žinenke, pri rebrinách.

   Pohybové hry.

   Relaxačné cvičenia.

   Uvedomenie si nedostatkov  v technike cvikov – schopnosť správneho objektívneho hodnotenia.

   IV.

   - prípravné cvičenia, kondičné cvičenia , pohybové hry, relaxačné cvičenia

    

    

    

    

    

    

    

   - prípravné cvičenia, koordinačné cvičenia , pohybové hry, relaxačné cvičenia

    

   Predstavy a pojmy :

   Preskok, poskok.

   Oboznámiť sa s niektorým gymnastickým náradím.

    

    

    

    

    

    

    

   Predstavy a pojmy :

   Zoskok, skok, podskok.

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia  bez náčinia.

   Cvičenia a súťaže s využitím lavičiek : chôdza po lavičke, beh po lavičke, beh – preskok beh ...

   Pohybové hry.

   Relaxačné cvičenia.

   Uvedomenie potreby súdržnosti kolektívu – družstva pre dosiahnutie dobrých športových výsledkov.

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia  bez náčinia.

   Cvičenia a súťaže s využitím trampolíny : skoky na trampolíne, zoskok.

   Pohybové hry.

   Relaxačné cvičenia.

    

   V.

   - prípravné cvičenia, kondičné cvičenia , pohybové hry, relaxačné cvičenia

    

    

    

    

   Pohybové hry

   - prípravné cvičenia, kondičné cvičenia , pohybové hry, relaxačné cvičenia

   Predstavy  a pojmy :

   Gymnastická zostava.

   Zvládnutie krátkej gymnastickej zostavy.

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia  bez náčinia.

   Chôdza, podskok, kotúľ ...

   Pohybové hry.

   Relaxačné cvičenia.

   Uvedomenie si súhry techniky a ladnosti pohybu.

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia  bez náčinia.

   Nácvik pohybových hier : Beh stonožiek, Strážnik.

   Relaxačné cvičenia.

   I.

    

   Kondičné cvičenia

   - prípravné cvičenia, cvičenia v využitím švédskej debny, pohybové hry, relaxačné cvičenia

    

    

    

   Predstavy a pojmy :

   Švédska debna.

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia  bez náčinia.

   Prenášanie, podliezanie švédskej debny.

   Pohybové hry.

   Relaxačné cvičenia.

    

   Mes.

   Týž.

   Obsah

   Požiadavky na vedomosti

              a zručnosti

   Výchovno – vzdelávacie

                  ciele

   DECEMBER - JANUÁR

    

    

   - prípravné cvičenia, hry na rozvoj kondície, pohybové hry, relaxačné cvičenia

    

    

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia  bez náčinia.

   Hra - Človek a jeho zvieratká :

   – človek : hladký beh,

     komár : beh po štyroch,

     žaba : skoky v drepe,

     kačka : chôdza v drepe,

     had : plazenie.

   Relaxačné cvičenia.

   II.

   Koordinačné cvičenia

   - prípravné cvičenia, beh, pohybové hry, relaxačné cvičenia

    

    

    

    

    

   - prípravné cvičenia, cvičenia so švihadlami, pohybové hry, relaxačné cvičenia

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Predstavy a pojmy :

   Výskok, zoskok.

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia  bez náčinia.

   Cvičenia na rozvoj priestorovo – orientačnej schopnosti - Naháňačka dvojíc.

   Pohybové hry.

   Relaxačné cvičenia

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia  bez náčinia.

   Preskok cez švihadlo – preskoky na pravej nohe, preskoky na ľavej nohe, preskoky znožmo.

   Pohybové hry.

   Relaxačné cvičenia

   III.

   Pohybové hry

   - prípravné cvičenia, hry s loptou, relaxačné cvičenia

    

    

    

    

    

    

    

   Základy športových hier

   - prípravné cvičenia , manipulácia s loptou, pohybové hry, relaxačné cvičenia

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Predstavy a pojmy :

   Odrážanie, chytanie.

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia  bez náčinia.

   Lopta podávaná v kruhu, prenášanie lopty k méte.

   Pohybové hry.

   Relaxačné cvičenia

   Uvedomenie si, že s loptou sa dajú vykonávať zaujímavé pohyby.

    

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia  bez náčinia.

   Odrážanie lopty o zem a jej chytanie.

   Kotúľanie lopty k méte.

   Cvičiť presnosť chytania  pri  odrážaní.

   IV.

   - vianočné prázdniny

    

   - vianočné prázdniny

    

    

   I.

   Sezónne činnosti 

   - hry na ľade

    

    

    

    

    

    

    

   Predstava a pojmy : 

   Získanie základných poznatkov o zimných športoch.

    

   Chôdza po ľade.

   Súťaže na kĺzačke.

   BOZ – Dbať na bezpečnosť pri šmýkaní na ľade.

   Rozvoj pohybových zručností.

   Osvojenie si nových pohybových zručností.

    

   Mes.

   Týž.

   Obsah

   Požiadavky na vedomosti

              a zručnosti

   Výchovno – vzdelávacie

                  ciele

   JANUÁR

    

   - hry na snehu

   Predstavy a pojmy :

   Poznať základné rozdiely medzi zimnými športmi.

   Hádzanie snehovými guľami : hod do diaľky, hod na cieľ, guľovačka.

   ZV – Uvedomenie si dôležitosti správneho oblečenia pri zimných športoch.

   II.

   Kondičné cvičenia

   - prípravné cvičenia, cvičenia na rebrinách, pohybové hry, relaxačné cvičenia

    

    

    

   - prípravné cvičenia, cvičenie s plnými loptami, pohybové hry, relaxačné cvičenia

    

    

   Predstavy a pojmy :

   Prekážka, rebriny, výskok.

    

    

    

   Predstavy a pojmy :

   Poznať základné druhy lôpt.

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia  bez náčinia.

   Cvičenia na rebrinách.

   Preskoky jednoduchých prekážok.

   Pohybové hry.

    

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia  bez náčinia.

   Proporcionálny rozvoj pohybových schopností.

   Zdokonaľovať pohybové zručnosti.

   Prenášanie, kotúľanie.

   Pohybové hry.

   Relaxačné cvičenia

   III.

   Pohybové hry

   - prípravné cvičenia, prehadzovaná, relaxačné cvičenia

    

    

    

    

    

    

    

    - prípravné cvičenia, loptové hry, relaxačné cvičenia

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Predstavy a pojmy :

   Postupné zvládnutie techniky práce s loptou.

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia  bez náčinia.

   Hod loptou do diaľky, hod na cieľ.

   Loptové pohybové hry.

   Pohybové hry.

   Relaxačné cvičenia.

   Uvedomenie si dosiahnutých výsledkov a ich vnímanie ako motivačného činiteľa pre dosiahnutie lepších výkonov.

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia.

   Hody s loptou - prihrávky, vedenie lopty.

   Prežívanie radosti z pohybu, podpora  sebadôvery.

   IV.

   Sezónne činnosti 

   - hry na ľade

    

    

    

    

    

    

   - hry na snehu

   Predstava a pojmy : 

   Získanie základných poznatkov o zimných športoch.

    

    

    

    

    

   Predstavy a pojmy :

   Poznať základné rozdiely medzi

    

   Chôdza po ľade.

   Súťaže na kĺzačke.

   BOZ – Dbať na bezpečnosť pri šmýkaní na ľade.

   Rozvoj pohybových zručností.

   Osvojenie si nových pohybových zručností.

    

   Hádzanie snehovými guľami : hod

   Mes.

   Týž.

   Obsah

   Požiadavky na vedomosti

              a zručnosti

   Výchovno – vzdelávacie

                  ciele

   JANUÁR

    

    

   zimnými športmi.

   do diaľky, hod na cieľ, guľovačka.

   ZV – Uvedomenie si dôležitosti správneho oblečenia pri zimných športoch.

   V.

   Základy športovej gymnastiky :

   - prípravné cvičenia pre akrobaciu, sed, kľak, drep, pohybové hry, relaxačné cvičenia

    

    

    

    

   - prípravné cvičenia pre akrobaciu, cvičenie na žinenkách a s lavičkami, pohybové hry, relaxačné cvičenia

    

    

    

   Predstavy a pojmy :

   Akrobacia, sed, ľah, drep.

    

    

    

    

    

    

   Predstavy a pojmy :

   Šikmá plocha, váľanie do svahu.

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia.

   Pomalý sed zo stoja spojného.

   Rýchly sed zo stoja spojného.

   Stoj spojný zo sedu.

   Pohybové hry.

   Relaxačné cvičenia.

   Prežívanie radosti z pohybu, podpora  sebadôvery.

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia.

   Váľanie na šikmej ploche : váľanie zo svahu, pasívne váľanie do svahu.

   Pohybové hry.

   Relaxačné cvičenia.

   Prežívanie radosti z pohybu, podpora  sebadôvery.

   FEBRUÁR

   I.

   Rytmické cvičenia a tanec

   - prípravné cvičenia, cvičenia so švihadlom, pohybové hry, relaxačné cvičenia

    

    

   - prípravné cvičenia, cvičenia so švihadlom, pohybové hry, relaxačné cvičenia

    

    

   Predstavy a pojmy :

   Postupné zvládnutie techniky práce so švihadlom.

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia.

   Zladiť chôdzu a beh s rytmom navodeným potleskom.

    Požiadavky na hygienu počas a po TV činnosti.

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia.

   Zladiť chôdzu a beh so zvukovým signálom a hudbou.

   Uvedomenie si dôležitosti správneho držania tela.

   II.

   - prípravné cvičenia zamerané na rozvoj rytmického cítenia, nácvik krokových variácií

    

    

    

    

   -  prípravné cvičenia zamerané na rozvoj rytmického cítenia, nácvik jednoduchého ľudového tanca

    

   Predstavy a pojmy :

   Poskočný krok, prísunný krok.

   Oboznámenie sa s tanečnými krokmi.

    

    

    

    

   Poznanie ľudového tanca.

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia.

   Schopnosť zladiť pohyb s hudbou.

   Nacvičiť základné tanečné kroky

    ( prísunný,  poskočný ).

   Snažiť sa o estetické prevedenie cvičenia.

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia.

   Nácvik jednoduchého ľudového tanca.

   VlV – Pestovať kladný vzťah k ľudovým tradíciám.

   III.

   - jarné prázdniny

    

   - jarné prázdniny

    

    

    

   Mes.

   Týž.

   Obsah

   Požiadavky na vedomosti

              a zručnosti

   Výchovno – vzdelávacie

                  ciele

    

   IV.

   Pohybové hry

   - prípravné cvičenia, hry zamerané na manipuláciu s loptou, relaxačné cvičenia

    

    

    

    

    

   - prípravné cvičenia, hra zamerané na rozvoj bežeckých schopností, relaxačné cvičenia

   Predstavy a pojmy :

   Postupné zvládnutie techniky práce s loptou.

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia  bez náčinia.

   Hra : Chyť, keď hodím.

   Relaxačné cvičenia.

   Uvedomenie si dosiahnutých výsledkov a ich vnímanie ako motivačného činiteľa pre dosiahnutie lepších výkonov.

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia.

   Hra : Strážnik.

   Prežívanie radosti z pohybu, podpora  sebadôvery.

   MAREC

   I.

   Kondičné cvičenia

   -  prípravné cvičenia, cvičenia na rebrinách, pohybové hry, relaxačné cvičenia

    

   -  prípravné cvičenia, cvičenia s plnými loptami, pohybové hry, relaxačné cvičenia

   Zdokonalenia manipulačných činností s loptou.

    

    

    

    

   Zdokonalenie techniky  práce s loptou.

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia  bez náčinia.

   Rozvoj sily a vytrvalosti.

   Pohybové hry.

   Relaxačné cvičenia.

   Prežívanie radosti z pohybu, podpora  sebadôvery.

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia  bez náčinia.

   Využitie sily a vytrvalosti pri nepredvídaných situáciách.

   II.

   Základy športovej gymnastiky

   -  prípravné cvičenia, cvičenia so švédskymi debnami, pohybové hry, relaxačné cvičenia

    

    

   - prípravné cvičenia,  cvičenie so švihadlami, pohybové hry, relaxačné cvičenia

   Predstavy a pojmy :

   Podliezanie, preliezanie.

   Poskytnúť dopomoc pri základných akrobatických cvičeniach.

    

    

    

   Predstavy  pojmy :

   Rozlíšiť a pomenovať osvojované gymnastické cvičenia.

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia  bez náčinia.

   Nácvik rozkladu a skladania debny, preskoky dielov, slalom.

   Rozvoj obratnosti.

   Pohybové hry.

   Relaxačné cvičenia.

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia  bez náčinia.

   Pokus o krátku zostavu so švihadlom.

   Zdravotný a estetický význam správneho držania tela.

   III.

   -  prípravné cvičenia, cvičenie s lavičkami, pohybové hry, relaxačné cvičenia

    

    

   -  prípravné cvičenia, kotúľ vpred, jednoduchá  zostava

   Predstavy a pojmy :

   Kladina, prechody,  prebehy. 

    

    

    

    

   Poukázať na najpodstatnejšie nedostatky u spolužiakov pri vykonávaní cvičení

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia.

   Súťaživé hry.

   Pohybové hry.

   Relaxačné cvičenia.

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia.

   Pokus o krátku gymnastickú zostavu.

   Improvizácia.

   Správať sa podľa zásad kultúrneho správania sa na športových súťažiach v úlohe diváka.

   Mes.

   Týž.

   Obsah

   Požiadavky na vedomosti

              a zručnosti

   Výchovno – vzdelávacie

                  ciele

    

   IV.

   Sezónne činnosti

   - pohybové aktivity v prírode

    

    

    

    

   - hry v prírode

    

    

   Predstavy a pojmy :

   Chôdza, beh, skoky, hody, preliezanie, lezenie.

    

    

    

    

   Predstavy a pojmy :

   Hry na lúke, hry v lese, hry v parku, hry pri vode.

    

   Hry a súťaže s prvkami chôdze :

     O najlepšieho chodca

     O najlepšiu štafetu

   Súťaživé hry.

   Pohybové hry.

   Relaxačné cvičenia.

    

   Hry zamerané na rozvoj

    rýchlostných schopností.

   Hry zamerané na rozvoj vytrvalostných schopností. Pohybové hry.

   Relaxačné cvičenia.

   Uvedomenie si významu častého pohybu na čerstvom vzduchu.

   APRÍL

   I.

   Základy športových hier

   -  prípravné cvičenia, loptové hry, pohybové hry, relaxačné cvičenia

    

    

   -  prípravné cvičenia, chlapci futbal, dievčatá vybíjaná

   Predstavy a pojmy :

   Organizovať a riadiť pohybovú hru

   Dodržiavať pravidlá osvojených hie.r

    

   Zapojiť sa do hernej činnosti v minifutbale a v malej vybíjanej.

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia.

   Hody s loptou.

   Pohybové hry.

   Relaxačné cvičenia.

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia.

   V praxi uplatňovať zásady korektného súťaženia v rámci fair – play.

   Pohybové hry.

   Relaxačné cvičenia

   Prežívanie radosti z pohybu.

   II.

   Základy atletiky

   -  prípravné cvičenia, nácvik vytrvalostného behu, pohybové hry, relaxačné cvičenia

    

   -  prípravné cvičenia, súvislý vytrvalostný beh v trvaní  6 - 8 minút, relaxačné cvičenia

   Predstavy a pojmy :

   Technicky správne reagovať na štartové povely

   Upevňovanie techniky behu.

    

    

   Súvislý beh individuálnym spôsobom.

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia.

   Rozvoj vytrvalosti.

   Pohybové hry.

   Relaxačné cvičenia

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia.

   Rozvoj vytrvalosti.

   Uplatňovanie vytrvalosti pri dosahovaní cieľov v bežnom živote.

   III.

   -  prípravné cvičenia pre skok do diaľky z miesta, skok do diaľka z miesta, pohybové hry, relaxačné cvičenia

    

    

   -  prípravné hry s atletickými prvkami, pohybové hry, relaxačné cvičenia

   Predstavy a pojmy :

   Odraz, let, doskok.

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia.

   Nácvik  odrazu.

   Poukázať na najpodstatnejšie nedostatky v technike skoku do diaľky z miesta.

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia.

   Pohybové hry na rozvoj

   rýchlostných schopností.

   Pohybové hry.

   Relaxačné cvičenia

   Mes.

   Týž.

   Obsah

   Požiadavky na vedomosti

              a zručnosti

   Výchovno – vzdelávacie

                  ciele

    

   IV.

   -  prípravné cvičenia, preskoky nízkych prekážok, pohybové hry, relaxačné cvičenia

    

    

    

    

   - prípravné cvičenia, preskoky nízkych prekážok, pohybové hry, relaxačné cvičenia

    

   Predstavy a pojmy :

   Zvládnutie techniky skokov na trampolíne, preskokov cez prekážky.

    

    

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia.

   Všestranný rozvoj pohybových schopností

   Pohybové hry.

   Relaxačné cvičenia.

   Cvičenie vôľových vlastností.

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia.

   Utvrdenie získaných pohybových zručností

   Pohybové hry.

   Relaxačné cvičenia

   MÁJ

   I.

   -  prípravné cvičenia, beh na krátku vzdialenosť z vysokého  štartu, pohybové hry, relaxačné cvičenia

    

    

    

    

    

    

   -  prípravné cvičenia, hod kriketovou loptičkou, pohybové hry, relaxačné cvičenia

   Predstavy a pojmy :

   Technicky správne reagovať pohybom na štartové povely.

    

    

    

    

    

    

    

    

   Predstavy a pojmy :

   Poznať niektoré druhy lôpt.

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia.

   Pohybové hry.

   Relaxačné cvičenia.

   Uplatňovať základné zásady bezpečného správania sa počas TV.

   Uvedomenie si dosiahnutých výsledkov a ich vnímanie ako motivačného činiteľa pre dosiahnutie lepších výkonov.

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia.

   Nácvik hodu z miesta.

   Súťaže s loptami.

   Pohybové hry.

   Relaxačné cvičenia.

   Prežívanie radosti z pohybu, podpora  sebadôvery.

   II.

   Atletika

   - prípravné cvičenia, cvičenia zamerané na hádzanie a triafanie, pohybové hry, relaxačné cvičenia

    

    

    

    

    

   - prípravné cvičenia, cvičenia zamerané na skokanské činnosti, pohybové hry, relaxačné

    

   Predstavy a pojmy:

   Hod, cieľ, triafanie.

    

    

    

    

    

    

    

   Predstavy a pojmy :

   Odraz, skok, preskok, let, doskok.

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia.

   Precvičovanie hodu z miesta.

   Súťaže s loptami : Odhoď loptu, Strieľaná do terča.

   Pohybové hry.

   Relaxačné cvičenia.

   Uvedomenie si dosiahnutých výsledkov a ich vnímanie ako motivačného činiteľa pre dosiahnutie lepších výkonov.

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia.

   Súťažné hry : Ostrovy, Skokanské rovinky.

   Mes.

   Týž.

   Obsah

   Požiadavky na vedomosti

              a zručnosti

   Výchovno – vzdelávacie

                  ciele

   MÁJ

    

   cvičenia

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Všestranný rozvoj pohybových schopností

   Pohybové hry.

   Relaxačné cvičenia.

   Cvičenie vôľových vlastností.

   III.

   Pohybové hry

   -  prípravné cvičenia, štafetové hry, pohybové hry, relaxačné cvičenia

    

    

    

    

    

    

   -  prípravné cvičenia, prekonávanie nízkych, prekážok, pohybové hry, relaxačné cvičenia

   Predstavy a pojmy :

   Štafeta, štafetový kolík, méta.

   Osvojenie si dohodnutých pohybov a signálov.

    

    

    

    

   Predstavy a pojmy :

   Prekážka, štart, cieľ.

   Technicky správne prekonávať nízke prekážky.

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia.

   Štafetové súťažné hry : Skákavé činnosti, Beh rôznym spôsobom.

   Pohybové hry.

   Relaxačné cvičenia.

   Cvičenie vôľových vlastností.

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia.

   Utvrdenie získaných pohybových zručností

   Pohybové hry.

   Relaxačné cvičenia.

   IV.

   Poradový cvičenia

   -  poradové a organizačné cvičenia, pohybové hry, overenie poznatkov z poradového výcviku, relaxačné cvičenia

    

    

    

    

    

   -  cvičenie vo voľnej prírode

   Predstavy a pojmy :

   Používať základné povely a správne na ne reagovať pohybom.

   Organizovať nástup a podať jednoduché hlásenie učiteľovi pri nástupe na úvod vyučovacej hodiny.

    

    

    

   Predstavy a pojmy :

   Chôdza, beh, skoky, hody, preliezanie, lezenie.

    

    

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia bez náčinia.

   Nástup do radu na značky.

   Zaraďovanie sa do radu podľa určenia poradia.

   Pohybové hry na rozvoj

   rýchlostných schopností.

   Relaxačné cvičenia.

   ZV - Poznať faktory a činitele podmieňujúce zdravie človeka.

    

   Hry zamerané na rozvoj

    rýchlostných schopností.

   Hry zamerané na rozvoj vytrvalostných schopností. Pohybové hry.

   Relaxačné cvičenia.

   Uvedomenie si významu častého pohybu na čerstvom vzduchu.

   BOZ – Zásady bezpečnosti, hygieny a ochrany prírody.

    

   V.

   Základy atletiky

   -  prípravné cvičenia, nácvik vytrvalostného behu, pohybové hry, relaxačné cvičenia

    

   -  prípravné cvičenia, súvislý vytrvalostný beh v trvaní  10 minút, relaxačné cvičenia

   Predstavy a pojmy :

   Technicky správne reagovať na štartové povely

   Upevňovanie techniky behu.

    

   Súvislý beh individuálnym spôsobom.

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia.

   Rozvoj vytrvalosti.

   Pohybové hry.

   Relaxačné cvičenia

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia.

   Rozvoj vytrvalosti.

    

    

   Mes.

   Týž.

   Obsah

   Požiadavky na vedomosti

              a zručnosti

   Výchovno – vzdelávacie

                  ciele

                 

    

    

    

   Uplatňovanie vytrvalosti pri dosahovaní cieľov v bežnom živote.

                                                                        JÚN

   I.

   Pohybové hry

   -  prípravné cvičenia, štafetové hry, relaxačné cvičenia

    

    

    

    

   - prípravné cvičenia, preskoky nízkych prekážok, pohybové hry, relaxačné cvičenia

    

   Predstavy a pojmy :

   Štafeta, štafetový kolík, méta.

   Osvojenie si dohodnutých pohybov a signálov.

    

    

    

    

   Predstavy a pojmy :

   Prekážka, štart, cieľ.

   Technicky správne prekonávať nízke prekážky.

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia.

   Štafetové súťažné hry.

   Pohybové hry.

   Relaxačné cvičenia.

   BOZ – Zásady bezpečnosti, hygieny a ochrany prírody.

    

   Prípravné, kondičné a koordinačné cvičenia.

   Utvrdenie získaných pohybových zručností

   Pohybové hry.

   Relaxačné cvičenia.

   II.

   Overovanie pohybových schopností

   -  motorické testy, vyhod-notenie  úrovne pohybo-vých schopností žiakov

    

   -  motorické testy, vyhod-notenie  úrovne pohybo-vých schopností žiakov

    

    

   -  člnkový beh 4x10 m

   -  skok do diaľky z miesta

    

    

   -  ľah – sed za 1 minútu

    

    

    

   VMR - Vyhľadávať rekreačné formy aktivity v kruhu rodiny.

   III.

   Overovanie pohybových schopností

   -  motorické testy, vyhod-notenie  úrovne pohybo-vých schopností žiakov

    

   -  motorické testy, vyhod-notenie  úrovne pohybo-vých schopností žiakov

    

    

   -  výdrž v zhybe

    

    

    

   -  12 minútový beh

    

    

   VMR - Vyhľadávať rekreačné formy aktivity v kruhu rodiny.

   IV.

    

   Koniec školského roka

    

    

    

    

    

   Trvalé úlohy pre všetky vyučovacie hodiny :

    

   1.       Osvojovanie a zdokonaľovanie poradových cvičení.

   2.       Výchova k správnemu držaniu tela.

   3.       Používanie správnej terminológie.

   4.       Pri rozvoji pohybových činností využívať hravé formy cvičenia.

   5.       V prípravnej / záverečnej časti hodiny uplatňovať drobné pohybové hry.

   6.       Pri cvičení dbať na hygienu – vyvetraná miestnosť, čisté oblečenie.

    

    

   Vysvetlivky :

    

   ZV – zdravotná výchova

   BOZ – bezpečnosť ochrany zdravia

   VMR – výchova k manželstvu a rodičovstvu