• VV l.roč.

  • UČEBNÉ OSNOVY

    

    

    

   Názov predmetu

   Výtvarná výchova

   Časový rozsah výučby

   1 hodina týždenne

   33 hodín ročne

   Názov ŠVP

   ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM 1 STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

   ISCED  1 – PRIMÁRNE VZDELÁVANIE

   Názov ŠkVP

   Vychovávať k svätosti, učiť múdrosti, všetko s Láskou

   Ročník

   PRVÝ

   Stupeň vzdelania

   ISCED  1 – PRIMÁRNE VZDELÁVANIE

   Forma štúdia

   DENNÁ

   Vyučovací jazyk

   SLOVENSKÝ

    

    

   1. Charakteristika učebného predmetu

    

   Výtvarná výchova (ďalej VV) primárneho vzdelávania, je predmet, ktorý prostredníctvom autentických skúseností získaných výtvarnou činnosťou – intenzívnych zážitkov dobrodružstva tvorby a sebavyjadrovania – rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít. Týmto VV napĺňa svoje jedinečné poslanie v celom edukačnom procese.

   Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktorú na jednej strane vymedzuje prirodzený detský záujem, duševný, citový rozvoj a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje predstavy – a na druhej strane bohatosť vyjadrovacích foriem (jazyka), ktorú ponúkajú rôzne druhy vizuálnych umení súčasnosti (zahŕňajúc intermediálnosť aj interdisciplinárnosť). Predmet výtvarná výchova v sebe zahrňuje okrem tradičných a nových výtvarných disciplín aj ďalšie druhy vizuálnych umení – dizajn v jeho rôznych polohách (výrobkový, komunikačný, odevný, textilný, telový, vizuálnu reklamu), fotografiu, architektúru, elektronické médiá a multimédiá (video a film).

    

   Na primárnom stupni výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa o výtvarné vyjadrovanie svojich predstáv, na bohatosť detskej fantázie a obrazotvornosti, zvedavosť a príťažlivosť objavovania nových možností, pretože výtvarné činnosti predstavujú pre väčšinu detí hravú činnosť a priamy prostriedok materializácie vlastných predstáv.

   Edukačný proces VV, ako proces tvorivý, zvyšuje nárok na vedomú operatívnosť s vyjadrovacími prostriedkami (používanie jazyka) v priebehu postupného dospievania žiaka: vedie žiaka od detskej spontánnosti k svojbytnému vyjadrovaniu – formuje vlastné spôsoby sebavyjadrovania (štýl) a vlastné postoje a hodnotiace názory.

    

   Edukačný proces pozostáva zo zložky vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a vzdelávacej. Tieto zložky sa vo VV prelínajú, nemožno ich chápať ako izolované. Uplatňujú sa tak, že jedna vyplýva z druhej. Výtvarné činnosti predstavujú zároveň poznávanie umenia a chápanie jeho zmyslu. Otvárajú tak žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia, možnosti jeho aktívneho začleňovania sa do kultúry.

    

   1.2 Metodické východiská predmetu sú:

    

   a) v zážitkoch procesov (formálnych, technických i myšlienkových) výtvarných a vizuálnych umení. Sú založené na súčasnom stave poznania vizuálnej kultúry.

   Žiak spracováva symboly, ktoré vizuálne vyjadrujú jeho predstavy a fantazijné koncepty, alebo sa odvolávajú na javovú stránku sveta (realitu). Spracováva ich mentálne (konceptualizuje ich, predstavuje si možný spôsob ich vyjadrenia) i formálne (pokúša sa svoj koncept realizovať v materiáloch prostredníctvom nástrojov a techník). To kladie vyššie nároky na senzomotorické a afektívne ciele predmetu a tým dopĺňa predmety v ktorých prevažuje cieľ kognitívny.

   Výtvarná výchova má aj potenciál integrovať niektoré poznatky a procesy iných predmetov, pretože vo vizuálnom vyjadrovaní možno nachádzať analógie nielen s vyjadrovacími prostriedkami iných umení (hudba, literatúra, dramaticko-pohybové umenie) ale aj s mnohými prírodnými javmi, fyzikálnymi a biologickými procesmi, matematickými postupmi ... Preto môže VV vytvárať veľmi prospešnú spoločnú platformu aj pre zdanlivo vzdialené predmety a posilňovať medzipredmetové vzťahy. Predmet vytvára tiež priestor pre synestetické vnímanie sveta, pre uplatnenie zmyslových modalít čuchu, hmatu a chuti, ktoré nie sú zahrnuté v tradičnom obsahu nášho vzdelávania.

    

   b) v témach/námetoch zobrazovania, ktoré ponímame z hľadiska:

   ·        osobnosti a veku žiaka,

   ·        edukačných cieľov,

   ·        kultúrno-spoločenskej reality.

   Výtvarná výchova predstavuje z hľadiska obsahu vyučovania ako celku (kurikula) jedinečnú možnosť tematizovať základné antropologické koncepty:

   – koncepty časopriestoru (čas, priestor, pohyb, mierka, hĺbka, výška, šírka …),

   – kultúrne archetypy vyjadrovania prírody (živly, prírodné polarity, procesy...),

   – kategórie estetického prežívania (krása, škaredosť, neurčitosť, drsnosť, jemnosť ...),

   – kategórie uvedomovania si osobnej a kultúrnej identity (ja, iný, cudzinec, priateľ, postihnutý,...), kultúrne rozdielnosti vo vizuálnom vyjadrovaní sveta, vo vkuse a názoroch iných ľudí),

   – kategórie afektivity (radosť, bolesť, smútok, náladu ...).

   Na rozdiel od iných predmetov, ktoré sa zaoberajú niektorými z týchto tém (prírodoveda, čítanie, náboženská a etická výchova), VV angažuje osobnosť žiaka v inom zmysle: neučí sa o nich, ale vyjadruje ich, hľadá svoj spôsob ich vyjadrenia.

    

   c) v reflexii diel výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, filmu a videa. Porozumenie jazyku, vyjadrovacím prostriedkom vizuálnych umení vychováva zo žiaka gramotného vnímateľa a používateľa vizuálnej kultúry. To ho jednak pripravuje na plnohodnotný život v prostredí v ktorom vizuálne znaky a komunikácia hrajú dôležitú a stále rastúcu úlohu (vplyv dizajnu, architektúry, reklamy, vizuálnych médií a multimédií), jednak umožňuje jeho začleňovanie do našej kultúrnej tradície, v ktorej zobrazovanie predstavuje objavovanie nových pohľadov na svet.

    

    

   2. Ciele predmetu

    

   Ciele výtvarnej výchovy na úrovni primárneho vzdelávania sú:

    

   Kognitívne ciele

   Poznávať jazyk vizuálnych médií. Učiť ho poznať používať jazykové prostriedky, základné kompozičné princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií. Rozumieť im a tak zvyšovať uvedomelosť reflexie vizuálnej kultúry. Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie (výraz) umeleckých diel, svoj zážitok z nich. Poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce žánre a niektoré štýlové obdobia.

    

   Senzomotorické ciele

   Rozvíjať tvorivosť. Umožniť žiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných schém a inovovanie naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov. Prostredníctvom výtvarnej výchovy rozvíjať tvorivosť v jej základných, všeobecne uplatniteľných princípoch. Formovať a rozvíjať gramotnosť (zručnosti) žiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a techník.

    

   Socioafektívne ciele

   Formovať kultúrne a postoje. Vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych postojov, názorov a hodnotových kritérií; cez zážitok aktívneho vyjadrovania a vnímania umeleckých diel uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícií, ale na úrovni aktuálneho vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením.

   Formovať celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu,  analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie a aktívne používanie zručností – to všetko prostredníctvom činnostného a zážitkového vyučovania.

    

   Osnovy VV okrem toho podporujú medzipredmetové väzby, interdisciplinárnosť vyučovania, pri zachovaní špecifík spôsobu poznávania sveta prostredníctvom výtvarnej výchovy. Zapájajú citovosť, afektivitu, expresivitu a obrazovú konceptualizáciu, ktoré sú vlastné výtvarnému vyjadrovaniu, do vzťahu aj s inými, prevažne kognitívnymi predmetmi.

    

    

   3. Výchovné a vzdelávacie stratégie

    

   Predmet výtvarná výchova vo svojej podstate bude nielen rozvíjať estetické cítenie,

   ale aj komunikatívne a sociálno – interaktívne schopnosti žiaka prostredníctvom zaraďovania

   skupinových prác, kde sa počíta so vzájomnou komunikáciou medzi žiakmi. Schopnosti tvorivo riešiť problémy bude spoločný aj s inými predmetmi v tomto ročníku. V predmete sa

   budú rozvíjať aj spôsobilosti využívať informačné komunikačné technológie.

    

    

   4.  Požiadavky na výstup

    

   CIEĽOVÉ KOMPETENCIE

    

   Žiak má po absolvovaní primárneho vzdelania mať tieto vedomosti, ovládať zručnosti a byť schopný zaujímať postoje:

    

   Vedomosti

   Vo výtvarnej výchove je väčšina vedomostí získavaná a zároveň overovaná prostredníctvom praktických činností žiaka; časť vedomostí o výtvarnom umení a vizuálnej kultúre sa utvára počas motivačnej, expozičnej a diskusnej časti vyučovacej jednotky a je podporená vizuálnymi materiálmi (edukačné DVD, knihy, časopisy).

    

   Absolvent primárneho stupňa vzdelania sa naučil:

   ·        základné vedomosti o farbách, charakteroch tvarov, textúr, základných priestorových vzťahoch,

   ·        vedomosti o vlastnostiach a možnostiach používania výtvarných nástrojov a materiálov (ceruzky, fixy, štetce, nožnice, pastózne a vodové farby, suché a voskové/olejové pastely, mäkké modelovacie hmoty, podkladové materiály, jednoduchšie úkony vo výtvarných programoch počítača ...),

   ·        základné vedomosti o vybraných artefaktoch predhistorického umenia, umenia starovekých kultúr, antického umenia,

   ·        základné vedomosti o vývoji a hlavných kultúrnych typoch písma,

   ·        základné poznatky o princípoch impresionistickej, surrealistickej a akčnej maľby, paketáže, land artu a niektorých formách body artu vyplývajúce z výtvarnej skúsenosti – znalosť vybraných charakteristických diel týchto smerov,

   ·        znalosť základných maliarskych a sochárskych žánrov: krajinomaľby, zátišia, portrétu, sochy, reliéfu,

   ·        prvé vedomosti o vzniku filmu – o pohybe obrazu, akcii, filmovej postave,

   ·        prvé vedomosti o architektonickom priestore a tvare,

   ·        vedomosti o krajine svojho okolia, obci, regióne a ich vizuálnych a estetických kvalitách (typy, tvary, kolorit, usporiadanie, prírodniny, prírodné a kultúrne reálie, remeselné tradície).

    

   Zručnosti a spôsobilosti

   Formálne zručnosti

   Vyjadrovacie zručnosti, ktoré predstavujú základy znalostí vyjadrovacích prostriedkov (jazyka) vizuálnych umení (gramotnosť v oblasti vizuálnej kultúry).

   Žiak dokáže:

   ·        tvoriť spontánne i cielene vedené stopy (faktúry) – cieľavedomé významové usmernenie gesta a akcie, za účelom výrazu (nezobrazujúceho, primárneho výrazu samotnej stopy alebo výrazu stopou zobrazeného motívu), realizovať rôzne typy stôp (rôzne druhy línií, škvŕn, odtlačkov, bodov, textúr) na ploche i v modelovacej hmote v závislosti od rôznych nástrojov, rôznych spôsobov ich použitia (prítlak, rýchlosť a smer pohybu, gesto, hravá aktivita a pod.) a rôznych materiálov (pastózna farba, tekutá farba, mäkký a tvrdý kresliaci materiál, rôzne druhy podkladu, rôzne modelovacie hmoty a pod.),

   ·        vyjadriť plošný a priestorový tvar a obrys podľa fantázie, predstavy, i (voľne) podľa videnej skutočnosti – s nárokmi na približnú proporcionalitu, obsažnosť prvkov (detailov) a prevažne spontánny výraz; dokázať operovať s tvarmi (dopĺňať neúplné tvary, zmnožovať tvary kreslením voľnou rukou, kopírovaním, vytiahnutím podľa šablóny, hravo manipulovať s rozmnoženinou, priraďovať príbuzné tvary, transformovať predmetný tvar na iný predmetný tvar, písmo na predmetný tvar, geometrický a organický tvar, skladať tvar z rozmanitých prvkov, konštruovať novotvar, narábať s pozitívom a negatívom tvaru - figúra a pozadie,

   ·        vyjadriť lokálny farebný tón zobrazeného tvaru, predmetu vo vzťahu k videnej skutočnosti aj podľa predstavy a fantázie, zosvetlovať a stmavovať farebné tóny miešaním farebných hmôt, vytvárať farebné postupnosti, používať základné farebné kontrasty (kontrast svetlých a tmavých, doplnkových, teplých a studených farieb), materiálové kontrasty (tvrdý, mäkký materiál), kontrasty textúry povrchov (drsná, hladká, vzorovaná ...),

   ·        komponovať – vedome umiestňovať tvar (motív) v rôznych častiach plochy formátu,

   ·        vyjadriť rytmus a pohyb prostriedkami kresby, maľby, grafiky, priestorového vytvárania (objekt, model),

   ·        vyjadriť základnú vizuálnu symetriu a asymetriu,

   ·        zvládnuť základné operácie s mierkou / veľkosťou zobrazených tvarov (vzťah väčšie – menšie, vedľa seba – za/pred sebou); vyjadriť priestor prostredníctvom mierky zobrazovaných prvkov,

   ·        pokúšať sa o štylizáciu (vlastné poňatie zobrazenia motívu).

    

   Technické zručnosti

   Žiak dokáže:

   ·        zvládnuť základné motorické úkony (narábanie) s rôznymi nástrojmi (ceruza, štetec, pero, fixy, uhlík, drievko, rydlo, nožnice, šablóna, špachtľa, valček a pod.),

   ·        vytvárať stopy alebo tvary priamym telesným dotykom (rukou, prstami,

   ·        kresliť prostredníctvom linky a jednoduchého šrafovania,

   ·        zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb na palete i na obraze; vyfarbovať tvar, plochu viacerými spôsobmi prostredníctvom štetcového rukopisu (napr. šrafúra, pointilizmus, roztieranie, zapúšťanie,)

   ·        zvládnuť jednoduché konštrukčno - technické úkony s materiálmi (krčenie, zohýbanie, trhanie, strihanie, skladanie, vrstvenie a pod.), spájanie materiálov v koláži a v asambláži (vkladanie, lepenie, spínanie, viazanie, drôtovanie a pod.,)

   ·        zvládnuť jednoduché techniky otláčania (frotáž, dekalk, monotypia, papierorez, sádrorez linorez a pod.),

   ·        zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov, otláčania do modelovacej hmoty a jednoduchého odlievanie reliéfu do sadry,

   ·        zvládnuť techniku skladania a spájania priestorových tvarov (architektúr) z modulov (skladačka, stavebnica) a improvizovaných materiálov,

   ·        zvládnuť základné operácie na počítači: typograficko - textové, s kresliacimi a maliarskymi nástrojmi (ceruza, guma, štetec, pečiatka, označenie výberu, základné filtre.)

    

   Mentálne spôsobilosti

   Rozvoj schopností a získavanie zručností v oblasti vnímania skutočnosti a prežívania zážitku, vyjadrovania fantázie, predstáv a nápadov (vlastných koncepcií), rozumového posudzovania, konvergentného a divergentného myslenia.

    

   Žiak dokáže:

   ·        primerane veku pomenovávať postupy a výsledky vlastnej výtvarnej činnosti – motorické akcie, gestá a procesy (trhanie, krčenie, skladanie, strihanie, rezanie, lepenie, spínanie, drôtovanie, viazanie, vkladanie, balenie ... rôzne druhy kreslenia čiary, maľovania plochy, modelovania tvaru, jednoduchej grafickej tlače ...); schopnosť opísať jednoduché technické postupy a znalosť ich výsledného výrazu,

   ·        primerane veku voliť motívy na vyjadrenie zadaných (zvolených) námetov,

   ·        interpretovať psychickú charakteristiku výrazu zobrazeného motívu (smutný, veselý, nahnevaný, sklamaný, dráždivý, ľahostajný a pod.),

   ·        vedome používať významové kontrasty motívov (napr. interpretácia zlého a dobrého tvaru, figurácie a pod.),

   ·        kategorizovať predmety podľa základných znakov (veľkosť, farebnosť, účel, tvarová podobnosť, príslušnosť k významovej množine a pod.),

   ·        priraďovať, zmnožovať, preskupovať, spájať a rozpájať prvky na základe zvolených kritérií

   ·        cieľavedome umiestňovať zobrazované prvky vo formáte za účelom vyjadrenia príbehu (myšlienky), radenie vo vývojovom rade (pohyb, komiks, ilustrácia, filmová rozkresba),

   ·        analyticko-synteticky posudzovať rozdielnosti a príbuznosti farieb (tónov a odtieňov), tvarov, materiálov, mierky,

   ·        vedome hľadať a pokúšať sa charakterizovať synestetické vzťahy (farba a tvar voči tónom hudby, chutiam, vôňam a pachom),

   ·        hľadať tvarové a funkčné analógie medzi živými organizmami a architektúrou, dizajnom.

    

   Postoje

   Hlavnou kompetenciou v oblasti postojov je a priori tvorivý prístup – žiak je vedený k tomu, aby pri každej edukačnej téme volil iniciatívne svoje vlastné, teda autentické riešenie, a postupne formuloval svoj estetický (vkusový) i hodnotiaci názor. Formovanie takéhoto prístupu je dôležitým momentom edukácie, ktorý vyvažuje prevažne propozičné a konvergentné myslenie formované väčšou časťou kurikula.

    

   U žiaka sa sformovali tieto postoje:

   ·        otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, hmotou, tvarom, technikou, postupom, motívom a témou,

   ·        otvorenosť voči hľadaniu analógií (tvarových, materiálových, výrazových),

   ·        v nižších ročníkoch spontánne výtvarné riešenia,

   ·        náklonnosť k uvedomenému hľadanie vlastných riešení, odklon od vyjadrovacích schém inovovanie grafických stereotypov na základe podnetov fantázie a (primerane veku) vlastného názoru (myslenia),

   ·        tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí,

   ·        aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia jeho hodnôt – jeho poznávanie a pretváranie.

    

    

   Poznámky:

   ·        Pri používaní IKT (tematický rad: Podnety elektronických médií)  odporúčame triedu deliť na 2 skupiny.

   ·        Organizácia činnostného vyučovania vyžaduje väčšie časové jednotky ako 45 min. Z toho dôvodu je optimálne v školskom vzdelávacom programe navýšiť hodinovú dotáciu.

   ·        Pri niektorých edukačných témach je možné v rámci primárneho vzdelávania združiť vyučovanie výtvarnej výchovy do spoločných projektov s inými predmetmi.

   ·        K učebným osnovám je vydaná metodická príloha s rozvedenými metodickými radmi,

            ktoré nie sú záväzné, majú charakter inšpiračného materiálu pre učiteľa. Expozičný, pracovný a demonštračný vizuálny materiál sa nachádza na edukačnom DVD.

   ·        Predmet VV je klasifikovaný na vysvedčení známkami. Metodika hodnotenia je rozpracovaná v metodickej prílohe.

   ·        V rámci tematického učebného plánu môže učiteľ edukačné témy zaraďovať do vyučovania v poradí ako a časovom rozpätí podľa vlastného uváženia.

    

    

   5.  Stratégia vyučovania

    

   V predmete sa budú využívať formy samostatnej a skupinovej práce. Z metód sa budú

   využívať metódy na rozvoj tvorivosti, analyticko syntetická metóda, metóda od známeho

   k neznámemu, heuristická objavovacia metóda. Využívať sa bude výklad učiteľa, rozhovor,

   dialogické a monologické metódy komunikácie, exkurzie do galérií a múzeí.

    

    

   6.  Učebné zdroje

    

   Učebnými zdrojmi budú rôzne výtvarné publikácie, encyklopédie výtvarného umenia,

   časopisecká literatúra zameraná na túto oblasť, práca s internetom, využitie informačných

   komunikačných technológií, návštevy galérií výtvarného umenia a múzeá s historickými výtvarnými artefaktami.

    

    

    

   7. Obsah vzdelávania   

    

   Obsah predmetu tvorí sústava edukačných tém. Každá z tém zodpovedá riešeniu určitého výtvarného problému. Témy sú zoradené v metodických radoch. Metodický rad predstavuje riešenie príbuzných výtvarných problémov v priereze ročníkov (v tabuľke vodorovný rad), vždy na úrovni zodpovedajúcej veku. Takéto zoradenie sleduje stupňovanie náročnosti pri štruktúrovaní osobnosti žiaka. Zoradenie edukačných tém v rámci jedného ročníka (v tabuľke zvislý rad) umožňuje učiteľovi sledovať motivačné nadväznosti, prípadne ich zgrupovať a tvoriť z nich edukačné projekty. Takto koncipovaná sieť edukačných tém predstavuje model, s ktorým môže učiteľ dynamicky pracovať – podľa potreby preraďovať témy v časovom pláne jedného ročníka i medzi ročníkmi. Témy napĺňa konkrétnymi úlohami (zadaniami pre žiakov) učiteľ. Niektoré edukačné témy sú alternatívne – označené ako a), b).

   V metodickej prílohe osnov sú k jednotlivým metodickým radom vypracované vzorové úlohy, mali by však slúžiť ako nezáväzná inšpirácia pre učiteľov. Okrem navrhovaného priebehu úlohy obsahujú možné motivačné a námetové východiská, navrhovanú techniku (pokiaľ nie je predmetom edukačnej témy) a vyjadrujú ciele každej .

    

    

    

   Edukačné témy zoradené do metodických radov

    

   (*číslovanie edukačných tém zodpovedá ich zaradeniu v metodických radoch v metodickej prílohe osnov, ktoré zohľadňuje aj edukačné témy odporúčané do školského vzdelávacieho programu)

    

    

    

    

   metodické rady

   1. ročník

    

    

   edukačné témy / výtvarné problémy

   1.

   výtvarný jazyk

   /základné prvky výtvarného vyjadrovania

    

   1.1. škvrna  a tvar

    

   /vyhľadávanie  a dopĺňanie /

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   1.2. obrys

    

   /pozorovanie  a výtvarné vyjadrenie obrysov rôznych tvarov /

    

    

    

   1.3. farba

    

   /lokálny tón, zoznámenie s farbami a farebnou hmotou /

    

    

   2.

   výtvarný jazyk- kompozičné princípy
   a možnosti kompozície

    

    

   1.4. plocha  a  tvar

    

   /vyhľadávanie zvoleného tvaru v neartikulovanej textúre /

    

    

    

   1.5. vytváranie kompozície


   z tvarov písmen

    

    

    

   1.6. uvedomenie si formátu

    

    

    

   1.7. mierka: zmenšovanie  a zväčšovanie

    

   predmetných tvarov

    

    

   4.

   podnety výtvarného umenia

    

   1.8. akčná maľba / gesto, škvrna

    

    

    

   4.

   podnety výtvarného umenia

   /výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia

    

    

   1.11. inšpirácia pravekým umením

    

   / témami, procesmi, technikami
   a materiálmi /

   alt.: inšpirácia umením prírodných národov

    

    

   5.

   podnety fotografie

    

    

    

    

   6.

   podnety filmu a videa

    

    

   1.13. pohyblivý obraz - akcia a atrakcia

    

    

   7.

   podnety architektúry

    

    

    

   8.

   podnety dizajnu

    

   1.16. dizajn a ľudské telo

    

    /telo a jeho doplnky, maska

    

    

   9.

   podnety tradičných remesiel

    

    

   10.

   elektronické médiá

    

    

   11.

   porovnávacie, kombinačné
   a súhrnné cvičenia

    

    

   1.19. poznávanie a porovnávanie rôznych médií

    

    

   12.

   podnety hudby

    

    

   1.21. výtvarné stvárnenie nálady a rytmu

    

   hudobnej skladby

    

    

   13.

   synestetické podnety

    

    

   1.22. hmat

    

   /tvar, povrch, vo vzťahu navzájom
   a k motívu /

    

    

   14.

   podnety rôznych oblastí poznávania sveta

    

    

    

   15.

   tradícia a identita  /kultúrna krajina

    

    

   1.24. výtvarná reakcia na prostredie školy

    

    

   16.

   škola v galérii

   /galéria v škole

    

    

   1.25. portrét


   v galérii / výraz tváre

    

    

    

    

   8. Hodnotenie predmetu

    

   Hodnotenie žiakov v 1. ročníku sa uskutočňuje ústnou formou – pochvalou; oceneniami,

   pečiatkami, diplomami.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                  

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Časovo – tematický plán z výtvarnej výchovy

    

       Ročník : prvý                      Počet hodín týždenne : 1                     Počet hodín ročne : 33

    

    

   Mes.

   Týž.

   Tematický celok

   Téma

   Výchovno – vzdelávacie ciele

     Pomôcky

    

                                       SEPTEMBER                                                             

                    

      1.

   Tradícia a identita/ kultúrna krajina: Výtvarná reakcia na prostredie školy

    

   Môj prvý deň v škole

    

   Kresba

    

    

   Schopnosť samostatne popísať vlastný zážitok z prvého dňa v škole, priradiť mu farebné vyjadrenie.

   Rozvíjanie citu pre farebnosť.

    

    

   výkres A4

   farbičky – fixky

    

    

       2.

   Sedembolestná Panna Mária – patrónka Slovenska

    

    

    

    

    

       3.

   Výtvarné a technické osvojenie skutočnosti : Výtvarné osvojovanie prírody

    

   Listový paná-čik

    

   Lepenie a strihanie

    

   Rozvíjať fantáziu a citlivosť pre farebnú a tvarovú kompozíciu.

   Práca s listami stromov.

   EnV – Uvedomenie si krás jesennej prírody, jej dokonalosti i krehkosti.

    

   výkres A4

   lepidlo

   špajle

   nožnice

   listy zo stromov

    

    

      4.

   Výtvarné a technické osvojenie skutočnosti : Výtvarné osvojovanie prírody

    

   Jablko a hruška

    

   Vytrhávanie a lepenie

    

    

   Pozorovaním ovocia postrehnúť jeho detaily.

   ZV – Uvedomenie si významu správnej životosprávy pre človeka.

    

    

   výkres A4

   farebné papiere

   lepidlo

    

                                            OKTÓBER

       1.

   Synestetické podnety: Hmat

    

   Jesenné plody

    

   Modelovanie

    

   Dokázať rozlíšiť jednotlivé druhy ovocia a zeleniny, určiť ich tvar, farby, charakteristické znaky.

   Dokázať porozprávať o spôsobe ich pestovania.

   VMR – Pomoc rodičom pri jesenných prácach v záhrade a na poli.

    

    

   plastelína

   podložka

   ovocie

   zelenina

    

       2.

   Výtvarný jazyk/ základ-né prvky  výtvarného vyjadrovania:           Škvrna a tvar

    

   Astra

    

   Maľba

    

   Správne určovanie základných farieb a ich odtieňov.

   Naučiť sa používať vodové farby.

   Jednoduchými ťahmi vyjadriť tvar kvetu.

   OČAP – Uvedomenie si nutnosti ochrany stromov a kvetov.

    

    

   výkres A4

   vodové farby

   štetec

   nádoba na vodu

    

       3.

   Výtvarné a technické osvojenie skutočnosti : Výtvarné osvojovanie prírody

    

   Práca v záhrade a na poli

    

   Kresba

    

   Schopnosť samostatne popísať javy a priraďovať im farebné odtiene.

   Maľbou pastelom zachytiť prácu v záhrade a na poli.

   VMR – Uvedomenie si dôležitosti práce svojich rodičov .

    

    

    

   výkres A4

   suchý pastel

   fixatív

    

    

   Mes.

   Týž.

   Tematický celok

   Téma

   Výchovno – vzdelávacie ciele

     Pomôcky

    

   OKTÓBER

      4.

   Podnety filmu a videa: Pohyblivý obraz

    

   Ilustrácia

   Kresba

    

   Analýza detských  kreslených rozprávok – ich obsah, farebnosť, línie ... na základe

    

   počutého textu a pozorovania obrazu.

   Samostatné vytvorenie ilustrácie k textu.

   Poznávanie detských kreslených rozprávok.

    

    

   detské rozprávky

   výkres A4

    

    

   farbičky

    

                                    NOVEMBER

       1.

   Jesenné prázdniny

    

    

    

    

       2.

   Výtvarný jazyk/ základ-né prvky výtvarného vyjadrovania:            Farba

    

   Jeseň v prírode

    

   Maľba

    

   Poznanie techniky tvorenia sekundár-nych farieb.

   Rozfúknuť tuš ( strom )  do mokrého povrch.

   Zapúšťať farby vyjadrujúce jeseň do mokrého povrchu.

   Vytváranie farebných kontrastov.

   EV – Rozvíjanie citu k farebnosti.

    

    

   výkres A4

   čierny tuš

   vodové farby

   štetec

    

    

       3.

   Výtvarný jazyk- kompozičné princípy a možnosti kompozície: Plocha a tvar

    

   Košieľka

    

   Koláž

    

   Postrehnutie rôznych zaujímavých štruktúr na materiáloch a veciach okolo seba.

   Návrh vkusného oblečenia.

    

    

   výkres A4

   maketa

   zvyšky látok

   farebný papier

   lepidlo

   nožnice

    

    

      4.

   Experimentovanie a práca s výtvarnými prostriedkami, základy konštruovania : Dekoratívne práce

    

   Šperky

    

   Zapletanie, viazanie, ohýbanie, navliekanie

    

   Poznanie možnosti využitia materiálov - motúz, drôt, rôzne drobné materiály – predmety ( vrchnáky, zátky ...).

   Robenie uzlov, zväzovanie predmetov, zapletanie, navliekanie.

   VMR – Obdarovanie svojich blízkych

    

    

   špagát

   drobný materiál

   korkové zátky

   drôtiky

   korálky

   nožnice

    

   DECEMBER

       1.

   Výtvarné umenie a životné prostredie

    

   Adventný kalendár

    

   Kombinovaná technika

    

   Chápať estetickú funkciu vianočnej výzdoby.

   Zhotoviť jednoduchý adventný kalendár.

   NV – Narodenie Ježiša Krista.

   VMR - Radosť s prežívania Vianoc v kruhu rodiny.

    

   vlnitý kartón

   lepidlo

   farbičky

   špajle

   nožnice

    

       2.

   Výtvarné a technické osvojenie skutočnosti : Výtvarné a technické osvojovanie predmetu

   Experimentovanie a práca s výtvarnými prostriedkami, zákla-dy konštruovania : Dekoratívne práce

    

   Lampa

    

   Koláž

    

   Popísať nástroje a prístroje v domác-nosti, poznať ich základné znaky.

   ZV – Uvedomenie si rôznych prístrojov a nástrojov pre človeka.

   BOZ – Bezpečné používania nástrojov a prístrojov v domácnosti, nebezpečenstvo úrazu.

    

    

   výkres A4

   staré noviny a ča-sopisy

   lepidlo

    

   Mes.

   Týž.

   Tematický celok

   Téma

   Výchovno – vzdelávacie ciele

     Pomôcky

    

   DECEMBER

      3.

   Výtvarné a technické osvojenie skutočnosti : Tématické práce

    

   Zimné radovánky

    

   Maľba

    

   Samostatné rozprávanie o zime, jej znakoch a krásach, zimných športoch a hrách.

   Porovnávanie farebnosti zimnej a jesennej krajiny.

    

   Stvárnenie zimnej krajiny a zimných hier .

    

    

   výkres A4

   vodové farby

   štetec

   nádoba na vodu

    

      4.

   Experimentovanie a práca s výtvarnými prostriedkami, zákla-dy konštruovania : Dekoratívne práce

    

   Vianočné ozdoby

    

   Ohýbanie, strihanie, lepenie, trha-nie

    

   Chápanie rozdielu medzi kartónom, listom papiera, výkresom.

   Osvojenie si pracovných postupov pri práci s papierom.

   Výroba vianočných ozdôb.

    

    

    

    

   kartón

   kancelársky papier

   výkres A4

   farebný papier

   lepidlo

   nožnice

    

      5.

   Vianočné prázdniny

    

    

    

    

    

   JANUÁR

       1.

   Výtvarný jazyk/ základné prvky výtvarného vyjadrovania:           Obrys

    

   Dekoratívny obrúsok

    

   Strihanie, lepenie

    

   Získanie poznatkov o kultúrnom stolo-vaní, estetickom prestieraní, zásadách kultúrneho stolovania.

   Vytvorenie obrúska – dekorovaného papierovými farebnými prvkami rôznych jednoduchých tvarov.

    

    

   výkres A3

   farebné papiere

   nožnice

   lepidlo

    

       2.

   Experimentovanie a práca s výtvarnými prostriedkami, zákla-dy konštruovania : Základy konštruovania

    

   Stavba domu

    

   Konštruovanie

    

   Poznávanie základných princípov konštruovania.

   Rozhovor o remeslách, získanie predstavy o stavaní domu, veže ...

   Stavba domu so stavebnice LEGO.

    

    

   Stavebnica

   LEGO Dacta

    

    

       3.

   Výtvarný jazyk- kompozičné princípy a možnosti kompozície: Mierka, zmenšovanie a zväčšovanie

    

   Vlastná izba

    

   Maľba

    

   Počúvanie príbehov o zvieratkách – ako si stavali svoje príbytky – samostatné rozprávanie obsahu.

   Zobrazenie vlastnej predstavy o svojej izbe maľbou.

    

    

   výkres A4

   vodové farby

   štetec

   nádoba na vodu

    

      4.

   Experimentovanie a práca s výtvarnými prostriedkami, zákla-dy konštruovania : Modelovanie a organi-zovanie priestoru Základy konštruovania

    

   Indiánsky plot

    

   Strihanie, lepenie, maľovanie

    

   Dokázať organizovať priestor podľa daných požiadaviek, harmonicky ladiť línie.

   Rozhovor o ukážkach záhradnej archi-tektúry.

   Priestorové konštruovanie plota – z kartónu, papierových pásov a špajlí.

   EV – Pestovanie zmyslu pre estetickosť prostredia.

    

    

   kartón

   výkres A3

   výkres A4

   farebné papiere

   nožnice

   lepidlo

   vodové farby

    

    

       1.

   Polročné prázdniny

    

    

    

    

    

   Mes.

   Týž.

   Tematický celok

   Téma

   Výchovno – vzdelávacie ciele

     Pomôcky

    

   FEBRUÁR

       2.

   Výtvarný jazyk- kompozičné princípy a možnosti kompozície: Uvedomenie si formátu

    

   Dekoratívna dlaždica

    

   Odlievanie odliatkov

    

   Poznať základné vlastnosti sadry a postupy práce s ňou, možnosti jej využitia.

   Samostatná príprava sadry na liatie.

   Vyhotovenie slepej formy z plastelíny pre odliatok.

   Zhotovenie sadrového odliatku.

    

    

   plastelína

   podložka

   sadra

    

      3.

   Podnety hudby:        Výtvarné stvárnenie nálady a rytmu

    

   Pocity

    

   Maľba, kresba

    

    

   Popísať a výtvarne vyjadriť svoje pocity na základe vnímania hudby.

   Vnímanie inštrumentálnych skladieb.

    

   Vyjadrenie svojich pocitov maľbou a lebo kresbou.

    

   výkres A4

   vodové farby

   štetec

    

   nádoba na vodu

   farbičky

    

    

      4.

   Jarné prázdniny

    

    

    

    

   MAREC

       1.

   Podnety dizajnu:   Dizajn a ľudské telo

    

   Postava, časti tela

    

   Kresba

    

   Vedieť popísať časti tela, popísať jeho polohu, postrehnutie detailov.

   Oboznámenie sa s technikou kresby s uhlíkom.

   Pokusy o správne zachytenie proporcií statickej postavy a postavy v pohybe.

    

    

   výkres A4

   uhlík

   fixatív

    

       2.

   Experimentovanie a práca s výtvarnými prostriedkami, zákla-dy konštruovania : Dekoratívne práce

    

   Stojan na perá

    

   Strihanie, lepenie

    

   Poznávanie odpadového materiálu.

   Z rolky zhotoviť stojan na perá.

   OČAP – Uvedomenie si nebezpečenstva znečisťovania prírody pre človeka a tiež jeho neestetickú stránku.

    

    

   rolka

   farebné papiere

   nožnice

   lepidlo

    

    

       3.

   Výtvarné umenie a životné prostredie

    

   Plastika

    

    

    

   Získanie základných poznatkov o plas-tike a sochárstve.

   Poznať postup prípravy papierovej masy.

   Modelovanie ľubovoľnej plastiky z plastelíny, masy z papiera.

    

    

   plastelína

   starý papier

   škrob

    

       4.

   Výtvarné a technické osvojenie skutočnosti : Výtvarné osvojovanie prírody

    

   Jarný strom

    

   Maľba

    

   Vyhľadávanie farieb v prírode.

   Vystihnúť stavbu stromu.

   EnV – Uvedomenie si kolobehu v prírode.

    

    

   výkres A4

   vodové farby štetec

   nádoba na vodu

    

      5.

   Výtvarné a technické osvojenie skutočnosti : Tématické práce

    

   Ilustrácia

    

   Maľba

    

   Samostatne rozprávať o veľkonočných tradíciách.

   Výtvarne vystihnúť biblický príbeh.

   NV – Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.

    

   výkres A4

   vodové farba

   štetec

   nádoba na vodu

    

    

       1.

   Veľkonočné prázdniny

    

    

    

    

   Mes.

   Týž.

   Tematický celok

   Téma

   Výchovno – vzdelávacie ciele

     Pomôcky

    

   APRĹ

       2.

   Výtvarné umenie a životné prostredie

    

   Mesto

    

   Poukázať na výtvarné využitie odpadu v domácnostiach, zberové aktivity, možnosti ochrany a zveľaďovania prírody – životného prostredia.

   Výroba rôznych figúr, domov, dopravných prostriedkov ...

    

    

   odpadový materiál

   lepidlo

   vodové farby

    

      3.

   Porovnávacie, kombi-načné a súhrnné cvičenia:           Poznávanie a porovnávanie rôznych médií

    

   Veci okolo nás

    

    

    

   Pozorovanie predmetov vôkol seba, dokázať hodnotiť ich tvary, celkový vzhľad, detaily, funkciu.

   Výtvarné stvárnenie ľubovoľného predmetu ľubovoľnou technikou.

   EV – Uvedomenie si estetickosti predmetu, prípadne jeho rušivých prvkov.

    

    

   výkres A4

   vodové farby

   štetec

   nádoba na vodu

   farbičky

   farebné papiere

   nožnice

   lepidlo

    

       4.

     

   Výtvarné umenie a životné prostredie

    

   Hračka

    

   Chápanie rozdielov medzi hračkou – úžitkovým predmetom – doplnkom , dokázať posúdiť ich význam, úlohu, estetickosť.

   Rozprávanie o najobľúbenejšej hračke.

   Pozorovanie a hodnotenie hračiek, úžitkových predmetov, doplnkov – ich hodnotenie.

    

   hračky

    

   MÁJ

       1.

   Experimentovanie a práca s výtvarnými prostriedkami, zákla-dy konštruovania : Dekoratívne práce

    

   Darček pre mamičku

    

   S láskou a trpezlivosťou zhotoviť darček pre mamičku ku „ Dňu matiek“.

   VMR – Prehlbovať kladný vzťah k rodičom.

    

    

   výkres A4

   farebné papiere

   nožnice

   lepidlo

    

       2.

   Škola v galérii/ galéria v škole:                  Portrét

    

   Moja mama

    

   Maľba

    

   Na základe pozorovania portrétov rôznych ľudí, namaľovať portrét svojej mamy.

   VMR- Vážiť si svojich rodičov a pomáhať im.

    

   výkres A4

   vodové farby štetec

   nádoba na vodu

    

    

       3.

   Experimentovanie a práca s výtvarnými prostriedkami, zákla-dy konštruovania : Modelovanie a organi-zovanie priestoru

    

    

   Zvieracie rodinky

    

   Modelovanie

    

   Poznávanie mláďat domácich zvierat.

   Vedieť ako sa staráme o domáce zvieratá.

   Modelovanie zvieracích rodiniek a ich priestorové organizovanie „ na vidieckom dvore “.

   EnV – Uvedomenie si pozitívneho vzťahu k domácim zvieratám, uvedomenie si nutnosti starostlivosti a ochrany zvierat.

    

    

   plastelína

   podložka

    

    

       4.

   Podnety výtvarného umenia:                  Akčná maľba/ gesto, škvrna

    

   Škvrny

    

   Maľba

    

   Poznávanie teplých a studených farieb, dokázať ich využívať.

   Experiment s farebnými škvrnami –

    

   výkres A4

   vodové farby

    

   Mes.

   Týž.

   Tematický celok

   Téma

   Výchovno – vzdelávacie ciele

   Pomôcky

    

    

    

    

    

    

   vytváranie farebných škvŕn ako dôsledok predstáv na základe navodzovanej situácie.

    

    

   štetec

   nádoba na vodu

    

    

   JÚN

       1.

    

   Deň detí

    

    

    

    

       2.

   Experimentovanie a práca s výtvarnými prostriedkami, zákla-dy konštruovania : Modelovanie a organi-zovanie priestoru

    

    

   Hrady z piesku

    

   Rozhovor o rozprávkových a skutoč-ných hradoch.

   Oboznámenie sa s technikou práce mo-delovania z piesku.

   Vytvorenie plánu labyrintu.

   Budovanie labyrintu z piesku.

   Uvedomenie si možností výraznejšieho výtvarného využívania piesku, reality a fantázie.

    

    

       3.

   Výtvarný jazyk-  kompozičné princípy a možnosti kompozície: Vytváraniekompozície z tvarov písmen

    

   Fantastické tvory

    

   Kresba

    

   Rozlišovanie skutočných vlastností osôb, zvierat, predmetov a javov od iluzívnych.

   Získanie poznatkov o reálnom svete

    

   a jeho zákonitostiach.

   Uvedomenie si reality.

    

    

   výkres A4

   farbičky – fixky

    

    

        4.

   Podnety výtvarného umenia/ výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia: Inšpirácia pravekým umením

    

   Kresby po stenách jaskýň

    

   Kresba na asfalt

    

   Oboznámenie sa s kresbou na asfalt.

   Na základe pozorovania kresieb pravekých ľudí v literatúre (encyklopédiách) vytvoriť podobné kresby na asfalte.

    

    

   kriedy na chodník

    

       5.

   Záver školského roka

    

    

    

    

    

    

    

   Vysvetlivky :

    

   VMR – výchova k manželstvu a rodičovstvu

   EnV – environmentálna výchova

   OČAP – ochrana človeka a prírody      

   ZV – zdravotná výchova

   EnV – environmentálna výchovy

   EV – estetická výchova

   BOZ – bezpečnosť a ochrana zdravia