• KN l.roč.

  •  

   UČEBNÉ OSNOVY

    

    

    

   Názov predmetu

   Katolícke náboženstvo

   Časový rozsah výučby

   2 hodiny týždenne

   66 hodín ročne

   Názov ŠVP

   ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM 1 STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

   ISCED  1 – PRIMÁRNE VZDELÁVANIE

   Názov ŠkVP

   Vychovávať k svätosti, učiť múdrosti, všetko s Láskou

   Ročník

   PRVÝ

   Stupeň vzdelania

   ISCED  1 – PRIMÁRNE VZDELÁVANIE

   Forma štúdia

   DENNÁ

   Vyučovací jazyk

   SLOVENSKÝ

    

    

   1. Charakteristika predmetu

    

   Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská, má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženská výchova má preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy v škole.

   Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu  kresťanských cirkví a  k ich tradíciám, otvára pre neho možnosť života s cirkvou. 

   Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti. Náboženská výchova je  výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom žijú.

   Výučba predmetu zároveň naväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť.

    

    

   2. Ciele vyučovacieho predmetu

    

   Predmet  náboženská výchova umožňuje žiakom:

   • formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania
   • konfrontovať ich s vedecky a  nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na svet
   • hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu
   • formovať svedomie
   • prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie
   • spoznávať spôsoby komunikácie človeka s Bohom
   • oceniť komunikáciu s Bohom prostredníctvom sviatosti, liturgického slávenia čítania Božieho slova
   • rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti a v cirkvi

    

   Ciele 1. ročníka:

   Spoznávať lásku milujúceho Boha Otca k svetu a človeku. Vytvárať si pozitívny vzťah k Bohu, ľuďom a svetu. Osvojiť si vonkajšie prejavy lásky.

    

   Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje v školskom prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií žiakov, ktoré zároveň rozvíja. Vyučovací predmet náboženská výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových kompetencií najmä rozvíjaním týchto predmetových kompetencií, ktoré žiakovi umožňujú:

   Komunikačné kompetencie

   ·         nadväzovať a viesť v skupine dialóg a rozhovor

   ·         prejavovať odvahu vyjadriť sa, prezentovať svoj pohľad na predloženú tému

   ·         chápať obsah a zmysel počutého textu a vedieť naň reagovať

   ·         voliť si primeraný, kreatívny spôsob komunikácie vzhľadom na situáciu

   ·         používať “ja odkaz

   ·         kultivovane poprosiť

   ·         aktívne a so záujmom počúvať

   ·         slovne prejaviť  radosť a vďačnosť z obdarovania

   ·         byť otvorený pre metaforické vyjadrovanie

   ·         intuitívne rozumieť neverbálnej komunikácii a symbolickému úkonu prežehnania

   ·         svojimi slovami reprodukovať biblické posolstvo o vzkriesení Jairovej dcéry a Ježišovej

   smrti a zmŕtvychvstaní

    

   Kompetencie k  riešeniu problémov

   ·         byť  tolerantný a ústretový

   ·         rozvíjať postoj prehodnocovania negatívnych skutočností  (dobro – zlo, napr. branie si

   vecí navzájom, posudzovanie a ponižovanie, urážanie menej zdatných detí v oblasti intelektu a prejavov - spevu, kreslenia, pohybu, oblečenia, rodinnej situácie…, klamanie a žalovanie…)

   ·         spontánne a samostatne hodnotiť vo svojom bezprostrednom okolí, čo sa mu páči/nepáči, čo je správne/nesprávne, čo je dobré/zlé

   ·         v rozsahu svojej detskej skúsenosti byť  pozorný voči morálnym konfliktom a byť otvorený pre dobro

   ·          

   Sociálne a interpersonálne kompetencie

   ·         prejavovať záujem o spoznávanie seba, svojich schopností a daností

   ·         uvedomiť si a uplatňovať vlastnú jedinečnosť a vlastné nápady so zreteľom na jedinečnosť iných žiakov v skupine

   ·         prispôsobovať svoje správanie potrebám rodiny a svojej blízkej skupiny

   ·         poznať úlohy rodiny – úlohu jednotlivých členov rodiny

   ·         brať do úvahy  potreby iných

   ·         rozvíjať intuíciu pre obrazné výrazy a otváranie schopnosti vidieť za to, čo je viditeľné

   ·         objavovať hranice života a smrti v ľudskom živote

   ·         byť  otvorený pre kresťanskú nádej, že posledné slovo patrí životu

   ·         posolstvo biblických textov spájať s konkrétnymi situáciami vo svojom živote

   ·         objavovať kresťanský zmysel slávenia  sviatkov

   ·         hľadať možnosti ako vychádzať v ústrety iným ľuďom (v rodine, v triede, v kruhu kamarátov...) a realizuje ich

   ·         zaujímať pozitívne a empatické postoje k chorým, osobám so zdravotným postihnutím, starým ľuďom a tým ktorí potrebujú  prebudenie k životu

   ·         vnímať potrebu dávania a prijímania

   ·         objavovať svoj duchovný rozmer

   ·         prežívať atmosféru Vianoc a spája ju zo skutočnosťou Božieho daru pre ľudí

    

   Občianske kompetencie

   ·         poznávať a ochraňovať svoje najbližšie životné prostredie

    

   Kultúrne kompetencie

   ·         prejavovať úctu k živým aj k neživým súčastiam prírody, aktívne ich poznáva a ochraňuje

   ·         objavovať hodnotu rodiny

   ·         vnímať dôležitosť a hodnotu rodiny

   ·         intuitívne vnímať obrazy, symboly

   ·         intuitívne vnímať posolstvo  legendy a biblického textu

   ·         orientovať sa v striedaní všedných dní a kresťanských sviatkov, prežívať ich rozdielnu

   náplň a úlohu

   ·         intuitívne vnímať symbolickú reč legendy

    

   Existenciálne kompetencie

   ·         intuitívne vnímať bytostnú potrebu lásky

   ·         objavovať hranice dobra a zla

   ·         objavovať svoj vnútorný – duchovný svet v hlase svedomia

   ·         byť otvorený pre diferencované vnímanie sveta

   ·         byť je otvorený pre dar života, ktorý môže spoznávať  a rozvíjať v spoločenstve cirkvi

   ·          

    

   3.  Stratégia vyučovania

    

        Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia.

        Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačné metódy, ako je motivačné rozprávanie (približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou umeleckého diela).

         Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností. Odporúča sa rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), demonštračná metóda (demonštrácia obrazov), pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov), manipulácia s predmetmi (práca so symbolom, didaktická hra).

   Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení) a projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu).

   Pre realizáciu cieľov sú dôležité aktivizujúce metódy, z nich je vhodná diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia daného problému),  situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov), inscenačná metóda (sociálne učenie v modelovej predvádzanej situácii, pri ktorej sú žiaci aktérmi danej situácie), didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov, a spontánnosti), kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny), dramatizácia (plánovaný dramatizovaný prednes hry, príbehu  a pod.) simulácia (simulovanie,  napodobňovanie  životných  situácií,  aktivity, ktoré   vyžadujú   interakciu medzi skupinou žiakov  a jednotlivcami) Typické autentické rozhovory.

        Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím hry, domáce úlohy). 

    

   Žiaci počas hodín NV sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa vzájomne poznávali. Je to východisková pozícia, ktorá nie je cieľom, ale prostriedkom. Samozrejme, je možné aj iné usporiadanie priestoru v závislosti od metódy, ktorú učiteľ pre danú aktivitu zvolil.

   Domáce úlohy sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych jednoduchých cvičení či predsavzatí orientovaných na požadované správanie. Dôležitou súčasťou každej hodiny je podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v bežnom živote.

    

    

   4. Požiadavky na výstup

    

       Komunikačné kompetencie:

             

       Žiak :

    

   ·        rozumel neverbálnej komunikácii

   ·        objavoval zmysel symbolického, neverbálneho spôsobu komunikácie

   ·        vlastnými slovami vedel vyjadriť svoje vnútorné pocity, vyjadroval svoje myšlienky v práci v skupinách, zapájal sa do diskusie, neskákal do reči

   ·         bol schopný sa stíšiť

    

        Kompetencie k učeniu sa :

    

        Žiak :

    

   ·        bol otvorený pre tvorivé myslenie

   ·        objavoval potrebu učenia

    

              

   Kompetencie k riešeniu problémov:

    

   Žiak :

    

   ·        plánoval a podieľal sa na riešení úloh s s druhými

   ·        primerane svojej detskej skúsenosti vedel formulovať problém

   ·        hľadal spôsoby riešenia vzniknutého problému

    

    

     Občianske:

    

      Žiak :

    

   ·        angažoval sa jednoduchými pozitívnymi skutkami v prostredí, v ktorom žije

   ·        konkrétnymi skutkami prispieval k ochrane prírody, mal úctu k živým aj neživým

                     súčastiam prírody

    

   Kultúrne :

    

   Žiak :

    

   ·        vážil si ľudský život

   ·        učil sa tolerantnosti

   ·        vnímal dôležitosť ľudskej činnosti pre svet

   ·        objavoval krásu stvorenia

   ·        objavoval krásu človeka

    

   Sociálne a interpersonálne:

    

   Žiak :

    

   ·        budoval vzťah dôvery, formoval zdravé sebavedomie

   ·        uvedomoval si hodnotu seba samého a každého človeka už od jeho počatia, prijímal sám seba

   ·        konkrétnymi skutkami prejavoval úctu ku chorým a starším ľuďom

   ·        bol schopný oceniť hodnotu rodiny

   ·        na základe určitej role spolupracoval v skupine, vytváral pozitívny postoj  stvoreným veciam

   ·        identifikoval sa s pozitívnymi predstavenými postavami

   ·        bol zodpovedný k druhým, bral do úvahy ich potreby

    

    Existenciálne:

    

    Žiak:

    

   ·        disponoval základnými vedomosťami biblického posolstva a kresťanského učenia

   ·        bol otvorený pre vnímanie pozitívnych hodnôt na základe predstavených osobnosti

   ·        rozumel základným kresťanským životným postojom viery, nádeje a lásky, bol prípravný angažovať sa pre ich rozvoj

   ·        rozumel základným druhom kresťanskej modlitby a základnému správaniu spojenému s modlitbou

   ·        odhadol dôsledky vlastného správania a konania

   ·        rozvíjal duchovné hodnoty

   ·        rozvíjal vlastné svedomie (od heteronómneho k autonómnemu )

   ·        objavoval duchovný rozmer človeka

   ·        spoznávaním seba samého hodnotil svoje činy, dokázal si priznať vinu a viesť k náprave

   ·        rozvíjal kritické myslenie, bol schopný jednoducho obhájiť svoj názor

   ·        správne posudzoval svoje konanie

   ·        osvojoval si zdravý životný štýl 

    

    

    

    

   5. Stratégie vyučovania

    

   Metódy podľa typu vyučovacích hodín :

    

   ·        vysvetľovacie

   ·        upevňovacie

   ·        opakovanie učiva

   ·        preverovacie

    

   Metódy podľa fázy vyučovacieho procesu:

    

   ·        motivačné

   ·        expozičné

   ·        fixačné

   ·        aplikačné

   ·        diagnostické

    

   Podľa počtu žiakov :

    

   • -hromadné
   • -skupinové
   • -individuálne

    

   Podľa charakteru zdroja informácii :

    

   • slovné / monológ, dialóg/
   • pozorovanie objektov /  využitie internetu /

    

    

   6.  Učebné zdroje

    

   Učiteľ má k dispozícii metodický materiál v metodickej príručke katolíckeho náboženstva pre prvý ročník základných škôl „Cesta lásky“, vydanú Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom, n.o. v Spišskej Novej Vsi. Metodická príručka obsahuje metodicky spracované témy, farebné obrazové prílohy a precovné listy. Metodické materiály pre náboženskú výchovu obsahujú ku každej téme bohatú ponuku aktivít. Z nich si učiteľ vyberie tie, ktoré považuje za vhodné vzhľadom na svoje osobné dispozície, dispozície žiakov a iné okolnosti.

   K neodmysliteľným zdrojom patrí:  Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi, Dokumenty Katolíckej cirkvi, biblické mapy.

    

    

   7. Obsah vzdelávania

    

   Základné tematické okruhy sú:

    

   1. téma: Som na svete z lásky

   2. téma: Rodina – ohnisko lásky

   3. téma: Dar lásky

   4. téma: Moc života a lásky

   5. téma: Spoločenstvo lásky

    

   1. téma: Som na svete z lásky

   dotácia hodín: 4 hod.

   Kľúčové pojmy: jedinečnosť, schopnosti, rodina, svet, dobro, zlo

    

   Obsahový štandard

   Meno a jedinečnosť

   Čo dokážem? (ruky, nohy, zrak, sluch, ...)

   Patrím do rodiny

         Svet v ktorom žijem

       

            Ciele témy:

            Kognitívny cieľ: Popísať a zhodnotiť vlastnosti, ktorými sa líši od ostatných. Na základe pozorovania vzťahov v okolí uviesť príklad potreby lásky. Na príklade rozlíšiť využívanie svojich schopností na konanie dobra alebo zla.

            Afektívny cieľ : Uvedomiť si vlastnú jedinečnosť. Oceniť lásku rodičov k deťom. Uvedomiť si prejav lásky Boha k človeku v jeho stvorenstve.

            Psychomotorický cieľ: Osvojiť si návyk verbálneho poďakovania za prejavy lásky. Identifikovať sa s človekom (vzorom), ktorý koná dobro. Formovať návyk rozlišovania dobra a zla v konkrétnych situáciách. Prakticky uplatniť návyky starostlivosti o prírodu.

   Výkonový štandard

   Žiak vie

   • uvedomovať si vlastnú jedinečnosť
   • vyjadriť radosť zo života
   • rozlišovať prejavy lásky na základe pozorovania
   • sa správne prežehnať
   • slovne vyjadriť poďakovanie (voči rodičom, učiteľom, kamarátom)
   • formulovať spontánnu modlitbu poďakovania
   • z konkrétneho príbehu vymenovať postavy, ktoré konajú dobro
   • na príklade rozlíšiť dobro od zla
   • odpovedať na otázku z príbehu
   • vymenovať najmenej tri dobré a tri zlé činnosti, ktoré môže človek vykonať rukami, nohami, ústami, očami, ušami (opozitá)
   • formulovať odprosenie
   • citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť, byť pozorný k svetu, ktorý Boh daroval človeku
   • sa starať o prírodu (starať sa o záhradku, nezahadzovať odpadky, hrabať lístie, atď.),

    

    

   2. téma: Rodina – ohnisko lásky

   dotácia hodín: 2 hod.

   Kľúčové pojmy: rodina, komunikácia, modlitba, Otče náš

    

   Obsahový štandard

   Komunikácia v rodine

   Modlitba v rodine – rozhovor rodiny s Bohom (modlitba Otče náš)

    

   Ciele témy:

   Kognitívny cieľ: Jednoduchým spôsobom vysvetliť potrebu komunikácie. S pomocou učiteľa reprodukovať modlitbu Otče náš.

   Afektívny cieľ : Uvedomiť si dôležitosť komunikácie medzi Bohom a ľuďmi a medzi ľuďmi navzájom. Vnímať svoje miesto v ľudskej rodine.

   Psychomotorický cieľ : Osvojiť si v praxi správny spôsob komunikácie s ľuďmi (pozdraviť pri stretnutí alebo lúčení, poprosiť, poďakovať, ospravedlniť sa). S pomocou učiteľa písomne sformulovať ďakovnú modlitbu (za rodičov, za rodinu).

   Výkonový štandard

   Žiak vie

   • jednoduchým spôsobom vysvetliť potrebu komunikácie
   • vymenovať aspoň tri vlastnosti rodiny
   • s pomocou učiteľa reprodukovať modlitbu Otče náš
   • definovať modlitbu ako rozhovor s Bohom
   • písomne vyjadriť modlitbu vďaky (za rodičov, rodinu), modlitbu prosby

    

   3 téma: Dar lásky

   dotácia hodín: 3 hod

   Kľúčové pojmy: srdce, dar, zvestovanie, narodenie Ježiša

    

   Obsahový štandard

   Legenda o kamennom srdci (sv. Mikuláš)

   Zvestovanie. Návšteva Alžbety.

   Zmysel a hodnota daru. Narodenie Ježiša Krista.

    

   Ciele témy:

      Kognitívny cieľ: Počúvať s porozumením legendu o sv. Mikulášovi, biblický príbeh zvestovania a narodenia Ježiša a prepojiť texty so svojim životom. S pomocou učiteľa reprodukovať modlitbu Zdravas Mária.

   Afektívny cieľ: Intuitívne vnímať v legende symbol srdce. Rozvíjať vo svojom živote postoj prijímania a dávania. Vnímať atmosféru adventného a vianočného času.

   Psychomotorický cieľ: Prejaviť radosť a vďačnosť z daru. Pripraviť darček pre obdarovanie.

    

   Výkonový štandard

   Žiak vie

   • opísať dobrotu sv. Mikuláša
   • intuitívne vnímať v legende symbol srdce ako obraz vnútornej skutočnosti človeka
   • s pomocou učiteľa reprodukovať biblické udalosti zvestovania a narodenia Ježiša
   • podľa obrázkov opísať udalosti Zvestovania
   • reprodukovať s pomocou učiteľa modlitbu Zdravas Mária
   • opísať narodenie Ježiša ako dar Boha človeku
   • nakresliť aspoň dva symboly Vianoc
   • vyjadriť vonkajším postojom úctu k Bohu (poklona)
   • pripraviť darček pre obdarovanie

    

    

   4. téma: Moc života a lásky

   dotácia hodín: 4 hod.

   Kľúčové pojmy: život, smrť, spánok, prebudenie, vzkriesenie, zmŕtvychvstanie, nedeľa

    

   Obsahový štandard

   Metafora spánku a prebudenia v rozprávke (uvádzanie do metaforického spôsobu vyjadrovania)

   Vzkriesenie Jairovej dcéry

   Veľká noc – smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša.

   Nedeľa – deň oslavy Ježišovho zmŕtvychvstania

    

      Ciele témy: 

      Kognitívny cieľ: Počúvať  text rozprávky s porozumením a pokúsiť sa ho prepojiť so svojim životom. Opísať biblický príbeh o vzkriesení Jairovej dcéry a konanie Ježiša ako výzvu k dôvere. Opísať Ježišovo zmŕtvychvstanie ako víťazstvo života nad smrťou.

   Afektívny cieľ: Intuitívne vnímať metaforickú reč. Pozorovať zmeny v prírode v jarnom období a pokúsiť sa ich prepojiť so slávením veľkonočných sviatkov. Dôverovať Ježišovi, ktorý premohol smrť.

   Psychomotorický cieľ: Prejaviť vzťah a úctu k životu v prírode. Dôstojným prežehnaním prejaviť úctu ku krížu. Rozvíjať postoj empatie k trpiacim.

   Výkonový štandard

   Žiak vie

   • intuitívne vnímať metaforický spôsob vyjadrovania symbolickej reči
   • opísať biblický príbeh o vzkriesení Jairovej dcéry
   • vnímať premeny v prírode v jarnom období a pokúsiť sa ich prepojiť so slávením veľkonočných sviatkov
   • jednoduchým spôsobom vysvetliť veľkonočné sviatky ako slávnosť, v ktorej kresťania slávia Ježišovo víťazstvo života nad smrťou
   • s pomocou učiteľa a obrazov vymenovať a vysvetliť  veľkonočné symboly
   • nakresliť veľkonočný symbol vyjadrujúci víťazstvo života nad smrťou
   • jednoducho vysvetliť zmysel slávenia nedele ako dňa Ježišovho zmŕtvychvstania

    

    

   5. téma: Spoločenstvo lásky

   dotácia hodín: 3 hod.

   Kľúčové pojmy: pomoc, dobro, zlo, odvaha, Duch Svätý, Cirkev

    

   Obsahový štandard

   Zoslanie  Ducha Svätého. Cirkev.

   Legenda o sv. Jurajovi.

    

   Ciele témy:        

   Kognitívny cieľ: Opísať udalosť zoslania Ducha Svätého. Jednoduchým spôsobom vysvetliť zmysel cirkvi ako Božej rodiny. Opísať víťazstvo dobra nad zlom v legende o sv. Jurajovi. 

   Afektívny cieľ:  Prostredníctvom biblickej udalosti vnímať pomoc, ktorú Boh posiela ľuďom. Pozorovať  prejavy života vo farnosti.  Intuitívne vnímať boj dobra a zla v symbolickej reči legendy o sv. Jurajovi. Rozvíjať vo svojom živote postoj prehodnocovania pozitívnych a negatívnych skutočností.

   Psychomotorický cieľ: Praktizovať oslavu Trojjediného Boha prostredníctvom modlitby Sláva Otcu. Formovať návyk pozornosti voči druhým ľuďom. Formovať návyk bezpečného správania sa v rizikových situáciách (odmietnutie zla, postavenie sa proti šikanovaniu, vedieť povedať nie na negatívne ponuky).

   Výkonový štandard

   Žiak vie

   • na základe prerozprávania učiteľa reprodukovať udalosti  zoslania Ducha Svätého
   • vysvetliť jednoduchým spôsobom zmysel cirkvi ako Božej rodiny
   • reprodukovať modlitbu Sláva Otcu
   • opísať víťazstvo dobra nad zlom v legende o sv. Jurajovi a pokúsiť sa ho prepojiť so svojim životom
   • osvojovať si sociálne zručnosti potrebné v sociálnych kontaktoch s inými ľuďmi.

    

    

   Medzipredmetové vzťahy

    

   Etická výchova

   Postoje a zručnosti medziľudských vzťahov

   Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve

   Ľudská dôstojnosť a sebaúcta

   Pozitívne hodnotenie iných

   Naša rodina

    

   Slovenský jazyk

   Rozprávka

    

   Prírodoveda

   Zmeny v prírode

   Čas a jeho trvanie

   Moja rodina

   Členovia rodiny

   Rastliny a semená

   Ľudia a veci

    

   Hudobná výchova

   Stvárňovanie pomocou pohybu, tanca

   Pieseň

    

   Výtvarná výchova

   Intuitívne vnímanie obrazu a jednoduché vyjadrenie jeho symbolickej reči

    

    

   Začlenenie prierezových tém

   Prostredníctvom začlenenia prierezových tém do obsahu učiva náboženskej výchovy, žiak rozvíja nasledovné kompetencie:

    

   Environmentálna výchova

   Žiak

   o        prejavuje úctu k živým aj k neživým súčastiam prírody, aktívne ich poznáva a ochraňuje, stará sa o prírodu

   o        - poznáva a ochraňuje svoje najbližšie životné prostredie

    

   Jazyky

   Žiak

   • volí primeraný, kreatívny spôsob komunikácie vzhľadom na situáciu
   • používa “ja odkaz
   • dokáže kultivovane poprosiť
   • slovne prejaví  radosť a vďačnosť z obdarovania

    

   Informačná výchova

   Žiak

   •  objavuje hranice dobra a zla
   • rozvíja intuíciu pre obrazné výrazy a otváranie schopnosti vidieť za to, čo je viditeľné

    

    

    

   8. Hodnotenie predmetu

    

   Hodnotenie žiakov v 1. ročníku sa uskutočňuje ústnou formou – pochvalou; oceneniami,

   pečiatkami, diplomami.

    

    

                                     Časovo – tematický plán z katolíckeho náboženstva

    

                   Ročník :  prvý                        Počet hodín týždenne : 2                           Počet hodín ročne : 66

    

   Hod.

   M

   Názov témy – základné učivo /70%/

   Názov témy – doplnkové /prehlbujúce/ učivo /30%/ - návrh

   Metódy

   MPV

   1

   Sept

   1 Som na svete z lásky

   1.1 Ja   - Úvodná hodina              

    

   dramatizácia, rozprávanie,

   výklad, didaktická hra

   Hv, Tv, Ev

   Vv

   2

    

   Moje dedičstvo

    

   dramatizácia, rozprávanie

   výklad, didaktická hra

   Hv, Ev, Vv

   3

    

    

   Príroda – Božie dielo

   vychádzka, pozorovanie,

   rozhovor

   Env.v. Pv,

   4

    

   1.2 Čo dokážem?

    

   vysvetľovanie, rozhovor,

   kreslenie

   Vv, Hv

   5

    

    

   Znamenie Kríža

   rozprávanie, práca v skupine

   Pv, M, Hv

   6

    

    

   Sedembolestná Panna Mária

   rozhovor, kreslenie, spev

   Hv, Vv

   7

   Okt.

   1.3 Svet, v ktorom žijem

    

   vysvetľovanie, rozhovor

   kreslenie

   M, Vv, PR

   8

    

    

   Svätý František

   vysvetľovanie, rozhovor, film, kreslenie

   Vv, Env.v

   9

    

   Dar života

    

   film, výklad, rozhovor,

   kreslenie

   Vv, Hv,

   10

    

   Môj rodostrom

    

   beseda, kreslenie

   Prv, Vv

   11

    

    

    Kamaráti

   beseda, rozprávanie,

   PR, Vv

   12

    

    

   Duchovní kamaráti

   rozprávanie, rozhovor,

   kreslenie, počúvanie hudby

   Hv, Vv, Pv, M

   13

   Nov.

   1.4 Svet

    

   vysvetľovanie, rozhovor, kreslenie

   M, Vv, PR

   14

    

   Ochrana sveta

    

   Výklad

   SjaL, Hv, Env.v

   15

    

    

   Vidieť srdcom

   rozhovor, vysvetľovanie

   kreslenie

   Vv, SjaL

   Pv

   16

    

    

   Opakovanie

   práca v skupinách, kreslenie

   Hv, Vv

   17

    

   2. Rodina – ohnisko lásky

   Prosba a vďaka

    

   vysvetľovanie, kreslenie

   PR, Vv

   18

    

    

   Advent

   rozprávanie, výklad, rozhovor, tvorivá práca

   Pv, Ev

   19

   Dec

   2.1 Komunikácia v rodine

    

   beseda, kreslenie

   PR, Vv

   20

    

    

   Svätý Mikuláš

   rozprávanie, kreslenie, spev

   PR, Hv, Vv

   21

    

   2.2 Modlitba za chlieb

    

   vysvetľovanie, výklad

   SjaL, Vv, Pv, Hv

   22

    

   Modlitba Otče náš

    

   práca s biblickým obrazom,

   kreslenie

   SjaL, Vv, Pv

   23

    

    

   Modlitba Otče náš

   rozhovor, rozbor textu

   SjaL, Hv, Vv

   24

    

    

   Vianoce v našej rodine

   beseda, kreslenie spev

   Vv, Hv, Ev,

   25

    

    

   Opakovanie

   rozprávanie, kreslenie

   Vv, PR

   26

   Jan

   3 Dar lásky

   3. 1 Premena kamenného srdca

    

   vysvetľovanie, rozprávanie, rozhovor

   PR, M, Vv

   27

    

    

   Apoštol Pavol

   dramatizácia, kreslenie

   SjaL, Hv, Vv

   28

    

    

   Apoštol Pavol

   beseda, kreslenie

   SjaL, Hv, Vv,

   29

    

   3.2.  Zvestovanie

    

   rozhovor, výklad, dramatizácia, kreslenie,

   PR, SjaL, Vv, Hv,

   30

    

   Návšteva Alžbety

    

   rozprávanie, rozhovor,

   kreslenie

   PR, SjaL

   31

    

   3.3 Ježiš Kristus – dar pre svet    

    

   rozpravanie, spev

   PR, Hv, Ev

   32

    

   Pastieri

    

   rozprávanie, dramatizácia

   SjaL, Hv, Vv

   33

   Feb

   Mudrci

    

   Výklad

   PR, SjaL, Vv

   34

    

    

   Simeon

   rozprávanie, vysvetľovanie,

   kreslenie

   SjaL, M, Vv

   35

    

    

   Zem, v ktorej žil Ježiš

   didaktická hra, rozprávanie,

   rozhovor, kreslenie

   Pv, Tv, M, Vv

   36

    

    

   Povolanie učeníkov

   rozhovor, rozprávanie

   pohybová  hra

   PR, Pv, Tv, Hv, M

   37

    

    

   Svadba v Káne

   opis, vysvetľovanie, rozhovor, pozeranie foto

   PR, M, Hv, Vv

   38

    

    

   Svadobná hostina

   rozhovor, spev, tanec

   PR, M, Hv, Vv

   39

   Mar

    

   Ježiš a deti

   spev, hra, kreslenie

   M, Hv, Vv

   40

    

    

   Ježiš je môj priateľ

   rozprávanie, rozhovor

   Env.v

   41

    

    

   Opakovanie

   práca v skupinách, kreslenie

   SjaL, Vv, M

   42

    

   4. Moc života a lásky

   4.1 Prebudenie zo spánku

    

   rozprávanie, dramatizácia

   PR, Tv, Vv, Ev

   43

    

   4.2 Vzkriesenie Jajrovej dcéry

    

   rozbor biblického textu,

   diskusia, práca v skupinách

   Hv, Tv,

   44

    

    

   Ježiš zjavuje svoju moc

   rozprávanie, rozhovor

   Vv, Env.v

   45

    

   Snehový zázrak

    

   rozprávanie, dramatizácia

   SjaL, Vv, Env.v

   46

   Apr

   Pôst

    

   rozhovor, vysvetľovanie

   Vv, PR

   47

    

   4.3 Kríž – znamenie smrti a znamenie života

    

   rozprávanie, práca v skupine

   Pv, M, Vv

   48

    

   4.4 Ježiš je vzkriesenie a život

    

   slovný opis, vzkriesenie

   Prv, SjaL, Hv

   49

    

    

   Symbol života

   rozprávanie, vysvetľovanie, kreslenie

   PR, Vv, Hv, Env.v

   50

    

    

   Cesta obety /krížová cesta/

   opis situácie podľa obrázkov

   SjaL, Hv, Vv

   51

   Máj

   Za zatvorenými dverami

    

   rozhovor, kreslenie

   PR, Hv,

   52

    

    

   Symboly Veľkej noci

   práca v skupine, kreslenie, lepenie

   PR, Vv, Hv, Env.v

   53

    

    

   Nebo

   rozhovor, kreslenie

   PR, Tv, Hv, Vv

   54

    

    

   Mária Matka modlitby

   ozbor textu, vysvetľovanie, spev

   SjaL, Hv, Vv, Env.v

   55

    

   Nedeľa

    

   rozhovor, kreslenie

   PR, Hv,

   56

    

    

   Matka Tereza z Kalkaty

   rozhovor, koláž

   Pv, Vv

   57

    

    

   Opakovanie

   práca v skupinách

   SjaL, M, Hv

   58

    

   5 Spoločenstvo lásky

   Kostol

    

   vychádzka, vysvetľovanie, rozhovor

   Hv, Vv, Env.v

   59

   Jún

   Staviame kostol

    

   koláž

   Pv, Vv

   60

    

   5.1 Božia rodina

    

   rozprávanie, rozhovor, kreslenie

   PR, SjaL, M

   61

    

   5.2 Duch Svätý

    

   rozprávanie, rozhovor, pieseň, kreslenie

   PR, Hv, Vv

   62

    

    

   Prítomnosť Ducha Svätého

   diskusia, rozhovor, didaktická hra

   SjaL, Tv, Hv

   63

    

    

   Ježiš nám dáva lásku

   rozhovor, kreslenie

   PR, SjaL, Hv, Vv

   64

    

   5.3 Juraj

    

   rozhovor, kreslenie, spev

   PR, Hv, Vv

   65

    

   Opakovanie –„Aké srdce mám ja?”

    

   práca v skupinách, maľbvanie

   Hv, Vv

   66

    

    

   List Ježišovi

   rozprávanie, rozhovor, písanie listu

   PR, SjaL, M