• Otvorenie šk. r. 2020/2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Cirkevná spojená škola vo Vranove nad Topľou vydáva pokyny upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov na našej škole s účinnosťou od 1.9.2020, ktoré boli vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR  a manuálu MŠVVaŠ SR 

      Otvorenie šk. roka 2020/2021 bude prebiehať v kostole sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou – Juh:

      8:00 – privítanie žiakov a modlitba sv. ruženca

      8:30 – slávnostná sv. omša Veni Sancte.

       

      Žiaci 1. ročníka CZŠ sa po skončení sv. omše presunú do triedy v budove na Bernolákovej ulici č. 92, kde sa uskutoční prvé rodičovské združenie.

      Účasť: maximálne 1 rodič/žiak.

      Prosíme všetkých žiakov, aby pri nástupe do školy priniesli so sebou vyplnený Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do ZŠ resp. SŠ, ktorý odovzdajú triednemu učiteľovi.

      Dokumenty na stiahnutie:

      CZŠ

      Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka ZŠ

      GFA

      Dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka SŠ

      V čase od 2. 9. 2020 je v interiéri školy povinné používanie rúšok.

      Zákonný zástupca doprevádza svoje dieťa k hlavnému vchodu. Do budovy školy NEVSTUPUJE! 

      Bližšie informácie: https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovany/