• KN V.roč.

  •  

   UČEBNÉ OSNOVY

    

    

    

   Názov predmetu

   Katolícke náboženstvo

   Časový rozsah výučby

   1 hodina týždenne

   33 hodín ročne

   Názov ŠVP

   ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM 2 STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

   ISCED  2 – NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE

   Názov ŠkVP

   Vychovávať k svätosti, učiť múdrosti, všetko s Láskou

   Ročník

   PIATY

   Stupeň vzdelania

   ISCED  2 – NIŽŠIE SEKUNDÁRNE

   Forma štúdia

   DENNÁ

   Vyučovací jazyk

   SLOVENSKÝ

    

    

   1. Charakteristika vyučovacieho predmetu

    

   Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská, má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženská výchova má preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy v škole.

   Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu  kresťanských cirkví a  k ich tradíciám, otvára pre neho možnosť života s cirkvou. 

   Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti. Náboženská výchova je  výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom žijú.

   Výučba predmetu zároveň naväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť.

    

   2. Ciele vyučovacieho predmetu

    

   Predmet  náboženská výchova umožňuje žiakom:

   • formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania
   • konfrontovať ich s vedecky a  nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na svet
   • hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu
   • formovať svedomie
   • prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie
   • spoznávať spôsoby komunikácie človeka s Bohom
   • oceniť komunikáciu s Bohom prostredníctvom sviatosti, liturgického slávenia čítania Božieho slova
   • rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti a v cirkvi

    

   Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje v školskom prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií žiakov, ktoré zároveň rozvíja. Vyučovací predmet náboženská výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových kompetencií najmä rozvíjaním týchto predmetových kompetencií:

   komunikačné kompetencie - žiak prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede, kladie otázky a zisťuje odpovede, učí sa konfrontovať s názormi druhých, počúvať a byť otvorený pre odlišnosti, žiak si osvojuje vhodnú argumentáciu, učí sa vypočuť spoludiskutujúceho, formuluje otázky, porovnáva, oponuje, formuluje  a vyjadruje svoje myšlienky a názory, žiak sa učí reagovať primerane situácii, je schopný uvedomiť si vlastné reakcie v konflikte, vie vyjadriť svoj názor asertívnym nezastrašujúcim spôsobom, sformulovať „ja - správu“ a vyjadriť svoje pocity, žiak  sa učí dešifrovať a vhodne používať symboly, rozumie symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch a slávnostiach profánneho a náboženského života

   kompetencie k učeniu sa – žiak sa učí vyhľadávať a triediť informácie, vyhodnocuje výsledky svojho učenia a diskutuje o nich

    

   kompetencie k riešeniu problémov – žiak sa zaujíma sa o rôzne problémy a nové veci, prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi, plánuje a podieľa sa na riešení úloh s druhými, žiak vníma, rozpozná a pochopí problém závislostí, premyslí a naplánuje riešenie problému na modelovej situácii primerane svojej detskej skúsenosti obhajuje svoj názor

   občianske – žiak sa adaptuje na meniace životné a pracovné podmienky, podľa svojich schopností
   a možností sa podieľa na ich aktívnom a tvorivom ovplyvňovaní, chápe potrebu efektívne spolupracovať s druhými pri vytváraní pravidiel, zapája sa do občianskeho života vo svojom okolí

   háji svoje práva aj práva iných, vníma dôležité postavenie rodiny ako základnej bunky spoločnosti

   kultúrne – žiak si osvojuje si postoj vzájomnej tolerancie, učí sa akceptovať druhých ľudí takých, akí sú

   angažuje sa a rešpektuje vo svojom živote humánne princípy v duchu solidarity a lásky, všíma si kultúrne prejavy iných národov, národností, etník, iné kultúry a ich umenie považuje za rovnocenné a inšpirujúce, žiak vníma obrazy a symboly, architektúru, ľudovú tvorivosť (kroje, výšivky, ornamenty)

   rešpektuje kultúrne tradície ako základ súčasného umenia,osvojuje si prácu s literárnymi žánrami a  druhmi, vníma pôvod umeleckých diel vyrastajúcich z kresťanskej tradície (obraz, literatúra, hudba, móda) žiak si osvojuje kritický prístup k médiám

   sociálne a interpersonálne – žiak sa učí  tolerancii, ústretovosti ale aj kritickosti,  k iným, učí sa chápať ich potreby a postoje,objavuje a uznáva dôstojnosť človeka bez ohľadu na jeho schopnosť podať výkon, uvedomuje si svoje silné a slabé stránky, žiak sa vníma ako časť celku,chápe potrebu efektívne spolupracovať s druhými pri riešení danej úlohy, oceňuje skúsenosti druhých ľudí, buduje návyk vonkajších prejavov úcty k opačnému pohlaviu, žiak zaujíma pozitívne a empatické postoje k chorým, osobám so zdravotným postihnutím, starým ľuďom

   existenciálne – žiak objavuje opakovanosť archetypálnych skúseností opakujúcich sa v dejinách ľudstva, oceňuje skúsenosti druhých ľudí – vzorov z dejín cirkvi, učí sa odhadnúť dôsledky rozhodnutí a činov človeka, objavuje existenciu nemennej pravdy, aplikuje vo svojom živote jednotlivé prvky spirituality

    

    

   3. Výchovné a vzdelávacie stratégie

    

   Vo vyučovacom predmete náboženská výchova využívame výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú:

   Kompetencie k učeniu sa

   • rozumieť symbolickému spôsobu vyjadrovania biblického jazyka a jazyka cirkvi, integrovať náboženský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového vzťahu k svetu, súbežne s pohľadom prírodných a humanitných vied, prejavovať ochotu venovať sa ďalšiemu štúdiu a dialógu medzi týmito obormi aj v ďalšom živote 

   Komunikačné kompetencie

   • porozumieť rôznym  textom; poetickým, obrazným a náboženským, porovnať ich s inými druhmi textov, rozlíšiť rôzne literárne druhy v Biblii, oceniť ich krásu a reflektovať rôznosť významov ich posolstva
   • vnímaním a porozumením symboliky rituálov ako súčasti vytvárania slávnosti rozvíjať schopnosť neverbálnej komunikácie 

   Kompetencie k  riešeniu problémov

   • rozvíjať kritické myslenie reflexiou problémových situácii, ich riešením v spoločnej diskusii a kladením filozofických otázok
   • hľadať kritéria pre voľbu riešenia problémov, vedieť zdôvodniť svoje návrhy riešenia s dôrazom na etický prístup k ľuďom a k životnému prostrediu

   Sociálne a interpersonálne kompetencie

   • pri práci vo dvojiciach alebo v skupinách si uvedomiť, čo všetko so sebou prináša kooperatívny spôsob práce
   • prostredníctvom cvičení a aktivít rozvíjať schopnosť stíšenia sa, vnútornej koncentrácie a meditácie, ktoré sú predpokladom hlbšej reflexie potrebnej  pri vytváraní vlastného sebaobrazu
   • rozvíjaním empatie a návštevou charitného domu, zaujať pozitívne a empatické postoje k chorým, osobám so zdravotným postihnutím, starým ľuďom

   Občianske kompetencie

   • porozumením postojov inak nábožensky alebo svetonázorovo zmýšľajúcich ľudí a chápaním kultúrneho a historického kontextu iných náboženstiev budovať postoj tolerancie
   • prostredníctvom diskusie o rôznych konfliktoch z histórie aj zo súčasnosti, hľadať nielen príčiny konfliktov ale aj vzory osobností, ktoré sa vďaka svojim kresťanským postojom zasadili o ich nápravu
   • postoj zodpovednosti dať do súvisu s hodnotou slobody, hľadať ich vzájomný vzťah ako aj vzťah k Božej autorite

   Kultúrne kompetencie

   • prezentáciou obsahov svetových náboženstiev predstavených vo vzťahu ku kresťanstvu porozumieť vzájomnému vzťahu náboženstva a kultúry
   • integrovať náboženský rozmer života do vlastného vzťahu ku kultúre v jej historickom              a súčasnom prejave
   • rozvíjať vzťah k sakrálnemu umeniu prostredníctvom exkurzie chrámu

   Existenciálne kompetencie

   • prostredníctvom práce so symbolmi a symbolickou rečou vnímať transcendentnú skutočnosť
   • filozofickým rozmerom vedenia diskusie spoznávať súvislosti podmieňujúce hľadanie a nachádzanie životného zmyslu a byť otvorený pre jeho transcendentnú hĺbku

    

    

    

   4.  Stratégia vyučovania

    

         Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia.

         Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačné metódy, ako je motivačné rozprávanie (približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou umeleckého diela).

           Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností. Odporúča sa rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), demonštračná metóda (demonštrácia obrazov), pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov), manipulácia s predmetmi (práca so symbolom, didaktická hra).

   Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení) a projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu).

   Pre realizáciu cieľov sú dôležité aktivizujúce metódy, z nich je vhodná diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia daného problému), filozofická diskusia je efektívnym prostriedkom, ako vytvárať rovnováhu medzi vyučovaním zameraným na prežívanie a vyučovaním zameraným na rozumové zdôvodňovanie viery, situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov), inscenačná metóda (sociálne učenie v modelovej predvádzanej situácii, pri ktorej sú žiaci aktérmi danej situácie), didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov, a spontánnosti), kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny), dramatizácia (plánovaný dramatizovaný prednes hry, príbehu  a pod.) simulácia (simulovanie,  napodobňovanie  životných  situácií,  aktivity, ktoré   vyžadujú   interakciu medzi skupinou žiakov  a jednotlivcami), kompozícia (vypracovanie osnovy referátu, písomné rozvíjanie  témy, príbehu a pod.),"A propos":  konverzácia  alebo  iná spoločensky orientovaná  interakcia, podľa rozprávania  učiteľa, žiakov, návštevníka  o najdôležitejších a najaktuálnejších témach zo života.  Typické autentické rozhovory.

         Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím hry AZ kvíz, domáce úlohy). 

    

   Žiaci počas hodín NV sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa vzájomne poznávali. Je to východisková pozícia, ktorá nie je cieľom, ale prostriedkom. Samozrejme, je možné aj iné usporiadanie priestoru v závislosti od metódy, ktorú učiteľ pre danú aktivitu zvolil.

   Domáce úlohy (transfer) sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych jednoduchých cvičení či predsavzatí orientovaných na požadované správanie. Dôležitou súčasťou každej hodiny je podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v bežnom živote.

    

    

   5.  Učebné zdroje

    

   Učiteľ má k dispozícii metodický materiál v metodickej príručke katolíckeho náboženstva pre piaty ročník základných škôl „Poznávanie cez dialóg“, vydanú Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom, n.o. v Spišskej Novej Vsi. Metodická príručka obsahuje metodicky spracované témy, farebné obrazové prílohy a precovné listy. Metodické materiály pre náboženskú výchovu obsahujú ku každej téme bohatú ponuku aktivít. Z nich si učiteľ vyberie tie, ktoré považuje za vhodné vzhľadom na svoje osobné dispozície, dispozície žiakov a iné okolnosti.

   K neodmysliteľným zdrojom patrí:  Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi, Dokumenty Katolíckej cirkvi, biblické mapy.

    

   6.  Obsah vzdelávania

    

   Základné tematické okruhy sú:

    

   1. téma: Boh hovorí k človeku

   2. téma: Dialóg Boha a človeka

   3. téma: Moja modlitba

   4. téma: Náš dialóg s Bohom

   5. téma: Obeta Božieho ľudu

   6. téma: Dialóg cez službu

   7. téma: Služba modlitbou 

    

   *Poznámka: Učivo, ktoré rozširuje štátny vzdelávací program je v texte zvýraznené tučnou kurzívou

    

   1. téma: Boh hovorí k človeku

   Hodinová dotácia témy: 6 hod.

   kľúčové pojmy: Sväté písmo, evanjeliá, misia Cyrila a Metoda, Otče náš v staroslovienčine,  sv.Gorazd, sv. Bystrík

    

   Obsahový štandard

   Práca so  Svätým písmom /vyhľadávanie kníh, kapitol veršov/, skratky kníh.

   Misia Cyrila a Metoda /cyrilika, hlaholika, Otče náš v staroslovienčine/

   Žiaci vierozvestcov – sv. Gorazd, jeho žiak sv. Bystrík, legenda o sv. Bystríkovi

    

   Ciele témy:

   Kognitívny: Definovať pojem Biblia, Sväté písmo a orientovať sa v ňom. Vysvetliť prínos prekladu Svätého písma do nášho jazyka.

   Afektívny: Uvedomiť si potrebu čítania Svätého písma. Oceniť misiu Cyrila a Metoda pre Slovensko.                      

   Psychomotorický: Formovať návyk pravidelného čítania Svätého písma. Rozvíjať zručnosť vo vyhľadávaní podľa limitácií /súradníc/ vo Svätom písme.

    

   Výkonový štandard

   Žiak vie

   o              vymenovať 5 historických kníh Starého zákona a 5 historických kníh Nového zákona

   o              pomenovať časti Nového zákona

   o              podľa súradníc nájsť daný text vo Svätom písme

   o              správne používať skratky kníh Svätého písma, čísla kapitol a veršov

   o              opísať najdôležitejšie udalosti zo života sv. Cyrila a Metoda

   o              vysvetliť prínos byzantskej misie pre Slovensko

   o              vysvetliť základné prvky legendy, rozlíšiť legendu od historickej správy

   o              vysvetliť prínos prekladu Svätého písma do nášho jazyka

   o              reprodukovať spamäti prvé dva verše Jánovho evanjelia

   o              s pomocou učiteľa poskladať modlitbu Otče náš v cirkevnoslovanskom jazyku

   o              používať vhodné slová v komunikácii s inými ľuďmi

   o              pravdivo a správne šíriť informácie

    

   2. téma: Dialóg Boha a človeka

   Hodinová dotácia témy: 3 hod.

   kľúčové pojmy: modlitba, Starý zákon, Nový zákon, Dávid, Šalamún, Ježiš, Mária, Magnifikat, Otče náš, domov

    

   Obsahový štandard

   Dávidové prosby odpustenie (žalmy)

   Šalamúnova  prosba o múdrosť

   Mária zvelebuje Boha (Magnifikat)

   Ježiš – učiteľ modlitby (Otče náš), porovnanie dvoch evanjeliových textov modlitby Otče náš

    

   Ciele témy:

   Kognitívny: Porovnať modlitby jednotlivých biblických postáv modlitbu Dávida, Šalamúna,

   Márie a Ježiša.

   Afektívny: Uvedomiť si potrebu modlitby a jej dôležitosti v živote biblických postáv.

   Psychomotorický: Integrovať do svojho života dôverný dialóg s Bohom v modlitbe podľa

   vzoru  biblických postáv.

    

   Výkonový štandard

   Žiak vie

   o        v biblických príbehoch nájsť spoločné znaky modlitby Dávida a Šalamúna

   o        prerozprávať časť biblického príbehu zo života kráľa Dávida a Šalamúna

   o        charakterizovať časti modlitby Otče náš

   o        vytvoriť kartotéku biblických modlitieb

   o        porovnať dva evanjeliové texty modlitby Otče náš

   o        prostredníctvom modlitby rozvíjať dialóg s Bohom

   o        nájsť vo Svätom písme modlitbu Otče náš

   o        citovať  jeden citát zo Svätého písma

   o        správne doplniť (poskladať) Magnifikat

    

   3. téma: Moja modlitba

   Hodinová dotácia témy: 4 hod.

   kľúčové pojmy: pravidlá modlitby, druhy modlitby, svätý František z Asissi, oslavná modlitba

    

   Obsahový štandard

   Pravidlá modlitby (miesto, čas a pravidelnosť)

   Druhy modlitby

   Príklady svätých (hymnus  Františka z Assisi na stvorenstvo – príklad oslavnej modlitby)

    

   Ciele témy:

   Kognitívny: Vysvetliť prínos modlitby pre duchovný život človeka. 

   Afektívny: Rozvíjať schopnosť samostatnej modlitby.  

   Psychomotorický: Vytvoriť si súbor osobných modlieb k rôznym príležitostiam. 

    

   Výkonový štandard

   Žiak vie

   o        vymenovať pravidlá modlitby

   o        pomenovať aspoň tri druhy modlitby

   o        jednoducho prerozprávať životopis sv. Františka

   o        podľa vzoru – hymnus sv. Františka na stvorenstvo v modlitbe vyjadriť vďaku

   o        výrazovo vyjadriť Františkovu pieseň stvorenstva

   o        vytvoriť osobnú modlitbu k rôznym príležitostiam

    

    

   4. téma: Náš dialóg s Bohom

   Hodinová dotácia témy: 5 hod.

   kľúčové pojmy: symbol, liturgický rok, liturgické obdobia,  liturgické farby, úkony, predmety, chrám – dom Boží, kostol, Jeruzalemský chrám

    

   Obsahový štandard

   Čo je symbol?

   Znaky a symboly v bežnom živote.

   Komunikácia prostredníctvom symbolu

   Liturgické symboly, farby,  úkony, postoje, gestá

   Slávenie liturgického roku, slávnosť, liturgické obdobia

   Chrám, kostol, Jeruzalemský chrám

   Liturgické predmety

    

   Ciele témy:

   Kognitívny: Vysvetliť a porovnať jednotlivé obdobia liturgického roku. Vysvetliť význam farieb, slávenia, symbolov a úkonov liturgického roku.

   Afektívny: Vnímať dorozumievanie sa človeka prostredníctvom symbolov. Uvedomovať si prežívanie liturgického roku. Pozorovať zmeny v liturgickom roku. Vnímať a oceniť slávenie liturgie ako spôsob komunikácie Boha s človekom (aj prostredníctvom symbolickej reči rozprávky)

   Psychomotorický: Sláviť liturgický rok v rodine a vo farnosti.

    

   Výkonový štandard

   Žiak vie

   o        vysvetliť pojem symbol

   o        rozlíšiť znak od symbolu

   o        oceniť úlohu a zmysel symbolov

   o        vymenovať jednotlivé obdobia liturgického roka

   o        priradiť správnu farbu k liturgickému obdobiu

   o        správne demonštrovať aspoň 5 liturgických úkonov

   o        vysvetliť a oceniť potrebu slávenia

   o        symbolicky nakresliť schému rozdelenia liturgického roku

   o        pomenovať základné časti chrámu

   o        nakresliť a pomenovať 5 liturgických predmetov

    

   5. téma: Obeta Božieho ľudu

   Hodinová dotácia témy: 4 hod.

   kľúčové pojmy: obeta, sviečka, svätá omša, nebeský pelikán, obeta Ježiša Krista, Baránok Boží, Pascha, posledná večera, príprava obetných darov, môj obetný dar, chlieb, víno

    

   Obsahový štandard

   Obeta, obetavosť,  jej zmysel v živote človeka.

   Obeta Ježiša Krista.

   Obeta baránka (starozákonná, novozákonná obeta, Pascha, posledná večera)

   Obetný dar, moja obeta.

    

   Ciele témy:

   Kognitívny: Definovať pojem obeta. Porovnať starozákonnú a novozákonnú obetu.

   Afektívny: Oceniť hodnotu obety v ľudskom živote.

   Psychomotorický: Zapájať sa do prípravy a priebehu liturgického slávenia.

    

   Výkonový štandard

   Žiak vie

   o        prostredníctvom príkladu opísať zmysel obety

   o        konkrétnym skutkom vyjadriť vďačnosť za obetu druhých ľudí (priateľov, rodičov)

   o        vysvetliť jednoduchým spôsobom spôsob sprítomnenia Ježišovej obety pri sv. omši

   o        vysvetliť prirovnanie Ježiša k nebeskému pelikánovi

   o        prejaviť vďaku za Ježišovu obetu

   o        nájsť analógiu medzi baránkom v Starom zákone a Božím baránkom v Novom zákone

   o        charakterizovať symbolický význam chleba a vína pri sv. omši

   o        oceniť význam chleba a vína v živote človeka

   o        aktívne sa podieľať na príprave a priebehu liturgického slávenia

    

   6. téma: Dialóg cez službu

   Hodinová dotácia témy: 8 hod.

   kľúčové pojmy: služba chorým, sviatosť pomazania chorých, služba ľudskej rodine, sviatosť manželstva, služba Božej rodine, sviatosť kňazstva, kňaz, diakon

    

   Obsahový štandard

   Cirkev slabých (etika chudoby a milosrdenstva v cirkvi, kláštorná starostlivosť o chudobných a chorých, Katerína Sienská, Vincent z Pauly, Alžbeta Durínska

   Starostlivosť o chudobných a chorých v súčasnej farnosti – charita, paliatívna starostlivosť

   Služba chorým (sviatosť pomazania chorých)

   Služba ľudskej rodine (sviatosť manželstva)

   Služba Božej rodine (sviatosť kňazstva – diakon, kňaz, biskup)

    

   Ciele témy:

   Kognitívny: Zdôvodniť potrebu sviatostí pre život kresťana.

   Afektívny: Uvedomiť si hodnotu a význam sviatosti v službe ľuďom.

   Psychomotorický: Zapojiť sa do modlitieb za duchovné povolania, za chorých, za rodičov.

    

   Výkonový štandard

   Žiak vie

   o        opísať a porovnať úlohu chlapca a dievčaťa v službe rodine

   o        konkrétnymi skutkami slúžiť rodine, chorým, slabším

   o        vymenovať tri stupne kňazstva

   o        vymenovať kňazov vo svojej farnosti

   o        vysvetliť potrebu sviatosti manželstva, kňazstva a pomazania chorých pre človeka z pohľadu

         služby

   o        formulovať modlitbu za kňazov

    

    

   7. téma: Služba modlitbou 

   Hodinová dotácia témy: 3 hod.

   kľúčové pojmy: modlitba za živých, k svätým, za zomrelých, rodičov, kňaza, priateľov, môj krstný patrón, Terézia z Lisieux, patrón farnosti, diecézy, sv. omša  

    

   Obsahový štandard

   Modlitba za živých /modlitba za kňaza, priateľov, rodičov, spolužiakov, učiteľov/

   Modlitba k svätým /modlitba na príhovor svätých – Terézia z Lisieux, môj krstný patrón/

   Modlitba za zomrelých

    

   Ciele témy:

   Kognitívny: Vysvetliť modlitbu za živých, k svätým, za mŕtvych. Interpretovať modlitby cirkvi.

   Afektívny: Uvedomiť si hodnotu modlitby za druhých ľudí. Povzbudiť sa pre rôzne spôsoby modlitby za druhých ľudí.

   Psychomotorický: Formulovať modlitby za druhých ľudí. Vyhľadať príklady modlitby spoločenstva vo Svätom písme.           

    

   Výkonový štandard

   Žiak vie

   o        pomenovať rôzne formy modlitby za druhých ľudí

   o        priradiť jednotlivé časti sv. omše/liturgie k bohoslužbe slova alebo bohoslužbe obety

   o        formulovať modlitbu za iných vlastnými slovami (kňazov, štátnych predstaviteľov, učiteľov, spolužiakov/

   o        na príklade života sv. Terézie z Lisieux zdôvodniť potrebu modlitby k svätým

   o        sformulovať modlitbu ku svojmu krstnému patrónovi

    

    

    

   Kritéria hodnotenia

   Na hodine náboženskej výchovy žiakov učiteľ nehodnotí známkou. Pri praktických aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Optimálne je slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka. Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, výtvarných, literárnych prejavov a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom prezentácie projektov.

    

   Medzipredmetové vzťahy

   Biológia

   o        Príroda a život

   Dejepis

   o         Priestor a čas, sviatky

   o         Časová priamka, obdobie pred Kr. po Kr.

   o         Pamäť ľudstva – písmo, kníhtlač, náboženstvo, legendy, mýty

   Geografia

   •  Objavovanie Zeme a vesmíru
   •  Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek - kultúrne stavby, chrámy

   Občianska náuka

   •  Moja rodina – komunikácia v rodine

   Literatúra

   •  Rozprávka

   Výtvarná výchova

   •  Podnety výtvarného umenia - ranokresťanské a byzantské umenie /mozaika

    

   Začlenenie prierezových tém

   Prostredníctvom začlenenia prierezových tém do obsahu učiva náboženskej výchovy, žiak rozvíja nasledovné kompetencie:

   Osobný a sociálny rozvoj

   Žiak

   o         objavuje  a rozvíja svoj vnútorný rozmer

   Enviromentálna výchova

   Žiak

   o        má pozitívny vzťah k prírode

   o        chápe základné enviromentálne problémy, rešpektuje požiadavky na kvalitné životné prostredie

    

    

    

    

    

                                     Časovo – tematický plán z katolíckeho náboženstva

    

                   Ročník :  piaty                        Počet hodín týždenne : 2                           Počet hodín ročne : 66

    

    

   Hodina

   Dátum

   Názov témy – základné učivo /70%/

   Názov témy – doplnkové  učivo /30%/

   Vzdelávacie ciele

   Výchovné ciele

   1

   Sept

   Úvod do 5. ročníka

    

    

    

    

    

   1. BOH HOVORÍ K ČLOVEKU

    

   Definovať pojem Biblia, Sväté písmo a orientovať sa v ňom. Vysvetliť prínos prekladu Svätého písma do nášho jazyka.

    

   Uvedomiť si potrebu čítania Svätého písma. Oceniť misiu Cyrila a Metoda pre Slovensko.                      

   Psychomotorický: Formovať návyk pravidelného čítania Svätého písma. Rozvíjať zručnosť vo vyhľadávaní podľa limitácií /súradníc/ vo Svätom písme.

    

    

    

    

    

   2

    

   1.1.  Úvod do Svätého písma

    

   3

    

   Úvod do Svätého písma

    

   4

    

    

   Vlastná tvorivá práca

   /výroba zvitku, tefilim, obal na Sv. Písmo/

   5

    

   1.2.  Orientujem sa vo Svätom písme

    

   6

    

   Evanjeliá

    

   7

    

   1.3.  Misia sv. Cyrila a Metoda – nový jazyk

    

   8

   Okt

   Misia sv. Cyrila a Metoda – boj s trojjazyčníkmi

    

   9

    

   1.4.  Otčenáš v staroslovienčine

    

   10

    

   1.5.  Šíritelia posolstva sv. Cyrila a Metoda

    

   11

    

   Legenda o sv. Andrejovi Svoradovi a Benediktovi

    

   12

    

    

    Opakovanie

    

    

    

   2. DIALÓG BOHA A ĆLOVEKA

    

                                         

    

    

   13

    

    

   Ruženec

   Porovnať modlitby jednot-livých biblických postáv mo-dlitbu Dávida, Šalamúna,

   Márie a Ježiša.

    

   Uvedomiť si potrebu modlitby a jej dôleži-tosti v živote biblických postáv.

   Psychomotorický: Integrovať do svojho života dôverný dialóg s Bohom v modlitbe podľa

   vzoru biblických pos-táv.

    

   14

    

   2.1.  Modlitba v Starom zákone – Modlitba Dávida a Šalamúna

    

   1

    

    

    

   15

   Nov

   V modlitbe počúvam – Abrahámova modlitba

    

   16

    

   2.2.  Modlitba v Novom zákone – Rozhovor s Otcom

    

   17

    

   Modlitba v Novom zákone – Rozhovor s Otcom

    

   18

    

   2. 3 Cez Máriu k Otcovi – Plniť vôľu Otca

    

   19

    

   Cez Matku k Otcovi

    

   20

    

    

   Litánie a mariánske modlitby/pútnické miesta

    

    

    

    

    

    

   3. Moja modlitba

    

    

   Vysvetliť prínos modlitby pre duchovný život človeka. 

   Rozvíjať schopnosť sa-mostatnej modlitby.  

   Psychomotorický: Vytvoriť si súbor osob-ných modlieb k

    rôznym príležitostiam. 

    

   21

    

    

   3.1.  Modlitba svätých – Svätý František z Assisi

    

   22

    

   Dec

    

   Advent

   23

    

   Modlitba? Prečo?

    

   24

    

   3.2.  Druhy modlitby – Modlitba ako studňa

    

   25

    

   Modlitba – pomoc (svetlo) na ceste

        

   26

    

    

   Opakovanie

   27

    

    

   Vianočné obdobie

    

    

   4. Náš dialóg s Bohom

    

    

   Vysvetliť a porovnať jednotlivé obdobia liturg. roku. Vysvetliť význam farieb, slávenia, symbolov a úkonov liturg. roku.

    

   Vnímať dorozumieva-nie sa človeka prostredníctvom symbolov. Uvedomovať si prežívanie liturgického roku. Pozorovať zmeny v liturgickom roku. Vnímať a oceniť slávenie liturgie ako spôsob komunikácie Boha s človekom (aj prostredníctvom symbolickej reči rozprávky)

   Psychomotorický: Sláviť liturgický rok v rodine a vo farnosti.

    

    

   28

   Jan

   Vidieť srdcom - Rozprávka o zázračnom košíku

    

   29

    

   4.1.  Čo je to symbol

    

   30

    

    

   Byť pevným domom - Rozprávka o troch prasiatkach

   31

    

   4.2.  Liturgické úkony, postoje, gestá a farby

    

   32

    

   Liturgické úkony, postoje, gestá a farby – prehlbujúca podtéma

    

   33

    

   4.3.  Svätý dar slávenia – Prečo oslavujeme; liturgický rok

    

   34

   Feb

   Ako slávime prikázané sviatky a nedeľu

    

   35

    

   4.4.  Chrám – miesto oslavy

    

   36

    

   Boží dom

    

   37

    

    

   Liturgické predmety

   38

    

    

   Opakovanie

    

    

   5. Obeta Božieho ľudu

    

    

   Definovať pojem obeta. Porovnať starozákonnú a novozákonnú obetu.

    

   Oceniť hodnotu obety v ľudskom živote.

   Psychomotorický: Zapájať sa do prípravy a priebehu liturgického slávenia.

    

    

   39

    

   5.1.  Kto horí pre mňa - Sviečka a zápalka

    

   40

    

   Rút tá, ktorá horela pre iných

    

   41

   Mar.

    5.2.  Obeta Ježiša - Nebeský pelikán

    

   42

    

   5.3.  Baránok Boží

    

   43

    

   Medaila za obetu

    

   44

    

   Obetoval sa za nás

    

   45

    

    

   Pôst

   46

    

   5.4.  Moja obeta

    

   47

   Apr.

    

   Veľkonočné obdobie

   48

    

   Byť chlebom – domom chleba     

    

   49

    

    

   Projektové vyučovanie I.

   50

    

    

   Rok sv. Pavla –

   jeho misia a listy

    

    

    

    

   6. Dialóg cez službu

    

    

   Zdôvodniť potrebu svia-tostí pre život kresťana.

    

   Uvedomiť si hodnotu a význam sviatosti v službe ľuďom.

   Psychomotorický: Zapojiť sa do modlitieb za duchovné povolania, za chorých, za rodičov.

    

    

   51

    

   6.1.  Som chlapec a dievča, slúžim rodine

    

   52

    

   Služba rodine – Rozprávka o dvanástich mesiačikoch

    

   53

   Máj

     6.2.  Sluha sluhov Božích  

    

   54

    

   Sluha sluhov Božích II. /vystihovačka/

    

   55

    

    

   Benedikt XVI.

   56

    

   6.3.  Slúžim chorým

    

   57

    

   Chlieb pre všetkých

    

   58

   Máj

    

   Opakovanie

   59

    

    

   Mariánska katechéza /deň matiek

    

    

   7. Služba modlitbou 

    

    

   Vysvetliť modlitbu za živých, k svätým, za mŕtvych. Interpretovať modlitby cirkvi.

    

   Uvedomiť si hodnotu modlitby za druhých ľudí. Povzbudiť sa pre rôzne spôsoby modlitby za druhých ľudí.

   Psychomotorický: Formulovať modlitby za druhých ľudí. Vyhľadať príklady modlitby spoločenstva vo Svätom písme.           

    

   60

   Jún

   7.1.  Modlím sa za najbližších

    

   61

    

   Modlím sa za blížnych

    

   62

    

   7.2.  Môj patrón – môj ochranca

    

   63

    

     Ochranca našej farnosti, diecézy

    

   64

    

    

   Opakovanie

   65

    

    

   Didaktický test

   66

    

    

   Záverečné zhrnutie učiva

   67

    

    

    

    

    

   68

    

    

    

    

    

   69