• HV - V.roč.

  • UČEBNÉ OSNOVY

    

    

    

   Názov predmetu

   Hudobná výchova

   Časový rozsah výučby

   1 hodina týždenne

   33 hodín ročne

   Názov ŠVP

   ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM 2 STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

   ISCED  2 – NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE

   Názov ŠkVP

   Vychovávať k svätosti, učiť múdrosti, všetko s Láskou

   Ročník

   PIATY

   Stupeň vzdelania

   ISCED  2 – NIŽŠIE SEKUNDÁRNE

   Forma štúdia

   DENNÁ

   Vyučovací jazyk

   SLOVENSKÝ

    

    

   1.  Charakteristika vyučovacieho predmetu

    

   Hudobná výchova je spoločenský, organizovaný, cieľavedomý proces hudobného rozvoja jedinca a je rozhodujúca pri odovzdaní a sprostredkovaní hudby novým generáciám, pričom zohráva dôležitú úlohu aj ako jedna z foriem realizácie tvorivosti každého človeka.

   Spoločná úloha predmetov vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra je sprostredkovať žiakom národné a svetové kultúrne dedičstvo a takto zvýšiť všeobecnú vzdelanosť národa.

   Hudobnosť národa neurčuje niekoľko desiatok vynikajúcich interpretov, ale viacgeneračná vrstva zanietených percipientov hudby.   Jedine hudobná výchova na základnej škole pokrýva celú populáciu, preto jej kvalita je mimoriadne dôležitá a chápeme ju aj ako výchovu človeka.

   Dôraz sa kladie na výchovu hudbou s rešpektovaním výchovy k hudbe. Hudobné prejavy a počúvanie hodnotnej hudby znamená  nenahraditeľný prostriedok formovania osobnosti najmä vo sfére jej emocionalizácie.  Hudobná výchova umožňuje žiakom tvorivo si osvojovať hudbu a spoznávať hudobné umenie v kontexte s inými druhmi umenia.

   Základnými prostriedkami hudobno-výchovnej práce sú rozmanité hudobné činnosti, ktoré podporujú celkovú hudobnosť žiakov, ich záujem o hudbu, rozvíjanie ich individuálnych schopností, emocionálnej inteligencie, tvorivého myslenia s využitím špecifík národnej, regionálnej a svetovej hudobnej kultúry. Formuje estetický, citový a morálny základ osobnosti žiakov s dôrazom na sebauvedomovanie, sebavýchovu a sebareflexiu, porozumenie a solidaritu pre ochranu prírody, kultúrnych hodnôt Slovenska a vlastného regiónu, toleranciu k iným kultúram a národom. Utvára a rozvíja hudobno-estetické schopnosti, zručnosti, vedomosti, návyky, skúsenosti, názory a vlastné postoje žiakov  pri prehlbovaní hudobného zážitku aj na uvedomené vnímanie a na aktívny hudobný prejav. Hudobná výchova posilňuje hodnotovú a vkusovú orientáciu žiakov, rozvíja schopnosť vytvárať a obhajovať svoje hodnoty, no súčasne rešpektovať aj hodnoty iných.

   V intenciách tvorivo – humánnej výchovy a vzdelávania je hlavným zámerom hudobnej výchovy optimálne formovanie  osobnosti a efektívne rozvíjanie hudobnosti žiaka tak, aby si aj prostredníctvom komunikácie s hudbou vytvoril svoj progresívny a kreatívny spôsob bytia pre život v 21. storočí.

   Význam hudobnej výchovy a jej miesto v hierarchii vyučovacích predmetov závisí od toho, ako sa vo formovaní osobnosti jedinca uplatňuje hudobno-výchovný proces so svojimi špecifikami a  ako prispeje k priblíženiu sa či k dosiahnutiu ideálu, ktorý je definovaný v Koncepcii rozvoja výchovy a vzdelávania v SR v projekte Milénium ako človek.

   Vzájomným pôsobením činnostného, tvorivého a objaviteľského princípu hudobná výchova vytvára predpoklady na poskytovanie zážitkov, radosti, pozitívnych životných podnetov tak, aby sa hudba stala  súčasťou života žiakov. Robí tak prostredníctvom tradičných hudobných činností (vokálno-intonačné, inštrumentálne, hudobno-pohybové, /reprodukčné a produkčné/, percepčné činnosti) rozšírených o hudobno-dramatické činnosti. Hudobno-dramatické činnosti chápeme ako integráciu hudobných činností so slovnými, výtvarnými a pohybovými prejavmi, a to prostredníctvom hier, experimentovania, tvorivej dramatiky na báze zážitkového učenia. Pri týchto činnostiach žiaci využívajú skúsenosti, vedomosti a zručnosti z iných vyučovacích predmetov ako aj skúsenosti z riešenia z rôznych problémov detského života. V tejto súvislosti pôjde predovšetkým o zážitky z hudby, o participáciu na jej vzniku v podmienkach pre žiaka najprirodzenejších – pri dramatickej hre.

   Komplexne poňaté hudobné činnosti vytvárajú podmienky hudobného vzdelania žiakov a obohatia estetickú, morálnu a intelektuálnu stránku ich osobnosti. Treba ich usmerňovať tak, aby prinášali radosť a možnosť sebarealizácie.

   Tak ako v primárnom vzdelávaní, aj v sekundárnom vzdelávaní dodržujeme postup: od hudobných zážitkov k poznatkom a vedomostiam a cez ne k transferu pri vnímaní a interpretovaní nových umeleckých diel. Hudobno-výchovný proces musí zásadne vychádzať z hudby a smerovať opäť k nej, hudba má byť prameňom zážitkov i vedomostí.

    

   2.  Ciele vyučovacieho predmetu

    

   Cieľom vzdelávacej oblasti umenie a kultúra je pochopenie vlastnej kultúry a zmysel pre identitu, ktorá je základom rešpektovania rozmanitosti kultúrneho vyjadrovania.“

    

   Kognitívne ciele

   Cieľom je, aby žiaci získali  poznatky, vedomosti a zručnosti v procese komunikácie s hudbou. Na základe získaných vedomostí o hudbe, hudobných  skúseností a hudobných zručností

   -         nadobudnú schopnosť získané vedomosti a zručnosti uplatňovať pri aktívnom vnímaní a obsahovom sprístupňovaní umeleckých diel a pri elementárnej tvorivosti,

   -         spoznajú najvýznamnejších slovenských a svetových hudobných skladateľov jednotlivých štýlových období a ich vybrané diela,

   -         uvedomia si svoju národnú identitu, a to na základe osvojenia si umeleckej výpovede hudobných diel (slovenské ľudové a národné piesne, významných diel slovenskej umeleckej hudby) v kontexte s európskou hudobnou kultúrou, získajú úctu ku svojej kultúre,

   -         prostredníctvom hudobných činností získajú schopnosť vyjadrovať svoje emócie, vzťahy a postoje, teda komunikovať umeleckými prostriedkami,

   -         nadobudnú schopnosť otvorene prijímať, hodnotiť  a  vážiť si hudobné diela a hudobné prejavy vlastného národa, iných národov a etník,

   -         v kontexte s hudbou dokážu analyzovať, porovnávať  a syntetizovať poznatky a podnety z iných predmetov (dejepis, etika, výtvarná, literárna výchova, zemepis, cudzí jazyk).

    

    

    

   Socioafektívne ciele

   -    prostredníctvom precítenia a pochopenia hudobného diela dokážu žiaci prekonať svoj  egocentrizmus, vedia sa preladiť na komunikačný a ideový kód iného človeka (autora), pochopia jeho citový a myšlienkový svet s určitou mierou stotožnenia sa.  Uvedomené počúvanie hudby môže – a to úplne nenásilne – vychovávať k empatii. Tieto etické momenty vnímania hudby smerujú k socializácii a tu tkvie jedna z príčin opodstatnenosti hudobnej výchovy v systéme humanisticko-tvorivej edukácie),

   -  na základe vnímania a prežívania hudobných skladieb (od ľudových piesní po   rozsiahlejšie umelecké diela) slovne, výtvarne a pohybom vyjadriť svoje estetické               zážitky, 

   -  dokážu bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt   rôznych kultúr,  

   -          vedieť prežívať  výnimočnosť významných umeleckých osobností a hľadať v ich 

          tvorivých osudoch inšpiráciu pre vlastný život. Rešpektovať estetické a etické hodnoty 

          obsiahnuté v hudbe,

   -    schopnosť spolupracovať (pri kolektívnych hudobných činnostiach a najmä pri hudobno-

         dramatických činnostiach), mať zodpovednosť za plánovanie a realizáciu spoločnej 

         a vlastnej práce,

       -   vedieť oceniť silu hudby a uvedomiť si jej miesto v zmysluplnom využívaní voľného

          času. 

    

   Psychomotorické ciele

   -         žiaci dokážu správne realizovať hudobné prejavy (vokálne, inštrumentálne, pohybové) a integrovať ich pri realizácii hudobno-dramatických činnosti,

   -         v intonačnej a sluchovej výchove získané zručnosti vedia využiť pri svojich hudobných činnostiach,

   -         na primeranej úrovni dokážu využiť nadobudnuté zručnosti pri vyjadrení svojich myšlienok, pocitov a postojov, a tak prostredníctvom hudby komunikovať s okolitým svetom.

    

    

   3.  Výchovné a vzdelávacie stratégie

    

   Environmentálna výchova

   Ochrana života a zdravia

   Osobnostný a sociálny rozvoj

   Multikultúrna výchova

   Dopravná výchova

   Výchova k manželstvu a rodičovstvu

    

   4.  Požiadavky na výstup

    

   Žiak :

    

   Jedným z prioritných zámerov nových vzdelávacích programov je, aby sa výchova a vzdelávanie realizovalo na základe harmonizovaných učebných osnov vyučovacích predmetov. Veľmi dôležité  a potrebné je dosiahnuť, aby  dobre vedená hudobná výchova participovala na dosiahnutí kľúčových kompetencii žiakov sekundárneho vzdelávania.

   Úlohou predmetu je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa:

   -         formoval a rozvíjal  emocionálny svet žiakov,

   -         formovali mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy k prírode, ku všetkým prejavom života,

   -         vychovali žiaci hrdí na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným vzťahom ku kultúrnemu životu spoločnosti a podieľaním sa na ňom,

   -         vhodne a nenásilne spájala hudba s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými dielami, tancom, filmom, videom a modernými komunikačnými technológiami,

   -         vychovávali vnímaví, aktívni poslucháči, tolerantní k iným kultúram a názorom, bez nekritického podliehania  módnym vlnám, reklame a subkultúre, ale aj bez predsudkov k nim,

   -         hudobná výchova participuje na rozvíjaní osobnostnej, sociálnej, občianskej, komunikačnej kompetencie. 

    

    

   5.  Stratégie vyučovania

    

   V predmete sa budú využívať formy samostatnej i skupinovej práce. Z metód sa budú

   využívať zážitkové, kognitívne, skúsenostné metódy, zo slovných metód dialóg a diskusia,

   metódy hrania rol. Medzi špecifické metódy budú patriť – intonačná metóda s použitím

   relatívnej solomizácie, imitačná a kombinovaná metóda osvojovania piesní, riadené

   objavovanie hudby, informačno – receptívna metóda, improvizácia.

    

   Odporúčané organizačné formy a metódy hudobno-výchovnej práce

   Učiteľ sa usiluje o to, aby poskytoval podnety pre hudobnú aktivitu žiakov, preto odporúčame:

   ·        skupinové, projektové, diferencované vyučovanie; návštevu hudobných podujatí, besedy,

   ·        zážitkové, kognitívne, skúsenostné metódy, dialóg a diskusiu, metódy hrania rol;

               špecifické metódy: intonačná metóda s  použitím relatívnej solmizácie, imitačná   

               a kombinovaná metóda osvojovania piesní, riadené objavovanie hudby, informačno-

               receptívna metóda, improvizácia.

    

    

    

   6.  Učebné zdroje

    

   Učebným zdrojom bude učebnice hudobnej výchovy pre 5. ročník ZŠ, pre 6. ročník UŠ a 7. ročník ZŠ, CD nosiče a audiokazety s piesňami , návštevy hudobných predstavení pre deti organizované školou, inými organizáciami.

    

    

   7.  Obsah vzdelávania

    

   5. ročník

   Ako sa nám prihovára hudba. Hudba spojená s inými druhmi umenia  (tvorba integratívneho projektu). Prostredníctvom hudby poznávame svoju  hudobnú kultúru i kultúru  iných národov

    

    

   6. ročník 

   Hudba minulosti a súčasnosť. Prostredníctvom hudby poznávame kultúru rôznych  národov 

    

   7. ročník

   Hudobné prechádzky storočiami Pestrá paleta populárnej hudby. Hudba na pomedzí (prieniky rôznych druhov a žánrov hudby: populárna hudba, vážna hudba, džez, etno, world...)      

   Sústava hudobných činností: vokálno-intonačné, inštrumentálne, hudobno-pohybové, (reprodukčné a produkčné) percepčné činnosti, hudobno-dramatické činnosti:

    

   Odporúčané organizačné formy a metódy

   Učiteľ sa usiluje o to, aby poskytoval podnety pre hudobnú aktivitu žiakov:

   - skupinové, projektové, diferencované vyučovanie, návšteva hudobných podujatí, besedy,

   - zážitkové, kognitívne, skúsenostné metódy, dialóg a diskusia, metódy hrania rol; špecifické metódy: intonačná metóda s použitím relatívnej solmizácie, imitačná a kombinovaná metóda osvojovania piesní, riadené objavovanie hudby, informačno-receptívna metóda, improvizácia.

    

   ● Vokálne činnosti

         Obsahom vokálnych činností na nižšom sekundárnom stupni základnej školy je upevňovanie a rozširovanie vedomostí a zručností v práci s hlasom v nadväznosti v  na predchádzajúce ročník, v kultivácii speváckeho a hovoreného prejavu prostredníctvom uplatňovania a upevňovania správnych speváckych návykov.

    

   Obsah

   -    rozširovanie hlasového rozsahu, hlasová hygiena (zvládnutie mutácie), správne spevácke   návyky, artikulácia, spievanie jednohlasných a viachlasných piesní,

   -     intonácia durových a molových motívov, melodických obmien,

   -         elementárne vokálne tvorenie: melodická otázka-odpoveď, melodizácia textu, mien, predvetie-závetie, riekaniek, tvorivé hudobné hry,

   -         sluchové rozlišovanie durových a molových súzvukov a melódií,

   -         hudobné metrum, rytmus – spev v 2/4, ¾ , 4/4 takte, 2+3 a pod.

   -         orientácia v grafickom zázname jednoduchej melódie, určovanie metra, tempa, dynamiky.

    

   Zručnosti a vedomosti

   -         žiak spieva na základe svojich dispozícií intonačne čisto, rytmicky presne so zodpovedajúcim výrazom jednohlasné, dvojhlasné, prípadne trojhlasné piesne ľudové aj umelé, v durových, molových a modálnych tóninách, pritom využíva získané spevácke, intonačné a sluchové návyky a zručnosti,

   -         orientuje sa v grafickom zázname piesní a skladieb rôznych štýlov a žánrov,

   -         dokáže posúdiť kvalitu vokálneho prejavu druhých,

   -   pozná slovenské folklórne oblasti a ich typické piesne, tance, kroje, slovenské zvyko- slovie, spoločenské funkcie piesní

    

   ·        Inštrumentálne činnosti

          Obsahom inštrumentálnych činností je hra a tvorba sprievodov na detských hudobných nástrojoch a ich využívanie počas hudobnej reprodukcie i produkcie, tvorba sprievodu pre hudobno-dramatické prejavy.

    

   Obsah

    

    

   -         hra na hudobných nástrojoch, nástrojová reprodukcia rôznych melódií (motívov, tém, piesní, jednoduchých skladieb) improvizácia pri vyjadrovaní pocitov, nálad a javov aj v hudobno-dramatických prejavoch,

   -         hra a tvorba sprievodov na detských hudobných nástrojoch, prípadne keyboardu, počítača,

   -         pochopenie farby a možnosti detských hudobných nástrojov 

    

   Zručnosti a vedomosti

   -         žiak reprodukuje na základe svojich individuálnych schopností a zručností rôzne motívy, témy i časti skladieb,

   -         vytváranie inštrumentálnych sprievodov k piesňam, rešpektujúc ich charakter, jednoduchou improvizácou na detských hudobných nástrojoch „podporiť“ charakter, zmeny nálad, zvýrazniť dôležité hudobné myšlienky reprodukovanej hudby

    

   ·        Hudobno-pohybové činnosti

            Obsahom hudobno-pohybových činností je reagovanie na hudbu a stvárňovanie hudby pomocou pohybu, tanca, gesta, improvizácia a pantomimické vyjadrenie.

    

   Obsah

   -         používanie taktovacích gest,

   -         pohybové vyjadrenie  charakteru piesne a vyjadrenie hudobného výrazu a nálady, hudobnej skladby – improvizácia, pantomíma, hra na tele, tanečné kroky,

   -         pohybový sprievod znejúcej hudby – taktovanie, tanečné kroky, vlastné pohybové stvárnenie,

   -         pohybové reagovanie na zmeny počas znejúcej hudby – tvarové, tempové, dynamické, harmonické.

    

   Zručnosti a vedomosti

   -         reakcia pohybom na znejúcu hudbu, na vyjadrenie metra, tempa, dynamiky, pohybu a obrysu melódie , tempa, dynamiky, v súlade s charakterom piesne alebo skladby,

   -         rytmizácia, taktovanie,

   -         realizácia hudobno-pohybových hier so spevom, vyjadrenie hudby tancom, na základe svojich individuálnych schopností a zručností vytváranie pohybových improvizácií a kreácií,

   -         pohybové stvárnenie jednoduchých choreografií tancov,

   -         žiak rozpoznáva niektoré tance rôznych štýlových období a žánrov, dokáže využívať vhodné hudobno-pohybové prvky v počúvaných skladbách a predviesť jednoduché pohybové stvárnenie hudby.

    

   ·        Percepčné činnosti

   Obsahom percepčných činností je aktívne vnímanie a prežívanie hudby, počas ktorej žiak poznáva hudbu vo všetkých jej žánrových, štýlových a funkčných podobách, dokáže zadeliť dielo do obdobia, hudbu analyzovať a charakterizovať.

    

    

   Obsah

   -         orientácia v hudobnom priestore a elementárna analýza hudobnej skladby prostredníctvom dominujúcich hudobno-vyjadrovacích prostriedkov, ich význam pre pochopenie hudobného diela, funkcia hudby vzhľadom k životu jedinca a spoločnosti, kultúrnym tradíciám a zvykom,

   -         hudobné dielo a jeho autor,

   -         sluchové rozlišovanie jednotlivých hudobných žánrov na základe ich charakteristických znakov,

   -         využitie vhodných miest v skladbách na spoluúčasť so spevom, inštrumentálnou hrou, pohybom, recitovaným slovom apod.

   -         verbálne vyjadrenie svojho názoru a zážitku z počúvanej hudby.

    

   Zručnosti a vedomosti

   -    žiak sa orientuje v znejúcej hudbe, na základe použitých výrazových prostriedkov hudby, ktoré vníma, chápe ich funkciu a komunikačné schopnosti hudby,

   -    dokáže zaradiť, charakterizovať počúvanú skladbu vokálnu alebo inštrumentálnu z hľadiska štýlového obdobia a žánru, postrehne výrazné hudobné myšlienky, ich variácie, napätie a uvoľnenie hudby,

   -         dokáže verbalizovať svoj názor, hudobný zážitok, predstavy od konkrétnych k abstrakcii princípov, všeobecným zákonitostiam a ich materializácii hudobnými prostriedkami,

   -         verbalizuje hudobný zážitok, svoj názor, pri vzájomnej konfrontácii stanovísk vedie 

         dialóg, dokáže hodnotiť a porovnávať počúvané skladby,

   -  pozná mená najvýznamnejších slovenských a svetových hudobných skladateľov a ich najznámejšie diela

    

   ·        Hudobno-dramatické činnosti

   Obsahom hudobno-dramatických činností na druhom stupni ZŠ je využitie všetkých činností, zručností a vedomostí na budovaní a  predvedení dramatického príbehu. Zapojené sú aj získané skúsenosti a vedomosti z ostatných esteticko-výchovných predmetov: výtvarná výchova, literárna výchova - dramatizácia, etická, tanečná zložka pohybovej výchovy.

    

   Zručnosti a vedomosti

   -         integrácia a komplexné využitie vokálnych, hudobno-pohybových, inštrumentálnych, percepčných činností spojených v dramatickom príbehu (hudobnej rozprávky, hudobného príbehu, hudobného divadla, hudobnej dielne  pod.) v javiskovom predvedení. 

   -         žiak získava schopnosť empatického a asertívneho správania sa 

   Postoje

   ·        Žiak spoznávaním hudby rôzneho typu, žánru a období (národnú, regionálnu, iných národov, vo všetkých žánrových, štýlových a funkčných podobách, z hľadiska spoločenského, historického) rešpektuje špecifiká, váži si kultúru svojho národa a iných národov. V rámci medzipredmetových vzťahov dokáže vyjadriť a verbalizovať svoj názor na hudobné umenie rôznych štýlových období, hudby súčasnosti, tanečnej, populárnej, džezovej ako aj na iné formy tvorivých prejavov, napr. na literatúru, výtvarné umenie.

   ·        Žiak prostredníctvom dobre usmerňovanej výchovy hudbou a k hudbe pochopí, že hudobné aktivity sú ušľachtilou formou trávenia voľného času. 

   ·        Podporovanie samovzdelávania a sebahodnotenia.

   ·        Motivácia na hľadanie – vzbudenie zvedavosti, záujmu, byť lepším  (podnecovaním záujmu žiakov o kvalitnú hudbu a o ich tvorcov a interpretov: poukázať na obdivuhodnosť konania niektorých skladateľov a interpretov.

   ·        Osvojiť si správanie sa na koncertoch a slávnostných podujatiach.

   ·        Prostredníctvom spoločných hudobných činnosti a získaných vedomostí pestovať kompetenciu spolupracovať s druhými, chápať a rešpektovať multikulturalitu a odlišnosť, osvojiť si pozitívne etnické postoje.

    

    

    

    

   8.  Hodnotenie predmetu

    

   Predmet HV je klasifikovaný na vysvedčení známkami. Metodika hodnotenia je rozpracovaná v metodickej prílohe.

    

    

   Časovo-tematický plán z hudobnej výchovy

    

       Ročník : piaty                                                       Počet hodín týždenne : 1                                                     Počet hodín ročne : 33

    

                                                                                                                                                                                              

    

   Mesiac

   Hodina

   Téma

   Vyučovací cieľ

   Výchovný cieľ

   september

   1.

    

    

   Úvodná hodina  -

       Poďakovanie za pieseň

    

   KC - oboznámiť sa s učebnicou HV,

   AC - porozprávať sa o význame hudby v živote človeka,

   PC – zaspievať si piesne z predchádzajúceho ročníka, dbať na kultivovaný prejav

   VL – význam slovenskej ľudovej   piesne

    

   2.

    

    

   Čo vyjadruje hudba?

    Ej, padá, padá rosička,  Umočil ma dáždik

    Počúvanie hudby:L. Janáček: Symfonietta

      W.A. Mozart: Malá nočná hudba

      A. Schönberg:Päť skladieb pre orchester

      I. Stravinskij: Petruška

      T. Salva: Vrchárska

   KC, AC –  zaspievať dve odlišné piesne z 5. ročníka, pokúsiť sa vystihnúť charakter, náladu spievanej skladby, Skúsiť vysvetliť, čím všetkým na nás pôsobí hudba( - spomenúť výrazové prostriedky hudby -rytmus, tempo, dynamika, farba, harmónia, melódia) , zoznámiť sa s pojmom agogika

   PC - vypočuť si hudobné ukážky, skúsiť vystihnúť charakter skladieb, ich náladu, porovnať rytmus, tempo, dynamiku, melódiu jednotlivých ukážok

   Tvorivá hra – rytmizovať vyčítanku, pokúsiť sa predniesť ju v rôznych náladách

   VMR – priateľstvo

   EV – spolupráca pri riešení úlohy, úcta k názorom iných

   3.

   Rytmus

     Prídi, Janík, premilený;

   Počúvanie hudby:

     I. Stravinskij – Svätenie jari

    

   KC – oboznámiť sa s pojmami rytmus, metrum, doba, takt – naučiť sa rozlišovať  rôzne takty (2/4, 3/4, 4/4) v notovom zápise, pochopiť ich zmysel, zopakovať rytmické slabiky a deklamovať rytmus, vedieť zapísať noty so správnymi rytmickými hodnotami

   AC, PC – pri počúvaní ukážok dokázať rozlíšiť rytmus a pokúsiť sa o rytmický sprievod, vedieť vytlieskať osminové hodnoty, vymyslieť originálne rytmické nástroje a sprevádzať spev piesne

   VMR – priateľstvo,

   EV – spolupráca a vzájomné pochopenie

   4.

   Rytmus v tanečnej hudbe

    Na Bielej hore, Zlé deti prídu do pekla;    

    Pec nám spadla

    Počúvanie hudby:

    B. Smetana – Vltava (Vidiecka svadba)

    M. Ravel – Bolero

   KC - vedieť priradiť rôzne tance k jednotlivým rytmom, oboznámiť sa s pojmom rap, zoznámiť sa s hudobnými dielami, v ktorých je rozhodujúcim výrazovým prvkom rytmus; pochopiť závislosť charakteru skladby od rytmu

   AC, PC – naučiť sa spievať piesne v rôznych rytmoch (ľudové, moderné),   sprevádzať spev rytmizovaním,  osvojiť si charakteristický rytmus pochodu, naučiť sa tancovať polku, valčík, mazúrku, bolero

   VMR – zdravý vývin

   EV – dokázať oceniť výkon spolužiakov

   Mesiac

   Hodina

   Téma

   Vyučovací cieľ

   Výchovný cieľ

   október

   1.

   Melódia

    Počúvanie hudby: J. Haydn –

      Symfónia  G-dur S úderom na tympany;

      L. van Beethoven – 5. symfónia c mol

      B. Smetana – symfonická báseň Tábor

      A. Dvořák – Slovanské tance

      G. Verdi – Rigoletto, ária Vojvodu

   Zaspala nevěsta, Kdo to hentam jede

   KC – osvojiť si pojmy melódia, melodika, interval, račí postup, hudobná myšlienka, motív, oboznámiť sa s pojmami triola, arpeggio, zopakovať pojmy  obmena, variácia

   AC, PC – dokázať intonovať jednoduchú melódiu počúvaného úryvku, sledovať, ako skladateľ pracuje s hudobným motívom, ako ho obmieňa, vedieť popísať zmeny v motíve, vedieť vytvoriť jednoduchú melódiu a jej račí postup, zahrať ju a zaspievať

   VMR – priateľstvo

   DZ – hudba ako prostriedok zmysluplného trávenia voľného času

   2.

    

    

    

   Harmónia

     Z Východnej dievčatá

     L. Cherubini – Do, do, so

    Počúvanie hudby:

      B. Smetana – Vltava – mesačná noc

      L. van Beethoven – Patetická sonáta

      J. S. Bach – Fúga d mol

    

   KC – osvojiť si pojmy súzvuk, akord, harmónia, konsonantný, disonantný akord, homofónia, polyfónia, kánon, pochopiť ich podstatu, vedieť ich rozlíšiť

   AC, PC – intonovaním a hrou na nástrojoch tvoriť rôzne akordy, vedieť ich rozlišovať, spievať pieseň s akordickým a harmonickým sprievodom, vedieť posúdiť rozdiel medzi nimi a pochopiť význam harmonického sprievodu

   V hudobnej ukážke vedieť rozlíšiť, ktoré nástroje hrajú melódiu a ktoré harmonický sprievod, dokázať vystihnúť náladu skladby a vysvetliť, čo ju spôsobuje

   Naučiť sa spievať kánon ako najjednoduchšiu formu polyfónie

   VMR -  priateľstvo, kultivované dospievanie

   EV – rešpektovanie názoru spolužiaka, vedieť slušne prezentovať svoj názor

   3.

    

    

   Tempo

     Veruže mi zahraj; Za čo tí volky

    Počúvanie hudby:

      W.A. Mozart – Malá nočná hudba

      J. Cikker – Valaský tanec

      L. Janáček – Symfonietta

      E. Suchoň – Uspávanka

      R. Schumann – Pieseň

   KC – osvojiť si hudobné pojmy tempo, tempové označenie ( vivace, moderato, largo, andante,....), metronóm

   AC, PC – vedieť porovnať a rozlíšiť rôzne tempo, vysvetliť jeho dôležitosť v skladbe, dokázať priradiť vhodné tempové označenie k jednotlivým hudobným ukážkam

   Naučiť sa spievať pieseň s rôznym tempom v jednotlivých častiach, sprevádzať spev vhodným rytmickým sprievodom, naučiť sa tancovať čapkanú

   VMR – priateľstvo, kultivované dospievanie

   DZ – tanec a hudba – príjemný spôsob trávenia voľného času

   4.

    

    

   Dynamika

      Kysuca, Kysuca

     Počúvanie hudby:

      J. Haydn – Symfónia G dur

      A. Vivaldi – Štyri ročné obdobia, Zima

      O. di Lasso – Echo

      H. Berlioz – Fantastická symfónia

      E. Suchoň – Metamorfózy

      C. M. Weber – Čarostrelec

   KC – osvojiť si hudobné pojmy dynamika, piano, forte, mezzoforte, pianissimo, terasová dynamika, generálna pauza, pochopiť význam dynamiky pri interpretácii skladby

   AC, PC  -  vypočuť si hudobné ukážky, vedieť rozlíšiť dynamiku v jednotlivých ukážkach, posúdiť vplyv dynamiky na charakter a náladu skladby,  interpretovať pieseň v primeranej dynamike, spievať pieseň s rôznou dynamikou,  pohybom naznačiť meniacu sa dynamiku v skladbe

    

    

    

   EV – rešpektovať názor spolužiakov,

   Mesiac

   Hodina

   Téma

   Vyučovací cieľ

   Výchovný cieľ

   november

   1.

    

   Farba

     Počúvanie hudby:

     B. Britten – Sprievodca mladého človeka 

                         symfonickým orchestrom

     E. Suchoň – Aká si mi krásna

    

   KC – osvojiť si hudobné pojmy farba, inštrumentácia, symfonický orchester; zopakovať pojmy bas, soprán, tenor, barytón, alt, mezzosoprán – zafarbenie ľudského hlasu

   AC, PC – prostredníctvom hudobného diela sa zoznámiť s jednotlivými hudobnými nástrojmi a nástrojovými skupinami v symfonickom orchestri, v záverečnej časti dokázať rozlíšiť jednotlivé hudobné nástroje vďaka farbe

   VMR , DZ – kultivované dospievanie – návšteva koncertu vážnej hudby ako vhodná forma trávenia času

   2.

   Podoby hudobnej skladby

         Rondo,  Vyletela húska

     Počúvanie hudby:

       R. Schumann – Pieseň

       T. Salva – Vrchárska

       E. H. Grieg – V sieni kráľa hôr

   KC – zoznámiť sa a vedieť definovať  hudobné pojmy hudobná forma,  malá a veľká, dvojdielna a trojdielna  piesňová forma, rondo, refrén, epizóda, kuplet, gradácia v hudbe; na hudobnej ukážke zopakovať a vedieť vymenovať výrazové prostriedky hudby

   AC, PC – charakterizovať hudobnú ukážku, vyjadriť príbeh; všímať si  a charakterizovať  výrazové prostriedky hudby, pokúsiť sa  hudbu vyjadriť pohybom

   EV – spolupráca v skupinách

   VMR – vážna hudba ako prostriedok formovania osobnosti žiaka

   3.

   Hudba na koncertnom pódiu

      Počúvanie hudby:

     P. I. Čajkovskij – Klavírny koncert b mol

      S. Prokofjev – Klasická symfónia D dur

   KC – osvojiť si pojmy koncert, bulletin, dirigent, symfonický orchester,  symfónia, gavotte; zoznámiť sa s predstaviteľmi slovenskej a svetovej hudobnej kultúry, naučiť sa základné pravidlá správania na koncerte

   AC, PC – uvedomiť si úlohu dirigenta, sólistu a ostatných členov orchestra na koncerte; vypočuť si hudobné ukážky, dokázať sa vcítiť do hudby,  vnímať jednotlivé hudobné myšlienky a ich rozdielny charakter, vedieť vysvetliť vplyv jednotlivých hudobných nástrojov na ich rozdielnosť

   VMR , DZ – návšteva koncertu vážnej hudby ako forma trávenia voľného času, spoloč. správanie

   Vl – úspechy slovenských umelcov na domácich a zahraničných pódiách

   december

   1.

   Ako počúvať hudbu?

      Počúvanie hudby:

      B. Smetana – Vltava

   KC – zoznámiť sa s pojmom programová hudba, program hudobného diela, partitúra, symfonická báseň

   AC, PC – vypočuť si ukážku, výtvarne vyjadriť , opísať svoje pocity a predstavy pri jej znení; oboznámiť sa s programom skladby, skúsiť k jednotlivým častiam vybrať najvhodnejšie nástroje – pri opakovanom počúvaní hľadať v ukážke podľa charakteru hudby a nástrojov jednotlivé časti

   Vl – hudobné dielo ako spôsob vyjadrenia lásky k vlasti

    

   2.

   Prostredníctvom hudby poznávame rôzne národy

   Slovensko, Česko

   KC – zoznámiť sa s kultúrou českého a slovenského národa prostredníctvom ľudových a umelých piesní. Zoznámiť sa s najvýznamnejšími predstaviteľmi a interpretmi národnej hudby.

   AC – hrdosť, národné povedomie Slovákov a Čechov v piesňach

   PC – naučiť sa zaspievať vybrané piesne jednohlasne, dvojhlasne, pokúsiť sa vytvoriť rytmický sprievod k piesňam, pohybom vyjadriť metrum a rytmus piesní

   Vl – láska k vlasti, národné tradície,

   VMR – zachovávanie tradícií predkov

   Mesiac

   Hodina

   Téma

   Vyučovací cieľ

   Výchovný cieľ

   december

   3.

   Prostredníctvom hudby poznávame rôzne národy

   Maďarsko, Rakúsko, Nemecko

   KC – zoznámiť sa s kultúrou maďarského, rakúskeho a nemeckého národa prostredníctvom ľudových a umelých piesní. Zoznámiť sa s najvýznamnejšími predstaviteľmi a interpretmi národnej hudby.

   AC – rešpektovať hodnoty, tradície a národnú kultúru iných národov

   PC – naučiť sa zaspievať vybrané piesne jednohlasne, dvojhlasne, pokúsiť sa vytvoriť rytmický sprievod k piesňam, pohybom vyjadriť metrum a rytmus piesní

   Vl – rešpektovanie iných kultúr

   EV – spolupatričnosť, znášanlivosť, tolerancia

   január

    

   1.

   Prostredníctvom hudby poznávame rôzne národy

   Taliansko, Španielsko, Francúzsko

   KC – zoznámiť sa s kultúrou talianskeho, španielskeho a francúzskeho národa prostredníctvom ľudových a umelých piesní. Zoznámiť sa s najvýznamnejšími predstaviteľmi a interpretmi národnej hudby.

   AC – rešpektovať hodnoty, tradície a národnú kultúru iných národov

   PC – naučiť sa zaspievať vybrané piesne jednohlasne, dvojhlasne, pokúsiť sa vytvoriť rytmický sprievod k piesňam, pohybom vyjadriť metrum a rytmus piesní

   Vl – rešpektovanie iných kultúr

   EV – spolupatričnosť, znášanlivosť, tolerancia

   2.

    

   Prostredníctvom hudby poznávame rôzne národy

   Poľsko, Rusko

   KC – zoznámiť sa s kultúrou poľského a ruského národa prostredníctvom ľudových a umelých piesní. Zoznámiť sa s najvýznamnejšími predstaviteľmi a interpretmi národnej hudby.

   AC – rešpektovať hodnoty, tradície a národnú kultúru iných národov

   PC – naučiť sa zaspievať vybrané piesne jednohlasne, dvojhlasne s prvkami trojhlasu, pokúsiť sa vytvoriť rytmický sprievod k piesňam

   Vl – príbuznosť kultúr slovanských národov,  rešpektovanie iných kultúr,

   EV – spolupatričnosť, znášanlivosť, tolerancia

   3.

   Prostredníctvom hudby poznávame rôzne národy

   Slováci na Balkáne -

    – Chorvátsko, Grécko, Turecko

   KC – zoznámiť sa s kultúrou balkánskych národov prostredníctvom slovenských ľudových piesní Slovákov, žijúcich v tomto prostredí.

   AC – hrdosť, národné povedomie zahraničných Slovákov v ľudových piesňach

   PC – naučiť sa zaspievať vybrané piesne jednohlasne, dvojhlasne, pokúsiť sa vytvoriť rytmický sprievod k piesňam,

   VL – človek si svoju rodnú vlasť nosí vo svojom srdci

   4.

   Prostredníctvom hudby poznávame rôzne národy

   Severské krajiny -

   - Írsko, Škótsko, Nórsko, Fínsko

   KC – zoznámiť sa s kultúrou severských  národov prostredníctvom ľudových a umelých piesní. Zoznámiť sa s najvýznamnejšími predstaviteľmi a interpretmi národnej hudby.

   AC – rešpektovať hodnoty, tradície a národnú kultúru iných národov

   Vl – rešpektovanie iných kultúr

   EV – spolupatričnosť, znášanlivosť, tolerancia

   Mesiac

   Hodina

   Téma

   Vyučovací cieľ

   Výchovný cieľ

    

    

    

   PC – naučiť sa zaspievať vybrané piesne jednohlasne, pokúsiť sa vytvoriť rytmický sprievod k piesňam,

    

   február

    

   1.

   Prostredníctvom hudby poznávame rôzne národy

   Z ostrovov cez oceán –

   - Japonsko, Argentína

   KC – zoznámiť sa s kultúrou exotických krajín prostredníctvom ľudových a umelých piesní

   AC – rešpektovať hodnoty, tradície a národnú kultúru iných národov

   PC – naučiť sa zaspievať vybrané piesne jednohlasne, dvojhlasne, pokúsiť sa vytvoriť rytmický sprievod k piesňam, pohybom vyjadriť metrum a rytmus piesní

   Vl – rešpektovanie iných kultúr

   EV – spolupatričnosť, znášanlivosť, tolerancia

   2.

   Hudba a iné druhy umenia

      Počúvanie hudby:

      M. Ravel – Dieťa a čary

      T. Frešo – Martin a slnko

   KC – osvojiť si pojem detská opera,  ária, balet, libreto zoznámiť sa s dielom skladateľa, zopakovať pojem kánon

   AC, PC – zoznámiť sa s obsahom opery, vypočuť si ukážku, pokúsiť sa vystihnúť náladu jednotlivých častí, správanie dieťaťa vyjadrené hudbou a jednotlivými nástrojmi; skúsiť zahrať časť opery v sprievode rytmických hudobných nástrojov ; identifikovať a pomenovať hlasy spevákov v ukážke

   EV – citlivý prístup k svojmu okoliu

   VMR – kultivované správanie voči blízkym

   Vl – ľudová rozprávka ako námet opery

   3.

   Melodráma

      Počúvanie hudby:

      Z. Fibich – Vodník

   KC – osvojiť si pojmy melodráma(spojenie balady a hudby),  vysvetliť podstatu melodrámy, vedieť definovať pojem

   AC, PC – vypočuť si ukážku, , zoznámiť sa s jednotlivými motívmi, pokúsiť sa ich charakterizovať, porovnať hudbu s textom, posúdiť, či autor hudby vystihol náladu textu balady, pomenovať hudobné nástroje, ktoré použil na vyjadrenie jednotlivých motívov a nálad

   EV – vzťah matky a dieťaťa, trest za nedodržaný sľub

   marec

   1.

   Rozprávková opera

       Počúvanie hudby:

      A. Dvořák - Rusalka

   KC – osvojiť si pojmy rozprávková opera, zborové scény, ária, orchestrálna predohra, záver pochopiť význam predohry v opere, definovať , rozlíšiť hlasy v opere, sluchovo rozlíšiť áriu a zbor vedieť, pomenovať  hlasy a druhy zborov

   AC, PC – vypočuť si predohru, skúsiť z nej odhadnúť (podľa charakteru hudby a jednotlivých nástrojov), o aký príbeh pôjde, postupne sa zoznámiť s obsahom opery  a ukážkami zodpovedajúcimi kľúčovým bodom opery, spolu s ukážkou zaspievať áriu Rusalky a Ježibaby

   VMR – láska a jej význam v našom živote

   EV – humor a pozitívne myslenie ako neoddeliteľná súčasť nášho života

   2.

   Slávik Slovenska – nácvik piesní

   KC, PC – nacvičiť východoslovenské piesne zo Spevníka , klásť dôraz na čistý a kultivovaný spevácky prejav so správnym výrazom

    

    

   VMR – zdravý vývoj

   Mesiac

   Hodina

   Téma

   Vyučovací cieľ

   Výchovný cieľ

   marec

   3.

   Komická opera

      Počúvanie hudby:

     G. Rossini – Barbier zo Sevilly

    

   KC – osvojiť si pojem komická opera – opera buffa, definovať ho, formulovať odlišnosti v porovnaní s rozprávkovou operou, zoznámiť sa s dielom G. Rossiniho, zopakovať podstatu predohry v opere

   AC, PC- vypočuť si predohru, skúsiť odhadnúť, aký bude dej opery(veselý, smutný, tragický?), zoznámiť sa s hlavnou postavou vypočutím ukážky – vedieť pomenovať druh ukážky(ária) a posúdiť, o aký hlas ide, pri opakovanom počúvaní ukážky časť žiakov taktuje, časť žiakov sprevádza ukážku rytmickým sprievodom,  sluchovo rozlíšiť  árie, duetá, zbor,

    

   EV – humor a vtip – vhodný prostriedok na riešenie problémov v živote, víťazstvo lásky nad chamtivosťou

    

   4.

   Komická opera

      Počúvanie hudby:

      B. Smetana – Predaná nevesta

   KC – zoznámiť sa s dielom B. Smetanu, osvojiť si, vedieť definovať pojmy premiéra, libreto, dueto

   AC, PC – vypočuť si predohru, posúdiť, aký bude dej opery, ako s opera skončí – vedieť svoj názor zdôvodniť použitými nástrojmi a vystihnutím charakteru jednotlivých motívov; zoznámiť sa s dejom opery prostredníctvom ukážok, sluchovo rozlíšiť  árie, duetá, zbor, vedieť pomenovať jednotlivé hlasy a druh zboru, zaspievať si spolu s ukážkou zbor Proč by chom se netěšily

    

   VMR, DZ – návšteva opery ako prostriedok obohatenia života a vhodného využitia voľného času

   apríl

   1.

   Opereta

      Počúvanie hudby:

     G. Dusík – Modrá ruža

   KC – oboznámiť sa s pojmom  opereta a jej podstatou,  dokázať formulovať rozdiely medzi operou a operetou, oboznámiť sa s menami najznámejších tvorcov operiet

   AC,PC- prostredníctvom ukážok sa zoznámiť s dejom operety,  vysvetliť rozdiel medzi spevom v opere a v operete, charakterizovať tanec v operete, zaspievať pieseň spolu s ukážkou, vymyslieť rytmický sprievod, zatancovať polku

    

   Vl – tvorba slovenských skladateľov, ich odkaz pre dnešok

   2.

   Muzikál

     Počúvanie hudby:

      L. Bart – Oliver!

   KC, AC, PC – osvojiť si pojem  muzikál, formulovať rozdiely a spoločné znaky muzikálu, opery a operety.; vypočuť si ukážky, charakterizovať ich, zaspievať si spolu s ukážkou, pieseň  Um-pa-pa sa naučiť spievať, dôraz klásť na kultivovaný spev, sprevádzať rytmickým sprievodom, vyjadriť pohybom (valčík)

    

   VMR – láska ako základná hodnota nášho života,

   3.

   Slávik Slovenska – triedne kolo

   AC, PC – v triednom kole vybrať najlepších spevákov ľudových piesní, klásť dôraz na kultivovaný prejav a správny výraz

    

   EV – úcta k spolužiakovi

   Mesiac

   Hodina

   Téma

   Vyučovací cieľ

   Výchovný cieľ

    

   1.

   Balet – príbeh bez slov

      Počúvanie hudby:

      P. I. Čajkovskij - Luskáčik

   KC – oboznámiť sa s pojmom balet, suita,  zoznámiť sa s dejinami baletu, vysvetliť podstatu baletu ako špeciálneho druhu tanca, zoznámiť sa s tvorbou P. I. Čajkovského

   AC, PC -  vypočuť si ukážky zo suity, kresbičkami sa pokúsiť vyjadriť príbeh zachytený v ukážkach. Charakterizovať jednotlivé postavičky podľa hudobných nástrojov, ktoré ich zobrazujú, porovnať charakter jednotlivých tancov (trepak, valčík, pochod), pohybom vyjadriť Kvetinový valčík

   EV – víťazstvo dobra nad zlom v rozprávkach a v živote

    

   2.

   Zaspievajme si v rytme

      P. Janíček – Rapotačka

      B. Felix  Snívaníčko

   KC, AC, PC – naučiť sa spievať piesne, pieseň Rapotačka skúsiť upraviť pre sólo a zbor, vymyslieť vhodný rytmický sprievod, sprevádzať spev hrou na rytmických nástrojoch; pieseň Snívaníčko sa pokúsiť vyjadriť pohybom

   VMR – kultivované dospievanie, zdravý vývoj

    

   3.

   Symfonická rozprávka

      Počúvanie hudby:

      S. Prokofjev – Peter a vlk

   KC – oboznámiť sa s pojmom symfonická rozprávka, príznačný motív, dokázať pomenovať jednotlivé hudobné nástroje a zaradiť ich do príslušnej skupiny,

   AC, PC –  pokúsiť sa vymyslieť, čo by bolo možné znázorniť jednotlivými nástrojmi, vypočuť si ukážky,  vedieť identifikovať jednotlivé nástroje podľa sluchu, posúdiť, či príznačné motívy  zodpovedajú charakteru postáv, pokúsiť sa pohybom vyjadriť jednotlivé postavy rozprávky

   EV, VMR – priateľstvo

   EnV – ochrana zvierat a prírody

   jún

   1.

   Hudba a obraz

      Kniha džunglí

   KC, AC, PC – vysvetliť úlohu hudby vo filme, posúdiť spätosť hudby s dejom, naučiť sa spievať pieseň medveďa Balú z Knihy džunglí, vymyslieť rytmický sprievod, pokúsiť sa vymyslieť tanček vyjadrujúci dej piesne

   VMR – priateľstvo, súdržnosť

   2.

   Domy plné hudby, divadla a tanca

   KC – zoznámiť sa so stručnými dejinami opery a s najznámejšími opernými scénami – La Scala v Miláne, Metropolitná opera v New Yorku, Kráľovská opera Covent Garden v Londýne, parížska , viedenská opera, opera v Sydney, Národné divadlo v Prahe, Slovenské národné divadlo; divadlá „pod holým nebom“

   Vl – významné postavenie opernej scény SND a slovenských operných spevákov vo svetovej opere

   3.

   Čo sme sa naučili

   KC – zopakovať učivo prostredníctvom kvízov, krížoviek, doplňovačiek, tajničiek,...

   EV – kolektívna práca, zmysel pre spoluprácu

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Učebnica :Hv pre 6. a 7. ročník ZŠ

   Vysvetlivky:         VMR – výchova k manželstvu a rodičovstvu                                                                KC – kognitívne ciele

                                  EnV – environmentálna výchova                                                                                                  AC – afektívne ciele

   VL – vlastenecká výchova                                                                                               PC – psychomotorické ciele

   DZ – drogová závislosť