• Informatika - V.roč.

  • Učebné osnovy

    

   Názov predmetu

   Informatika

   Časový rozsah výučby

   1 hodina týždenne

   33 hodín ročne

   Názov ŠVP

   ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM 2 STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

   ISCED  2 – NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE

   Názov ŠkVP

   Vychovávať k svätosti, učiť múdrosti, všetko s Láskou

   Ročník

   PIATY

   Stupeň vzdelania

   ISCED  2 – NIŽŠIE SEKUNDÁRNE

   Forma štúdia

   DENNÁ

   Vyučovací jazyk

   SLOVENSKÝ

    

    

   Charakteristika vyučovacieho predmetu

   Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie.

   Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie  s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení školy.

   Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život obyvateľov SR v informačnej a znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme.

   Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky široký priestor na motiváciu a praktické projekty.

   Ciele predmetu

   Cieľom vyučovania informatiky  na 2. stupni ZŠ je sprístupniť základné pojmy a techniky používané pri práci s údajmi a pri tvorbe algoritmov a výpočtových procesov. Podobne ako matematika aj informatika v spojení s informačnými technológiami vytvára platformu pre všetky ďalšie predmety. V predmete informatika je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky široký priestor na motiváciu a praktické projekty.

   Výchovno-vzdelávací proces na 2. stupni základnej školy smeruje k tomu, aby žiaci:

   §         sa oboznámili s pojmami údaj a informácia, s rôznymi typmi údajov, s ich zbieraním, uchovávaním, zobrazovaním, spracovaním a prezentovaním.

   §         rozumeli pojmom algoritmus a program (formálny zápis automatizovaného spracovania údajov);

   §         sa oboznámili so systémami na spracovanie údajov – z pohľadu ich architektúry (počítač, prídavné zariadenia, médiá, komunikácie) a logickej štruktúry (napr. operačný systém);

   §         si rozvíjali schopnosť algoritmizovať zadaný problém, rozvíjali si programátorské zručnosti, naučili sa pracovať v prostredí bežných aplikačných programov, naučili sa efektívne vyhľadávať informácie uložené na CD alebo na sieti a naučili sa komunikovať cez sieť;

   §         nadobudli schopnosti potrebné pre výskumnú prácu (t. j. schopnosť realizovať jednoduchý výskumný projekt, sformulovať problém), rozvíjali si formálne a logické myslenie, naučili sa viaceré metódy na riešenie problémov.

   §         rozvíjali si svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučili sa spolupracovať v skupine pri riešení problému, verejne so skupinou o ňom diskutovať a referovať);

   §         rozvíjali si svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, morálne a vôľové vlastnosti, húževnatosť, sebakritickosť a snažili sa o sebavzdelávanie;

   §         naučili sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, systémov a aplikácií (aby chápali, že informácie, údaje a programy sú produkty intelektuálnej práce, sú predmetmi vlastníctva a majú hodnotu), pochopili sociálne, etické a právne aspekty informatiky.

   Obsah

   Vzdelávací obsah informatiky je rozdelený na tri tematické okruhy:

   §         Natural ART

   §         Microsoft Word

   §         Microsoft Excel

   Učivo v tematickom okruhu Natural ART je kľúčové pre získanie zručností pri kreslení v grafickom prostredí. Žiaci

   1. by mali vedieť nakresliť jednoduchý objekt a vyfarbiť ho.
   2. by mali vedieť daný objekt označiť, otočiť, kopírovať, zmazať.
   3. by mali vedieť vložiť k obrázku text (nadpis, podpis).
   4. by mali vedieť text upraviť.

   V tematickom okruhu Microsoft Word sa žiaci oboznámia s prácou s dokumentom. Žiaci by mali

   1. poznať klávesnicu, čo znamenajú jednotlivé klávesy.
   2. vedieť písať veľké písmena a písmená s mäkčeňmi.
   3. vedieť napísať krátky text.
   4. vedieť predložený text upraviť (vymazať, presunúť slová).
   5. vedieť zmeniť písmo v texte.
   6. vedieť text upraviť do odstavcov.
   7. vedieť do textu vložiť obrázok a upraviť ho.

   Tematický okruh Microsoft Excel sa venuje práci s tabuľkami. Žiaci by mali vedieť

   1. rozlíšiť bunky a oblasť buniek.
   2. označiť a ohraničiť bunky.
   3. vložiť a odstrániť riadky a stĺpce.
   4. zmeniť formát bunky.
   5. usporiadať údaje v tabuľke.
   6. vykonať jednoduché fuckie.

   Vzdelávací štandard

   Natural ART

   Obsahový štandard

   Čarbanie myšou, vyfarbovanie. Kreslenie čiar. Kopírovanie a otáčanie obrázkov. Nadpis. Zmena nadpisu. Vyplnenie celej obrazovky. Vkladanie a úprava obrázkov a textov.

   Výkonový štandard

   Žiak

   §         Pozná základné prostredie programu.

   §         Dokáže vytvoriť plagát, vizitku, pozvánku.

   §         Vie upraviť texty v obrázkoch.

   §         Dokáže graficky prezentovať vlastné návrhy pohľadnice, baliaceho papiera.

    

   Microsoft Word

   Obsahový štandard

   Klávesnica, veľké písmena, mäkčene. Otváranie, ukladanie, zatváranie dokumentu. Označovanie, mazanie, vkladanie, presúvanie, kopírovanie textu. Základný formát písma, veľkosť, font. Fabra a ďalšie formáty písma. Odstavec, zarovnanie odstavca. Vkladanie obrázkov z ClipArtu, ich úprava. WordArt.

   Výkonový štandard

   Žiak

   §         Dokáže vytvoriť vizitku, pozvánku.

   §         Dokáže dokument otvoriť, zatvoriť.

   §         Dokáže vykonať zmeny, aj ich uložiť.

   §         Vie zmeniť písmo – veľkosť, farba, font.

   §         Dokáže oddeliť odstavce a zarovnať ich.

   §         Vie vložiť a upraviť obrázok v texte.

   §         Vie do textu vložiť nadpis pomocou WordArtu.

   Microsoft Excel

   Obsahový štandard

   Bunka a jej veľkosť. Označovanie a ohraničovanie buniek. Vkladanie a odstraňovanie riadkov a stĺpcov. Formát bunky – Číslo, zarovnanie, písmo. Usporiadanie. Funkcie – súčet, priemer, graf.

   Výkonový štandard

   Žiak

   §         Vie rozlíšiť pojmy bunka a oblasť buniek.

   §         Dokáže určiť adresu bunky, oblasti buniek.

   §         Dokáže upraviť veľkosť bunky podľa potreby.

   §         Vie označiť oblasť buniek a ohraničiť ju.

   §         Dokáže vložiť a odstrániť riadok a stĺpec.

   §         Dokáže zmeniť formát bunky.

   §         Vie usporiadať údaje v tabuľke vzostupne, zostupne.

   §         Vie vykonať jednoduché funkcie – sčítať údaje v tabuľke, vypočítať z daných údajov priemer a zostrojiť graf.

       Základné učivo
   Mesiac Hodina Tematický celok Téma Výchovnovzdelávacie ciele
   IX. 1.   Úvodná hodina  
     2.   Informatika - vedná disciplína  

   3   Informatika   
     4 MS WORD Klávesnica - základy Vedieť používať klávesnicu na napísanie jednodu-
     5   Oboznámenie sa s programom MS WORD chého textu. Vedieť zarovnávať text, používať lupu, 
   X. 6   Písanie veľkých a malých písmen zobrazenie stránky. Vedieť na čo slúžia tlačidlá
         s makčeňmi  panela nástrojov štandardného, formát.,
     7   Písanie textu  vedieť ich používať v praxi. Poznať základné 
     8   Úprava predloženého textu klávesové skratky pre kopírovanie, vkladanie, 
     9   Úprava predloženého textu označenie textu. Vedieť vložiť ľubovoľný symbol, 
   XI. 10   WORD - zmena písma zobraziť čísla stránok, vedieť  použiť v texte odrážky 
            a číslovanie, orámovanie strany.
     11   WORD - odstavce Vytvoriť tabuľku s daným počtom riadkov a stĺpcov,
     12   WORD - vloženie obrázku a úprava vložiť do tabuľky potrebné údaje, upraviť šírku
            riadkov a stĺpcov tabuľky, formátovať obsah 
     13   WORD - projektová úloha  tabuľky, do tabuľky riadky a stĺpce, orámovať
            a podfarbiť tabuľku, zlúčiť a rozdeliť bunky 
   XII. 14
   WORD - projektová úloha  v tabuľke.
      
      Vedieť vytvoriť referát, v ktorom využijú získané 
     15
   WORD - projektová úloha  vedomosti.
     16
   WORD - projektová úloha   
         WORD - projektová úloha   
   I. 17 MS EXCEL Bunky a oblasti buniek Vedieť vytvoriť tabuľku, vkladať údaje do tabuľky,
     18   Označovanie a ohranićovanie buniek formátovať, orámovať, podfarbiť bunky tabuľky.
           Vedieť vytvoriť a vložiť vzorec na potrebný výpočet.
     19   Riadky a stĺpce - vloźenie a odstránenie Vedieť vytvoriť stĺpcový a kruhový diagram. PV
            
         Riadky a stĺpce - vloźenie a odstránenie  
   II. 20   Zmena formátu bunky  
     21   Usporiadať údaje v tabuľke  
     22
   Vykonať jednoduchú funkciu  
      
      
            
   III. 23   Projektová úloha  
     24 NATURAL ART Nakreslenie a vyfarbenie objektu vedieť nakresliť jednoduchý 
     25   Označenie, otočenie, kopírovanie a zmaz. Objektu objekt a vyfarbiť ho.
   IV. 26   Vloženie textu k obrázku vedieť daný objekt označiť, otočiť,
         Úprava textu kopírovať, zmazať.
     27   Projektová úloha vedieť vložiť k obrázku text (nadpis, podpis).
     28   Projektová úloha vedieť text upraviť
   V. 29   Projektová úloha  
     30   Projektová úloha  
     31   Projektová úloha  
   VI. 32   Projektová úloha  
     33   Záverečné opakovanie  
     33.   Záverečné opakovanie  
   Vysvetlivky:
   BOZP Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci


   VMR Výchova k manželstvu a rodičovstvu


   PV Protidrogovávýchova


   ENV Environmentálna výchova