• Geografia - V.roč.

  •  

    

    

   UČEBNÉ OSNOVY

    

    

    

   Názov predmetu

   Geografia

   Časový rozsah výučby

   1 hodina týždenne

   33 hodín ročne

   Názov ŠVP

   ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM 2 STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

   ISCED  2 – NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE

   Názov ŠkVP

   Vychovávať k svätosti, učiť múdrosti, všetko s Láskou

   Ročník

   PIATY

   Stupeň vzdelania

   ISCED  2 – NIŽŠIE SEKUNDÁRNE

   Forma štúdia

   DENNÁ

   Vyučovací jazyk

   SLOVENSKÝ

    

    

    

   Charakteristika predmetu

   Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význampoznania zákonitostí Zeme: Uvedomia si, že dokonalé pochopenie princípov existencie Zeme im pomôže ju využívať a chrániť. Kompetencie, ktoré žiaci prehlbujú štúdiom geografie, umožňujú im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho využitia a ochrany

   krajiny človekom.

    

   Obsah geografie sa sústreďuje aj na väzby prírody a ľudskej spoločnosti. Vzhľadom na nárast problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka a ichdopadu na prírodné prostredie i na spoločnosť, žiaci získajú aj skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore, pochopiť ich a v budúcnosti riešiť.

   Základnou geografickou kompetenciou je práca s mapou. Vedieť pracovať s mapou, čítať ju, analyzovať obsah mapy a interpretovať ho,orientovať sa podľa mapy, vedieť zhotoviť jednoduchý náčrt okolia a i. Túto základnú kompetenciu podporujú i záujmy žiakov, nielen o svoje okolie, ich možnosť cestovať, pracovať s internetom a i.

    

   Charakteristika predmetu

   Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význampoznania zákonitostí Zeme: Uvedomia si, že dokonalé pochopenie princípov existencie Zeme im pomôže ju využívať a chrániť. Kompetencie, ktoré žiaci prehlbujú štúdiom geografie, umožňujú im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho využitia a ochrany

   krajiny človekom.

    

    

    

   Obsah geografie sa sústreďuje aj na väzby prírody a ľudskej spoločnosti. Vzhľadom na nárast problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka a icdopadu na prírodné prostredie i na spoločnosť, žiaci získajú aj skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore, pochopiť ich a v budúcnosti riešiť.

   Základnou geografickou kompetenciou je práca s mapou. Vedieť pracovať s mapou, čítať ju, analyzovať obsah mapy a interpretovať ho,orientovať sa podľa mapy, vedieť zhotoviť jednoduchý náčrt okolia a i. Túto základnú kompetenciu podporujú i záujmy žiakov, nielen o svoje okolie, ich možnosť cestovať, pracovaž s internetom a i.

   Spoznávanie Zeme je základnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je iné, líši sa podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, obyvateľmia ich výtvormi. Obyvateľstvo v rôznych častiach sveta sa líši nielen jazykom ale aj svojou kultúrou či spôsobom života. Poznanie týchto charakteristík a ich pochopenie vedie k porozumeniu predovšetkým vzájomných väzieb v krajine. Posúdiť postavenie Slovenska v porovnaní s ostanými štátmi, ako ďalej zmeniť súčasný stav a pričiniť sa o rozvoj Slovenska a jeho regiónov tiež patria do geografického poznávania.

   Námety, čo môže každý žiak urobiť pre svoje mesto, svoj región, sú súčasťou praktického geografického výstupu potrebného pre bežný život.

    

   Obsah vzdelávania

   Hlavné témy, pokiaľ to ich charakter umožňuje, sú interpretované cez regióny. Bázou geografického vzdelávania je regionálna geografia, pričom poznatky z fyzickej a humánnej geografie sú zaradené priamo v regióne – krajine – kontinente či v oceáne, kde sa vyskytujú, čiže sú dominantné.

   Primeraná kombinácia všeobecných a konkrétnych regionálnych tém podnieti na kvalitnejšie sprostredkovanie a osvojenie geografických poznatkov, ktoré možno sumarizovať do okruhov (hlavných tém):

   Zem ako planéta vo vesmíre

   Získať poznatky o Zemi, tvare a jej pohyboch a uvedomiť si vplyv slnečnej energie ako základnej podmienky pre život ľudí. Riešiť problémové úlohy, vysvetliť zmeny v prírode počas roka, súvislosti vzniku podnebných a rastlinných pásiem s rozdielnym množstvom dopadajúceho slnečného žiarenia, ktoré je ovplyvnené tvarom Zeme.

   Priestor na Zemi a jeho zobrazenie

   Používať mapy pri orientácii v teréne (turistické mapy, automapy, plány miest, tematické mapy) Vedieť sa orientovať na mapách – získavaťa aplikovať z nich údaje v bežnom živote. Používať mapy pri získavaní informácií o danej lokalite. Vedieť nájsť mapu na internete a orientovaťsa v nej, získavať informácie z dát.

   Vzťah medzi zložkami krajiny

   Vedieť vysvetliť prírodný charakter jednotlivých oblastí na Zemi, pochopiť fungovanie zložiek krajiny v danej oblasti, porozumieť odlišnostiam krajiny a tomu prispôsobiť svoj život. V tejto téme sa maximálne uplatňuje systémový prístup a príčinno-následné vzťahy. Vplyv podnebia na povrch, na rastlinstvo a živočíšstvo, význam vody (činnosť rieky, jazerá a i.).

   Vzťah medzi krajinou a človekom

   Posúdiť život človeka v priestore, tvorený vzájomnými vzťahmi medzi prírodou a spoločnosťou. Podmieňuje ho znalosť podmienok, ktoré príroda dáva človeku a ovplyvňuje ho. Zároveň uvedomenie si človeka, do akej miery môže využívať prírodu, aby prežil. Vznik chránených území, národných parkov. Využívanie prírodných zdrojov človekom.

   Ľudia na Zemi a vzťahy medzi ľuďmi

    

   Zhodnotiť rozmiestnenie obyvateľstva na Zemi, podmienky v jednotlivých častiach Zeme a ich vhodnosť pre život človeka, vzájomné ovplyvňovanie starých a nových kultúr, existenciu rôznych kultúr vedľa seba. Vzbudiť snahu zaujímať sa o kultúru ľudí žijúcich v rôznych

   oblastiach sveta, porozumieť jej a akceptovať hodnoty iných kultúr pri zachovaní svojej vlastnej identity ako predpoklad kvalitného reagovania na možné spolupráce.

   Regióny Zeme

   Komplexne hodnotiť regióny z hľadiska ich prírodných a kultúrnych a i. charakteristík, možnosti  jeho rozvoja, poznať miestny región, možnosti rozvoja, prispieť k rozvoju miestneho regiónu.

   Časovo – tematický plán z geografie – 5.ročník

   Mesiac

   P.H.

   Téma tematického celku

   Ciele výučby tematického celku

   Obsahový štandard

   Výkonový štandard

   Metódy

   September

   1

   Objavovanie Zeme a vesmíru

   Hľadať odpovede na otázky, zdôvodňovať, uvažovať.

   Zem ako planéta vo vesmíre. Tvar Zeme. Cesty do vesmíru a na Mesiac. Slnečná sústava, Slnko,  planéty v slnečnej sústave, Mesiac, vesmír, planéta Zem. Tvar  Zeme, Pohyby Zeme - obeh Zeme okolo Slnka, rotácia Zeme okolo osi, Dôsledky pohybov.

   Opísať tvar Zeme podľa glóbusu. Predviesť s glóbusom rotáciu Zeme okolo osi a obeh Zeme okolo Slnka. Vysvetliť  príčiny striedania dňa a noci  a  ako to súvisí s otáčaním Zeme okolo osi. Uviesť aké sú dôsledky obehu Zeme okolo Slnka na rôznych miestach na Zemi. Poznať dobu otočenia  Zeme okolo osi a obehu okolo Slnka.

   Riešenie problémových úloh: Prečo sa strieda deň a noc? Prečo   sa   striedajú ročné obdobia ? Ako to súvisí s tvarom Zeme?                                              

   Kedy by sa nestriedali ročné obdobia? Čo by sa stalo, keby Zem nemala   tvar gule a keby sa netočila okolo svojej osi?

   2

   3

   Október

   4

   5

   Cesty objaviteľov do rôznych častí sveta

   Vedieť čítať a interpretovať údaje z máp, plánov a iných zdrojov.

   Vedieť diskutovať o cestách objaviteľov do rôznych častí Zeme.

   Svetadiely, ostrovy, polostrovy, oceány, moria, prieplavy, zálivy.

   Čítať základné údaje z mapy. Opísať, čo zobrazuje mapa podľa jej legendy Pripraviť si diskusný príspevok o cestách a ich význame pri objavovaní sveta.

   Vyhľadať informácie o cestách moreplavcov skupinová práca.

   6

   7

   November

   8

   Mapa a glóbus

   Orientovať sa na mape   autoamapa, internetová mapa, turistická mapa. Určiť  geografickú polohu bodu na mape geografickými súradnicami.

   Glóbus, zemská os, póly, svetové strany, zemské pologule, rovnobežky, poludníky, nultý poludník, rovník, zemské pologule, obratníky, polárne kružnice, Mapy, automapy, mapy na internete, plán mesta, tematické mapy , turistické mapy Legenda mapy – symboly, znaky. čítanie mapy, získavanie údajov z mapy, zakresľovanie údajov do mapy. Grafická mierka (nezavádzať číselnú mierku) a meranie vzdialeností na mape, legenda mapy Geografická poloha, geografické súradnice Orientácia na mape, určovanie geografickej polohy.

   Na glóbuse určiť zemskú os, severný pól,  južný pól, zemské pologule, rovník, nultý poludník, rovnobežky, poludníky, obratníky, polárne kružnice. Určiť svetové strany na mape a v teréne. Zdôvodniť vytvorenie geografickej siete a opísať ju. Určiť polohu ľubovoľného miesta na mape geografickými súradnicami. Odmerať vzdialenosť na  mape grafickou mierkou.

   Rôzne hry s mapou.

   Vychádzka do okolia školy – použitie mapy.

   9

   10

   11

   December

   12

   13

   14

   Január

   15

   16

   Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvorila príroda

   Schopnosť objavovať, vyhľadávať informácie, prezentovať, vysvetľovať. Na základe príkladov z najrôznejších častí vysvetľovať javy na základe vedomostí.

    

   Stavba Zeme, zemské jadro, plášť, zemská kôra, zemské platne a ich pohyb, vznik pohoria, vznik zemetrasenia, sopečná činnosť a i.) ,  cunami, zlomy, kaňony, vodopády, jazerá (činnosť vody – riek, ľadovca),  prítoky, delta. Činnosť vetra. Púšte, skalné mestá (činnosť vetra). Dažďové lesy, savana, lesy, púšť, (rastlinstvo,  živočíšstvo)

    

   Na modeli Zeme rozlíšiť časti Zeme Porovnať povrch Zeme v jednotlivých častiach (pologuliach), vymenovať a ukázať na mape a glóbuse oceány,  svetadiely. Opísať pohyb zemských krýh Vysvetliť, ako vzniká pohorie, sopka, sopečná činnosť, zemetrasenie na základe pohybu zemských krýh. Určiť na mape vybraté povrchové celky. Opísať  ich polohu. Orientovať sa bez problémov na mape. Poznať názvy najvyšších vrchov pohorí, vedieť ich porovnať podľa výšky. Porozprávať zaujímavosti o nebezpečenstvách vysokých pohorí. Určiť na mape sopečné oblasti, oblasti zemetrasení. Opísať ich výnimočnosť. Určiť na mape sopečný pás a ktoré oblasti sveta sú najviac ohrozené. Uviesť príklady živelných pohrôm vo svete a diskutovať o možnostiach predchádzať im (cunami, zemetrasenie) Vysvetliť ako pôsobia rieka a vietor na zemský povrch Na základe príkladov porovnať oblasti na Zemi podľa rastlinstva

   Pripraviť obrázky z vybraných lokalít  sveta: pohorie, sopka, vodopád, rieka, kaňon, ľadovec, skalné mesto, púšť, dažďový prales, Veľká koralová bariéra Môžu byť CD, videofilmy Skupinová práca, práce na projekte, výklad, získavanie informácií.

   17

   Február

   18

   19

   20

   Marec

   21

   22

   23

   24

   Apríl

   25

   26

   27

   Máj

   28

   Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek

   Navrhnúť trasu výletu po zaujímavých miestach. Orientovať sa na mape.

   Sídla na Zemi. Mestá a dediny (ako žijú  ľudia na rôznych miestach Zeme) Kultúrne a technické stavby (príklad chrámy, pyramídy,) Pamiatky UNESCO.

   Na príklade modelového regiónu  vytvoriť podrobnú charakteristiku regiónu. Pripraviť prezentáciu o živote  ľudí vo vybranej oblasti. Vytvoriť mentálnu mapu svetadielov.

   Práca s odbornou literatúrou, vyhľadávanie informácií , prezentovanie  návrhov, skupinová práca.

   29

   30

   Jún

   31

   32

   33

   Záverečné opakovanie

    

    

    

    

    

                                                                                                                                                                                                                                                 

    

   Učebné zdroje:

   Učebnica,

   Odborné časopisy: National geographic, GEO, Ľudia a zem

   DVD: mapa a zemský povrch ( Salvo Film)

   Zem ako vesmírne teleso

   Čas na Zemi

   Hodnotenie:

   ústne odpovede, písomné testy, projekty