• Matematika V.roč.

  •  

    

   UČEBNÉ OSNOVY

    

    

    

   Názov predmetu

   Matematika

   Časový rozsah výučby

   5 hodín týždenne

   165 hodín ročne

   Názov ŠVP

   ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM 2 STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

   ISCED  2 – NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE

   Názov ŠkVP

   Vychovávať k svätosti, učiť múdrosti, všetko s Láskou

   Ročník

   PIATY

   Stupeň vzdelania

   ISCED  2 – NIŽŠIE SEKUNDÁRNE

   Forma štúdia

   DENNÁ

   Vyučovací jazyk

   SLOVENSKÝ

    

    

   1. Charakteristika učebného predmetu

    

   Učebný predmet matematika na 2. stupni ZŠ je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament:

    

   „Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých numerických znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky).“

    

   „Potrebné vedomosti z matematiky zahŕňajú dobré vedomosti o počtoch, mierkach a štruktúrach, základné operácie a základné matematické prezentácie, chápanie matematických termínov a konceptov a povedomie o otázkach, na ktoré matematika ponúka odpovede. Jednotlivec by mal mať zručnosti na uplatňovanie základných matematických princípov a postupov v každodennom kontexte doma a v práci a na chápanie a hodnotenie sledu argumentov. Jednotlivec by mal byť schopný myslieť matematicky, chápať matematický dôkaz, komunikovať v matematickom jazyku a používať vhodné pomôcky. Pozitívny postoj v matematike je založený na rešpektovaní pravdy a na ochote hľadať príčiny a posudzovať ich platnosť.“

    

   Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Pri prezentácii nových matematických poznatkov sa vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania žiakov, z ich skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Vyučovanie sa prioritne zameriava na rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov.

    

   Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na päť tematických okruhov

    

   Čísla, premenná a počtové výkony s číslami

   Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy

   Geometria a meranie

   Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika

   Logika, dôvodenie, dôkazy.

    

   V  tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami sa dokončuje vytváranie pojmu prirodzeného čísla, desatinného čísla, zlomku a záporných čísel. Žiak sa oboznamuje s algoritmami počtových výkonov v týchto číselných oboroch. Súčasťou tohto okruhu je dlhodobá propedeutika premennej, rovníc a nerovníc.

    

   V tematickom okruhu Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy žiaci objavujú kvantitatívne a priestorové vzťahy, zoznámia sa s pojmom premennej veličiny a jej prvotnou reprezentáciou vo forme, tabuliek, grafov a diagramov. Skúmanie týchto súvislostí smeruje k zavedeniu pojmu funkcie.

    

   V tematickom okruhu Geometria a meranie sa žiaci zoznamujú so základnými geometrickými útvarmi, skúmajú a objavujú ich vlastnosti. Učia sa zisťovať odhadom, meraním a výpočtom veľkosť uhlov, dĺžok, povrchov a objemov. Riešia polohové a metrické úlohy z bežnej reality. Dôležité miesto má rozvoj priestorovej predstavivosti.

    

   Ďalšou súčasťou matematického vzdelávania žiakov 2. stupňa  základnej školy je  Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika, v ktorej sa žiaci naučia systematicky vypisovať možnosti a zisťovať ich počet, čítať a tvoriť grafy, diagramy a tabuľky dát, rozumieť bežným pravdepodobnostným a štatistickým vyjadreniam.

    

   Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy sa prelína celým matematickým učivom a  rozvíja schopnosť žiakov logicky argumentovať, usudzovať, hľadať chyby v usudzovaní a argumentácii, presne sa vyjadrovať a formulovať otázky.

    

   2. Ciele učebného predmetu

    

   Cieľom matematiky na 2. stupni ZŠ je, aby žiak získal schopnosť používať matematiku v svojom budúcom živote. Matematika má rozvíjať žiakovo logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému. Žiak by mal spoznať matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločenský pokrok.

    

   Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umožniť žiakom, aby získavali nové vedomosti špirálovite a s množstvom propedeutiky, prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom, tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore. Má napomôcť rozvoju

    ich algoritmického myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť ich.

    

   Výsledkom vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ by malo byť správne používanie  matematickej symboliky a znázorňovania a schopnosť čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce  čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy. Žiak by mal vedieť využívať pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh, pričom vyučovanie by malo viesť k budovaniu  vzťahu medzi matematikou a realitou, k získavaniu skúseností s matematizáciou reálnej situácie a tvorbou matematických modelov. Matematika na 2. stupni ZŠ sa podieľa na rozvíjaní  schopností žiakov používať  prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu informácií. Použitie vhodného softvéru by malo uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a umožniť tak sústredenie sa na podstatu riešeného problému.

    

   Matematika na 2. stupni ZŠ má viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu  zručností  súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa.

   Má podporiť a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, ako je samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh.

    

    

    

   3. Obsah vzdelávania

    

   5.  ročník

   ( 5  hodín týždenne, 165 hodín ročne)

    

    

   Celkový počet hodín 165  na školský rok  pri  dotácii 5 hodín týždenne bol rozdelený podľa jednotlivých   tematických  celkov nasledovne:

    

   1.Opakovanie a upevňovanie učiva zo 4.ročníka..................................................................30h

   2.Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión .......................................................15h

   3.Počtové výkony s prirodzenými číslami.............................................................................35h 

   4.Geometria a meranie ..........................................................................................................35h  

   5.Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie............15h

   6.Opakovanie a upevňovanie učiva .......................................................................................20h

    

   Spolu 150 hodín, ku ktorým boli pripočítané 2 hodiny na vstupnú a výstupnú previerku,          8 hodín na písomné práce a 5 hodín na kontrolné práce (respektíve časovú rezervu).

    

    

    

   Prehľad tematických celkov a ich obsahu

    

   I.             Opakovanie a upevňovanie učiva zo 4.ročníka – 30 hod

   Numerika

   Prirodzené čísla, čítanie a zápis čísel. Číselná os, znázorňovanie na číselnej osi. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel spamäti, písomne, pomocou kalkulačky. Násobenie a delenie prirodzených čísel spamäti v obore násobilky, pomocou kalkulačky. Riešenie slovných úloh.

   Geometria

   Priamka, úsečka, meranie úsečky. Premena jednotiek dĺžky. Rysovanie štvorca a obdĺžnika vo štvorcovej sieti. Vrcholy a strany štvorca a obdĺžnika. Rysovanie trojuholníka. Pomenovanie vrcholov a strán trojuholníka. Kruh, kružnica. Telesá, pomenovanie telies.

    

   II.          Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión - 15 hod

    

   Vytvorenie predstavy o veľkých číslach. Počítanie po  desaťtisícoch, tisícoch, stovkách. Čítanie a písanie prirodzených čísel. Rád číslice v zápise prirodzeného čísla, porovnanie, usporiadanie, zaokrúhľovanie, zobrazovanie na číselnej osi.

    

    

   III.       Počtové výkony s prirodzenými číslami  – 35 hod

    

   Násobenie a delenie spamäti mimo obor násobilky v obore do 100. Delenie so zvyškom v obore do 100. Násobenie a delenie písomne jednociferným číslom a v jednoduchých prípadoch aj spamäti. Násobenie a delenie pomocou kalkulačky aj dvojciferným číslom. Kontrola správnosti výpočtu. Riešenie jednoduchých slovných úloh na násobenie a delenie.

   Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel spamäti, písomne a na kalkulačke (písomne hlavne kvôli pochopeniu princípu). Riešenie jednoduchých slovných úloh na sčítanie a odčítanie.

   Rovnice a nerovnice (zatiaľ bez premennej - len ako hľadanie „chýbajúcich“ čísel v príkladoch)

   Kontextové úlohy, metóda pokus – omyl (aj pri rovniciach)

    

    

   IV.              Geometria a meranie - 35 hod

    

   Trojuholník, štvoruholník, kruh, kružnica. Vytváranie rovinných útvarov rysovaním kolmíc a rovnobežiek. Meranie dĺžky úsečky, Obvod trojuholníka , štvorca a obdĺžnika. Stavba telies zo stavebnicových kociek na základe stanovených podmienok. Zväčšovanie a zmenšovanie geometrických tvarov  vo štvorcovej sieti.

    

    

   V.  Riešenie aplikačných  úloh a úloh  rozvíjajúce špecifické matematické myslenie                     - 15 hod

    

   Zhromažďovanie, usporiadanie a grafické znázornenie údajov.  Voľba stratégie a zisťovanie počtu. Pravdepodobnostné hry, pokusy, pozorovania. Zisťovanie počtu náhodných udalostí pri pokusoch. 

    

    

   VI.   Opakovanie a upevňovanie učiva - 20 hod

    

   4. Štandard kompetencií, ktoré má žiak v jednotlivých tematických okruhoch učiva získať:

    

   Čísla, premenná a počtové výkony s  číslami

              

   Kompetencie, ktoré má žiak získať:

    

   ·         používa prirodzené, celé a racionálne čísla pri opise reálnej situácie

   ·         číta, zapisuje a porovnáva prirodzené čísla, používa, zapisuje a číta vzťah rovnosti a nerovnosti

   ·         zobrazí čísla na číselnej osi

   ·         vykonáva spamäti aj písomne základné počtové výkony

   ·         zaokrúhľuje čísla, vykonáva odhady a kontroluje správnosť výsledkov počtových výkonov 

   ·         pozná a funkčne využíva rôzne spôsoby kvantitatívneho vyjadrenia celok – časť, rieši aplikačné úlohy

   ·         rieši modelovaním a výpočtom situácie vyjadrené pomerom, pracuje s mierkou máp a plánov

   ·         matematizuje jednoduché reálne situácie s využitím písmen vo význame čísla (premennú, určí hodnotu výrazu),

   ·         matematizuje a rieši reálnu situáciu pomocou rovníc

   ·         tvorí a rieši  úlohy, v ktorých aplikuje osvojené poznatky o číslach a počtových výkonoch a algebrickom aparáte 

    

    

   Dosiahnuté postoje:

         na čísla sa pozerá, ako na  prostriedky objektívneho poznania reality

         smelšie kvantifikuje realitu okolo seba

         prostredníctvom možnosti kontroly výpočtov spolieha sa na počtovými výkonmi zistené výsledky

         prostredníctvom veličín vystupujúcich pri výpočte  získava pocit, že poznáva realitu z inej strany

         je si vedomý toho,  že matematické príklady sú veľmi blízke dennému životu

         poznaním písmen vo význame čísla získava pocit, že je bohatší o dôležité využiteľné vedomosti

         poznanie rovníc mu dáva rýchlejší a univerzálnejší prostriedok riešenia úloh

    

   Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy,

    

   Kompetencie, ktoré má žiak získať:

    

   • udáva tabuľky jednoduchých lineárnych súvislostí, doplňuje chýbajúce údaje na základe objaveného pravidla a znázorňuje údaje
   • objavuje funkčné vzťahy medzi premennými a znázorňuje ich v pravouhlej súradnicovej sústave
   • vyjadrí lineárne funkcie rovnicou, tabuľkou, grafom, vie uviesť príklady nelineárnych funkcií
   • vytvára tabuľky a grafy pre jednoduché funkcie
   • objavuje a rieši úlohy z praxe na priamu a nepriamu úmernosť
   • znázorňuje údaje na diagrame, z diagramu číta znázornené údaje

    

   Dosiahnuté postoje

         získava pozitívny vzťah k tvorivému prístupu k údajom

         vidí potrebu samostatnosti pri objavovaní a slovnom vyjadrení výsledkov zistenia

         vytvára naklonenosť k využívaniu grafických prostriedkov vyjadreniu kvantitatívnych súvislostí

         rozvážne posudzuje pravdivosť a nepravdivosť výrokov

         má záujem na zdokonaľovanie svojho logického myslenia, na jeho  neustálom rozširovaní a prehlbovaní (triedenie, použitie elementárnych algoritmov, atď.) o prvky kritického myslenia

         získava istotu a kladný vzťah ti pri riešení bežných úloh zo života

         je priaznivo naklonený na rozvíjanie svojich schopnosti a objavenia pravidelnosti okolo seba

         zoznamuje  sa s premennou,  pripraví žiaka na iný spôsob prístupu k veličinám a realite

    

    

   Geometria a meranie

    

   Kompetencie, ktoré má žiak získať:

    

   ·         rozozná, pomenuje a opíše  jednotlivé základné priestorové geometrické tvary, nachádza v realite ich reprezentáciu; dokáže špecifikovať ich jednotlivé prvky (telesová uhlopriečka, vzťah hrán)

   ·         pozná, vie popísať,  pomenovať, načrtnúť, narysovať a zostrojiť základné rovinné útvary, pozná ich základné prvky a ich  vlastnosti a najdôležitejšie relácie medzi týmito prvkami a ich vlastnosťami

   ·         užíva k argumentácii a pri výpočtoch vety o zhodnosti a podobnosti trojuholníkov

   ·         rozoznáva a modeluje osovo a stredove súmerné útvary v rovine, manipulatívnou činnosťou je žiak  privedení k pochopeniu a osvojeniu  jednoduchých geometrických  transformácií,  pozná základné vlastnosti  dvojíc súmerných útvarov a vie ich využívať pri jednoduchých konštrukciách

   ·         vie vykonať v praxi potrebné  najdôležitejšie merania a výpočty obvodu, obsahu, povrchu a objemu geometrických útvarov

   ·         pozná spôsob merania uhlov a počítanie s uhlami, využíva vlastnosti známych dvojíc uhlov(susedné, striedavé, doplnkové) pri výpočte vnútorných a vonkajších uhlov rovinných útvarov

   ·         pozná meracie prostriedky a ich jednotky, vie ich samostatne používať aj pri praktických meraniach

   ·         analyzuje a rieši aplikačné geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu

   ·         pozná meracie prostriedky a ich jednotky, vie ich samostatne používať aj pri praktických meraniach

   ·         analyzuje a rieši aplikačné geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu

    

   Dosiahnuté postoje

          nie je ľahostajný k svojmu okoliu

         dokáže sa sústrediť na objavovanie geometrických tvarov vo svojom okolí

         snaží sa do primeraných praktických problémov vniesť geometriu

         je naklonený v jednote používať odhad, meranie a výpočet

         postupne zvyká na potrebu dôkazu a v odôvodnených prípadoch ho aj nárokuje

         snaha o presnosť pri meraniach, konštrukcii a výpočtoch je pre neho samozrejmé

         ochotne používa náčrty, rôzne spôsoby znázornenia geometrických telies a predmetov, vyvíja snahu o rozvoj vlastnej priestorovej predstavivosti

         často sa opiera o svoje vedomosti a zručnosti z oblasti zhodnosti a podobnosti geometrických útvarov

         trvá na používaní správnej geometrickej terminológie  v praxi

    

    

   Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika

    

   Kompetencie, ktoré má žiak získať:

    

   ·         prostredníctvom hier a manipulatívnych činností získa skúsenosti s organizáciou konkrétnych súborov predmetov podľa zvoleného ľubovoľného a podľa vopred daného určitého kritéria

   ·         vie z daného počtu prvkov vybrať skupinu s daným počtom  prvkov podľa určeného pravidla a vypočítať  počet možností výberu

   ·         vykonáva zber,  zápis, interpretácia údajov a ich grafické znázornenie    

   ·         je schopný orientovať sa  v množine údajov

   ·         vie prisúdiť výrokom z blízkeho okolia správnu pravdivostnú hodnotu

   ·         vie posudzovať realitu zo štatistického a pravdepodobnostného pohľadu   

           v jednoduchých prípadoch vie rozlíšiť istý a nemožný jav

    

   Dosiahnuté postoje

        iný spôsob vnímania okolitej skutočnosti

         vedomie určitej nadvlády nad svojím okolím

         uspokojenie nad ovládaním ďalšieho prostriedku riešenia úloh

         uspokojenie nad novým pohľadom na realitu

         spokojnosť nad novou možnosťou zachytávania kvantifikácie reality

    

    

   Logika, dôvodenie, dôkazy

    

   Kompetencie, ktoré má žiak získať:

    

     dokáže kvantifikovať všeobecné výroky a uskutočniť negáciu kvantifikovaných výrokov   

     vie posúdiť jednoznačnosť jednoduchých návodov, vyhlášok a nariadení

     posúdi správnosť použitých spojok „a“, „alebo“, buď alebo“, „ak, tak“

     posúdi pravdivosť alebo nepravdivosť matematických výrokov

     pozná miesto definície, hypotézy a dôkazu v matematických textoch

    

    

   Dosiahnuté postoje

         sebadôvera pri interpretácii matematických a nematematických textov

         pripravenosť na posúdenie pravdivosti matematických výrokov, ktorými sa v priebehu svojej učebnej činnosti stretol

         získa nadhľad nad celkovým chápaním matematického textu, z hľadiska jeho štrukturácie na definície, vety, hypotézy, dôkazy

    

    

   Časovo – tematický plán z matematiky-5. ročník

   Mesiac

   Tematický celok, téma

   Počet hodín

   September

   Opakovanie a upeňovanie učiva zo 4. ročníka

   30

   17

   Úvodná hodina

   1

    

   Prirodzené čísla, čítanie a zápis čísel

   2

    

   Číselná os, znázorňovanie na číselnej osi

   2

    

   Sčítanie prirodzených čísel spamäti, písomne,

    

    

   pomocou kalkulačky

   3

    

   Odčítanie prirodzených čísel spamäti, písomne,

    

    

   pomocou kalkulačky

   3

    

   Riešenie slovných úloh na sčítanie a odčítanie

   3

    

   Násobenie a delenie prirodzených čísel spamäti

    

    

   v obore násobilky, pomocou kalkulačky

   3

   Október

   Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie

   2

   17

   Priamka, úsečka, meranie úsečky

   2

    

   Premena jednotiek dĺžky

   2

    

   Rysovanie štvorca a obdĺžnika vo štvorcovej sieti

   1

    

   Vrcholy a strany štvorca a obdĺžnika

   1

    

   Rysovanie trojuholníka

   1

    

   Pomenovanie vrcholov a strán trojuholníka

   1

    

   Kruh, kružnica

   2

    

   Telesá, pomenovanie telies

   1

    

   Vstupná previerka

   1

    

   Vytvorenie oboru prir. čísel do a nad milión

   15

    

   Predstava o veľkých číslach

   1

    

   Rád číslice v zápise prirodzeného čísla

   2

   November

   Čítanie a zápis prirodzených čísel

   2

   17

   Počítanie po stovkách, tisícoch, desaťtisícoch

   2

    

   Zobrazovanie prirodzených čísel na číselnej osi

   2

    

   Porovnanie prirodzených čísel

   1

    

   Usporiadanie prirodzených čísel

   2

    

   Zaokrúhľovanie prirodzených čísel

   3

    

   Časová rezerva, preverovanie vedomostí

   1

    

   1.  písomná práca

   2

    

   Počtové výkony s prirodzenými číslami

   38

    

   Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel spamäti

   2

   December

   Sčítanie prirodzených čísel  písomne a pomocou kalkulačky

   2

   11

   Odčítanie prirodzených čísel  písomne a pomocou kalkulačky

   3

    

   Riešenie slovných úloh

   2

    

   Rovnice a nerovnice - hľadanie "chýbajúcich" čísel

   2

    

   Násobenie a delenie spamäti v obore násobilky

   1

    

   Násobenie a delenie spamäti mimo obor násobilky do 100

   1

   Január

   Kontrolná práca

   1

   16

   Delenie so zvyškom v obore do 100 spamäti

   1

    

   Násobenie písomne jednociferným číslom

   2

    

   Násobenie písomne dvojciferným číslom

   3

    

   Delenie písomne jednociferným číslom bez zvyšku

   2

    

   Delenie písomne jednociferným číslom so zvyškom

   3

    

   2.  písomná práca

   2

    

   Delenie písomne dvojciferným číslom bez zvyšku

   2

   Február

   Delenie písomne dvojciferným číslom so zvyškom

   4

   15

   Delenie a násobenie pomocou kalkulačky

   2

    

   Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie

   3

    

   Kontrolná práca

   1

    

   Geometria a meranie

   35

    

   Druhy čiar a ich rysovanie

   2

    

   Bod, úsečka, polpriamka a priamka

   3

   Marec

   Rysovanie rovnobežiek a kolmíc

   4

   21

   Rysovanie rovinných útvarov pomocou kolmíc a rovnobežiek

   4

    

   Meranie dĺžky úsečky

   1

    

   Premena jednotiek dĺžky

   3

    

   Obvod štvorca

   3

    

   Obvod obdĺžnika

   3

    

   Obvod trojuholníka

   2

    

   Kruh, kružnica s daným stredom a polomerom

   1

   Apríl

   Kruh, kružnica s daným stredom a polomerom

   2

   18

   Stavba telies zo stavebnicových kociek

   2

    

   Druhy telies

   2

    

   Zväčšovanie a zmenšovanie geometrických tvarov vo

    

    

   štvorcovej sieti

   3

    

   Časová rezerva, preverovanie vedomostí

   1

    

   3.  písomná práca

   2

    

   Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich

    

    

   špecifické matematické myslenie

   15

    

   Zhromažďovanie a usporiadanie údajov

   2

    

   Grafické znázornenie údajov

   4

   Máj

   Voľba stratégie a zisťovanie počtu

   3

   20

   Pravdepodobnostné hry, pokusy, pozorovania

   3

    

   Zisťovanie počtu náhodných udalostí pri pokusoch

   3

    

   Časová rezerva, preverovanie vedomostí

   1

    

   4.  písomná práca

   2

    

   Opakovanie a upeňovanie učiva

   20

    

   Prirodzené čísla

   3

    

   Počtové výkony s prirodzenými číslami

   5

   Jún

   Rysovanie rovinných útvarov

   4

   13

   Obvod štvorca, obdĺžnika a trojuholníka

   4

    

   Riešenie aplikačných úloh

   4

    

   Výstupná previerka

   1