• SJ a L V.roč.

  •  

    

   UČEBNÉ OSNOVY

    

    

   Názov predmetu

   Literatúra

   Časový rozsah výučby

   2 hodiny týždenne

   66 hodín ročne

   Názov ŠVP

   ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM 2 STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

   ISCED  2 – NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE

   Názov ŠkVP

   Vychovávať k svätosti, učiť múdrosti, všetko s Láskou

   Ročník

   PIATY

   Stupeň vzdelania

   ISCED  2 – NIŽŠIE SEKUNDÁRNE

   Forma štúdia

   DENNÁ

   Vyučovací jazyk

   SLOVENSKÝ

    

   Charakteristika predmetu

   Literatúra je špecifický druh zobrazenia a poznávania sveta. Vytvára intelektuálne predpoklady k chápaniu iných kultúr, rôznych systémov

   hodnôt, morálnych a estetických kategórií, spoluvytvára základ komunikačných schopností. Pomáha formovať kultúrne vzťahy človeka k ľuďom

   a svetu, pomáha vytvárať hodnotové postoje, chápať hmotnú a duchovnú kultúru národa a formovať literárne vedomie – vytváranie vzťahu

   k literatúre, vzbudzovanie záujmu o knihy a čítanie, formovať etické a estetické cítenie. Vyučovanie literárnej výchovy sa orientuje na pozitívnu

   motiváciu žiaka s cieľom vypestovať u neho schopnosť rozumieť estetickému obrazu sveta, uchovať si ho v pamäti. Dôraz sa kladie na čítanie

   s porozumením, rozvoj rétorických schopností.

   Literárna výchova je integrálnou súčasťou vyučovania materinského jazyka. Vyučovanie literatúry je integrované do spoločného celku

   s jazykovou a slohovou zložkou s časovou dotáciou 2 hodiny týždenne – 66 hodín ročne. Výučba sa realizuje v triede hromadnou formou, podľa

   plánu na literárnych exkurziách.

   Učivo je rozpracované do tematických častí, ktoré tvorí poézia, žánre ľudovej slovesnosti, próza, náučná literatúra, komiks.

   V jednotlivých učivách predmetu literatúry sa kladie veľký dôraz na využívanie medzipredmetových vzťahov s predmetmi dejepis, občianska výchova, geografia a informatika.

   UČEBNÉ OSNOVY

    

    

    

   Názov predmetu

   Slovenský jazyk

   Časový rozsah výučby

   3 hodiny týždenne

   99 hodín ročne

   Názov ŠVP

   ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM 2 STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

   ISCED  2 – NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE

   Názov ŠkVP

   Vychovávať k svätosti, učiť múdrosti, všetko s Láskou

   Ročník

   PIATY

   Stupeň vzdelania

   ISCED  2 – NIŽŠIE SEKUNDÁRNE

   Forma štúdia

   DENNÁ

   Vyučovací jazyk

   SLOVENSKÝ

    

    

   Charakteristika predmetu

    

   Slovenský jazyk a literatúra je kľúčovým predmetom v systéme školského vzdelávania, pretože vytvára predpoklady pre úspešné zvládnutie

   ostatných vyučovacích predmetov. Kvalitné poznanie slovenského jazyka a praktické ovládanie jeho zákonitostí umožňuje pohotovú,

   kultivovanú a primeranú vzájomnú komunikáciu, vedie k uvedomovaniu si svojej národnej identity a štátnej príslušnosti. Jazyk je fenomén, ktorý

   sprevádza človeka v písomnej i v ústnej podobe po celý život. Je prostriedkom na poznávanie vonkajšieho i vnútorného sveta, na verbálne

   vyjadrovanie svojich myšlienok, pomáha vnímať krásu umeleckého diela a rozvíja intelektuálnu, citovú a mravnú vyspelosť každého jedinca.

   Koncepciu vyučovania slovenského jazyka určujú základné princípy, ktoré sú odrazom spoločenských požiadaviek: princíp spojenia školy so

   životom a primeranosti ku stupňu intelektuálneho vývinu žiakov, princíp všestrannej výchovnosti a princíp vedeckosti.

   Vyučovanie SJ sa spája s vednou disciplínou (jazykovedou) predovšetkým zacielenosť na komunikatívnu funkciu jazyka. Ďalej vychádza

   z príbuzných vedných disciplín (filozofie, psychológie, psycholingvistiky, pedagogiky, teórie informácie a komunikácie, atď.)

   Vyučovanie SJ zabezpečuje rovnaký podiel logickomyšlienkových a tvorivých komunikatívnych činností a poznatkov, činnosti sú rovnocenným

   štruktúrnym prvkom cieľa a obsahu ako poznatky, a to rovnocenne v písanej i hovorenej forme.

   Pri vyučovaní SJ sa uprednostňujú metódy samostatného racionálneho štúdia učebnicovej a doplnkovej literatúry (slovníky, gramatiky,

   encyklopédie) a metódy diskusie, a to ako základ pre všetky učebné predmety. Dôsledne sa dbá o rozvíjanie intelektovej, mravnej a citovej

   stránky osobnosti žiaka.

   Slovenský jazyk v 5. ročníku zahŕňa jazykovú a slohovú zložku, ktoré nie sú vzájomne oddeľované, ale tvoria integrálnu súčasť vyučovania materinského jazyka.

    

   Učivo je rozpracované do tematických častí, ktoré tvorí zvuková rovina jazyka a pravopis, významová/lexikálna rovina, tvarová/morfologická

   rovina jazyka, syntaktická/skladbová rovina, sloh, jazykoveda a národný jazyk.

   V jednotlivých učivách predmetu slovenský jazyk sa kladie veľký dôraz na využívanie medzipredmetových vzťahov s predmetmi dejepis,

   občianska výchova, geografia, práca s počítačom, esteticko-výchovné predmety, matematika a osobitne cudzie jazyky, kde sa stavia na

   vedomostiach z morfológie a lexikológie.

   Výuka sa realizuje v triede s trojhodinovou týždennou časovou dotáciou (99 hodín ročne), využíva sa aj počítačová učebňa.

    

    

   Počet a zameranie kontrolných diktátov v 5. ročníku ZŠ a v 1. ročníku gymnázií s osemročným štúdiom

   Ø      počet: 4

   Ø      zameranie: opakovanie zo 4. ročníka, podstatné mená, prídavné mená, slovesá

    

    

   Počet a zameranie kontrolných slohových prác v 5. ročníku ZŠ a v 1. ročníku gymnázií s osemročným štúdiom

    

   Ø      počet: 1

   Ø      zameranie: súkromný list, opis predmetu, opis pracovného postupu, rozprávanie s prvkami opisu (možnosť výberu)

    

    

   Učebné zdroje:

   Učebnica Slovenský jazyk, Literárna výchova 5. ročník

   Pracovný zošit 5, pomocník z literatúry

   Knižnica, internet, slovníky – PSP, SSS

    

    

    

   Tabuľka 1

    

   Komunikačné jazykové kompetencie1

   Čítanie s porozumením

   Písanie

   Hovorenie

   Spôsobilosti

   I. Zamerať svoje čítanie podľa potreby

   I. Vyjadriť myšlienky a informácie s rôznym

       cieľom pre špecifické publikum

   I. Vyjadriť myšlienky a informácie s rôznym cieľom pre špecifické publikum

   II. Pochopiť význam textu

   II. Organizovať text z hľadiska kompozície

   II. Organizovať a rozvíjať svoje myšlienky v súlade s komunikačnou situáciou

    

   III. Zosúladiť štylistickú úroveň s cieľom písania a čitateľmi

   III. Používať informácie a textové pasáže z iných zdrojov, napr. humorný príbeh a materiál z iných médií

   III. Pochopiť formálnu stránku textu

   IV. Štylizovať jednoduché vety a jednoduché súvetia

   IV. Odlíšiť vetu a  text

   V. Používať informácie a textové pasáže z iných zdrojov, napr. humorný príbeh a materiál z iných médií

   IV. Používať slovnú zásobu primeranú určitému cieľu  komunikácie a publiku

   VI. Transformovať texty z jedného žánru do druhého

   V. Štylizovať jednoduché vety a jednoduché súvetia v texte

   V.  Pochopiť zmysel umeleckého a vecného textu vzhľadom na využitie

   VII.  Opakované čítanie a oprava konceptu textu so zameraním na gramatiku, interpunkciu a pravopis

   VI. Rešpektovať jazykové pravidlá 

    

   VI. Pochopiť význam lexikálnych jednotiek

   VIII.  Revidovať a editovať koncept  s využitím spätnej väzby od učiteľa a spolužiakov

   IX.  Rešpektovať jazykové pravidlá

    

   VIII. Využívať pri komunikácii jazykové a mimojazykové prostriedky

    

    

    

   Inštrukcia

    

   1) Jednotlivé tabuľky jazykových komunikačných spôsobilostí (čítanie s porozumením, písanie, hovorenie) sú v dokumente zaradené pod sebou, čo však neznamená, že učiteľ je povinný preberať ich v postupnosti ako ich udáva pedagogický dokument. Je v právomoci učiteľa rozhodnúť o postupe preberania jednotlivých komunikačných jazykových kompetencií a ich možnej kombinácii.

    

    

    

   Tabuľka 2                                                         Čítanie s porozumením

   I. Zamerať svoje čítanie podľa potreby

    

   Vybrať text podľa komunikačného zámeru a podľa danej situácie.

   Nahlas, ticho a opakovane prečítať text.

   II. Pochopiť význam textu

   Pochopiť umelecký a vecný  text s využitím explicitných informácií.

   Pochopiť text podľa implicitných informácií.

   Tvoriť a overiť navrhnuté hypotézy.

   Reprodukovať umelecký a vecný text na  základe chronologickej alebo logickej postupnosti.

   III. Pochopiť formálnu

          stránku textu

   Rozoznať všeobecné usporiadanie textu – odseky, nadpisy atď.

   Rozpoznať a pomenovať  rozličné texty a určiť ich horizontálnu štruktúru.

   IV. Odlíšiť vetu a text

   Vyhľadať prvky nadväznosti medzi slovami a skupinami slov, ktoré slúžia na plynulý prechod medzi   vetami, odsekmi, časťami výpovedí.

   Určiť časovú a logickú postupnosť pri rozvíjaní témy.

   V.  Pochopiť zmysel umeleckého a vecného textu vzhľadom na využitie

   ü        interpunkčných znamienok

   ü        gramatických kategórií (rod, číslo, pád, osoba, číslo, čas)

   VI. Pochopiť význam lexikálnych jednotiek

   Porozumieť významu  slov v umeleckých a vecných textoch.

   Overiť si význam slova.

   Porozumieť štruktúre slova a jeho častiam, napr. slabikám a hláskam.

   Rozoznať sémantické vzťahy medzi slovami, skupinami slov jednovýznamové – viacvýznamové slová.

    

   Tabuľka 3                                                              Písanie

   I. Vyjadriť myšlienky  a informácie s rôznym cieľom pre špecifické publikum

   Sformulovať tému adekvátnu cieľu komunikácie.

   Vybrať vhodný slohový útvar/žáner v súlade s cieľmi písania.

   II. Organizovať text z hľadiska kompozície

    

   Zostaviť osnovu, koncept.

   Zoradiť motívy a  myšlienky podľa časovej a logickej postupnosti.

   Prispôsobiť formálnu úpravu textu vybranému žánru.

   III. Zosúladiť štylistickú úroveň s cieľom písania a čitateľmi.

   Zosúladiť slovnú zásobu s cieľom komunikácie.

   Využívať bohatstvo lexiky, spisovný jazyk, resp. nárečie.

   Overiť si v jazykovedných príručkách vhodnosť a správnosť použitých slov.

   Využívať primerané štylistické prostriedky.

   IV. Štylizovať jednoduché vety a jednoduché súvetia

    

   Utvoriť jednoduché holé a rozvité vety:

   ü     používanie  interpunkčných znamienok vo vetách;

   ü     využívanie gramatických jednotiek vo vetách;

   ü     používanie lexikálnych jednotiek vo vetách.

   V. Používať informácie a textové pasáže z iných zdrojov, napr. humorný príbeh a materiál z iných médií

   Vybrať a použiť slová, frázy, jazykové štruktúry.

    

    

   VI. Transformovať texty z jedného žánru do druhého

   Identifikovať rozdielnosti jednotlivých útvarov/žánrov.

   Vytvoriť modifikovaný text.

   VII.  Opakované čítanie a oprava konceptu textu so zameraním na gramatiku, interpunkciu a pravopis

   Revidovať a editovať koncept textu s cieľom zlepšiť štýl a opraviť gramatické chyby, pravopis a interpunkciu.

    

    

   VIII.  Revidovať a editovať koncept  s využitím spätnej väzby od učiteľa a spolužiakov

   Revidovať koncept textu s cieľom:

   ü     rozvíjať a zlepšovať organizáciu myšlienok;

   ü     realizovať zmeny štruktúry, obsahu s cieľom eliminovať gramatické chyby, zlé formulácie viet a pod.;

   ü     upraviť text po formálnej stránke.

   IX.  Rešpektovať jazykové pravidlá

   Vo vlastných jazykových prejavoch dodržiavať pravidlá a požiadavky ortografie, morfológie a syntaxe.

    

   Tabuľka 4                                                         Hovorenie

   I. Vyjadriť myšlienky a informácie s rôznym cieľom pre špecifické publikum

   Sformulovať tému adekvátnu komunikačnej situácii.

   Zosúladiť jazykové prvky s cieľom komunikácie.

   Zvoliť vhodný spoločenský tón komunikácie v súlade s jej cieľom a prostredím.

   Začať a ukončiť komunikáciu na určitú tému.

   Analyzovať kvalitu ústneho prejavu.

   II. Organizovať a rozvíjať svoje myšlienky v súlade s komunikačnou situáciou

   Sformulovať vlastný názor a pomocou argumentov ho obhájiť.

   Pomocou kontrolných otázok zhodnotiť, či ostatní porozumeli prejavu.

   Kriticky zhodnotiť prehovor niekoho iného.

   III. Používať informácie a textové pasáže z iných zdrojov, napr. humorný príbeh a materiál z iných médií vo vlastnej tvorbe

   Vybrať slová, frázy, jazykové štruktúry z iných zdrojov a použiť ich vo vlastnom prejave.

   IV. Používať slovnú zásobu primeranú určitému cieľu  komunikácie a publiku

   Využívať jazykovú pestrosť a variabilitu komunikácie aplikovaním spisovných, nárečových a slangových prvkov s ohľadom na situáciu a komunikačných partnerov.

   V. Štylizovať jednoduché holé a rozvité vety v texte

   Utvoriť jednoduché holé a rozvité vety.

   Uplatňovať logickú nadväznosť vytvoreného textu.

   VI. Rešpektovať jazykové pravidlá

   ü      Jazykové pravidlá: ortoepické, lexikologické, morfologické.

   VII. Využívať pri komunikácii mimojazykové prostriedky

   Uplatňovať plynulosť, tempo a zrozumiteľnosť prejavu.

   Využívať gestikuláciu, mimiku, proxemiku a haptiku.

    

    

   Časovo-tematický plán zo slovenského jazyka pre  5. ročník

   1.   polrok    50 hodín

    

    

   Jazyková zložka  Slohová zložka  -- 3 hodiny týždenne

    

    

   Mesiac

    

   Hodina

   Tematický celok

   Téma

   Kľúčové kompetencie

   Prierezové

   témy

   Poznámky

    

   IX.

   10 h

    

    

   1.

   Zoznamujeme sa

   Precvičiť ústny jazykový prejav pri predstavovaní.

   Osobnostný

   a  sociálny rozvoj

    

    

   2.

    I.  Opakovanie zo 4. roč.

   Samohlásky. Dvojhlásky

   Zopakovať výslovnosť a písanie samohlások

   a dvojhlások.

   Ochrana človeka

   a zdravia

    

   3.

   Spoluhlásky

   Zopakovať rozdelenie spoluhlások a pravopis po

   mäkkých, tvrdých a obojakých spoluhláskach.

   Environmentálna

   výchova

    

   4.

   Obojaké spoluhlásky

   Zopakovať pravopis po obojakých spoluhláskach.

    

   5.

   Obojaké spoluhlásky

   Zopakovať pravopis po obojakých spoluhláskach.

    

   6.

   Zhovárame sa

   Precvičovať používanie primeranej neverbálne

   komunikácie.

   Osobnostný

   a sociálny rozvoj

    

   7.

   Vlastné mená

   Zopakovať písanie vlastných mien.

   Multikultúrna

   výchova

    

   8.

   Tvaroslovie

   Zopakovať vzory skloňovania podstatných mien..

    

   9.

    Zhovárame sa

   Precvičovať vedenie a rozvíjanie rozhovoru.

    

   Dopravná

   výchova

    

   10.

   Vstupný diktát

   Preveriť a hodnotiť pravopis z 1. stupňa.

    

   X.

   11 h

   11.

   Vstupná písomná previerka

   Preveriť a hodnotiť vedomosti z 1. stupňa.

    

   12.

   Oprava diktátov

    

   Analyzovať chyby a oprava diktátov.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Osobnostný

   a sociálny rozvoj

    

    

    

    

    

    

   13.

   Rozbor testov

    

   Analyzovať chyby v teste.

    

   14.

   II. Zvuková stránka jazyka

    Spodobovanie

   Upevniť učivo o spodobovaní.

    

   15.

   Spodobovanie

    Precvičiť učivo o spodobovaní.

    

   16.

   Spoluhláskové skupiny

   Oboznámiť sa s výslovnosťou a písaním

   zdvojených spoluhlások.

    

   17.

   Spoluhláskové skupiny

   Precvičiť písanie zdvojených spoluhlások.

    

   18.

   Rozdeľovanie slov na konci riadka

   Upevniť vedomosti o rozdeľovaní slov na konci riadka.

    

   19.

   Rozdeľovanie slov

   Precvičiť zručnosti o rozdeľovaní slov.

    

   20.

   Zhovárame sa

   Precvičiť zručnosti pri rozhovore v skupine.

    

    

    

   Environmentálna

   výchova

    

   21.

   Vlastné mená

   Upevniť a rozšíriť vedomosti o písaní vlastných mien

   osôb.

    

   XI.

   11 h

   22.

   Vlastné mená

   Upevniť a rozšíriť vedomosti o písaní vesmírnych

   telies.

    

   23.

   Vlastné mená

   Upevniť a rozšíriť vedomosti o písaní pozemských

   útvarov a ľudských výtvorov.

    

   Multikultúrna

   výchova

    

   24.

   Vlastné mená

   Precvičiť uplatňovanie zručností pri písaní veľkých písmen.

    

   25.

   Zhovárame sa na diaľku

   Upevniť správnu komunikáciu pri telefonickom

   rozhovore.

    

   Environmentálna

   výchova

    

   26.

   Úvodzovky

   Upevniť písanie úvodzoviek v priamej reči.

    

   27.

   Úvodzovky

   Precvičiť písanie priamej reči, tvoriť vlastné príklady,

   vedieť zmeniť vetu na priamu reč.

    

    

   28.

   Čítame rozprávku    

   O medveďovi, čo vedel premýšľať

   Nacvičovať rolové čítanie.

    

   29.

   III. Náuka o slove

   Slovná zásoba

   Rozlišovať ohybné a neohybné slovné druhy.

    

    

   30.

   Jednovýznamové slová

   Spoznať jednovýznamové slová, ich výskyt.

   Mediálna

   výchova

    

    

    

   Osobnostný

   a sociálny rozvoj

    

    

    

   31.

   Viacvýznamové slová

   Spoznať viacvýznamové slová, ich výskyt.

    

   32.

   Dramatizujeme rozprávku

   O medveďovi, čo vedel premýšľať

   Nacvičiť dramatizáciu rozprávky.

    

   XII.

   9 h

   33.

   Rovnozvučné slová

   Odlišovať homonymá od viacvýznamových slov

    

   34.

   Slová s podobným významom

   Rozšíriť vedomosti o synonymách, obohatiť slovnú zásobu

    

   35.

   Slová s opačným významom

   Rozlišovať slová opačného významu

    

   36.

   Opakovanie

   Zopakovať učivo o synonymách, homonymách, antonymách.

    

   37.

   Tvorenie slov

   Oboznámiť sa so slovotvornými predponami ne-,

   bez-.

    

   38.

   Voľne dramatizujeme

   Ako sa vtáci učili stavať hniezda

   Upevniť zručnosti pri dramatizácii.

    

    

   Environmentálna

   výchova

    

    

    

   39.

   Ustálené slovné spojenia

   Zopakovať a odlišovať krátke formy ľudovej

   slovesnosti.

    

   40.

   Práca so slovníkom

   Upevniť zručnosti pri práci s jazykovými slovníkmi

   a príručkami

    

   41.

   Opakovanie

    

   Zopakovať, utvrdiť a preveriť vedomosti

   zo slovnej zásoby.

    

   I.

    

   9 h

    

    

    

   42.

    IV.   Tvaroslovie

   Slovné druhy

   Upevniť učivo o slovných druhoch.

    

    

   43.

   Podstatné mená

   Rozlišovať podstatné mená v texte.

    

    

    

    

    

    

   44.

    

   Gramatické kategórie podstatných mien

   Utvrdiť rozlišovanie gramatických kategórií

   podstatných mien.

    

   45.

    

   Podstatné mená mužského rodu

    

   Naučiť skloňovanie podst. mien  podľa vzorov

    mužského rodu,  rozlišovať životnosť a neživotnosť.

    

   Multikultúrna

   výchova

    

    

    

   46.

   Podstatné mená mužského rodu

   Precvičiť  a upevniť skloňovanie podst. mien

   mužského rodu.

    

   47.

   Čítame ilustrované príbehy

   Statočný cínový vojačik

   Poznávať časovú postupnosť príbehu.

    

    

   Osobnostný

   a sociálny rozvoj

    

   Environmentálna

   výchova

    

    

    

    

    

   48.

   Podstatné mená ženského rodu

   Naučiť skloňovanie podst. mien ženského rodu.

    

   49.

   Podstatné mená ženského rodu

   Precvičiť a upevniť skloňovanie a pravopis podst.

   mien  ženského rodu.

    

   50.

   Čítame ilustrované príbehy

   O kohútikovi a mešteku s dvoma

   grošmi

   Precvičiť rozprávanie podľa obrázkov. Zostaviť

   osnovu.

    

    

    

    

    

    

    

    

   2.polrok  -  49 hodín

    

    

   II.

   10 h

    

    

    

    

   51.

   Podstatné mená stredného rodu

   Naučiť skloňovanie podst. mien stredného rodu.

   Osobnostný

   a sociálny rozvoj

    

   Environmentálna

   výchova

    

    

   52.

   Podstatné mená stredného rodu

   Precvičiť skloňovanie podstatných mien stredného

   rodu.

    

    

   53.

   Opakovanie

   Upevniť učivo o podstatných menách.

    

    

   54.

   Kontrolný diktát č. 2

   Preveriť úroveň pravopisu podstatných mien

   Osobnostný

   a sociálny rozvoj

    

    

   55.

   Oprava kontrolného diktátu

   Analyzovať chyby, oprava.

    

   56.

   Rozprávanie podľa obrázkov

   Precvičiť rozprávanie podľa obrázkov v náučných

   knihách.

   Environmentálna

   výchova

    

   57.

   Prídavné mená

   Rozlišovať prídavné mená v texte.

   Dopravná

   výchova

    

    

   58.

   Prídavné mená

    

   Hľadať a tvoriť prídavné mená.

    

    

   59.

    

   Rozdelenie prídavných mien

    

   Spoznať akostné prídavné mená

    

    

   60.

   Stupňovanie prídavných mien

   Naučiť stupňovanie prídavných mien

    

    

    

   III.

   9 h

   61.

   Opisujeme zvieratá

   Precvičiť používanie príd. mien pri jednoduchom

   opise.

    

    

   62.

   Skloňovanie prídavných mien

   podľa vzorov pekný a cudzí

   Spoznať zakončenie príd. mien  a skloňovanie

   podľa vzoru pekný a cudzí.

    

    

   63.

   Skloňovanie príd. mien

   Precvičiť skloňovanie príd. mien

    

    

   64.

   Čo sme prečítali

   Zážitky detí

   Precvičiť reprodukciu rozprávania s dôrazom

   na  jej kompozíciu.

    

    

   65.

   Opakovanie

   Upevniť učivo o prídavných menách.

   Osobnostný

   a sociálny rozvoj

    

    

    

   66.

   Kontrolný diktát č. 3

   Preveriť úroveň pravopisu prídavných mien.

    

    

   67.

   Oprava diktátu

   Analyzovať chyby, oprava.

    

    

   68.

   Čo sme prečítali

   Škaredé káčatko

   Nacvičovať tvorenie stručnej a podrobnej osnovy.

   Osobnostný

   a sociálny rozvoj

    

    

   Dopravná

   výchova

    

    

   69.

   Zámená

   Vyhľadať a určiť osobné zámená v texte.

    

    

    

    

    

   IV.

   11 h

   70.

   Píšeme pozdravy

   Naučiť tvoriť písomný pozdrav, používať správne

   tvary zámen pri písaní listu.

    

    

   71.

   Slovesá

   Zopakovať vedomosti o slovesách.

    

    

   72.

   Rozprávame zážitky

   V hudobnej škole

   Zopakovať a utvrdiť kompozíciu rozprávania.

    

    

   73.

   Gramatické kategórie slovies

   Precvičiť určovanie gram. kategórií slovies.

    

    

   74.

   Gramatické kategórie slovies

    

    

    

    

   75.

   Slovesné tvary

   Rozlišovať jednoduché a zložené slovesné tvary.

   Osobnostný

   a sociálny rozvoj

    

    

    

   76.

   Slovesá – opakovanie

   Zhrnúť a preveriť učivo o slovesách.

    

    

   77.

   Kontrolný diktát č. 4

   Preveriť úroveň pravopisu slovies.

    

    

   78.

   Oprava diktátov

   Analyzovať chyby a opraviť diktát.

    

    

   79.

   Rozprávame zážitky

   Na prázdninách

   Precvičiť kompozíciu rozprávania, členenie textu

   na odseky.

    

   Mediálna

   výchova

    

    

   80.

   Predložky

   Vyhľadať predložky v texte, naučiť sa používať

   predložky  s, so, z, zo.

    

    

   V.

   10 h

   81.

   Predložky

   Naučiť sa správne používať predložkové väzby.

    

    

   82.

   Opakovanie

   Zhrnúť a preveriť učivo o predložkách.

    

    

   83.

   V. Skladba

   Jednoduchá veta

   Tvoriť jednoduché vety a štylizovať jednoduché

   príbehy.

   Mediálna

   výchova

    

   Osobnostný

   a sociálny rozvoj

    

    

    

   84.

   Slovosled

   Naučiť sa pracovať s prestávkou, silou hlasu, dôrazom, vedieť určiť hlavný prízvuk. Dbať na splývavú výslovnosť

    

    

   85.

   Opakovanie skladby

   Preveriť úroveň tvorenia jednoduchých viet.

    

    

   86.

   Rozprávame vymyslené

   príbehy

   Rozohrať predstavivosť a fantáziu, napísať

   vymyslený príbeh.

    

    

    

   Ochrana človeka

    

   a zdravia

    

    

    

    

    

   87.

   Príprava 1. kontrolnej slohovej

   práce

   Pripraviť si slohovú prácu na určené témy.

    

    

   88.

   Príprava 1. slohovej práce

   Skontrolovať úroveň pripravenej slohovej práce.

    

    

   89.

   1. kontrolná slohová práca

   Napísať vzorovú slohovú prácu, dbať na čistotu,

   úhľadnosť.

    

    

   90.

   Príprava na výstupný diktát

   Zopakovať základné učivo a pripraviť žiakov na koncoročné hodnotenie.

    

    

   VI.

   9 h

   91.

   Príprava na výstupnú previerku

    

    

    

   92.

   Oprava 1. kontrolnej slohovej práce

   Analyzovať chyby slohovej práce, oprava.

   Dopravná

   výchova

    

    

   93.

   Výstupný diktát

   Preveriť úroveň vedomostí z 5. ročníka.

    

    

   94.

   Výstupná písomná previerka

   Preveriť úroveň vedomostí z 5. ročníka.

    

    

   95.

    Oprava diktátu

   Analyzovať chyby, oprava.

   Osobnostný

   a sociálny rozvoj

    

    

    

   96.

    Oprava výstupného testu

   Analyzovať chyby,  oprava.

    

    

   97.

   Opakovanie učiva z 5. ročníka

   Zopakovať učivo 5. ročníka

    

    

   98.

    

   99.

   Záverečné hodnotenie

   Zhodnotiť úroveň vedomostí dosiahnutých v 5. ročníku.

    

    

    
   Časovo-tematický plán zo slovenského jazyka pre 5. ročník          Literárna zložka - 2 hodiny týždenne                        1. polrok


   M H Tematický celok                            Téma Kľúčové kompetencie Prierezové témy Poznámky
   IX. 1. I. Ľudové piesne, kole-dy, zľudovené piesne, poézia nonsensu  Uspávanky, ľudové piesne Aplikovať vedomosti o zdrobneninách, personifikácii, rýme, verši, strofe.    
    7 h 2. Zbojnícke, pracovné piesne Porovnať obsah textov ľudovej piesne.    
     3. Obradové piesne Vysvetliť pojmy rytmus, zopakovať pojem rým.    
     4. Regrútske a vojenské piesne, žartovné piesne Porovnať obsah textov ľudovej piesne.    
     5. Koledy Rozlíšiť stridanie náboženských a svetských motívov.    
     6. Zľudovené piesne Identifikovať básniské umelecké prostriedky     v texte.        Multikultúrna        výchova  
     7. Ľudové piesne u nás  Poznať zberateľov ľudových piesní.    
   X. 8. Opakovanie  Zopakovať učivo o ľudových piesňach.    
    7 h 9. Poézia nonsensu. Nonsens    v ľudovej tvorbe  Vytvoriť jednoducú báseň s dôrazom na rým.    
     10. Nonsens v umeleckej literatúre Identifikovať básniské umelecké prostriedky     v texte.    
     11. T. Janovic : O cestovaní nosa dlhonosa z paneláku na Island Rozvíjať fantáziu. Osobnostný a sociálny rozvoj  
     12. II. Hádanky, príslovia, porekadlá, pranostiky.   Žánre ľudovej slovesnosti - hádanky, príslovia  Zopakovať pojmy hádanka , príslovie. Environmentálna výchova  
     13. Porekadlá, pranostiky Porovnať porekadlá, príslovia a pranostiky.    
     14. Čo už vieme Zopakovať učivo o ľudovej slovesnosti.    
   XI. 15. III. Kde bolo, tam bolo...          Slovenské ľudové rozprávky              Zlatí bratkovia                                                   Rozvíjať fantáziu prostredníctvom rozprávky.    
   7 h 16. Ženský vtip Nájsť znaky ľudovej rozprávky a identifikovať dialóg.    
     17. Najväčšie cigánstvo Nájsť znaky ľudovej rozprávky a identifikovať dialóg.    
     18. Ľudové rozprávky iných národov     Rozprávka o kráľovi Šahrijárovi  Oboznámiť sa s rôznymi formami rozprávok. Multikultúrna výchova  
     19. Autorské rozprávky                     H. CH. Andersen: Škaredé káčatko  Porovnať obsahovú stránku rozprávok.    
     20. M. Rúfus:  Laktibrada  Spoznať aj veršované podoby rozprávok.    
     21. Ľ. Zúbek :                                                   Ako čertík Froliš pomáhal sv. Petrovi  Nájsť v texte hlavnú a vedľajšiu postavu.    
   XII. 22.  G. Rodari:    Prešibaný Pinocchio  Rozvíjať fantáziu prostredníctvom rozprávky.    
    6 h 23.  L. Carroll:  Do nory za králikom Rozvíjať fantáziu prostredníctvom rozprávky.    Nájsť nezmysly v texte.    
     24.  J. Satinský : Štikútko Spoznať ľudské telo zábavnou formou.    
     25.  Opakovanie Zopakovať a utvrdiť učivo  o rozprávkach.    
     26. Vlastná rozprávka Napísať vlastnú rozprávku    
     27. IV. Povesti                                       A. Marec :  Jánošíkovské Vianoce Vymedziť znaky povesti, zopakovať ľudovú a autorskú povesť. Osobnostný a sociálny rozvoj  
   I. 28. J. Domasta: Tri prúty kráľa Svätopluka  Priblížiť osobnosť kráľa Svätopluka   prostredníctvom lit. diela.    
    6 h 29. M. Ďuríčková :  Žabia studňa Rozlišovať realitu a výmysel v lit. diele.    
     30. A. Medňanský : Skala Margita vo Váhu Porovnať rozprávku a povesť.    
     31. J. Melicher: Štiavnické jašteričky Vytvoriť ilustráciu na základe príbehu.    
     32. Opakovanie Zopakovať učivo o povestiach.    
     33. V. Báje, legendy, modlitby          Báje                                        Zrodenie sveta - ( Egyptská báj)   Vytvoriť ilustráciu na základe príbehu.    

                      2. polrok

   II. 34. Ako sa zrodila Zem                                       ( Indiánska báj) Porovnať predstavy o vzniku sveta na základe ukážok. Osobnostný a sociálny rozvoj  
   6 h 35.   Prometeus                                               ( Grécka báj) Charakterizovať hlavnú postavu. Nájsť hlavnú myšlienku diela.    
     36. Tatranská Kikimora                             ( Slovenská báj) Vyhľadať termíny, ktoré pripomínajú našu vlasť. Nájsť v texte prirovnania.    
     37. Legendy                             Stvorenie sveta Vytvoriť osnovu ukážky    
     38. Narodenie Ježiša Rozdeliť postavy na hlavné a vedľajšie. Vytvoriť osnovu ukážky.    
     39. S. Lagerlöfová: V Nazarete Vyhľadať opis postáv a porovnať správanie hlavných hlavných postáv.    
   III. 40. O. Sliacky :    Uzdravenie  hodnostárovho syna Porovnať vlastnosti Ježiša a jeho vlastnosťami z predchádzajúcej ukážky    
   6 h 41. Modlitby                                                Modlitba Pána, K anjelovi strážcovi Vyhľadať umelecké prostriedky    
     42. M. Rúfus:    Modlitbičky vyhľadať umelecké prostriedky    
     43. Opakovanie Zopakovať učivo tem. celku.    
     44. VI. Príbehy zo života detí            Ľ. Ondrejov: Obyvatelia pri potôčiku Rozdeliť postavy na hlavné a vedľajšie, vytvoriť charakteristiku hlavnej postavy.    
     45. H. Zelinová                                                         Spať na slnku Vymedziť literatúru pre deti Environmentálna výchova  
   IV. 46. R. Sloboda :   Konkurz Vytvoriť osnovu ukážky    
   7 h 47. V. Šikula                                                   Moje povinnosti Porovnať povinnosti hlavného hrdinu s vlastnými piovinnosťami    
     48. N. Tanská                                             Dve stoličky pri okne Rozvíjať fantáziu prostredníctvom príbehu.    
     49. J. Navrátil                                           V znamení bumerangov Hľadať pravdu a spravodlivosť. Osobnostný a sociálny rozvoj  
     51. D. Clark : Mať takého brata Uveddomiť si dôležitosť blízkych ľudí.    
     52. A. Landersová: Nebo a peklo - to je naozaj rozdiel Spolupráca je dôležitá. Ilustrovať umelec. text    
     53. Opakovanie Zopakovať učivo prebratého tem. celku.    
   V. 54. VII. Náučná literatúra        Encyklopédie                        Encyklopédie sveta Vymedziť pojem náučná literatúra. Mediálna výchova  
   7 h 55. Detská encyklopédia      Encyklopédia zvierat Aplikovať vedomosti o náuč. literatúre v texte    
     56. Slávni lekári                                  Dejiny sveta Aplikovať vedomosti o náučnej literat. v texte    
     57. Návšteva knižnice - iné encyklopédie Zhrnutie vedomostí o náučnej literatúre.    
     58. VIII. Dráma                                 Filmová rozprávka                         O hlúpej žene Zopakovať pojem film. Inscenovať dramatický text.    
     59. Rozhlasová hra                                O vlkovi, čo si dal šiť čižmy Zopakovať pojem rozhlas. Inscenovať dramatický text.    
     60. Bábková hra                                           J. Bartek                                                         O veľmi chorej princeznej Zopakovať pojem bábková hra.  Inscenovať dramatický text. Environmentálna výchova  
   VI. 61. Bábková hra                                           J. Bartek                                                         O veľmi chorej princeznej Vymedziť pojem bábka a jej druhy.    
   6 h 62. IX. Komiks                                         M. Hudec:    Povesť o Váhu Porovnať ilustrovanú podobu príbehu s pôvodným dielom.    
     63. M. Hudec                                                  Povesť o bratislavskom orlovi Porovnať ilustrovanú podobu príbehu s pôvodným dielom.    
     64. Záhadná hra                                Mickey Mouse                                        Aj prasiatka robia špinu                            Bez Káčera Donalda to nie je ono Vytvoriť vlastnú ilustráciu akéhokoľvek príbehu z učebnice. Multikultúrna výchova  
     65. Beseda o knihe Pripraviť besedu o prečítanej knihe    
     66. Záverečné opakovanie Systematizovať poznatky získané v 5. ročníku    

    

    

    

    

    

   VZDELÁVACÍ ŠTANDARD Z LITERÁRNEJ VÝCHOVY PRE 5. ROČNÍK ZŠ

    

    

   ŠTRUKTÚRA KOMPETENCIÍ ROZVÍJANÝCH VYUČOVANÍM  LITERÁRNEJ VÝCHOVY

    

    

   KOGNITÍVNE KOMPETENCIE

   KOMUNIKAČNÉ KOMPETENCIE

   INTERPERSONÁLNE KOMPETENCIE

   INTRAPERSONÁLNA KOMPETENCIA

   Spôsobilosť používať kognitívne operácie.

   Spôsobilosť tvoriť, prijať
   a spracovať informácie.

   Spôsobilosť akceptovať skupinové hodnoty a rozhodnutia.

   Schopnosť vytvárať a reflektovať vlastnú identitu.

   Spôsobilosť učiť sa sám aj 
   v skupine

   Zručnosť vyhľadávať a odosielať informácie.

   Schopnosť kooperovať v skupine.

   Schopnosť vytvárať si vlastný hodnotový systém.

   Spôsobilosť  kriticky myslieť

   Spôsobilosť formulovať svoj názor a argumentovať.

   Schopnosť tolerovať odlišnosti jednotlivcov a skupín.

   Schopnosť sebaregulácie a ochrany vlastného života.

   Spôsobilosť formulovať a riešiť problémy.

   Spôsobilosť verbálne a neverbálne vyjadriť vôľu a city

   Schopnosť empatie.

    

   Spôsobilosť myslieť tvorivo a spôsobilosť uplatniť výsledky tvorivého myslenia.

    

    

    

    

    

   A.  OPAKOVANIE  A  UPEVŇOVANIE  VEDOMOSTÍ  Z  PREDCHÁDZAJÚCICH  ROČNÍKOV 

   B.  ČÍTANIE  A  INTERPRETÁCIA  TEXTU.

   C.  VYVODENIE  NOVÝCH  LITERÁRNYCH  POZNATKOV.

    

   Silno označené pojmy- pojmy známe z predchádzajúcich  ročníkov
   Kurzívou označené pojmy – odporúčané, nie však záväzné pojmy
   Podčiarknuté pojmy- novozavedený, záväzný pojem v danom ročníku

   KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE

   OBSAHOVÝ ŠTANDARD

   VÝKONOVÝ ŠTANDARD

    

    

    

   Vedieť sa vhodne vyjadrovať a svoje
   poznatky uplatňovať v praktickom živote
   .

    

   Poznávať štylistickú hodnotu jednotlivých útvarov

   Všeobecné pojmy

   A. OPAKOVANIE A UPEVŇOVANIE VEDOMOSTÍ

   Z PREDCHÁDZAJÚCICH   ROČNÍKOV 

   Autor/spisovateľ

   Čitateľ/divák

   Text/ ilustrácia

   Kniha/ knižnica

   Časopis, noviny

   B. ČÍTANIE A INTERPRETÁCIA TEXTU

   Čítanie rôznych textov (umelecká literatúra, denná tlač, detské časopisy, odborné časopisy). Jednoduché porovnanie textov (téma). Čítanie ilustrácií. Voľné prerozprávanie prečítaného textu. Rozhovor na určenú tému. Využívať medzipredmetové  vzťahy.

    

    

    

    

    

   Poznať rozdiely medzi uvedenými pojmami, aktívne s nimi pracovať.

    

    

   V školskej (miestnej, mestskej) knižnici vybrať knihu podľa katalógu.

    

   Individuálna interpretácia textu

    

    

    

    

    

   Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti

    

    

    

    

    

    

    

   KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE

   1. P o é z i a

   1.1 Všeobecné pojmy patriace k poézii

   A. OPAKOVANIE A UPEVŇOVANIE VEDOMOSTÍ Z PREDCHÁDZAJÚCICH   ROČNÍKOV 

       Poéziu charakterizovať ako všeobecný pojem pre viazanú reč.

       Viazanosť umeleckej reči poznať na základe vonkajšej  
       kompozície literárneho diela – verš, strofa.

       Nadpis ako vonkajšia kompozícia básne.

       Rým ako metrická vlastnosť poézie  - poznať ako zvukovú  

       zhodu  slabík (slov) na konci verša.

       Prirovnanie   ako štylistický prostriedok, ktorý využíva na 
       porovnávanie spoločné znaky vecí  javov. Zdrobnenina ako    
       štylistický prostriedok, zjemňujúci význam, ktorým sa   

       vyjadruje kladný vzťah k niekomu,  niečomu.

                      OBSAHOVÝ ŠTANDARD

    

    

    

    

   Jednoducho analyzovať umelecký text, definovať  pojmy.

    

    

   Aplikácia literárnovedných vedomostí na literárne texty s analogickou štruktúrou (jednoduchý transfer)

    

    

   Čítať s porozumením

   Verejná  prezentácia

    

   VÝKONOVÝ ŠTANDARD

    

   Rozvíjanie a posilňovanie čitateľskej gramotnosti

    

   Aplikácia- tvorba ústnej výpovede

                                                         

                                

    

    

    

    

    

   Vyhľadávať, zhromažďovať a spracovávať informácie

                            

   B. ČÍTANIE A INTERPRETÁCIA TEXTU

    Analýza vybraných básní  (piesní)  z hľadiska vonkajšej   
    kompozície  a metriky.

    Z konkrétnej básne, piesne (ľubovoľnej alebo z učebnice)  
    prečítať  samostatne každý verš. Vedieť vysvetliť, prečo je    
    skupina  veršov oddelená  od ďalšej skupiny, pomenovať  
    tento jav v literatúre.

    Povedať, z koľkých veršov sa skladá strofa v konkrétnej  
    ukážke, koľko strof má báseň. Vysvetliť úlohu nadpisu, 
    povedať, aké predstavy vyvoláva samotný nadpis, či sa
    zhoduje s významom textu. Vyhľadať v básni slová, slovné  
    spojenia, ktorými sa báseň   odlišuje od bežnej hovorovej
    reči, pomenovať ich. Na konkrétnej ukážke vysvetliť, ako
    vznikla zdrobnenina,    prirovnanie, personifikácia.

    Prečítať slabiky (slová), ktoré vytvárajú rýmy. Vytvoriť reťaz  

    slov, postupne ich zoradiť tak, aby vznikol rým.

    Vypísať z textu niekoľko slov, vytvoriť z nich zdrobneniny.     
    Plynulo čítať texty, správne dýchať, dbať na správnu
    artikuláciu  a spisovú výslovnosť. Naučiť sa spamäti časť   
    alebo celú báseň, recitovať básnické dielo, pri prednese   
    rešpektovať rytmickú usporiadanosť básnického textu.

    Epická poézia (pozri rozprávka)

    

   C. VYVODENIE NOVÝCH  LITERÁRNYCH POZNATKOV

     Rytmus  ako metrická  vlastnosť,  rytmická zviazanosť reči
     na  princípe striedania  prízvučných a neprízvučných slabík.

     Vysvetliť pojem na základe niektorej detskej riekanky.

     Personifikácia/zosobnenie - vyvodenie pojmu ako  spôsob          

     štylizácie textu.

    

   Uplatnenie tvorivých zručností

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Uplatnenie tvorivých zručností

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Poznať personifikáciu v literárnom texte, vedieť vytvoriť analogickú personifikáciu.

    

   KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE

   OBSAHOVÝ ŠTANDARD

   VÝKONOVÝ ŠTANDARD

    

    

    

   Vytváranie pozitívneho vzťahu k vlastnému národu
                               

    

   Kultúrne kompetencie
                            

   Uvedomenie si svojej národnej  identity                                                    
                                                    

    

    

    

   Rozvíjať cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu.
                             

    

    

    

    

    

    

    

   1.2 Literárne žánre patriace k poézii
   A. OPAKOVANIE A UPEVŇOVANIE VEDOMOSTÍ Z PREDCHÁDZAJÚCICH   ROČNÍKOV 
   1.2.1 Ľudová pieseň ako prejav duchovného života každého národa. Prepojenie poézie s hudbou.
   B. ČÍTANIE A INTERPRETÁCIA TEXTU
   Zaradiť ukážku (neznámu alebo z učebnice) k literárnemu žánru, charakterizovať základné znaky ľudovej piesne. Recitovať, prednášať text, dodržiavať spisovnú výslovnosť. Verbalizácia  vlastného čitateľského zážitku.
   C. VYVODENIE NOVÝCH  LITERÁRNYCH POZNATKOV
   Definovať žánre patriace k poézii, poznať ich podstatu a vedomosti aplikovať v literárnej komunikácii. Vedieť, pri akej príležitosti vznikli jednotlivé druhy , k akým udalostiam v živote ľudí sa viažu.
   1.2.2 Druhy ľudovej piesne:
   Pracovné piesne (trávnice, pastierske, valašské, banícke), zbojnícke piesne , uspávanky, regrútske a vojenské piesne, žartovné piesne, koledy (obradové piesne).
   1.2.3 Zľudovené piesne -  základný rozdiel medzi ľudovou a zľudovenou piesňou.
   1.2.4 Poézia nonsensu  Charakterizovať poéziu nonsensu z hľadiska jej pôvodu, nonsens (nezmysel) v pôvodnej slovenskej umeleckej tvorbe. Analýza umeleckého textu – na konkrétnom príklade vyhľadať a vymenovať jej  základné znaky. Nonsens ako štylizácia textu, určiť funkciu jednotlivých prvkov pre celé vyznenie diela (hra so slovami).
   využívať verbálne aj non verbálne vyjadrovacie prostriedky.

    

    

    

    

   Pamäťové a aplikačné zručnosti, aplikácia vedomostí

   Technika čítania, verejná prezentácia textu.


   Porovnanie, klasifikácia.


    

    

   Funkčná analýza textu

    Dramatizácia, dialogizácia textu.

    

   KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE

    

   OBSAHOVÝ ŠTANDARD

    

   VÝKONOVÝ ŠTANDARD

    

    

   Poznávacie a čitateľské kompetencie →

    

    

    

    

    

   Analytické
    a interpretačné zručnosti

                                      
   Tvorba prosociálneho hodnotového systému.
   Kritické myslenie.
                                       

    

   Identifikácia s vlastnou skupinou. Vytváranie pozitívneho vzťahu k ostatným skupinám, empatia, tolerancia.
                                  

    

   Vytváranie primeraných kultúrnych postojov, názorov a hodnotových kritérií.
                              

   2. Próza

   2.1 Všeobecné pojmy patriace k próze

   A. OPAKOVANIE A UPEVŇOVANIE VEDOMOSTÍ Z PREDCHÁDZAJÚCICH   ROČNÍKOV 

   Próza ako jedna zo základných foriem literárnej tvorby v širšom ponímaní – všetky neveršované útvary, v užšom poňatí - umelecká reč neviazaná.  Porovnať dve ukážky (báseň, rozprávka), poznať hlavný rozdiel medzi viazanou a neviazanou umeleckou rečou. Na konkrétnych príkladoch charakterizovať rozdiely.

   Dej ako charakteristický znak  epického diela, umeleckej reči neviazanej.

   Literárna postava – ako fikcia autora, vyhľadať hlavnú postavu literárneho diela, vedľajšie literárne postavy.

   Kompozícia literárneho diela -vonkajšia kompozícia- úloha nadpisu, odseku, kapitoly. Vysvetliť úlohu nadpisu, čo sa z neho čitateľ dozvedá.  Zdôvodniť členenie literárneho diela na odseky Štylizácia textu: dialóg  (Žiaci ho v tomto ročníku poznajú ako rozhovor dvoch či viacerých osôb).
   Literatúra pre deti – (detský hrdina, dej, prostredie). Uviesť príklady. Vyhľadať v knižnici, na internete autorov literatúry pre deti , uviesť najznámejšie  diela. Pripraviť referát. (Zadať  projektovú prácu)

   B. ČÍTANIE A INTERPRETÁCIA TEXTU

   Čítanie literárnej prozaickej ukážky, nácvik techniky čítania, pri hlasnom čítaní správne dýchať, artikulovať, dodržiavať spisovnú výslovnosť.  Abstrahovať a sformulovať  hlavnú myšlienku do logickej výpovede.
   Určiť hlavné a vedľajšie postavy, jednoduchá charakteristika postáv literárneho diela.
   Vytvoriť dejovú osnovu a prerozprávať obsah prečítaného diela (úryvku, ukážky).
   Sformulovať vlastné hodnotenie ukážky (úryvku, diela), podložiť svoje stanovisko argumentmi.
   Porovnať jednotlivé prozaické  žánre na základe spoločných a rozdielnych znakov (rozprávka, povesť, báj, legenda, próza pre deti a mládež)
   C. VYVODENIE NOVÝCH  LITERÁRNYCH POZNATKOV
   Humor  a jeho úloha v literárnom diele – humorný dej, humorná postava, humorná situácia.
   Štylisticky príznakové slová v literatúre. Slang - ako charakterizačný  jazykový prostriedok .
   Rozprávač – autor, hlavná postava.

    

    

    

   Zapamätať si potrebné fakty a definície, vedieť demonštrovať ich znalosť   Čitateľské zručnosti

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Uplatňovanie vedomostí a zručností pri aktívnom vnímaní a obsahovom sprístupňovaní umeleckých diel.

   Tvorivé zručnosti, vyslovenie vlastného názoru pri rešpektovaní odlišných názorov, dialóg, diskusia.