• VV - V.roč.

  • Učebné osnovy

    

   Názov predmetu

   Výtvarná výchova

   Časový rozsah výučby

    

   1 hodina týždenne

   hodín ročne

   Názov ŠVP

   ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE 2. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

   ISCED 2 – NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE

   Názov ŠkVP

   Vychovávať k svätosti, učiť múdrosti, všetko s Láskou

   Ročník

   Piaty

   Stupeň vzdelania

   ISCED 2 – NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE

   Forma štúdia

   Denná

   Vyučovací jazyk

   Slovenský

    

    

   Charakteristika predmetu – Výtvarná výchova

   Učebný predmet výtvarná výchova (ďalej Vv) nižšieho sekundárneho vzdelávania plynulo nadväzuje na výtvarnú výchovu v primárnom vzdelávaní. Vychádza z autentických skúseností žiaka, získaných výtvarnou činnosťou a z intenzívnych zážitkov dobrodružstva tvorby a seba vyjadrovania sa. Rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia, vedomých i nevedomých duševných aktivít. Vzhľadom na psychický vývin zodpovedajúci veku, ustupuje spontánny prístup k vyjadrovaniu seba samého a vyjadrovaniu vonkajších podnetov. Väčšina žiakov v tomto období stráca svoju prirodzenú výrazovosť. Vv sa musí podieľať na tejto transformácii. Vyučovanie Vv je proces, v ktorom učiteľ iniciuje, rešpektuje a podporuje  nápady a individuálne riešenia žiaka. Východiskami tohto procesu sú činnosti žiakov, ktoré vychádzajú z myšlienkových, formálnych a technických procesov výtvarných a vizuálnych umení. Ďalším východiskom sú témy zobrazovania, ktoré majú svoj dôležitý antropologický a kultúrny charakter. Posledným východiskom sú reflexie diel výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, filmu a videa.

   Vv ako všeobecno-vzdelávací predmet sa výrazne podieľa na rozvoji a utváraní osobností žiaka a jeho životného štýlu. Vo výtvarných činnostiach, ako aj pri aktívnom vnímaní výtvarného umenia sa uspokojuje potreba žiakov vyjadriť vlastný postoj k svetu, utvárajú sa ich estetické hodnotové kritéria k skutočnosti a k umeniu. Rozvíja sa tým slobodná tvorivá osobnosť.

   Ciele predmetu – Výtvarná výchova

   Cieľom Vv je výtvarno-estetické osvojovanie skutočnosti, prírody, sveta vecí a človeka prostredníctvom výtvarných činností a aktívneho osvojovania výtvarného umenia a mimo umeleckého estetična. Týmito aktivitami sa kultivuje estetické cítenie a tvorivá fantázia výtvarne vnímať, prežívať, hodnotiť a výtvarne sa vyjadrovať. 

   Vzdelávanie smeruje k tomu, aby žiaci dokázali:

   ·          poznávať jazykové prostriedky, základné kompozičné princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií, pomenovať pôsobenie umeleckých diel, svoj zážitok z nich, poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce žánre a niektoré štýlové obdobia a iné kultúry a cez vlastnú činnosť  uvádzať žiaka k poznaniu a vedomej reflexii sveta vizuálnych znakov (multimédia, reklama, výtvarné média, architektúra, dizajn), k vedomému používaniu zobrazovania,

   ·          vyjadriť vlastný postoj k svetu, utvárať si vlastné estetické hodnotové kritéria k skutočnosti a k umeniu a tak rozvíjať svoju slobodnú tvorivú osobnosť,

   ·          vedome rozvíjať tvorivosť, prejsť od spontánneho spôsobu vyjadrovania k vyjadrovaniu cieľavedomému, s dôrazom na vlastný prístup, vlastný názor a vkus, rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, prekonávať konvenčné schémy a vzorce, rozvíjať a formovať zručnosti žiaka v oblasti vyjadrovania sa prostredníctvom zvolených techník,

   ·          vytvoriť si primerané postoje, názory a hodnotové kritéria, cez zážitok, vnímanie umeleckých diel, formovať celistvú osobnosť, rozvíjať jeho cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie,

   ·          pripraviť sa k spoluvytváraniu kultúrnych a materiálnych hodnôt, k ochrane a spoluvytváraniu životného prostredia a k základnej orientácii v oblasti výtvarnej kultúry.

    

   Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií (ďalej len „VVS“):

   Základné prvky výtvarného vyjadrovania

   Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:

   *        získať základné skúsenosti vo výtvarnom vyjadrovaní,

   *        uvedomiť si výrazové možností základných vyjadrovacích prostriedkov a ich vzťahov v kompozícii. 

   Možnosti zobrazovania videnia sveta

   Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:

   *        pochopiť možnosti a štruktúru výstavby vecného zobrazenia,

   *        získať všeobecnú zobrazovaciu gramotnosť.

   Podnety výtvarného umenia/média, štýly, procesy, techniky, témy

   Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:

   *        osobne prežiť tvorivé procesy z ponuky moderného a súčasného umenia,

   *        učiť sa prijímať a tolerovať rôzne prístupy k tvorbe,

   *        spoznávať nové možnosti umeleckého vyjadrovania sveta,

   *        posilniť záujem a znalosť výtvarného umenia.

   Podnety výtvarného umenia

   Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:

   *        porozumieť prostredníctvom osobného zážitku inej dobe,

   *        porozumieť jej ľuďom, kultúre, technickým možnostiam a výtvarnému umeniu.

   Podnety fotografie

   Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:

   *        získať gramotnosť vo fotografovaní a prístup ku fotografii ako k tvorivému umeniu.

   Podnety filmu a videa

   Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:

   *        oboznámiť sa prostredníctvom tvorivej skúsenosti  s jazykom a výrazovými možnosťami filmu. 

   Podnety architektúry

   Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:

   *        chápať architektúru ako jazyk - t.j. súbor prvkov, ktoré niečo konštruujú (napr. tržnica, zariadenie bytu a pod),

   *        chápať architektúru ako jazyk – t. j. súbor prvkov, ktoré niečo vyjadrujú (napr. útulnosť, slávnostnosť, veľkoleposť, skromnosť a jednoduchosť, čistotu, prírodnosť, strojovosť a pod.).

   Podnety dizajnu

   Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:

   *        pochopiť úžitkové predmety vo svojom prostredí ako niečo čo ku nám hovorí svojou rečou, má výraz, ktorý je zároveň aj funkčným a užitočným.

   Podnety tradičných remesiel

   Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:

   *        získať vzťah k tradícii (námetu, technike, materiálu, vzoru),

   *        uvedomiť si, že sa dá s tradíciou pracovať v súvislosti s témou, ktorá súvisí so súčasným životom žiakov.

   Elektronické média

   Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:

   *        získať tvorivý (nie konzumný - užívateľský) vzťah k elektronickým médiám,

   *        získať  základy gramotnosti v oblasti grafiky elektronických médií.

   Podnety hudby a literatúry

   Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:

   *        rozvíjať komplexnú zmyslovú skúsenosť a snažiť sa ju vyjadrovať,

   *        byť vedení k prežívaniu výrazov v rôznych umeniach a k uvedomovaniu si podobných
   a špecifických vlastností ich výrazových prostriedkov.

   Podnety rôznych oblastí poznávania sveta

   Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:

   *        prepojiť svoje skúseností z poznávania sveta prostredníctvom jazykov matematiky, prírodovedných a humanitných predmetov a jazykom výtvarného umenia,

   *        uvedomovať si komplexnosť poznávania a vyjadrovania sveta.

   Tradícia a identita/kultúrna krajina

   Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:

   *        uvedomovať si prostredie, v ktorom  žijú (jeho kvality i nedostatky)

   *        reagovať naň a byť schopní si ho pretvárať,

   *        formovať si vlastný názor a identitu.

   Škola v galérii/galéria v škole

   Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:

   *        objavovať prvky obrazu v galerijnej zbierke (galéria na internete)

    

    

   Stratégia vyučovania

   Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania

    

   Názov tematického celku

   Stratégia vyučovania

   Metódy

   Postupy

   Formy práce

   1. Základné prvky výtvarného vyjadrovania

   Motivačné 

    slovné (rozhovor, rozprávanie, dialóg, práca s encyklopédiou)

   brainstorming

    

   Názorné

   pozorovanie, demonštrácia, projekcia statická a dynamická

    

   Praktické

   pracovné činnosti v dielni, grafické a výtvarné činnosti

    

   Samostatná práca žiakov

   Projektové  techniky

    

   individuálna

   skupinová

   beseda

   prednáška

   2. Možnosti zobrazovania videného sveta

   3. Podnety výtvarného umenia(média, štýly, procesy, techniky, témy)

   4. Podnety výtvarného umenia

   5. Podnety fotografie

   6. Podnety filmu a videa

   7. Podnety architektúry

   8. Podnety dizajnu

   9. Podnety tradičných remesiel

   10. Elektronické média

   11. Podnety hudby a literatúry

   12. Podnety rôznych oblastí poznávania sveta

   13. Tradícia a identita/kultúrna krajina

   14. Škola v galérii/galéria v škole

    

   Učebné zdroje

   Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:

    

   Názov tematického celku

   Odborná literatúra

   Didaktická technika

   Materiálne výučbové prostriedky

   Ďalšie zdroje

    

   1. Základné prvky výtvarného vyjadrovania

   Metodická príručka – Výtvarná výchova v 5. ročníku ZŠ

   Osobné počítače, projektor, CD, prehrávač, televízna technika, kamera, fotoaparát, kopírovacie a rozmnožovacie stroje, skener, výučbový sofwér,

   Názorné pomôcky, ilustrácie,vizuálne rébusy, šablóny

   Internet, knižnica

   2. Možnosti zobrazovania videného sveta

    

   Názorné pomôcky ilustrácie,  predmety v zátiší z rôznych materiálov,

   Internet, knižnica

   3. Podnety výtvarného umenia(média, štýly, procesy, techniky, témy)

    

   Názorné pomôcky a ukážky zátišia kubizmu, surrealizmu abstraktné maľby

   Internet, knižnica

   4. Podnety výtvarného umenia

    

    

   Osobné počítače, CD, projektor, notebook, prehrávač, televízna technika, kamera, fotoaparát, kopírovacie a rozmnožovacie stroje, skener, výučbový sofwér,

   Názorné ukážky ikon, mozaík, ilustrácie,

   Internet, knižnica

   5. Podnety fotografie

    

   Názorné pomôcky – fotoaparát, fotografický papier

   Internet, knižnica

   6. Podnety filmu a videa

    

   Názorné pomôcky - kamera

   Internet, knižnica

   7. Podnety architektúry

    

   Názorné pomôcky a ilustrácie pyramíd a labyrintov

   Internet, knižnica

   8. Podnety dizajnu

    

   Názorné ukážky rôznych typov písma

   Internet, knižnica

   9. Podnety tradičných remesiel

    

    

   Osobné počítače, CD, prehrávač, projektor, notebook, televízna technika, kamera, fotoaparát, kopírovacie a rozmnožovacie stroje, skener, výučbový sofwér,

   Keramika, drotárstvo, sklárstvo, pletiarstvo, ukážky výrobkov a ilustrácie

   Internet, knižnica

   10. Elektronické média

    

   Praktické ukážky skenovania

   Internet, knižnica

   11. Podnety hudby a literatúry

    

   Názorné ukážky, ilustrácie hudobných nástrojov

   Internet, knižnica

   12. Podnety rôznych oblastí poznávania sveta

    

    

   Názorná ukážka mapy, cestovného poriadku

   Internet, knižnica

   13. Tradícia a identita/kultúrna krajina

    

   Názorná ukážka ornamentu, predmetu

   Internet, knižnica

   14. Škola v galérii/galéria v škole

    

    

   Návšteva galérie Vihorlatskéosvetové stredisko

   Internet, knižnica

    

   ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Výtvarná výchova

   Ročník: piaty

   1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín

   Názov tematického celku vrátane tém

   Medzipredmetové vzťahy

   Očakávané vzdelávacie výstupy (VV)

   Kritériá hodnotenia (KH VV)

   Metódy hodnotenia

   Prostriedky hodnotenia

   1. Základné prvky výtvarného vyjadrenia

   Počet hodín:       1   hodina

    

   *        Negatív a pozitív v plošnom vyjadrení

    

   Budú sa rozvíjať

   - formou prierezových tém, ktoré sú spracované v rámci rôznych predmetov,

   Slovenský jazyk a literatúra

   Matematika

   Prírodoveda

   Telesná výchova

   Hudobná výchova

   - prostredníctvom vzdelávacích a náučných programov,

   - organizovaním rôznych súťaží, výstav, besied...

   - prostredníctvom IKT, ktoré sú aplikované v rámci predmetu

   VV1

   Žiak má:

   *        Pochopiť vzťahy a zameniteľnosti vonkajšieho a vnútorného tvaru.

   *        Pochopiť rôzne možnosti radenia a zmnožovania tvaru.

    

   VV2

   Žiak má:

   *        Pochopiť a nacvičiť si proporčné zobrazovania podľa skutočnosti.

   *        Uvedomiť si vzájomné pomery zobrazovaných častí.

   *        Uvedomiť si výraz tvaru.

    

   VV3

   Žiak má:

   *        Pochopiť problematiku nefiguratívnej maľby ako prostriedku sebavyjadrovania

   *        Rozvíjať vyjadrovanie gestikou

    

   VV4

   Žiak má:

   *        Pochopiť myšlienkové, materiálové a technické možnosti doby.

   *        Budovať tvar cez výstavbu plochy.

   *        Pochopiť kontrast farby a kontrast techniky

    

   VV5

   Žiak má:

   *        Oboznámiť sa so základmi fotografovania

   *        Vidieť presun snímky z digitálneho fotoaparátu do počítača.

    

   VV6

   Žiak má:

   *        Pochopiť komplexnosť prípravy záberu – poznávať hodnotu každého záberu.

    

   VV7

   Žiak má:

   *        Rozvíjať manuálne zručnosti pri tvorbe modelu.

   *        Naučiť sa kultivovanie vnímať a pozorovať model.

    

   VV8

   Žiak má:

   *        Rozvíjať zmysel pre vizuálnu komunikáciu

   *        Rozvíjať obrazotvornosť,

   *        Uvedomovať si funkčnosti komponentov a celku

   *        Graficky vyjadriť jednoduchý tvaru.

    

   VV9

   Žiak má:

   *        Objavovať nové technické možnosti.

   *        Získať záujem o tradície ľudového remesla.

   *        Rozvíjať manuálne zručnosti

    

   VV10

   Žiak má:

   *        Získať základné zručnosti pri prenose a upravovaní digitálneho obrazu

    

   VV11

   Žiak má:

   *        Hľadať tvorivé postupy pre ilustráciu textu.

   *        Rozvíjať fantáziu

    

   VV12

   Žiak má:

   *        Rozvíjať fantáziu

   *        Tvorivo spracovať problematiku do výtvarnej roviny.

    

   VV13

   Žiak má:

   *        Porovnávať
   a spájať rôzne tradície

   *        Chápať ornament ako súčasť prejavu človeka.

    

   VV14

   Žiak má:

   *        Spoznať rôzny typy výstav a galérii.

   *        Vytvoriť vlastnú školskú galériu diel.

    

    

    

    

   KH VV1

   Žiak:

   *        Naučil sa chápať vzťahy a zameniteľnosti vonkajšieho a vnútorného tvaru.

   *        Pochopil rôzne možnosti radenia a zmnožovania tvaru.

   KH VV2

   Žiak:

   *        Pokúsil sa o nácvik proporčného zobrazovania podľa skutočnosti.

   *        Uvedomil si vzájomné pomery zobrazovaných častí.

    

   KH VV3

   Žiak:

   *        Definovall problematiku nefiguratívnej maľby.

   *        Postupne si rozvíjal vyjadrovanie gestikou.

    

    

    

    

   KH VV4

   Žiak:

   *        Jednoduchým spôsobom pochopil myšlienkové, materiálové a technické možnosti doby.

   *        Naučil sa budovať tvar cez výstavbu plochy.

   *        Pochopil kontrast farby a kontrast techniky.

    

   KH VV5

   Žiak:

   *        Oboznámil sa so základmi fotografovania.

    

    

    

    

   KH VV6

   Žiak:

   *        Dostal základné poznatky o príprave záberu.

    

    

    

    

   KH VV7

   Žiak:

   *        Postupne si rozvíjal  manuálne zručnosti pri tvorbe modelu.

   *        Naučil sa kultivovane vnímať a pozorovať model.

    

   KH VV8

   Žiak:

   *        Rozvíjal si zmysel pre vizuálnu komunikáciu.

   *        Rozvíjal si svoju obrazotvornosť.

   *        Uvedomoval si funkčnosti komponentov a celku.

   *        Naučil sa graficky vyjadriť jednoduchý tvar.

    

   KH VV9

   Žiak :

   *        Objavil svoje nové technické možnosti.

   *        Začal sa záujímať o tradície ľudového remesla.

   *        Naučil sa rozvíjať manuálne zručnosti.

    

   KH VV10

   Žiak:

   *        Získal základné zručnosti pri prenose a upravovaní digitálneho obrazu.

    

   KH VV11

   Žiak:

   *        Naučil sa hľadať tvorivé postupy pre ilustráciu textu.

   *        Rozvíjal svoju fantáziu.

    

   KH VV12

   Žiak:

   *        Naučil sa rozvíjať svoju fantáziu.

   *        Tvorivo spracoval problematiku do výtvarnej roviny.

    

   KH VV13

   Žiak:

   *        Naučil sa porovnávať a spájať rôzne tradície.

   *        Spoznal ornament ako súčasť prejavu človeka.

    

   KH VV14

   Žiak:

   *        Spoznal rôzne typy výstav a galérií.

   *        Vytvoril vlastnú školskú galériu diel.

    

    

    

   Slovné hodnotenie

    

    

    

    

    

   Individuálne

   Kolektívne

   Prezentácia projektu

    

   2. Možnosti zobrazovania videného sveta

   Počet hodín:       4 hodiny

    

   *        Kresba predmetu podľa skutočnosti

   *        Modelovanie predmetu podľa skutočnosti

   *        Maľba predmetu podľa skutočnosti

    

   3. Podnety výtvarného umenia/média, štýly, procesy, techniky, témy

   Počet hodín:       2 hodiny

    

   *        Abstraktné umenie

    

   SJL 

   TC: Komunikácia a sloh

   - Komunikácia ako zdroj informácií

   - Subjektívna a objektívna komunikácia

    

    

    

   Dejepis

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Dejepis

   TC: Od blízkeho k vzdialenému

   - Pamiatky v priestore a čase (fotografia)

    

   SJL

   TC: Kompozícia literárneho diela

    

    

    

    

    

    

   4. Podnety výtvarného umenia

   Počet hodín:    3 hodiny

    

   *        Ranokresťanské a byzantské umenie/ikona

    

   5. Podnety fotografie

   Počet hodín:    1 hodina

    

   *        Základy práce s fotoaparátom

    

   6. Podnety filmu a videa

   Počet hodín:     1 hodina

    

   *        Záber, spájanie obrazov

    

   7. Podnety architektúry

   Počet hodín:     3 hodiny

    

   *        Hravé skúmanie priestoru, pohybu a pokoja

    

   8. Podnety dizajnu

   Počet hodín:     3 hodiny

    

   *        Obalový dizajn /materiál, tvar a grafické riešenie/

   *        Návrh loga, značky

    

    

   Dejepis

   TC: Človek a komunikácia

   - Pamäť ľudstva (písmo)

    

   Budú sa rozvíjať

   - formou prierezových tém, ktoré sú spracované v rámci rôznych predmetov,

   Slovenský jazyk a literatúra

   Matematika

   Prírodoveda

   Telesná výchova

   Hudobná výchova

   - prostredníctvom vzdelávacích a náučných programov,

   - organizovaním rôznych súťaží, výstav, besied...

   - prostredníctvom IKT, ktoré sú aplikované v rámci predmetu

   Informatika

   SJL

   TC: Kompozícia literárneho diela

    

    

    

    

    

   Dejepis

   Geografia

   TC: Mapa a glóbus

   - Mapa

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Občianska výchova

   TC: História mojej rodiny, zvyky, tradície

   - Zvyky a tradície rodiny

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Informatika: Internet (galéria)

    

   9. Podnety tradičných remesiel

   Počet hodín:     2 hodiny

    

   *        Podnety drotárstva

   *        Podnety sklárstva

    

   10. Elektronické média

   Počet hodín:      3 hodiny

    

   *        Úprava digitálneho obrazu (skenovanie)

    

   11. Podnety hudby a literatúry

   Počet hodín:      2 hodiny

    

   *        Operácie s ilustráciou

    

   12. Podnety rôznych oblastí poznávania sveta

   Počet hodín:       4 hodiny

    

   *        Výtvarné hry s problematikou dejepisu

   *        Výtvarné hry s problematikou zemepisu

    

   13. Tradícia a identita/kultúrna krajina

   Počet hodín:        2 hodiny

    

   *        Výtvarné reakcie na rôzne typy regionálnych ornamentov rôznych kultúr

    

   14. Škola v galérii/galérie v škole

   Počet hodín:     2 hodiny

    

    

    

    

   Tematický celok Časová
   dotácia
   Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy
   Medzipredmetové vzťahy
   výtvarný jazyk
   / základné prvky
   výtvarného
   vyjadrovania
   4 negatív a pozitív
   /v plošnom vyjadrení
   negatív a pozitív
   /v plastickom vyjadrení
   Výtvarne vyjadrovať znaky, tvary, farebnosť,
   priestorové princípy prírodnín. Vnútorné členenie
   prírodnín, dotváranie na základe fantázie.
   Žiak vníma morfologické znaky, tvary
   a farebnosť prírodnín, ich rezov a štruktúr. Žiak
   ovláda prácu s ceruzkou, tieňovanie, kresbu
   perom, prácu s umeleckými a iné kombinované
   techniky.
   Ochrana človeka a prírody
   možnosti
   zobrazovania
   videného sveta
   4 kreslenie predmetu podľa
   skutočnosti/ modelácia
   šrafovaním tieňovaním,
   lavírovaním
   Odhaľovať zákonitosti stavby prírodných a umelých
   foriem, kultivovať priestorové videnie , cítenie
   a vyjadrovanie.
   Žiak ovláda jednoduché lineárne kresby,
   tieňovanie, prácu s uhľom, drievkom, lavírovať
   akvarelovými farbami, ovláda priestorové
   videnie, je schopný dané prvky fantazijne
   dotvárať.
   Matematika
   podnety výtvarného
   umenia / médiá, štýly,
   procesy, techniky,
   techniky, témy
   1 kubizmus
   a konštruktivizmus
   Vytvárať základy uvedomelého vzťahu
   k výtvarnému umeniu, rozvíjať umelecký
   a estetický vkus. Analýza umeleckých diel.
   Žiak ovláda hlavné znaky výtvarných smerov
   20.storočia, vymenuje hlavných predstaviteľov,
   nalyzuje výtvarné dielo, vyjadrí súd, akceptuje
   umenie.
   Multikultúrna výchova
   Dejepis
     1 surrealizmus Rozvíjať vnímanie, prežívanie a hodnotenie
   výtvarného diela, chápať význam osobnosti umelca
   vo vzťahu k dobe a spoločnosti.
   Žiak pozná základné znaky surrealizmu, jeho
   hlavných predstaviteľov. Pozná, chápe a hodnotí
   umelecké dielo. Žiak vie vyhľadávať informácie
   o umení pomocou multimédií a pracovať
   s umeleckou literatúrou.
   Multikultúrna výchova
   Dejepis
     1 abstraktné umenie Rozvíjať elementárne chápanie odlišnosti
   umeleckého chápania.
   Žiak pozná pojem abstrakcia, dokáže sám
   vytvoriť abstraktnú prácu, dokáže oceniť
   umelecké diela.
    
   podnety výtvarného
   umenia
   1 ranokresťanské
   a byzantské umenie
   /mozaika
   alt. . ranokresťanské a
   byzantské umenie
   /ikona
   Prehlbovať estetický vzťah, vnímať funkciu hmotnej
   kultúry a podmienky vzniku umeleckých diel.
   Žiak ovláda pojem mozaika, freska, ikona, Všíma
   si hlavné znaky baziliky, ovláda pojem bazilika,
   apsida, klenba, vitráž, relief a basrelief, pozná
   najznámejšie pamiatky architektúry, dokáže
   zhodnotiť tvorbu umelcov, vychádzajúcu z doby
   a pozná pojem sakrálna stavba.
   Multikultúrna výchova
   Dejepis
   podnety fotografie 2 základy práce
   s fotoaparátom / hry
   s ostrosťou
   a neostrosťou
   Rozvíjať cit a pochopenie pre estetické
   usporiadanie objektov na základe
   experimentovania.
   Žiak ovláda základy práce s klasickým, ale hlavne
   digitálnym fotoaparátom, ovláda kompozičné
   vzťahy na fotografiách, dokáže vybrať lineárne
   perspektívy, posúdiť fotografiu, vie pracovať
   Mediálna výchova
   Informatika
       /digitálny fotoaparát,
   uloženie a základné
   operácie s fotografiou
   v počítači
     s počítačom, zmeniť farbu fotografie.  
   podnety filmu
   a videa
   1 záber, spájanie obrazov,
   montáže, koláže
   Pochopiť zmenu výtvarnej formy pri práci s rôznymi
   materiálmi prostredníctvom experimentálnych
   činností.
   Žiak ovláda pojmy montáže, koláže.
   Demonštruje a vytvorí koláž
   Matematika
   podnety architektúry 2 hravé skúmanie priestoru Na základe hry a experimentovania poznávať
   výtvarno-technické princípy a ich vplyv na výtvarný
   výraz v jednoduchých priestorových útvaroch.
   Žiak pozná, chápe a hodnotí praktickú
   a estetickú funkciu priestorových foriem vo
   vzťahu so životným prostredím a hmotnou
   kultúrou. Vyjadrí svoju predstavu
   o architektonických formách pri tvorbe
   nekonvenčnej architektúry.
    
   podnety dizajnu 3 obalový dizajn
   /materiál, tvar
   a grafické riešenie
   alt. návrh loga, značky,
   ex libris
   Oboznámiť sa so základnými zákonitosťami písma.
   Možnosť využívania typografického písma. Uplatniť
   kontrast farieb v neukončenej i ohraničenej ploche.
   Žiak ovláda základné zákonitosti lineárneho
   kresleného plošného písma, ovláda jeho radenie
   v slovách, chápe hodnotenie písma a jeho
   komunikatívnej funkcie. Ovláda prácu
   s redisovým perom. Dokáže používať hotové
   typigrafické písmo.
   Slovenský jazyk
   podnety tradičných
   remesiel
   3 Podnety hrnčiarstva
   /alt.: kombinácia
   hrnčiarstva
   a drotárstva
   Poznávať a využívať výrazové možnosti materiálov
   a ich štruktúry vo vzťahu k ich funkcii v úžitkovej
   a dekoratívnej tvorbe. Rozvíjať citlivý vzťah
   k materiálu s ohľadom na účel pri vytváraní
   dekoratívno-úžitkových predmetov.
   Žiak získa a osvojí si základné zručnosti pri práci
   s hlinou, modelovacími hmotami, chápe
   praktické a estetické funkcie trojrozmerných
   foriem, získa základné zručnosti z drotárstva
   a iných ľudových remesiel.
    
   elektronické médiá 1 úprava digitálneho obrazu
   /skenovanie
   /základné operácie
   s digitálnym obrazom
   /alt.: ukážky možností
   úpravy digitálnej fotografie
   v počítači
   Rozvíjať cit a pochopenie pre estetickú funkciu
   trojrozmerných foriem a ich vzťah k priestoru
   a vzájomnému usporiadaniu.
   Žiak ovláda základné pracovné operácie
   s elektronickými médiami, skenovanie,
   prenášanie digitálneho obrazu, farebné
   upravovanie fotografie.
   Mediálna výchova
   Informatika
   podnety hudby
   a literatúry,
   / synestetické
   podnety
   2 Grafická partitúra
   /pokus o jej hudobnú
   interpretá
   Rozvíjať estetické cítenie a chápanie. Obohacovať
   predstavivosť a fantáziu pri výtvarnom vyjadrovaní
   pomocou hudobnej produkcie.
   Žiak chápe základné princípy koloru farieb,
   pomocou hudby vyjadruje svoje pocity. Dokáže
   použiť fantáziu, rytmicky komponovať
   dekoratívnu plochu.
   Hudobná výchova
   podnety rôznych
   oblastí poznávania
   sveta
   4 výtvarné hry
   s problematikou dejepisu
   alt. výtvarné hry
   s problematikou zemepisu
   Vyjadriť dejový celok vo vzťahu ku konkrétnemu
   prostrediu. Rozvíjať tvorivosť, obohacovať
   predstavivosť a fantáziu pri výtvarnom vyjadrení
   dejín.
   Žiak ovláda vyjadrenie dejového celku vo vzťahu
   ku konkrétnemu prostrediu, používa svoju
   predstavivosť a fantáziu vo vzťahu k historickej
   problematike, uplatňuje svoje zemepisné
   vedomosti, svoje predstavy o spoločenských
   udalostiach. Ovláda výtvarné vyjadrovanie
   sprostredkovaných zážitkov.
   Dejepis
   Geografia
   tradícia a identita
   / kultúrna krajina
   2 výtvarné
   reakcie na rôzne typy
   regionálnych ornamentov
   /ornamentov rôznych kultúr
   výtvarné
   reakcie na rôzne typy
   regionálnych ornamentov
   /ornamentov rôznych kultúr
   Žiak chápe umenie a jeho premeny v súvislosti
   s historickým vývojom spoločnosti. Ovláda
   možnosť využitia ľudových motívov a ľudovej
   tvorby vo výtvarnom umení, a vhodné
   zakomponovanie týchto prvkov do svojej práce.
   Multikultúrna výchova
   škola v galérii
   /galéria v škole
   1 objavovanie
   prvkov obrazu v galerijnejj
   zbierke
   alt. galéria na internete
   objavovanie
   prvkov obrazu v galerijnejj
   zbierke
   alt. galéria na internete
   Žiak ovláda prácu s multimédiami,
   encyklopédiami, zbierkami obrazov,
   monografiami dejín umenia a možnosti ich
   využitia pri získavaní informácií.
   Mediálna výchova