• OV - V.roč.

  • UČEBNÉ OSNOVY

    

    

    

   Názov predmetu

   Občianska výchova

   Časový rozsah výučby

   1 hodina týždenne

   33 hodín ročne

   Názov ŠVP

   ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM 2 STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

   ISCED  2 – NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE

   Názov ŠkVP

   Vychovávať k svätosti, učiť múdrosti, všetko s Láskou

   Ročník

   PIATY

   Stupeň vzdelania

   ISCED  2 – NIŽŠIE SEKUNDÁRNE

   Forma štúdia

   DENNÁ

   Vyučovací jazyk

   SLOVENSKÝ

    

    

   Charakteristika učebného predmetu občianska výchova

    

   Predmet prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich k poznávaniu svojej obce, regiónu, vlasti a  Európskej únie. Umožňuje žiakom pochopiť seba samých a pomáha im v ich socializačnom procese. Učí ich demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom základné vedomosti z oblasti štátu a práva a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti a umožňuje im pochopiť ekonomický život spoločnosti.

    

   Ciele učebného predmetu

    

   Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií tým, že vedie žiaka k:

   • podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti,
   • utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí,
   • realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu,
   • akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí,
   • aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností, rešpektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie,
   • vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy,
   • rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muža a ženy,
   • získaniu základných vedomostí o ekonomickom fungovaní spoločnosti,
   • uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, citov, názorov a postojov,
   • k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv,
   • vytváraniu schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty spoločenského a spoločenskovedného charakteru,
   • rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského spolunažívania a prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania.

    

    

    

   Obsah

    

   Predmet vekuprimerane oboznamuje žiakov s vybranými poznatkami z oblasti sociológie, psychológie, politológie, práva a ekonómie, ktoré ich vedú k poznávaniu seba a iných, k chápaniu personálnych, interpersonálnych, sociálnoprávnych a ekonomických vzťahov medzi jednotlivcov a spoločnosťou. Podieľa sa na mravnom, občianskom a intelektuálnom rozvoji žiakov.

    

    

    

   Obsah predmetu

    

    

    

   Tematický celok:

   Moja rodina

    

   Obsah

   Obsahový štandard

   Výkonový štandard

   Poslanie a funkcie rodiny

    

   Funkcie rodiny

   Chápe význam rodiny pre človeka a spoločnosť

   Vzťahy v rodine, roly členov rodiny

   -  Princípy, na ktorých fungujú vzťahy v rodine

   Vie rozlíšiť pozitíva a negatíva v rodinných vzťahoch

   Chápe zmysel pozícií jednotlivých členov pre fungovanie rodiny

   Normy a pravidlá,

   práva a povinnosti členov rodiny

   -      Pravidlá platné v rodine

    Práva a povinnosti rodičov a detí

    

   Chápe význam pravidiel v rodine

   Chápe spätosť práva a povinností

   Vie ochraňovať svoje práva a plní si svoje povinnosti

   História mojej rodiny, zvyky a tradície

   -       Rodinná genéza 2 generácií dozadu

   -      Rodostrom

     Zvyky a tradície rodiny (Vianoce, Veľká noc...)

   -      Získa úctu a hrdosť na svoju rodinu, tradície a zvyky

   -      Pochopí spätosť prítomnosti s minulosťou

   -      Vie rozlíšiť v čom sú si rodiny podobné a v čom sú originálne

   Komunikácia v rodine

   Verbálna komunikácia

   Neverbálne komunikácia

   Jednosmerná komunikácia

   Základné komunikačné techniky

   -      Chápe dôležitosť komunikácie medzi členmi rodiny pre ich harmonický život

   -      Začne uplatňovať komunikačné techniky

   -      Vie obhajovať, zdôvodňovať svoj názor a rešpektovať názor ostatných

   -      Prejavuje úctu k názorom rodičov

   Krízy v rodine

   Dôvody, ktoré vedú ku krízam v rodine: rozvod rodičov, choroba v rodine

   Neúplná rodina

   Identifikuje príčiny rodinných kríz

   Chápe potrebu preberať rolu neprítomného člena rodiny

   Vie prejaviť cit spolupatričnosti

   Problémy rodinného života a ich riešenie

   Typológia záťažových situácií

   Problémy rodinného života

   Spôsoby riešenia

   Vie pomenovať záťažové situácie a vygenerovať základné problémy rodinného života

   Vie: vyjednávať, zdôvodňovať svoje riešenia, aktívne počúvať, robiť kompromisy, prijímať rozhodnutie

    

    

    

   Zdravý spôsob života

   Životné štýly

   Stres

   Relaxačné techniky

   Zdravý životný štýl: zdravá životospráva, pravidlá duševnej hygieny

   Porovnáva jednotlivé životné štýly

   Vie identifikovať stres a naučí sa techniky na jeho odbúranie

   Uplatní základy zdravej výživy

   Odolá módnym trendom v životospráve

   Uplatňuje pravidlá duševnej hygieny vo svojom rodinnom živote

   Zdravý spôsob života

   Spôsoby trávenia voľného času

   Spoločné voľnočasové aktivity

   Individuálne voľnočasové aktivity (turistika, šport, kultúra, starostlivosť o domáce zvieratá...)

   Vie rozlíšiť vhodné a nevhodné spôsoby trávenia voľného času

   Vysvetlí, prečo je pre rozvoj jeho osobnosti dôležité spoločné trávenie voľného času

   Voľný čas v mojej rodine

   Voľný čas v rodine

   Spôsoby trávenia voľného času v rodinách

   Naučí sa prispôsobovať ostatným členom rodiny

   Formuje si pocit spolupatričnosti

   Naši príbuzní, priatelia, susedia

   Širšia rodina

   Medziľudské vzťahy

   Priateľstvo

   Pomoc a podpora

   Vie vymenovať členov svojej širšej rodiny

   Na príkladoch uvedie ako fungujú vzťahy v širšej rodine, susedské vzťahy

   Vie určiť čím sa vzájomne obohacujú a ako si pomáhajú

   -                                        

    

    

   Viacgeneračné rodiny

   Problémy spolunažívania vo viacgeneračných rodinách

   Vie  vysvetliť pojem viacgeneračnej rodiny

   Zdôvodni potrebu vzájomnej starostlivosti rodičov, detí, starých rodičov

   V každodennom živote chápe a pomáha starým rodičom

   Dokumenty a Zákon o rodine

   Dohovor o právach dieťaťa

   Zákon o rodine

   Vie pracovať s dokumentom a zákonom

   Pozná svoje práva a povinnosti zo zákona

   Osobne sa angažuje proti porušovaniu práv detí

   Vie, že vzťahy v rodine upravuje Zákon o rodine

    

    

    

    

    

    

    

   Tematicky celok:

   Moja škola      

   Obsah

    

    

   Trieda ako sociálna skupina

   Princípy fungovania triedneho kolektívu

   Postavenie jednotlivcov v skupine a ich vzťahy

   Sociálne roly

   Socializácia

   Vysvetlí príčiny pozícií jednotlivých žiakov (aj seba) v triednom kolektíve

   Vie vymenovať základné roly žiakov v triede a zaradiť žiakov do nich

   Vie vysvetliť, čo je socializácia a prečo je pre jednotlivca dôležitá

   Objasní podstatu problémov vo vzťahu

   Individualizmus – osobnosti v našej triede

   Osobnosť: pozitívna, negatívna

   Vodca, vodcovský typ (charakteristické znaky)

           Súperenie, súťaživosť

   Vie rozlíšiť negatívne a pozitívne osobnosti triedy

   Objasní význam pozitívnych vzorov (pozitívnych vodcov osobnosti) pre život triedy

   Odhalí manipuláciu zo strany spolužiaka a odolá jej

   Uvedie príklady súťaživosti v pozitívnom aj v negatívnom zmysle

   Kolektivizmus – spolupráca v našej triede

   Pravidlá spolupráce

   Kompromis

   Riešeniekonfliktov

   Pozná a riadi sa pravidlami spolupráce pri činnostiach triedneho kolektívu

   Je ochotný robiť kompromisy

   Pozná základné spôsoby riešenia konfliktov a uplatňuje ich v živote triedy

   Sebahodnotenie a hodnotenie žiakov triedy

   Rovnosť

   Rovnakosť

   Predsudok

   Sebapoznanie, sebahodnotenie

   Poznanie a hodnotenie iných

   Vie rozlíšiť pojmy rovnosť a rovnakosť

   Chápe pojem predsudok, na príkladoch uvedie, čo môžu predsudky spôsobiť

   Pozná svoje pozitíva a negatíva

   Vie určiť pozitíva aj negatíva spolužiakov bez urážania

   Komunikácia v triede

   Vzájomné pôsobenie členov kolektívu

   Družní spolužiaci

   Žiaci s problémami pri nadväzovaní sociálnych vzťahov

   Rozozná odlišnosti jednotlivcov v procese vytvárania sociálnych vzťahov

   Je ochotný pomôcť spolužiakom s problémami pri nadväzovaní kontaktov, pri socializácii

   Práva a povinnosti žiakov v triede – triedna samospráva

   Dokument: práva a povinnosti žiakov v konkrétnej triede

   Vytvorenie a činnosť triednej samosprávy

   Zúčastní sa na tvorbe práv a povinností žiakov triedy (aktívna spolupráca)

   Využije možnosť ovplyvniť život vo svojej triede

   Rozvíja zodpovednosť za seba a iných

   Práva a povinnosti žiakov v škole – školská samospráva

   Dokument: práva a povinnosti žiakov na ZŠ

   Vytvorenie a činnosť žiackeho parlamentu (školskej žiackej samosprávy)

   Pozná svoje práva a povinnosti v škole

   Vie, kto ho zastupuje v školskom parlamente a ako obhajuje jeho práva

    

   Mimovyučovacia a mimoškolská činnosť

   Mimovyučovacie aktivity v škole

   Záujmové útvary v škole

   Aktívne využívanie voľného času (mimoškolská činnosť)

   Zapája sa do mimoškolských aktivít

   Pozná, ktoré záujmové útvary pracujú v škole a začlení sa do niektorého z nich

   Uvedie možnosti mimoškolského využívania voľného času

   Naša škola

   História, úspechy žiakov

   Bývalí pedagógovia

   Osobnosti školy

   Symbolika školy (logo, hymna)

   Vie uviesť úspechy osobností pedagógov a históriu svojej školy

   Pozná jej symboliku

   Rozvíja pocit hrdosti, spolupatričnosti, posilňuje snahu reprezentovať školu

   Naša pani učiteľka

   Osobnosť učiteľa

   Pracovné štýly učiteľa

   Vie uviesť základné typy osobnosti učiteľa

   Pozná základné pracovné štýly učiteľa

   Rozvíja kritické myslenie, schopnosť vyjadriť svoj názor bez urážania

   Čím by som chcel byť

   Povolanie

   Zamestnanie

   Rodinné tradície v povolaniach

   Vysvetlí na príkladoch pojmy povolanie, zamestnanie

   Uvedomí si svoj záujem o isté povolanie a vplyv rodiny na svoju budúcu pracovnú orientáciu

   Vzdelávanie ako hodnota

   Systém hodnôt

   Hodnoty detí školského veku

   Vzdelanie v systéme hodnôt detí školského veku

   Vie uviesť najdôležitejšie hodnoty vo svojom živote

   Vysvetlí, prečo má vzdelanie práve také miesto v jeho hodnotovom systéme

   Toleruje hodnoty spolužiakov

   Celoživotné vzdelávanie

   Celoživotné vzdelávanie

   Chápe pojem a prijíma myšlienku celoživotného vzdelávania ako predpokladu pre svoje budúce uplatnenie sa v práci

   Školský systém u nás

   Typy a stupne škôl

   Školské zariadenia

   Rozlišuje typy stredných škôl

   Vie vymenovať niektoré školské zariadenia

   Pozná možnosti ďalšieho vzdelávania u nás

   Školský systém v Európe

   Typy a stupne škôl vo vybraných štátoch EÚ (kritériá výberu: Projekt Comenius)

   Povinná školská dochádzka

   Porovná typy a stupne škôl u nás a v niektorých štátoch EÚ

   Rozlišuje dĺžku trvania povinnej školskej dochádzky u nás a v štátoch EÚ

   Život žiaka základnej školy u nás – v zahraničí, v meste – na dedine

   Režim dňa

   Výchova, vyučovanie

   Voľnočasové aktivity

   Porovnáva život žiaka SR – zahraničie, mesto – dedina

   Hľadá podobnosti a odlišnosti

   Rozvíja kritické myslenie, vyjadruje svoj názor a zdôvodňuje ho

   Škola budúcnosti

   Spôsoby učenia a vyučovania v budúcnosti

   Postavenie žiaka a učiteľa v budúcnosti

   Obsah vzdelávania v budúcnosti

   Rozvíja tvorivosť, fantáziu

   Prejaví aj zmysel pre realitu

   Vie vyjadriť a obhájiť svoju predstavu

    

    

   Metódy a formy práce

    

   Stratégia vyučovania

        Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia.

        Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačné metódy, ako je motivačné rozprávanie (približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou umeleckého diela).

         Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností. Odporúča sa rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), demonštračná metóda (demonštrácia obrazov), pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov), manipulácia s predmetmi (práca so symbolom, didaktická hra).

        Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení) a projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu).

        Pre realizáciu cieľov sú dôležité aktivizujúce metódy, z nich je vhodná diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia daného problému), filozofická diskusia je efektívnym prostriedkom, ako vytvárať rovnováhu medzi vyučovaním zameraným na prežívanie a vyučovaním zameraným na rozumové zdôvodňovanie viery, situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov), inscenačná metóda (sociálne učenie v modelovej predvádzanej situácii, pri ktorej sú žiaci aktérmi danej situácie), didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov, a spontánnosti), kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny), dramatizácia (plánovaný dramatizovaný prednes hry, príbehu  a pod.) simulácia (simulovanie,  napodobňovanie  životných  situácií,  aktivity, ktoré   vyžadujú   interakciu medzi skupinou žiakov  a jednotlivcami), kompozícia (vypracovanie osnovy referátu, písomné rozvíjanie  témy, príbehu a pod.),"A propos":  konverzácia  alebo  iná spoločensky orientovaná  interakcia, podľa rozprávania  učiteľa, žiakov, návštevníka  o najdôležitejších a najaktuálnejších témach zo života.  Typické autentické rozhovory.

        Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím hry AZ kvíz, domáce úlohy). 

    

   Domáce úlohy (transfer) sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych jednoduchých cvičení či predsavzatí orientovaných na požadované správanie. Dôležitou súčasťou každej hodiny je podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v bežnom živote.

    

   učebne zdroje:

    

   Občianska výchova pre 6. ročník základných škôl od kolektívu autorov Jakubovská, V., Jonášková, G., Balková, I., Ondrišák, F., Kučírková, D., prvé vydanie, 2007.

    

    

   Občianska výchova pre 6. ročník základných škôl od kolektívu autorov Jakubovská, V., Jonášková, G., Balková, I., Ondrišák, F., Kučírková, D., prvé vydanie, 2007.

    

   Občianska výchova pre 7. ročník základných škôl od kolektívu autorov Dříza, J., Dřízová , E., Jaleczová, M., Kiss, A.,  Manda, V., Mandová, T., Predanocyová, Ľ., Vajda, J., druhé vydanie, 2000.

    

   Občianska výchova pre 7. ročník základných škôl od kolektívu autorov Dřízová , E., Predanocyová, Ľ., Lacinová, M., Mandová, T., Manda, V., Dubnička, I., Vajda, J., Jaleczová, M., Kiss, A., prvé vydanie, 2008.

    

    

   Projekty                               

    

   Čapová, M., Stašenková, B.: Metodická príručka k občianskej výchove na 2. stupni

   základných škôl. SPN, Bratislava, 1998.

    

   Bagalová, Ľ., Gogolová, D.: Ľudské práva a zručnosti potrebné na ich uplatnenie. Metodická príručka pre učiteľov ZŠ a SŠ. ŠPÚ, Bratislava, 2007. (prístupné aj na www.statpedu.sk /nadpredmetové témy/výchova k ľudským právam/

    

   Odborné časopisy : 

    

   DVD: podľa ponuky

    

    

    

   Kritéria hodnotenia

    

   Na hodine občianskej výchovy žiakov učiteľ nehodnotí známkou. Pri praktických aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Optimálne je slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka. Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, výtvarných, literárnych prejavov a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom prezentácie projektov.

    

    

    

    

   Medzipredmetové vzťahy

   Prírodopis

   o        Zdravý spôsob života

   Dejepis

   o        Priestor a čas, sviatky

   o        Časová priamka, obdobie pred Kr. po Kr.

   o        Pamäť ľudstva – písmo, kníhtlač, náboženstvo

   Geografia

   •  Objavovanie Zeme a vesmíru
   •  Najkrajšie miesta na Zemi

   Literatúra

   •  Povesti,  legendy, mýty

   Výtvarná výchova

   •  Podnety výtvarného umenia – Moje budúce povolanie

    

   Začlenenie prierezových tém

   Prostredníctvom začlenenia prierezových tém do obsahu učiva občianskej  výchovy, žiak rozvíja nasledovné kompetencie:

   komunikačné kompetencie

   Žiak

   o       prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede, kladie otázky a zisťuje odpovede, učí sa konfrontovať s názormi druhých, počúvať a byť otvorený pre odlišnosti,

   občianske kompetencie

   Žiak

   o        sa adaptuje na meniace životné a pracovné podmienky, podľa svojich schopností

    

   Náboženská výchova

    

   Žiak

   o       rozumie symbolickému spôsobu vyjadrovania biblického jazyka a jazyka cirkvi, integrovať náboženský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového vzťahu k svetu,

    

    

   MESIAC

    

   POČET HODÍN

    

    

   TÉMATICKÝ CELOK

   TÉMA

    

   VÝCHOVNÝ A VZDELÁVACÍ CIEĽ

    

   OBSAHOVÝ ŠTANDARD 

    

    

    

   IX.

    

   1

    

   1

    

   1

    

   1

    

   Úvod do vyučovania OV

   MOJA RODINA

   Poslanie a funkcie rodiny

    

   Vzťahy v rodine

    

   Normy a pravidlá,

    

   Žiak chápe význam rodiny pre človeka a spoločnosť

   Žiak vie rozlíšiť pozitíva a negatíva v rodinných vzťahoch

   Žiak chápe zmysel pozícií jednotlivých členov pre fungovanie rodiny

    

    

   Funkcie rodiny

   Princípy, na ktorých fungujú vzťahy v rodine

   Pravidlá platné v rodine

   Práva a povinnosti rodičov a detí

    

    

    

    

    

    

   X.

    

   1

    

   1

    

   1

    

   1

    

    

   História mojej rodiny

    

   Komunikácia v rodine

    

   Krízy v rodine

    

   Problémy rodinného života

    

   Žiak získa úctu a hrdosť na svoju rodinu, tradície a zvyky

   Žiak pochopí spätosť prítomnosti s minulosťou

   Žiak chápe dôležitosť komunikácie medzi členmi rodiny pre ich harmonický život

   Žiak prejavuje úctu k názorom rodičov

   Žiak identifikuje príčiny rodinných kríz

   Žiak Vie pomenovať záťažové situácie a vygenerovať základné problémy rodinného života

    

   Rodinná genéza 2 generácií dozadu

   Rodostrom

   Zvyky a tradície rodiny (Vianoce, Veľká noc...)

   Verbálna komunikácia

   Neverbálnekomunikácia

   Jednosmerná komunikácia

   Základné komunikačné techniky

   Neúplná rodina

   Problémy rodinného života

   Spôsoby riešenia

    

    

    

    

    

   XI.

    

    

   1

    

   1

    

   1

         

    

   Zdravý životný štýl

    

   Stres a relax

    

   Voľný čas a JA

    

    

    

    

    

   Žiak porovnáva jednotlivé životné štýly

   Žiak uplatní základy zdravej výživy

   Žiak odolá módnym trendom v životospráve

   Žiak vie rozlíšiť vhodné a nevhodné spôsoby trávenia voľného času

   Žiak yysvetlí, prečo je pre rozvoj jeho osobnosti dôležité spoločné trávenie voľného času

   Formuje si pocit spolupatričnosti

    

   Životné štýly

   Stres

   Zdravý životný štýl: zdravá životospráva, pravidlá duševnej hygieny

   Spôsoby trávenia voľného času

   Spoločné voľnočasové aktivity

   Individuálne voľnočasové aktivity (turistika, šport, kultúra, starostlivosť o domáce zvieratá...)

   Voľný čas v rodine

   Spôsoby trávenia voľného času v rodinách

    

    

    

    

   XII.

    

    

   1

    

   1

    

   1

    

    

    

    

    

   Voľný čas v mojej rodine

    

   Naši príbuzní, priatelia, susedia

    

   Generačné problémy v rodine

   Žiak sa naučí prispôsobovať ostatným členom rodiny

   Formuje si pocit spolupatričnosti

   Žiak vie vymenovať členov svojej širšej rodiny

   Žiak vie určiť čím sa vzájomne obohacujú a ako si pomáhajú

   Žiak vie   vysvetliť pojem viacgeneračnej rodiny

   Žiak zdôvodni potrebu vzájomnej starostlivosti rodičov, detí, starých rodičov

    

    

   Voľný čas v rodine

   Spôsoby trávenia voľného času v rodinách

   Širšia rodina

   Medziľudské vzťahy

   Priateľstvo

   Pomoc a podpora

   Viacgeneračné rodiny

   Problémy spolunažívania vo viacgeneračných rodinách

    

    

   I.

    

   1

   1

   1

    

    

    

   Zákon o rodine

   Dohovor o právach dieťaťa

   Projekt NAŠA RODINA

   Žiak vie  pracovať s dokumentom a zákonom

   Žiak  pozná svoje práva a povinnosti zo zákona

   Žiak sa osobne  angažuje proti porušovaniu práv detí

   Vie, že vzťahy v rodine upravuje Zákon o rodine

    

   Dokumenty a Zákon o rodine

   Dohovor o právach dieťaťa

   Zákon o rodine

    

    

    

    

    

    

   II.

    

   1

    

   1

    

    

   1

    

    

    

   Moja škola

    

   Trieda ako sociálna skupina

   Osobnosti v našej triede

    

   Trieda  ako kolektív

    

   Žiak yysvetlí príčiny pozícií jednotlivých žiakov (aj seba) v triednom kolektíve

   Žiak vie  vymenovať základné roly žiakov v triede a zaradiť žiakov do nich

   Žiak vie vysvetliť, čo je socializácia a prečo je pre jednotlivca dôležitá

   Žiak  vie rozlíšiť negatívne a pozitívne osobnosti triedy

   Objasní význam pozitívnych vzorov (pozitívnych vodcov osobnosti) pre život triedy

   Žiak pozná a riadi sa pravidlami spolupráce pri činnostiach triedneho kolektívu

   Žiak ovláda základné spôsoby riešenia konfliktov a uplatňuje ich v živote triedy

   Princípy fungovania triedneho kolektívu

   Postavenie jednotlivcov v skupine a ich vzťahy

   Sociálne roly

   Socializácia

   Osobnosť: pozitívna, negatívna

   Vodca, vodcovský typ (charakteristické znaky)

   Súperenie, súťaživosť

   Pravidlá spolupráce

   Kompromis

   Riešenie konfliktov

    

    

    

    

    

    

   III.

    

    

    

    

   1

    

   1

    

   1

    

    

   1

    

    

    

    

   Sebahodnotenie a hodnotenie

    

   Svet v triede – komunikácia

    

   Práva a povinnosti žiakov v škole – školská samospráva

    

   Mimoškolská činnosť

   Žiak vie rozlíšiť pojmy rovnosť a rovnakosť

   Žiak chápe pojem predsudok, na príkladoch uvedie, čo môžu predsudky spôsobiť

   Žiak pozná svoje pozitíva a negatíva

   Je ochotný pomôcť spolužiakom s problémami pri nadväzovaní kontaktov, pri socializácii

   Žiak pozná svoje práva a povinnosti v škole

   Vie, kto ho zastupuje v školskom parlamente a ako obhajuje jeho práva

   Žiak pozná, ktoré záujmové útvary pracujú v škole a začlení sa do niektorého z nich

   Uvedie možnosti mimoškolského využívania voľného času

    

   Rovnosť

   Rovnakosť

   Sebapoznanie, sebahodnotenie

   Poznanie a hodnotenie iných

   Vzájomné pôsobenie členov kolektívu

   Družní spolužiaci

   Žiaci s problémami pri nadväzovaní sociálnych vzťahov

   Dokument: práva a povinnosti žiakov v konkrétnej triede

   Mimovyučovacie aktivity v škole

   Záujmové útvary v škole

   Aktívne využívanie voľného času (mimoškolská činnosť)

    

    

    

    

    

    

   IV.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   1

    

    

   1

    

   1

    

    

    

   Naša škola súčastnosť a budúcnosť

    

   Naša pani učiteľka / pán učiteľ

    

   Čím by som chcel byť

    

   Žiak  vie  uviesť úspechy osobností pedagógov a históriu svojej školy

   Žiak pozná jej symboliku

   Rozvíja pocit hrdosti, spolupatričnosti, posilňuje snahu reprezentovať školu

   Žiak vie uviesť základné typy osobnosti učiteľa

   Žiak ovláda základné pracovné štýly učiteľa

   Žiak rozvíja kritické myslenie, schopnosť vyjadriť svoj názor bez urážania

   ŽiakVysvetlí na príkladoch pojmy povolanie, zamestnanie

   Uvedomí si svoj záujem o isté povolanie a vplyv rodiny na svoju budúcu pracovnú orientáciu

    

    

   História, úspechy žiakov

   Bývalí pedagógovia

   Osobnosti školy

   Symbolika školy (logo, hymna)

   Osobnosť učiteľa

   Pracovné štýly učiteľa

    

    

    

    

    

    

    

   V.

    

    

   1

    

   1

    

    

   1

    

    

    

    

    

    

    

   Vzdelanie ako hodnota

    

   Školský systém u nás

    

    

   Školský systém v Európe

    

   Žiak vie uviesť najdôležitejšie hodnoty vo svojom živote

   Žiak vysvetlí, prečo má vzdelanie práve také miesto v jeho hodnotovom systéme

   Toleruje hodnoty spolužiakov

   Žiak chápe pojem a prijíma myšlienku celoživotného vzdelávania ako predpokladu pre svoje budúce uplatnenie sa v práci

   Žiak vie vymenovať niektoré školské zariadenia

   Žiak pozná možnosti ďalšieho vzdelávania u nás

   Porovnáva typy a stupne škôl u nás a v niektorých štátoch EÚ

    

    

   Systém hodnôt

   Hodnoty detí školského veku

   Vzdelanie v systéme hodnôt detí školského veku

   Typy a stupne škôl

   Školské zariadenia

   Typy a stupne škôl vo vybraných štátoch EÚ (kritériá výberu: Projekt Comenius)

   Povinná školská dochádzka

    

    

    

    

   VI.

    

    

   1

    

   1

    

    

   1

    

   Život žiaka základnej školy u nás – v zahraničí

    

   Škola budúcnosti

    

   Záverečné opakovanie

    

    

    

   Žiak porovnáva život žiaka SR – zahraničie, mesto – dedina

   Žiak hľadá podobnosti a odlišnosti

   Žiak rozvíja kritické myslenie, vyjadruje svoj názor a zdôvodňuje ho

   Rozvíja tvorivosť, fantáziu

   Žiak prejaví aj zmysel pre realitu

   Žiak vie vyjadriť a obhájiť svoju predstavu

    

    

   Režim dňa

   Výchova, vyučovanie

   Voľnočasové aktivity

   Spôsoby učenia a vyučovania v budúcnosti

   Postavenie žiaka a učiteľa v budúcnosti

   Obsah vzdelávania v budúcnosti