• AJ - V.roč.

  •  

   Učebné osnovy

    

    

    

   Názov predmetu

   Anglický jazyk

   Časový rozsah výučby

    

   4 hodiny týždenne

   132 hodín ročne

   Názov ŠVP

   ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE 2. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

   ISCED 2 – NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE

   Názov ŠkVP

   Vychovávať k svätosti, učiť múdrosti, všetko s Láskou

   Ročník

   Piaty

   Stupeň vzdelania

   ISCED 2 – NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE

   Forma štúdia

   Denná

   Vyučovací jazyk

   Slovenský

    

    

    

    

    

   1. Charakteristika vyučovacieho predmetu

    

   Výučba anglického jazyka má ponúknuť učiacim sa súhrn jazykových kompetencií i kompetencie všeobecné tak, aby ich jazyková príprava efektívne zodpovedala požiadavkám moderného európskeho demokratického občana pripraveného na život v spojenej Európe. Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci Európskej únie, umožňujú žiakom plne využívať slobodu študovať v niektorom z jej členských štátov. Základnou funkciou vyučovania anglického jazyka  je vzbudiť u žiakov záujem o jazyk a kultúru danej krajiny a umožniť žiakovi dorozumieť sa v inom jazyku ako v materinskom.

   Politickými a spoločenskými zmenami, intenzívnym rozvojom médií sa náš svet stále zmenšuje. Sústavne sme konfrontovaní rozmanitosťou osobitostí iných krajín, iných kultúr a jazykov. Vyučovanie cudzích jazykov, interkultúrne učenie sa je neodmysliteľnou súčasťou školského života.

    

   Výučba cudzích jazykov

    

   -         má pozitívny vplyv na celkový rozvoj osobnosti žiaka

   -         otvára nový horizont pre rozmanitosť kultúr

   -         už v mladosti odbúrava etnocentrické myslenie

   -         pomáha vytvárať tolerantnosť voči všetkému inokultúrnemu

   -         uľahčuje chápanie a reflektovanie vlastného jazyka a vlastnej kultúry

   2.Ciele vyučovacieho predmetu

    

   Vyučovanie anglického jazyka

    

   -         má vzbudiť záujem o jazyk a kultúru

   -         má sprostredkovať základné vedomosti v anglickom jazyku

   -         má umožniť žiakovi dorozumieť sa v inom jazyku ako vo vlastnom

   -         má byť prínosom k celkovému vývinu žiaka a rovnomerne podporovať jeho emocionálne, kreatívne, sociálne a kognitívne schopnosti

   -         má umožniť žiakovi lepšie poznanie sveta a tým podporovať jeho sebavedomie

    

   I Kompetencie

    

   Základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií, je zabezpečiť:

    

   -         dokázať vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným jazykom a sprostretkúvajú mu svoje myšlienky a pocity

   -         chápať spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo

   -         dokázať riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhať cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine

    

   II Všeobecné kompetencie

    

   Žiak rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal:

    

   -         získavať uvedomene nové zručnosti a vedomosti

   -         opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich

   -         uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka

   -         pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku

   -         dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti

   -         kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu

   -         udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií

   -         pochopiť zámer zadanej úlohy

   -         účinne spolupracovať vo dvojiciach, skupinách

   -         aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk

   -         využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu

   -         byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti

    

    

    

   III Komunikačné jazykové kompetencie

    

   Žiak má:

    

   -         rozumieť každodenným základným výrazom, najzákladnejším frázam, ktorých účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, tieto výrazy a frázy dokázať používať

   -         dokázať predstaviť seba, dokázať klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná a o veciach, ktoré vlastní

   -         dokázať sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner          v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť

   1 Jazyková kompetencia

    

   Žiak má:

    

   -         používať základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a potrieb konkrétneho typu

   -         mať základný repertoár slovnej zásoby slov a slovných spojení vzťahujúcich sa na dané konkrétne situácie

   -         prejavovať obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú súčasťou osvojeného repertoáru

   -         ovládať výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení

   -         dokázať odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne používané ustálené spojenia

   -         dokázať vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje

    

   2 Sociolingvistická kompetencia

    

   Žiak má:

   -         dokázať nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije najjednoduchšie spôsoby vyjadrenia zdvorilosti: dokáže pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať, ospravedlniť sa a pod.

    

   3 Pragmatická kompetencia

    

   Žiak:

   -         dokáže spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích výrazov, napr. „ a“ alebo „ potom“

   -         dokáže zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré sú poznamenané mnohými pauzami, nevyhnutnými na hľadanie výrazových prostriedkov, na artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu.

    

    

    

   IV Komunikačné zručnosti

    

   1 Počúvanie s porozumením

    

   Žiak dokáže:

    

   -         rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho samého, jeho rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne

   -         rozumieť, ak sa hovorí pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na pochopenie zmyslu

   -         rozumieť jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a dokáže porozumieť krátkemu jednoduchému popisu cesty

    

    

    

    

   2 Čítanie s porozumením

    

   Žiak dokáže :

    

          - rozumieť známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napr. na oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na pohľadniciach

         - rozoznať základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z každodenného života

         - si urobiť predstavu o obsahu pri jednoduchých informačných materiáloch a krátkych jednoduchých opisoch

         - rozumieť krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty

    

   3 Písomný prejav

    

   Žiak dokáže :

    

          - napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napr. pozdrav z dovolenky

          - vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna     príslušnosť, adresa, telefón a pod.

          - napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom, kde žijú a čo robia

           napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a použiť v nich spojovacie výrazy ako

    „ a“ „ale“ „pretože“

    

    

   4 Ústny prejav- dialóg

    

   Žiak dokáže:

    

   -         komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner v komunikácii je pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšej rýchlosti reči, a že mu pomôže sformulovať, čo sa pokúša povedať

   -         klásť jednoduché otázky a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na známe témy

   -         používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho ako sa má

   -         predstaviť seba a iných a vie reagovať, keď ho predstavujú

   -         rozumieť každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých konkrétnych komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie, ktoré sa dozvie

   -         rozumieť otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo požiadať

    

    

      Ústny prejav – monológ

    

   Žiak dokáže:

   - využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde žije, čo robí a ľudí, ktorých pozná

    

    

   3. Výchovné a vzdelávacie stratégie

    

   Enviromentálna výchova

   Ochrana človeka a prírody

   Tvorba projektu

   Dopravná výchova

   Výchova k manželstvu a rodičovstvu

   Protidrogová výchova

   Mediálna výchova

    

   4. Požiadavky na výstup

    

    

   Žiak sa vedel pozdraviť v rôznych častiach dňa, predstavil sa. Poznal pomenovanie školských pomôcok a ich farbu. Počítal i písomne zapísal čísla 0-100. Vedel položiť otázku Čo je to? Čie je to? a Kde je to? a odpovedal na ňu. Správne používal predložky in, on, under. Vedel ukázať a pomenovať časti ľudského tela. Tvoril množné číslo pravidelných a nepravidelných pod. mien. Poznal anglickú abecedu a vyhláskoval svoje meno, št. príslušnosť i rôzne slová podľa zadania.

   Časoval sloveso to be v jednoduchom prítomnom čase, tvoril oznamovacie i opytovacie vety s daným slovesom. Využíval skrátené tvary slovesa to be a tvoril zápor daného slovesa vo všetkých osobách. Používal privlastňovacie zámená môj, tvoj, jej, jeho, náš, váš. Napísal pohľadnicu.

   Rozlišoval slová this/that/these/those. Osvojil si slovnú zásobu z oblasti Rodina, Nakupovanie. Tvoril dialógy pri nakupovaní ( kupujúci- personál )Používal sloveso to have got vo všetkých osobách, v skrátenom tvare, v oznamovacích i opytovacích vetách. Používal dané sloveso v zápore.

   Osvojil si slovnú zásobu z oblasti Škola, školské predmety. Napísal svoj rozvrh hodín. Oboznámil sa so systémom školstva vo Veľkej Británii.

   Vedel vyjadriť čas na hodinách, určoval čas podľa hodín. Správne používal predložky s časom a dňami. Poznal dni v týždni. Vyjadril aktivity počas dňa s využitím prítomného priebehového času. Tvoril oznamovacie a opytovacie vety v prítomnom priebehovom čase. Osvojil si slov. zásobu z oblasti Voľný čas.

   Používal slovesá can, can not v oznamovacích a opytovacích vetách. Osvojil si slovnú zásobu z oblasti Dom/byt/mesto. Tvoril vety s využitím väzby Thereis/ there are. Používal predložky at, in, under, behind, in front of, opposite, between, next to. Opísal polohu predmetov v triede a budov v meste.Tvoril vety so slovesom must.

   Vedel opísať osobu podľa obrázka/skutočnosti. Osvojil si slovnú zásobu z oblasti Ľudia. Tvoril vety v jednoduchom prítomnom a prítomnom priebehovom čase. Rozlišoval dané časy a vedel ich správne používať.

   Osvojil si slovnú zásobu z oblasti Nákup oblečenia. Vedel si vybrať tovar, spýtať sa na cenu a zaplatiť.

   Poznal pomenovania členov rodiny a vytvoril svoj rodostrom. Poznal pomenovanie dopravných prostriedkov. Vedel pomenovať zvieratá z farmy a žijúce v ZOO.

   Opísal stav aktuálneho počasia.

    

    

    

    

   5. Stratégie vyučovania

    

    

   Metódy

   Správne zvolenými metódami sa

   -         má vytvoriť atmosféra, v ktorej sa môže žiak učiť bez strachu a stresu

   -         má využiť a motivovať chuť žiaka do učenia sa, jeho prirodzená zvedavosť

   -         majú zohľadňovať potreby žiaka a hlavne umožniť mu učiť sa všetkými zmyslami

   -         má žiak naučiť reagovať v anglickom jazyku, aktívne ho používať a postupne sa osamostatniť

    

    

   Komunikatívna metóda –vyberajú sa také jazykové prvky, aby v každom štádiu výučby umožňovali viesť zmysluplný rozhovor.

    

   Naratívna metóda – komunikácia je založená na výpovediach, ľudia si navzájom niečo oznamujú, rozprávajú krátke príbehy. Základom tejto metódy sú príbehy, rozprávky a obrázky, ktoré podnecujú rozprávanie.

    

   Audio-lingválna metóda – počúvanie a verbálne napodobňovanie.

    

   TPR ( Total Physical Response ) -  celková telesná reakcia. Do činnosti sa zapája čo najviac zmyslov, pričom sa využíva pohyb.

    

   -         rozhovor

   -         práca s obrazovým materiálom

   -         vysvetľovanie

   -         tajnička/doplňovačka

   -         práca s časopismi, slovníkom

   -         tvorba projektu

    

   Formy

   -         spoločná práca

   -         práca v skupine, práca v dvojiciach

   -         individuálna práca

   -         vytvorenie projektu

    

    

    

   6. Učebné zdroje

    

   Využívame učebnice schválené Ministerstvom školstva SR, pracovný zošit k učebnici, odbornú literatúru, metodické príručky, časopisy na výučbu anglického jazyka. Okrem toho môžeme využívať internet, multimediálne CD či rôzne prezentácie.

    

    

    

    

    

    

   7. Obsah

    

   Spôsobilosti

   Funkcie

   Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou

   Upútať pozornosť

   Pozdraviť

   Odpovedať na pozdrav

   Rozlúčiť sa

   Poďakovať a vyjadriť svoje uznanie

   Vypočuť si a podať informácie

   Informovať sa

   Potvrdiť

   Začleniť informáciu

   Odpovedať na žiadosť

   Vybrať si z ponúkaných možností

   Identifikovať

   Opísať

   Potvrdiť/ odmietnuť

   Opraviť

   Vyjadriť svoj názor

   Vyjadriť svoj súhlas/ nesúhlas

   Vyjadriť svoju vôľu

   Vyjadriť svoje želania/túžby

   Vyjadriť svoju schopnosť

   Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia

   Vyjadriť neznalosť

   Vyjadriť svoju schopnosť vykonať nejakú činnosť

   Vnímať a prejavovať svoje city

   Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie

   Vyjadriť smútok

   Vyjadriť fyzickú bolesť

   Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus

   Vyjadriť čo mám rád / čo sa mi páči, čo uznávam

   Vyjadriť, že niekoho/ niečo nemám rád

   Vybrať si z ponúkaných možností najobľúbenejšiu

   Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo povinnosti

   Reagovať na nesplnenie pravidiel alebo povinností

   Vyjadriť príkaz/ zákaz

   Dať súhlas, potvrdiť niečo

   Ospravedlniť sa

   Reagovať na niečo, čo sa dialo v minulosti

   Gratulovať

   Reagovať pri prvom stretnutí

   Predstaviť niekoho

   Predstaviť sa

   Reagovať na predstavenie niekoho

   Privítať

   Predniesť prípitok

   Vymieňať si názory, komunikovať s niekým

   Začať rozhovor

   Ponúknuť a reagovať na ponuku

   Žiadať od niekoho niečo

   Odpoveď na žiadosť

   Navrhnúť niekomu, aby niečo vykonal

   Ponúknuť pomoc

   Odpovedať na návrh niekoho iného

   Korešpondovať

   Začať list

   Ukončiť list

   Telefonovať

   Začať telefonický rozhovor

   Udržiavať telefonický rozhovor

   Ukončiť telefonický rozhovor

    

    

    

    

   COMPETENCE 1: „CONTACTING A PERSON IN A COMMUNICATIVE SITUATION“ LEVEL 1

   Spôsobilosť č.1: „ Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou“ Úroveň A1

    

   Spôsobilosti

   Funkcie

   Aplikácia funkcie

   Jazykové prostriedky

   Jazykový register

   Jazyková interkultúrna dimenzia

    

    

    

    

   Contacting a person in a communicative situation

    

    

   Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou

    

    

    

    

    

    

    

    

   Attacting attention

   Upútať pozornosť

    

    

   Greeting someone

   Pozdraviť

    

    

    

   Odpovedať na pozdrav

    

    

   Expressing thanks and admiration

   Poďakovať a vyjadriť svoje uznanie

    

    

   Leave-taking

   Rozlúčiť sa

    

    

    

   Excuse me, please.

   Sorry.

    

    

   Hello/ Hi

   Good morning

   Good afternoon

   Good evening

    

    

    

    

    

    

   Thank you/ Thanks

    

    

    

    

   Good night.

   Goodbye

    

    

    

   Komunikačný kontext sa realizuje formou dialógu a neverbálnou komunikáciou. V komunikácii sa uplatňuje hovorový štýl. Učiteľ si vyberá z nasledujúcich žánrov:

   Jednoduchá spoločenská komunikácia, dialóg, príbeh úryvok a dramatizácia, rozprávky, riekanka, pesnička, básnička, komiks a pod.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Dodržiavať pravidlá slušnosti v komunikácii.

    

   Upozorniť na interkultúrne rozdiely pri nadviazaní rozhovoru.

    

    

    

    

   COMPETENCE 2: „LISTENING TO AND GIVING INFORMATION“ LEVEL 1

   Spôsobilosť č.2: „ Vypočuť si a podať informácie“ Úroveň A1

    

   Spôsobilosti

   Funkcie

   Aplikácia funkcie

   Jazykové prostriedky

   Jazykový register

   Jazyková interkultúrna dimenzia

    

    

    

    

    

    

   Listening to and giving information

    

    

   Vypočuť si a podať informácie

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Asking for information and responding

   Informovať sa

    

    

    

    

    

    

    

    

   Potvrdiť( trvať na niečom)

    

    

   Classifying information

   Začleniť informáciu

    

    

   Odpovedať na žiadosť

    

   What is your name?

   How old are you?Are you a student? Is there a bank near here? Where is the bank? How much does it cost?

    

    

    

    

    

   Martin is my brother

    

    

   Časovanie pomocného slovesa to be, have got a plnovýznamových slovies v jed. prítomnom čase

   Tvorba otázky a záporu

   Väzba There is

   Opytovacie zámená

    

    

    

    

    

    

   Privlastňovacie príd. mená

    

    

    

    

    

    

   Komunikačný kontext sa realizuje formou dialógu.V komunikácii sa uplatňuje hovorový štýl. Učiteľ si vyberá z nasledujúcich žánrov:

   Jednoduchá spoločenská komunikácia, dialóg,

   Jednoduché rozprávanie, pohľadnice, plagáty, ilustrované rozprávky, komiks...

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Najdôležitejšie verejné a súkromné služby ( kde a čo žiadať ) pošta, banky, miestne úrady...

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   COMPETENCE 3: „CHOOSING FROM GIVEN POSSIBILITIES“ LEVEL 1

   Spôsobilosť č.3: „ Vybrať si z ponúkaných možností“ Úroveň A1

    

   Spôsobilosti

   Funkcie

   Aplikácia funkcie

   Jazykové prostriedky

   Jazykový register

   Jazyková interkultúrna dimenzia

    

    

    

    

   Choosing from given possibilities

    

    

   Vybrať si z ponúkaných možností

    

    

    

    

    

    

    

    

   Identifying

   Identifikovať

    

    

    

    

   Describing

   (a person, animal, object)

   Opísať

    

    

    

    

    

    

    

   Potvrdiť/ odmietnuť

    

    

   Opraviť

   ( korigovať)

   I´m six years old

   The red pen is on the table

   I want a blue jumper

    

   She´s tall. She´s very friendly. She´s got long hair. She´s wearing a blue dress.

    

    

    

    

    

    

   Neurčitý  a určitý člen

   Predložky miesta

   Základné číslovky

    

   Prídavné mená, miery ,farby a kvality v základnom tvare

   Sloveso have got

   Prítomný priebehový čas

   Komunikačný kontext sa realizuje formou dialógu. V komunikácii sa uplatňuje hovorový štýl. Učiteľ si vyberá z nasledujúcich žánrov:

   Jednoduchá spoločenská komunikácia, dialóg, pohľadnice, plagáty, ilustrované rozprávky, reklama a pod

    

    

    

    

    

    

   Dodržiavať základné pravidlá a postoje pri nákupoch ( vedieť sa pozdraviť).

    

   Upozorniť na interkultúrne rozdiely

    

    

    

    

   COMPETENCE 4: „EXPRESSING AN OPINION“ LEVEL 1

   Spôsobilosť č.4: „ Vyjadriť svoj názor“ Úroveň A1

    

   Spôsobilosti

   Funkcie

   Aplikácia funkcie

   Jazykové prostriedky

   Jazykový register

   Jazyková interkultúrna dimenzia

    

    

    

    

   Expressing an opinion

    

    

   Vyjadriť svoj názor

    

    

    

    

    

    

    

    

   Expressing an opinion

   Vyjadriť svoj názor

    

   Agreeing

   Vyjadriť svoj súhlas

    

    

   Disegreeing

   Vyjadriť svoj nesúhlas

    

   Vyjadriť presvedčenie

    

   Vyjadriť vzdor

    

   Protestovať

    

   Vyjadriť stupeň istoty

    

    

    

    

    

   Yes

    

    

    

    

   No

    

    

    

   Komunikačný kontext sa realizuje formou dialógu V komunikácii sa uplatňuje hovorový štýl. Učiteľ si vyberá z nasledujúcich žánrov:

   Jednoduchá spoločenská komunikácia, dialóg, pohľadnice, plagáty, ilustrované rozprávky a pod

    

    

    

    

    

    

   Upozorniť na špecifiká komunikácie pri vyjadrovaní prekvapenia a svojho názoru v neformálnom styku.

    

    

    

   COMPETENCE 5: „EXPRESSING WILLINGNESS“ LEVEL 1

   Spôsobilosť č.5: „ Vyjadriť svoju vôľu“ Úroveň A1

    

   Spôsobilosti

   Funkcie

   Aplikácia funkcie

   Jazykové prostriedky

   Jazykový register

   Jazyková interkultúrna dimenzia

    

    

    

    

   Expressing willingness

    

   Vyjadriť svoju vôľu

    

    

    

    

   Expressing wish/desire

   Vyjadriť svoje želania/túžby

    

    

   Vyjadriť svoje plány (blízke a budúce)

   I want to live with my parents

    

    

    

    

   Sloves want to + neurčitok

   Komunikačný kontext sa realizuje formou dialógu V komunikácii sa uplatňuje hovorový štýl. Učiteľ si vyberá z nasledujúcich žánrov:

   Jednoduchá spoločenská komunikácia, dialóg.

   Vyjadriť túžby a želania primerane komunikačnej situácii, identifikovať základné spoločenské normy pri vyjadrení želaní a túžob.

    

    

    

    

    

    

   COMPETENCE 6: „EXPRESSING ABILITY“ LEVEL 1

   Spôsobilosť č.6: „ Vyjadriť svoju schopnosť“ Úroveň A1

    

   Spôsobilosti

   Funkcie

   Aplikácia funkcie

   Jazykové prostriedky

   Jazykový register

   Jazyková interkultúrna dimenzia

    

    

    

    

   Expressing ability

    

   Vyjadriť svoju schopnosť

    

    

    

    

    

    

    

    

   Expressing knowledge

   Vyjadriť vedomosti, poznatky, zistenia

    

    

   Expressing inability/lack of knowledge

   Vyjadriť neschopnosť/neznalosť

    

    

   Expressing ability to do something

   Vyjadriť svoju schopnosť vykonať nejakú činnosť

    

   I can speak French

    

    

    

   I can´t speak French.

    

    

    

    

    

   I´m happy

    

   Časovanie modálneho slovesa can v prítomnom čase

   Komunikačný kontext sa realizuje formou dialógu V komunikácii sa uplatňuje hovorový štýl. Učiteľ si vyberá z nasledujúcich žánrov:

   Jednoduchá spoločenská komunikácia, dialóg, pohľadnice, ilustrovaná rozprávka, plagáty, reklama a pod.

    

    

    

    

    

   Záujmy a koníčky mládeže( šport, hudba a pod)

    

    

    

    

    

   COMPETENCE 7: „EXPRESSING FEELINGS“ LEVEL 1

   Spôsobilosť č.7: „ Vnímať a prejavovať svoje city“ Úroveň A1

    

   Spôsobilosti

   Funkcie

   Aplikácia funkcie

   Jazykové prostriedky

   Jazykový register

   Jazyková interkultúrna dimenzia

    

    

    

    

   Expressing feelings

    

    

   Vnímať a prejavovať svoje city

    

    

    

    

    

    

    

    

   Expressing joy, happiness, satisfaction

   Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie, uspokojenie

    

    

   Expressing sadnes

   Vyjadriť smútok, skľúčenosť

    

   Vyjadriť sympatie

    

   Expressing pain

   Vyjadriť fyzickú bolesť

    

   Utešiť, podporiť, dodať odvahu

   Yes! Hooray

    

    

    

    

    

    

    

   I´m sad

    

    

    

    

    

    

    

    

   Jed. prít. čas

   Komunikačný kontext sa realizuje formou dialógu V komunikácii sa uplatňuje hovorový štýl. Učiteľ si vyberá z nasledujúcich žánrov:

   Jednoduchá spoločenská komunikácia, dialóg

    

    

   Poukázať na rozdielne formy prejavu citov s prihliadnutím na kultúrne aspekty krajiny

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   COMPETENCE 9: „SHOWING INTERESTS AND TASTE“ LEVEL 1

   Spôsobilosť č.9: „ Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus“ Úroveň A1

    

   Spôsobilosti

   Funkcie

   Aplikácia funkcie

   Jazykové prostriedky

   Jazykový register

   Jazyková interkultúrna dimenzia

    

    

    

    

   Showing interests and taste

    

    

   Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus

    

    

    

    

    

    

   Expressing likes

   Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo uznávam

    

    

    

    

    

    

   Expressing dislakes

   Vyjadriť , že niekoho/niečo nemám rád

    

    

   Vybrať si z ponúkaných možností najobľúbenejšiu

   What do you like?

   I love/like English

   I like reading

   My brother plays computer games

    

    

    

   I don´t like it

    

   Otázka  a oznamovacia veta v jednoduchom prítomnom čase

    

    

    

    

    

   Zápor v jednoduchom prítomnom čase

   Komunikačný kontext sa realizuje formou jednoduchého monológu

   Oboznámiť okolie o záľubách, reagovať a vyjadriť svoj postoj v rámci vzniknutých situácií

   Písomný prejav- napísať jednoduchý  osobný list

   Aktivity voľného času, porovnať rôzne druhy športov a činností voľného času v rámci Slovenska a krajiny cieľového jazyka.

    

    

    

    

   COMPETENCE 11: „RULES AND REGULATIONS“ LEVEL 1

   Spôsobilosť č.11: „ Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo povinnosti“ Úroveň A1

    

   Spôsobilosti

   Funkcie

   Aplikácia funkcie

   Jazykové prostriedky

   Jazykový register

   Jazyková interkultúrna dimenzia

    

    

    

    

   Rules and regulations

    

    

   Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo povinnosti

    

    

    

    

    

   Expressing a command/prohibition

   Vyjadriť príkaz/zákaz

    

   Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu

    

   Získať povolenie, súhlas

    

   Giving permission

   Dať súhlas, potvrdiť niečo

    

   Odmietnuť

    

   Zakázať

    

   Spochybniť zákaz

    

   Vyhrážať sa

    

   Sľúbiť

   Open the door, sit down, come here, stand up, close your book...Don´t run/speak...

    

    

    

    

   You can smoke

    

   Rozkazovací spôsob

   Jednoduché dialógy nesúce základné rozkazy a príkazy, prosby, požiadavky a odmietnutia

    

    

   Rozdielnosti v spôsobe vyjadrenia a prijatia základných pravidiel a povinností medzi Slovenskom a cieľovou krajinou.

   Rozdielnosť vo vyjadrení nesúhlasu, odmietnutia, sľubov a zákazov

    

    

    

    

   .

    

    

    

    

    

   COMPETENCE 12: „RESPONDING TO RULES AND REGULATIONS“ LEVEL 1

   Spôsobilosť č.12: „ Reagovať na nesplnenie pravidiel alebo povinností“ Úroveň A1

    

   Spôsobilosti

   Funkcie

   Aplikácia funkcie

   Jazykové prostriedky

   Jazykový register

   Jazyková interkultúrna dimenzia

    

    

   Responding to rules and regulations

    

    

   Reagovať na nesplnenie pravidiel alebo povinností

    

    

    

    

    

    

    

    

   Obviniť, obviniť sa, priznať sa

    

   Apologizing

   Ospravedlniť sa

    

   Odmietnuť obvinenie

    

   Vyčítať

    

    

    

    

    

    

   Excuse me, please.

   Sorry.

    

    

    

    

   Komunikačný kontext sa realizuje formou stručného dialógu alebo monológu s použitím základných fráz s uplatnením hovorového štýlu.

    

    

    

   Dodržiavať pravidlá slušnosti v komunikácii.

    

   Upozorniť na interkultúrne rozdiely pri nadviazaní rozhovoru.

    

    

    

    

   COMPETENCE 14: „OFFERING AND RESPONDING“ LEVEL 1

   Spôsobilosť č.14: „ Ponúknuť a reagovať na ponuku“ Úroveň A1

    

   Spôsobilosti

   Funkcie

   Aplikácia funkcie

   Jazykové prostriedky

   Jazykový register

   Jazyková interkultúrna dimenzia

    

    

    

    

   Offering and responding

    

    

   Ponúknuť a reagovať na ponuku

    

    

    

    

    

    

    

    

   Requesting

   Žiadať od niekoho niečo

    

    

    

   Responding to request

   Odpoveď na žiadosť

    

    

   Suggesting somebody do something

   Navrhnúť niekomu, aby niečo vykonal

    

    

   Offering help

   Ponúknuť pomoc

    

   Navrhnúť, že niečo požičiam

    

   Responding to a suggestion

   Odpovedať na návrh niekoho iného

   Give some coins, please.

   Speak slowly, please

   Can you repeat it?

    

   Oh, yes/ of course

   No, I´m sorry

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Can I help you?

    

    

    

    

    

   OK/ Oh thank you/ Yes please

   No, thanks very much

   Rozkazovací spôsob

    

   Sloveso can

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Zdvorilostné ponuky vo forme otázky

    

    

   Komunikačný kontext sa realizuje formou dialógu V komunikácii sa uplatňuje hovorový štýl.

   Typy textov: pohľadnice, plagáty, ilustrované opisy, katalógy

    

    

    

   Zdvorilo ponúknuť pomoc, prijať ju alebo odmietnuť

    

    

    

    

    

    

   Nákup šiat a obuvi( vzťahy zákazník a personál )

    

    

    

    

    

    

    

   COMPETENCE 16: „RESPONDING TO PAST EVENTS“ LEVEL 1

   Spôsobilosť č.16: „ Reagovať na niečo, čo sa udialo v minulosti“ Úroveň A1

    

   Spôsobilosti

   Funkcie

   Aplikácia funkcie

   Jazykové prostriedky

   Jazykový register

   Jazyková interkultúrna dimenzia

    

    

    

    

   Pesponding to past events

    

    

   Reagovať na niečo, čo sa stalo v minulosti

    

    

    

    

    

    

    

    

   Recalling

   Spomenúť si na niekoho/niečo

    

   Forgetting

   Vyjadriť, že som na niekoho/niečo zabudol

    

   Reminding

   Pripomenúť

    

   Expressing condolence

   Kondolovať

    

   Congratulating

   Gratulovať

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Happy Birthday to you

   Happy New Year.

   Merry Christmas

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   .

    

    

    

    

    

    

    

   COMPETENCE 17: „MEETING PEOPLE“ LEVEL 1

   Spôsobilosť č.17: „ Reagovať pri prvom stretnutí“ Úroveň A1

    

   Spôsobilosti

   Funkcie

   Aplikácia funkcie

   Jazykové prostriedky

   Jazykový register

   Jazyková interkultúrna dimenzia

    

    

    

    

   Meeting people

    

   Reagovať pri prvom stretnutí

    

    

    

    

    

    

    

    

   Introducing someone

   Predstaviť niekoho

    

    

    

    

   Introducing oneself

   Predstaviť sa

    

    

    

    

    

   Responding to introducing

   Reagovať na predstavenie niekoho

    

   Welcoming

   Privítať

    

    

   Making a toast

   Predniesť prípitok

   This is my friend Jane

   She is from England

   My mother´s name is Mary

    

    

   My name is...

   I´m  from Slovakia

   I live in small town

    

    

    

   How are you? I´m fine. Nice to meet you. How do you do?

    

    

   Come in

    

    

    

   Happy birthday

    

   Ukazovacie zámená

   Privlastňovací pád

    

    

    

    

   Privlastňovacie príd. meno My

   Jed. prít. čas

    

   Komunikačný kontext sa realizuje formou dialógu. V komunikácii sa uplatňuje hovorový štýl. Učiteľ si vyberá z nasledujúcich žánrov:

   Typy textov: pohľadnice, ilustrované opisy, plagáty, rozprávky...

    

    

   Vedieť predstaviť seba aj iných.

    

   Zdvorilostné frázy pri zoznámení

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   COMPETENCE 18: „Letter writing“ LEVEL 1

   Spôsobilosť č.18: „ Korešpondovať“ Úroveň A1

    

   Spôsobilosti

   Funkcie

   Aplikácia funkcie

   Jazykové prostriedky

   Jazykový register

   Jazyková interkultúrna dimenzia

    

    

    

    

   Letter writing

    

    

   Korešpondovať

    

   Salutations and introductions

   Začať list

    

    

    

    

   Finishing letter

   Ukončiť list

   Dear Mary

   Hallo/Hi

   How are you?

   Thank you for your letter

    

    

   Bye, Love, See you soon

   Priateľský list

    

    

    

   Dodržiavať pravidlá slušnosti v písomnom styku

   COMPETENCE 19: „MAKING A PHONE CALL“ LEVEL 1

   Spôsobilosť č.19: „ Telefonovať“ Úroveň A1

    

   Spôsobilosti

   Funkcie

   Aplikácia funkcie

   Jazykové prostriedky

   Jazykový register

   Jazyková interkultúrna dimenzia

    

    

    

    

   Making a phone call

    

    

   Telefonovať

    

    

    

    

    

    

    

    

   Odpovedať

    

    

   Beginning a phone call

   Začať telef. rozhovor

    

    

    

    

   Keeping a conversation going

   Udržať telef. rozhovor

    

    

    

   Ending

   Ukončiť telef. rozhovor

    

    

    

    

    

    

   Hello, 25698754

   It´s / This is Peter here

   Is that Liz?

   Can I speak to Jo?

    

    

   Just a minute/ a moment

    

    

    

    

    

    

   Bye. Goodbye

    

    

    

    

   Ukzovacie a osobné zámená

    

    

   Forma jednoduchých otázok a odpovedí, v prípade potreby žiak vie predstaviť sa  a vyžiadať si osobu, s ktorou chce hovoriť

   Prítomný podmieňovací spôsob ovláda pasívne

    

    

   Tiesňové volania

    

    

   Základné pravidlá pri predstavovaní sa

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Témy/ Podtémy

   Lexika

   1 Rodina a spoločnosť

    

   -         Osobné údaje

   -         Rodina, vzťahy v rodine

   -         Národnosť, štátna príslušnosť

   Name, addres, age, birthday, steet, telephone number, country, boy, girl

   Family, mother, father, brother, sister, parents, grandmother, grandfather, aunt, uncle, cousin, baby, child, family tree

   Firs name, surname, student, pupil, Slovakia/Slovak, Britain/British, the USA/ American, Germany/ German, Canada/ Canadian, Australia/ Australian

   2 Domov a bývanie

    

   -         Môj dom / byt

   -         Zariadenie bytu

   House, flat, block of flats, building, castle, farm, downstairs, upstairs, floor, room, living room, sitting room, dining room, bathroom, bedroom, kitchen, toilet, hall, door, window, wall, roof, chimney, garden,

   Live, stay, make the bed, tidy up,

   Bed, wardrobe, cupboard, drawer, light, lamp, carpet, rug, sofa, fridge, cooker, washbasin, bath, picture, shower, cup, coffe table, bookcase

   3 Ľudské telo, starostlivosť o zdravie

    

   -         Ľudské telo

   -         Fyzické charakteristiky

   Head, face, nose, eyes, ears, mouth, lips, tooth/teeth, body, neck, shoulders, arms, hands, fingers, legs, knee, foot/feet, What´s the matter with you?

    I am cold, fit, tired

   Doctor, nurse

   Tall, short, young, old,

   Hair- long, short, wavy, curly, straight

   4 Doprava a cestovanie

    

   - Dopravné prostriedky

   Car, bus, ship, boat, plane, rocket, bike, motorbike, taxi, train, helicopter, go by car, take a taxi, arrive, leave, fly, drive, ride, underground, lorry, traffic lights, bus station, airport

   5 Vzdelávanie a práca

    

   -         Škola a jej zariadenie

   -         Učebné predmety

   -         Pracovné činnosti a profesie

   School, classroom, teacher, pupil, blackboard, chair, desk, schoolbag, pencil, pen, book, exercise book, homework, popular, important, favourite, learn, write, read, start/finish, timetable, subject, English, Slovak, Maths, Geography, History, Science, Music, Art, P.E( physical education) R.E( religious education), double period, break, chalk, ruler, glue,

   Doctor, nurse, shop- assistant, policeman, postman, cook, taxi-driver, hairdresser

   6 Človek a príroda

    

   -         Zvieratá

   -         Rastliny

   -         Počasie

    

   The natural world

   Animals, birds, pets, cow, pig, dog, mouse, frog, elephant, horse...

   Sunny, rainny, foggy, cloudy, hot, cold, snow, sky, wind, rainbow,

   Flowers, trees, grass, weather, seasons, wet

   7 Voľný čas, záľuby

    

   -         Záľuby

    

   Animal species, animals that hibernate in winter, dangerous animals, wild animals, insects, animals in ZOO, tail, wings, farm animals,

   8 Stravovanie

    

   -         Stravovacie návyky

   -         Mäso a mäsové výrobky

   -         Zelenina a ovocie

   -         Nápoje

   Food, meal, breakfast, lunch, dinner, supper, fast food, restaurant

   Be hungry, be thirsty

   Eat, drink, cook, meat, sausages, egg, chicken, fish, hot dog, hamburger, fruit, apple, pear, peach, orange, lemon, banana, cherry, vegetable, carrot, tomato, potato, bean, pea, pepper, onion, mineral water, milk, tea, coffee, fruit juice, cake, coke, grapes

   Cold, hot

   Pour, have a drink

   9 Multikultúrna spoločnosť

    

   -         Cudzie jazyky

   -         Rodinné sviatky

   Nation, language, spelling, vocabulary, festivals, church, birthday, presents, food, meet, visit, congratulations, cards, Christmas, Easter, candels, tree, stars, Mother´s day, St. Valentines Day

   10 Obliekanie a móda

    

   -         Základné druhy oblečenia

    

   T- shirt, jeans, trousers, cap, skirt, shoes, jumper, dress, hat, jacket, clothes, trainers, sandals, shorts, anorak, coat, socks, tights, boots, pullover, sweater, night dress

   Get dressed, put on, take off, wear, go with

   11 Šport

    

         -    Druhy športu

    

    

    

   Sport, game, football, hockey, basketball, volleyball, golf, swimming, skitting

   12 Obchod a služby

    

   -         Nákupné zariadenia

   -         Pošta a telekomunikácie

   Post office, postman, letter, card, stamp, telegram

    

    

    

   8. Hodnotenie

    

   Žiaci sú hodnotení podľa platného klasifikačného poriadku stupňami 1-5 ( výborný, chválitebný, dobrý, dostatočný a nedostatočný). Pri hodnotení vo veľkej miere využívame aj slovné hodnotenie- pochvaly, povzbudenia i pokarhania.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Obsah a vzdelávací štandard - ANGLICKÝ JAZYK 5. ročník

    

    

   Tematický celok

   Téma

   Obsahový štandard

   Výkonový štandard

   1. Rodina a spoločnosť

   Osobné údaje

   Rodina – vzťahy v rodine

   Name, surname, telephone number, nationality, family, address, age

   What is your name? Where are you from? How are you? Who is this? My name is... I live/ I´m from... I´m 11 years old. This is my mother, father...

   Členovia rodiny

   Vedieť sa pozdraviť, predstaviť seba i kamarátov, predstaviť členov rodiny. Zistiť osobné údaje( národnosť, meno, vek, telefónne číslo, adresu ) inej osoby. Vytvoriť svoj rodostrom.

   2. Domov a bývanie

   Môj dom/ byt

   Zariadenie bytu

   House, flat, block of flats, castle, room, downstairs, upstairs, floor

   Izby v dome-

    kitchen, dining room, living room, bedroom, bathroom...

   Zariadenie izby-

   window, wall, computer, carpetm door, table, desk, bed...

   Väzba Thereis, there are

   Opísať jednotlivé miestnosti v dome. Používať väzbu There is, There are

   Pomenovať nábytok v dome a zariadenie v jednotlivých izbách. Opísať nábytok pomocou príd. Mien ( farby, old, new, small, big..)

   3.Ľudské telo, starostlivosť o zdravie

   Ľudské telo

   Fyzické charakteristiky

   Časti ľudského tela- head, neck, body, arm, hand, leg, knee, foot

   Časti hlavy- eye, ear, nose, mouth, face

   Opis osoby

   She has got long brown hair( short, curly,  straight)

   She has got blue eyes, big nose...

   Ukázať a pomenovať časti tváre a tela. Podľa skutočnosti alebo obrázka opísať osobu pomocou prídavných mien

   4. Doprava a cestovanie

   Dopravné prostriedky

   Dopravné prostriedky: car, bus, motorbike, bike, taxi train, boat, helicopter

   Go by tain, by car....

    

    

   Pomenovať dopravné prostriedky a opísať spôsob dopravy do školy

   Tematický celok

   Téma

   Obsahový štandard

   Výkonový štandard

   5. Vzdelávanie a práca

   Škola a jej zariadenie

   Učebné predmety

   Školské zariadenie- blackboard, chair, desk, carpet, window, door...

   School, teacher, pupil, classroom

   Šk.pomôcky- shoolbag, pen, pencil, ruler,  book, exercise book, pencil case...)

   Šk. predmety- Maths, Slovak, English, Biology, Geography, Science, P.E, R.E, Music, Art, History

   Learn, draw, listen, read, write...

   Pomenovať zariadenie triedy a svoje školské pomôcky. Pomenovať školské predmety a zostaviť svoj vlastný rozvrh.

   Reagovať na pokyny učiteľa v triede týkajúce sa činností v škole.

   6. Človek a príroda

   Zvieratá/ rastliny

   Počasie

   Zvieratá v ZOO

   ( monkey, elephant, zebra, panda, giraffe...)

   Zvieratá na farme

   ( dog, horse, cat, pig, cow ....)

   Flower, tree

   Počasie

   What is the weather like?

   Opis počasia: It is windy, sunny, cold, hot, foggy...

   Pomenovať zvieratá žijúce na farme a v ZOO. Spýtať sa na počasie a opísať počasie podľa obrázka i aktuálny stav počasia

   7. Voľný čas a záľuby

   Záľuby

   Činnosti vo voľnom čase ( karate lesson, pop concert, piano lesson, dance exam, reading the book, stamp, photography...)

   Opísať aktivity vo voľnom čase. Tvoriť vety v jednoduchom prítomnom čase

   ( pravidelné činnosti) a prítomnom priebehovom čase ( aktuálna činnosť )

   8. Stravovanie

    

    

    

    

    

    

    

    

   Tematický celok

   Stravovacie návyky

   Mäso a mäsové výrobky

   Zelenina a ovocie

   Nápoje

    

    

    

    

   Téma

   Jedlo počas dňa

   ( breakfast, lunch, dinner, supper, fast food)

   Pomenovanie ovocia a zeleniny ( banana, orange, apple, pear, strawbery, grapes melon...

   Obsahový štandard

   Pomenovať jedlá v jednotlivých častiach dňa

   Pomenovať ovocie zeleninu a nápoje.

    

    

    

    

   Výkonový štandard

   8. Stravovanie

   Stravovacie návyky

   Mäso a mäsové výrobky

   Zelenina a ovocie

   Nápoje

    

   Potatoes, tomatoes, pepper, onion, cucumber...

   Sausages, hot dog, hamburger, ham, chicken, fish

   Nápoje- milk, water, juice, coke, coffee, tea

   I´m thirsty/ hungry

   What do you like?

   I like ......

   Položiť otázku čo máš rád?

   a odpovedať na ňu. Vyjadriť som hladný, smädný

   9. Multikultúrna spoločnosť

   Cudzie jazyky

   Rodinné sviatky

   Anglická abeceda, spelovanie

   Sviatky a oslavy počas roka

   (birthday, Christmas, New Year, Valentine´s Day, Mother´s Day, Easter, Halloween)

   Presents, tree, stars, candels

   Pomenovať rôzne národnosti. Oboznámiť sa so slávením sviatkov vo Veľkej Británii a USA. Vyhláskovať rôzne slová.

   10. Obliekanie a móda

   Základné druhy oblečenia

   Pomenovanie oblečenia ( T- shirt, shirt, blouse, jeans, trousers, skirt, dress, socks, shoes....)

   What are you wearing?

    I´m wearing....

   What colour is this T- shirt? It is ....

   Pomenovať základné druhy oblečenia. Opísať oblečenie podľa skutočnosti/ obrázka ( svoje, kamaráta ) Poznať farby

   11. Šport

   Druhy športu

   Football, basketball, hockey, golf, tenis, voleyball

   Pomenovať druhy športov. Tvoriť vety I like play football....

    

    

   Časovo-tematický plán z anglického jazyka – 5.ročník

    

    

   Mes.

   Hod.

   Téma

   Ciele

   IX.

   1.

   1.

    

   1.

   1.

    

    

   1.

    

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   Úvodná hodina

   Audio-orálny kurz- pozdravy

   Culture page- Pozdravy

   Predstavenie sa

   1. Začíname

   Transkripčné znaky, čísla 0-100, telef. čísla

   B Čo je to? Toto je... ( identifikovanie objektov, člen a )

   C Farby, prídavné mená

   D V triede- pokyny v triede

   E Abeceda, spelovanie, pieseň

   Časti tela, pracovný zošit

   Upevňovanie učiva

   F Koho je to? Privlastňovanie

   G Predložky in, on, under

   H Množné číslo pod. mien

   Práca so slovnou zásobou

   Pracovný zošit

   Oboznámiť sa s učebnicou, príprava zošitov. Poznať obsah  a cieľ učiva

   Poznať pozdravy v jednot. častiach dňa, vedieť sa predstaviť

   Poznať transkripčné znaky, správne vyslovovať a písať čísla 1-100, čítať telef. čísla

   Vedieť položiť otázku Čo je to? A odpovedať na ňu, používať člen a, an

   Správne pomenovať farby, opisovať predmety pomocou príd. mien

   Správne spelovať, poznať abecedu, časti ľudského tela

   Používať privlastňovací pád, určovať polohu predmetov pomocou predložiek

   Tvoriť množ. čísla pod. mien

   ( pravidelne, nepravidelne)

   Upevniť a precvičiť slovnú zásobu

   PDV

   X.

   1.

    

   1.

    

   1.

   1.

    

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

    

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   Upevňovanie učiva 1- čísla, množ. číslo pod. mien

   Upevňovanie učiva 2- farby, príd. mená, časti tela

   Test

   2. Komunikácia

   Nová slovná zásoba

   Príbeh, sloveso byť v 3. osobe, otázka

   B Príbeh, sloveso byť- ostatné osoby

   Skrátené formy slovesa byť

   Upevnenie- sloveso byť

   Pohľadnice, Culture page- Písanie, angličtina vo svete

   Dialógy

   C Dialóg Rádio

   Privlastňovacie zámená

   Pracovný zošit, sloveso byť- otázka

   Posluchové cvičenie

   D Komiks- Je to koniec vtáčieho muža?

   Slovná zásoba, Halloween

   Zopakovať nadobudnuté poznatky, pripraviť sa na test

    

    

    

   Osvojiť si novú slovnú zásobu

   Časovať sloveso byť, tvoriť otázku a poznať skrátené tvary slovesa vo všetkých osobách

    

    

   Písať pohľadnicu v angličtine

    

   Tvoriť dialógy

    

   Poznať a správne používať privlastňovacie zámená môj, tvoj, jej, jeho, ich, náš

   Správna výslovnosť pri čítaní komiksu, osvojenie si slovnej zásoby

   ENV – zber papiera

   XI.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   1.

   1.

   1.

   1.

    

   1.

   1.

   1.

    

   1.

   1.

   1.

   1.

    

   1.

   1.

   1.

   1.

   Sloveso byť- zápor

   Pracovný zošit

   Posluchové cvičenie

   Pieseň Kto som?

   Projekt- Komunikačné prostriedky

   Opakovanie – Revision 1

   Upevňovanie učiva

    Test- lekcia 2

   3. Môj svet

   Moja obľúbená hudobná skupina

   Množné číslo pod. mien

   Dialóg- nákup v obchode

   B List priateľovi

    

   Sloveso „mať“  skrátené formy

   Sloveso „ mať“ – otázka

   Pracovný zošit, upevňovanie učiva

   Dialóg

   Posluchové zručnosti. Who am I?

   Aplikovať nadobudnuté vedomosti do reálneho života, použitie autentických materiálov

    

    

    

   Rozlišovať slová this, these, tvoriť množ. číslo pod. mien

   Osvojiť si slovnú zásobu- rodina, nakupovanie

   Tvoriť dialógy pri nakupovaní

   Nácvik písania- list priateľovi

    

   Používať sloveso mať v skrátenej podobe

   Určiť správnu a nesprávnu odpoveď

   VMR

   XII.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   C Komiks

   Sloveso „ mať „ v zápore

   Čo je na obrázku?

   D Moja škola

   Dni v týždni

   Rozvrh hodín

   Culture page- Školy

   Pracovný zošit

   Upevnenie učiva, hry

   Test

   Projekt- Môj svet

   Vianočné piesne, prezentácia projektov

   Používať sloveso „to have got“ v zápore

   Osvojiť si slovnú zásobu- škola, vyučovacie predmety

    

   Napísať svoj rozvrh hodín

    

   Oboznámiť sa so systémom školstva v Anglicku

    

   Poznať vianočné piesne

   VMR

   I.

    

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

    

   1.

   1.

   1.

   4. Čas

   Koľko je hodín?

   Posluchové úlohy, dialógy

   Predložky „na, o“, dni v týždni

   B Od pondelka do piatku- Andrejov deň

   Jednoduchý prítomný čas

   Tvorenie otázky v jed. prít. čase

   Upevnenie jed. prít. času

   C Voľný čas

   Jednod. prít. čas v 3. osobe a v otázke

   Prac. zošit, upevňovanie učiva, nácvik písania. Culture page- Čas

   D Komiks

   Slovná zásoba

   Jednoduchý minulý čas v zápore

   Vyjadriť čas na hodinách, určovať čas podľa hodín. Správne používať predložky s časom a dňami

   Vyjadriť aktivity počas dňa

   Tvoriť vety v jed. prít. čase, vedieť utvoriť otázku

    

    

   Tvoriť vety v jed. prít. čase v 3. osobe a otázke

    

   Oboznámiť sa s časom v iných krajinách

   Osvojiť si novú slovnú zásobu

    

   II.

   1.

   1.

    

   1.

   1.

   1.

    

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   Projekt- Môj voľný čas

   Prezentácia projektov, opakovanie lekcie č.4

   Upevňovanie učiva lekcie č.4

   Test

   Svätý Valentín, pieseň- Voľný čas

   5. Miesta

   Rebekin projekt, slovná zásoba

   Sloveso viem, neviem/ môžem, nemôžem

   Aktivita Nájdi niekoho kto vie...

   Zakódovaný text

   B Náš dom

   Frázy there is/ there are

   Projekt- Môj byt, môj dom

    

   Vytvoriť projekt môj voľný čas

   Upevniť používanie prítomného času

    

    

    

    

   Tvoriť vety so slovami can, can not

    

   Hra Find someone who can...

    

   Osvojiť si novú slovnú zásobu- dom

    

   Opísať dom pomocou slov there is, there are

   Vytvoriť projekt – Môj dom

   VMR, ENV

   III.

    

    

    

    

    

    

    

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

    

    

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   Pieseň Naše mesto, nácvik výslovnosti

   Projekt- Moje mesto

   Pracovný zošit

   Upevňovanie učiva

   Test

   Oprava testu

   Vychádzka v našom meste

    

   6. Ľudia

   Frankova rodina

   Opis osôb- príd. mená, oblečenie

   Písanie a posluch

   Rodinný život

   Posluchové cvičenie

   Prítomný priebehový čas

   Prítomný priebehový čas- zápor

   Precvičenie prít. prieb. času

   Časová rezerva

   Správne používať predložky spojené s pohybom at, in, under, behind, sloveso must

   Nácvik čítania Moje mesto

    

   Na vychádzke opísať naše mesto

    

    

    

   Poznať časti tela a prídavné mená potrebné na opis osoby + opozitá

   Opísať osobu podľa obrázka, skutočnosti

    

   Poznať pravidlá tvorenia prít. prieb. času. Tvoriť vety v danom čase- kladné i záporné

   IV.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

    

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   Prítomný priebehový čas- otázka, zápor

   Jed. prít. čas a prít. prieb. čas

   Cvičenia v pracovnom zošite

   Sloveso „mať“ v 3. osobe jed. čísla

   B Rodinný život- nová slovná zásoba

   Dialógy, počúvanie Čo Jana robí?

   Nácvik čítania a dialógy o domácich prácach

   Pracovný zošit

   C Ľudia alebo stroje? Culture page- Ľudia

   Precvičovanie časov- jed. prít. a prít. prieb.

   Jed. prít. a prít. prieb. čas v otázkach

   Jed. prít. a prít. prieb. čas v zápore

   Test

   Tvoriť otázku a zápor v prít. priebehovom čase, porovnať jed. prítomný čas s prít. priebehovým časom

   Osvojiť si novú slovnú zásobu

    

   Tvoriť vety o každodenných domácich prácach

    

   Rozlišovať prít. prieb. čas a jed. prítomný čas

   Upevniť a precvičiť učivo

   V.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

    

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   D Hovoriace Mickeyho tričko

   Komiks

   Nácvik posluchu, dialóg v obchode

   Pracovný zošit

   Gramatické hry

   Projekt Ľudia

   Opakovanie lekcie č.6Tvorenie dialógov- nákupy

   Precvičovanie výslovnosti

   Upevnenie učiva danej lekcie

   Test lekcie č.6

   Vyhodnotenie a oprava

   Činnosti ľudí

   Zhrnutie učiva- opis mesta

   Zhrnutie učiva- predložky

   Zhrnutie učiva- otázka Koľko to stojí?

   Zhrnutie učiva- prít. prieb. čas

   Správna výslovnosť pri čítaní, osvojenie si novej slovnej zásoby

   Tvoriť dialógy pri kúpe oblečenia v obchode

   VMR

   Vytvoriť projekt Ľudia

    

   Upevniť a precvičiť učivo v dialógoch.

   Tvorenie viet v jed. prítomnom a prít. priebehovom čase

    

    

   Opísať činnosti ľudí, ktorí práve teraz niečo robia

   Správne používať predložky, poznať názvy budov, tvoriť dialógy pri nakupovaní

   VI.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

   1.

    

   1.

   1.

   Test Revision 3

   Oprava, vyhodnotenie

   Hra str. 73

   Obľúbené anglické piesne

   Opakovanie 1. lekcie

   Opakovanie 2. lekcie

   Opakovanie 3. lekcie

   Opakovanie 4. lekcie

   Opakovanie 5. lekcie

   Opakovanie 6. lekcie

   Záverečné hodnotenie

   Časová rezerva

   Časová rezerva

    

   Časová rezerva

   Záver školského roka

    

    

   Precvičiť si správnu výslovnosť a slovnú zásobu v piesňach

   Ovládať privlastňovanie, predložky“ v, nad, pod“ časti ľudského tela

   Ovládať privlastňovacie zámená, časovanie slovesa „byť“, tvoriť množné čísla pod. mien

   Určovať čas podľa hodín

   Tvoriť vety ( kladné, záporné, oznamovacie, opytovacie) v prít. jednoduchom a v prít. priebehovom

    

   čase. Zhodnotenie práce a klasifikácia

    

    

   Plán bol vypracovaný k učebnici Project 1

    

    

   Použité skratky:

    

   ENV- enviromentálna výchova

   VMR- výchova k manželstvu a rodičovstvu

   PDV- protidrogová výchova