• Biológia - V.roč.

  •  

   UČEBNÉ OSNOVY

    

    

    

   Názov predmetu

   Biológia

   Časový rozsah výučby

   2 hodiny týždenne

   66 hodín ročne

   Názov ŠVP

   ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM 2 STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

   ISCED  2 – NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE

   Názov ŠkVP

   Vychovávať k svätosti, učiť múdrosti, všetko s Láskou

   Ročník

   PIATY

   Stupeň vzdelania

   ISCED  2 – NIŽŠIE SEKUNDÁRNE

   Forma štúdia

   DENNÁ

   Vyučovací jazyk

   SLOVENSKÝ

    

    

    

   ·        Charakteristika vyučovacieho predmetu

   Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživý zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. To predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich životnom prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia.

        Základným štrukturálnym prvkom je špirálovité usporiadanie obsahu v jednotlivých ročníkoch a tematických celkoch. Poznatky sa rozvíjajú na základe princípu od vonkajších k vnútorným štruktúram vo vzájomných vzťahoch a súvislostiach.    

        Učivo v 5. - 6. ročníku je usporiadané v nadväznosti na osvojené poznatky z nižšieho stupňa vzdelávania a skúsenosti žiakov z vnímania prírodných objektov, vzťahov organizmov a človeka v prírodnom prostredí. Štruktúra učiva je orientovaná na konkrétne prírodné celky, poznávanie jednotlivých organizmov v nich žijúcich, triedenie a zovšeobecňovanie poznatkov, s pozornosťou na potravové vzťahy a vzťahy k prostrediu, s postupným prechodom na pochopenie vnútorných štruktúr. Usporiadanie učiva vedie k postupnému poznávaniu zložitosti organizmov a postupne prehlbovať poznatky.

        Usporiadanie učiva v 7. ročníku nadväzuje na predchádzajúci učebný systém s rešpektovaním vzájomných súvislostí. Štruktúra učiva v 7. ročníku umožňuje plynulý prechod k pochopeniu človeka ako biologického objektu a na základe anatomicko-fyziologických poznatkov, smeruje k pochopeniu princípov individuality, biologickej a sociálnej podstaty človeka, pochopeniu základných spoločenských vzťahov na základe etických noriem, v prospech ich rozvoja. Štruktúra učiva umožňuje pochopenie osvojovanie si zdravého životného štýlu a ochranu pred škodlivými vplyvmi.

        Štruktúra obsahu v 8. ročníku sa orientuje na dynamické hľadisko zloženia Zeme, zemského povrchu v súčinnosti so živými zložkami prírody. Predstavuje spolu s vedomosťami nadobudnutými v nižších ročníkoch komplexný pohľad na prírodu a jej vývoj. Nadväzne sa ďalej orientuje na poznanie vzťahov živej a neživej prírody so zameraním na základné ekologické poznatky. Obsah ročníka je vcelku zameraný na komplexné poznanie a chápanie vzájomných vzťahov a súvislostí v prírode.

        Obsah učiva v 9. ročníku je orientovaný na základné životné procesy z hľadiska funkčných častí tela organizmov, poznatky o podstate života z hľadiska bunkovej štruktúry a dedičnosti. Záver tvorí problematika životného prostredia, ktorá smeruje k pochopeniu základných vzájomných vzťahov, vzťahov k prostrediu s vyústením do poznania vzťahov človeka k prírode a jej ochrane.

    

    

    

    

    

    

   ·        Ciele vyučovacieho predmetu

    

   Ciele sú zamerané na poznávanie živej a neživej prírody ako celku, čo predstavuje:

   1. Poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich.

   2. Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch

   ako súčastí celku.

   3. Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného

   pôsobenia prírodných procesov a javov.

   4. Chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody.

   5. Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom živote.

    

   Kompetencie v oblasti prírodných vied:

   - Poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre život človeka. Chápať lesný, vodný,

   trávny, poľný ekosystém a ľudské obydlia ako životný priestor organizmov, poznať

   typických predstaviteľov podľa vonkajších znakov, životných prejavov a potravových

   vzťahov, zásady prevencie a spôsob ochrany pred škodlivými druhmi.

   - Poznať základnú stavbu, funkcie a životné prejavy rastlinných a živočíšnych buniek,

   jednobunkových a mnohobunkových organizmov.

   - Poznať základnú stavbu a funkcie sústav orgánov človeka, zásady starostlivosti prvej

   predlekárskej pomoci pri bežných poraneniach. Rozvíjať poznatky o činnosti ľudského tela,

   ako celostného systému z hľadiska ochrany zdravia a zdravého životného štýlu.

   - Porozumieť vzťahu neživej a živej prírody a význam jej poznávania. Poznať základnú

   stavbu a stavebné jednotky Zeme, podstatné zmeny v zemskej kôre, základné vonkajšie a

   vnútorné geologické procesy, súvislosti geologického vývoja Zeme, prírody a človeka.

   - Poznať základné podmienky života, faktory prostredia a vzťahy organizmov, následky

   vplyvu človeka na biosféru a možnosti ich odstránenia

   - Poznať hlavné znaky základných životných procesov baktérii, rastlín, húb a živočíchov,

   podstatu a význam dedičnosti v prírode a pre človeka.

   - Poznať zložky životného prostredia, ich vzájomný vzťah, význam pre podmienky života

   organizmov a človeka a faktory vplývajúce na kvalitu životného prostredia, zdravie a

   spôsob života človeka a organizmov, základné hľadiská ochrany životného prostredia

   a prírody.

   Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií žiakov:

   v oblasti komunikačných schopností:

   - identifikovať a správne používať základné pojmy, objektívne opísať, vysvetliť alebo

   zdôvodniť základné znaky biologických objektov a procesov, podstatu procesov a

   vzťahov, vecne správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej

   téme, vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje, vyhľadávať, triediť a spracovávať

   informácie a dáta z rôznych zdrojov, zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky,

   130

   skúsenosti a zručnosti, vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe

   danej štruktúry, vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na

   ciele, metódy, výsledky a ich využitie.

   v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť:

   - riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie, navrhovať rôzne riešenia

   úloh, postupov a prístupov, rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh,

   spracovávaní jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov,

   využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní

   alebo riešení úloh, predpokladať a určiť príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať

   a odhadovať.

   v oblasti sociálnych kompetencií:

   - vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách,

   vzájomne radiť a pomáhať, prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo

   skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení,

   v oblasti získavania, osvojovania a rozvíjania manuálnych zručností:

   - používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, dodržiavať pravidlá

   bezpečnosti a ochrany zdravia, využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky,

   rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach, aplikovať

   teoretické poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach.

    

    

   ·        Výchovné a vzdelávacie stratégie

    

   Podporujeme  výučbu  pomocou didaktickej techniky, semináre, diskusie, samostatné a tímové projekty, dlhodobé samostatné práce, prezentácia a obhajoba výstupov praktická výučba

   Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. Využívame IKT vo vyučovaní. V  oblasti  rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov  tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu,  sebahodnotenie.

   Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou  individuálnych schopností.

   Práca v  oblasti environmentálnej výchovy  je na našej škole veľmi bohatá. Aktivity sú zapracované do všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. Žiaci majú o túto  oblasť veľký záujem. Pri  prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať na besedy. I napriek tomu, že s tvrdými drogami sme sa nestretli, treba sústavne pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným využívaním voľného času i vlastným príkladom.

   Budeme sa snažiť dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými formami výučby. Chceme si všímať ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva.

   Dôležitým  odporúčaním do budúceho šk. roka je pre nás  potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slaboprospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie.

   Škola  vyhlási projekt a v priebehu školského roka bude konferencia, na ktorej budú najlepšie práce prezentované. Žiaci sú motivovaní pripraviť si čo najlepšie práce, aby boli ohodnotení .

    

    

   ·        Stratégia vyučovania

    

   Výučba je realizovaná hlavne formou frontálneho výkladu s využitím obrazového a dokladového materiálu. Na hodinách praktických cvičení je hlavnou metódou individuálna alebo skupinová práca žiakov, demonštračný experiment a prezentácia prírodnín (priamou alebo sprostredkovanou formou). Počas výkladu v učebni je snaha o maximálne využitie didaktickej techniky (videoprogramy, prezentácie a obrazový materiál sprostredkovaný dataprojektorom). Vlastná výuka i samostatná práca žiakov se opiera o rozsiahlu odbornú knižnicu a videotéku. V priebehu každého školského roku žiak vypracuje referát, poster či prezentáciu s konkrétnou biologickou tématikou a verejne zoznámi so svojou prácou ostatných žiakov triedy počas tzv. obhajoby. Neoddeliteľnou súčasťou predmetu sú aj jednodňové exkurzie s prírodovedným či kombinovaným obsahom.

    

    

   ·        Učebné zdroje

    

   Učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické prostriedky, didaktická technika: eBeam tabuľa, PC, internet, dataprojektor.

    

    

   ·        Obsah vzdelávania (učivo)

    

    

   ·         

    

   Tematický celok

    

   Téma

   Príroda a život 3

   Poznávanie rastlín a živočíchov. Metódy a prostriedky skúmania v biológii.

    

   Život v lese 22

   Les -životný  priestor organizmov a jeho štruktúra.

   Zmeny lesa počas roka.

   Potravové vzťahy v lese.

    

    Dreviny, ihličnaté a listnaté stromy. Poznávanie, život drevín počas roka. Význam pre život v lese.

   Kry. Poznávanie, život drevín počas roka v lese.

   Mikroskopické a nekvitnúce rastliny v lese. Poznávanie, život počas roka.

   Význam pre život.

    

   Kvitnúce byliny v lese. Poznávanie, život počas roka. Význam pre život v lese.

   1.PC : poznávanie lesných bylín podľa vonkajších znakov.

    

   Huby v lese. Poznávanie jedlých a jedovatých húb, spolužitie stromov a húb. Zásady pomoci pri otrave hubami, význam húb v lese.

   2. PC:: Poznávanie a rozlišovanie jedlých a jedovatých húb.

    

   Lesné bezstavovce. Poznávanie podľa vonkajších znakov a životných prejavov. Potravové vzťahy, význam v lese.

    

   Lesné bezstavovce .Poznávanie podľa vonkajších znakov a životných prejavov. Potravové vzťahy, význam v lese.

    

   Lesné obojživelníky a plazy . Poznávanie podľa vonkajších znakov a životných prejavov, potravových vzťahov. Prvá pomoc pri uštipnutí vretenicou.

    

   Lesné vtáky. Poznávanie podľa vonkajších znakov, životných prejavov, potravových vzťahov. Význam v lese.

    

   Lesné cicavce. Poznávanie podľa vonkajších znakov, životných prejavov, potravových vzťahov. Význam v lese.

    

   Život vo vode a na  brehu. 17

   Voda a jej okolie. Ako životný priestor organizmov. Význam kyslíka, čistoty a teploty vody pre život v stojatých a tečúcich vodách.

    

   Rastliny žijúce vo vode.

   Poznávanie podľa vonkajších znakov. význam planktónu  a zelených rastlín vo vode.

    

   Brehové rastlinstvo.

   Poznávanie drevín a bylín podľa vonkajších znakov. význam brehového rastlinstva.

    

   Mikroskopické a drobné vodné Poznávanie podľa vonkajších znakov, životných prejavov, potravových vzťahov, význam.

    

   Vodné bezstavovce. Poznávanie podľa vonkajších znakov, životných prejavov, potravových vzťahov, význam.

    

   Hmyz žijúci vo vode a na brehu.. Poznávanie podľa vonkajších znakov, životných prejavov, potravových vzťahov, význam.

    

   Ryby žijúce vo vode. Poznávanie podľa vonkajších znakov, životných prejavov, potravových vzťahov, význam.

    

   Živočíchy žijúce na brehu.

   Poznávanie podľa vonkajších znakov, životných prejavov, potravových vzťahov, význam.

    

   Vtáky žijúce pri vode. Poznávanie podľa vonkajších znakov, životných prejavov, potravových vzťahov, význam.

    

   Cicavce žijúce v okolí vody. Poznávanie podľa vonkajších znakov, životných prejavov, potravových vzťahov, význam, mäsožravce.

    

   Život na poliach a lúkach 24

   Polia lúky pastviny. Źivotný priestor organizmov, druhová rozmanitosť, vplyv ľudskej činnosti.

    

   Rastliny a huby na lúkach, poznávanie, život počas roka, význam.

   Obilniny.

   Poznávanie, život počas roka, význam.

    

   Krmoviny. Poznávanie, život počas roka, význam.

   Olejniny a okopaniny. Poznávanie, život počas roka, význam.

   Bezstavovce žijúce na lúkach a poliach. Poznávanie podľa vonkajších znakov, životných prejavov, potravových vzťahov, význam.

    

   Obojživelníky.

    Poznávanie podľa vonkajších znakov, životných prejavov, potravových vzťahov, význam.

    

   Vtáky žijúce na lúkach a poliach. Poznávanie podľa vonkajších znakov, životných prejavov, potravových vzťahov, význam.

    

   Cicavce žijúce na lúkach a poliach. Poznávanie podľa vonkajších znakov, životných prejavov, potravových vzťahov, význam.

   3.PC: Poznávanie vybraných poľných a lúčnych rastlín a živočíchov.

   Doplňujúce PC.

   4. PC: .Poznávanie machu lupou a mikroskopom.

   5. PC:  Pozorovanie schránok mäkkýšov lupou, rozlíšenie ulity a lastúry.

    

    

   Časovo-tematcký plán z biológie- 5.ročník

    

   Rozvíjajúce ciele

    

    

    

   Poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre život človeka. Chápať lesný, vodný,

   trávny, poľný ekosystém a ľudské obydlia ako životný priestor organizmov, poznať

   typických predstaviteľov podľa vonkajších znakov, životných prejavov a potravových

   vzťahov, zásady prevencie a spôsob ochrany pred škodlivými druhmi.

   _ Poznať základnú stavbu, funkcie a životné prejavy rastlinných a živočíšnych buniek,

   jednobunkových a mnohobunkových organizmov.

   _.

   Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií žiakov:

   _ v oblasti komunikačných schopností:

   - identifikovať a správne používať základné pojmy, objektívne opísať, vysvetliť alebo

   zdôvodniť základné znaky biologických objektov a procesov, podstatu procesov a

   vzťahov, vecne správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej

   téme, vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje, vyhľadávať, triediť a spracovávať

   informácie a dáta z rôznych zdrojov, zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky,

   skúsenosti a zručnosti, vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe

   danej štruktúry, vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním

   ciele, metódy, výsledky a ich využitie.

   oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť:

   riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie, navrhovať rôzne riešenia

   úloh, postupov a prístupov, rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh,

   spracovávaní jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov,

   využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní

   alebo riešení úloh, predpokladať a určiť príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať

   a odhadovať.

   oblasti sociálnych kompetencií:

   vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách,

   vzájomne radiť a pomáhať, prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo

   skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení,

   oblasti získavania, osvojovania a rozvíjania manuálnych zručností:

   používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, dodržiavať pravidlá

   bezpečnosti a ochrany zdravia, využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky,

   rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach, aplikovať

   teoretické poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach.

    

    

   Okruhy

    

    

    

   5. ročník (66 hodín)

   1. Príroda a život 3

   2. Život v lese 22

   3. Život vo vode a na brehu  17

   4. Život na poliach a lúkach  24

   Praktické aktivity

    

    

   Témy

    

    

    

   Rozlíšiť na príklade živú a neživú prírodninu. Predviesť

   využitie lupy pri pozorovaní prírodniny. Uviesť na príklade

   význam a využitie mikroskopu..

   Les. Štruktúra lesa. Život a zmeny lesa

   počas roka.

   .

   Dreviny v lese. Ihličnaté a listnaté stromy.

   Kry. Poznávanie, život drevín počas roka.

   Význam pre život v lese.

    

   Mikroskopické a nekvitnúce byliny v lese.

   Kvitnúce byliny v lese. Poznávanie, život

   počas roka. Význam pre život v lese.

   .

   Huby a lišajníky v lese. Poznávanie jedlých

   a jedovatých húb, spolužitie stromov a húb.

   Pomoc pri otrave hubami. Význam v lese.

    

   Lesné bezstavovce. Poznávanie podľa 131

   vonkajších znakov a životných prejavov.

   Význam v lese.

   . Poznať

   možnosť nákazy kliešťom a odstránenie z kože. 

   Lesné obojživelníky a plazy. Lesné vtáky.

   Lesné cicavce. Poznávanie podľa

   vonkajších znakov a životných prejavov.

   Význam v lese.

   .

   Voda a jej okolie. Význam kyslíka, teploty a

   čistoty vody pre život vodných organizmov.

   . Uviesť príklad znečistenia

   vody a dôsledky pre život organizmov.

   Rastliny žijúce vo vode. Poznávanie podľa

   vonkajších znakov. Význam planktónu

   a vodných zelených rastlín. Brehové

   rastlinstvo.

   Vysvetliť význam mikroskopických rastlín pre život vo

   vode.

   Mikroskopické a drobné vodné živočíchy.

   Poznávanie podľa vonkajších znakov a

   životných prejavov, význam.

   Uviesť význam vodných živočíšnych mikroorganizmov.

   .

   Vodné bezstavovce. Hmyz žijúci vo vode a na

   brehu. Poznávanie podľa vonkajších znakov

   a životných prejavov, význam.

   .

   Ryby. Poznávanie podľa vonkajších znakov a

   životných prejavov, význam.

   .

   Živočíchy žijúce vo vode a na brehu.

   Poznávanie podľa vonkajších znakov a

   životných prejavov, význam.

   Vodné vtáky. Poznávanie podľa vonkajších

   znakov a životných prejavov, význam.

    

   132

   .

   Vodné cicavce. Poznávanie podľa vonkajších

   znakov a životných prejavov, význam.

   Polia, lúky, pastviny. Druhová rozmanitosť,

   vplyv ľudskej činnosti.

   Rastliny a huby na lúkach. Poznávanie podľa

   vonkajších znakov, život počas roka, význam.

   Obilniny. Krmoviny. Olejniny a okopaniny.

   Poznávanie, život počas roka , význam pre

   výživu človeka a hospodárskych zvierat.

   .

   Bezstavovce žijúce na lúkach a poliach.

   Poznávanie podľa vonkajších znakov, život

   počas roka, význam.

   .

    

   Obojživelníky a plazy žijúce na lúkach

   a poliach. Poznávanie podľa vonkajších

   znakov, život počas roka, význam.

   Vtáky žijúce na lúkach a poliach. Poznávanie

   podľa vonkajších znakov, život počas roka,

   význam.

   Cicavce žijúce na lúkach a poliach.

   Poznávanie podľa vonkajších znakov, život

   počas roka, význam.

   .

   Námety praktických aktivít

   Pozorovanie vybraných rastlinných alebo živočíšnych objektov lupou a mikroskopom. Poznávanie

   lesných bylín (podľa prírodnín, herbárových položiek, obrazov, atlasov a pod.). Poznávanie a

   rozlišovanie jedlých a jedovatých húb.. Poznávanie poľných a lúčnych rastlín a živočíchov (v životnom prostredí,

   podľa atlasu, obrazov, herbárových položiek, trvalých preparátov, a pod.).

   Námety na samostatné pozorovania (krátkodobé, dlhodobé)

   133

   Stopy živočíchov v lese. Život listnatých a ihličnatých drevín počas

    

    

   Predmet

    

    

    

   Biológia

    

   Metódy a formy

    

    

   Samostatná práca

    

    

    

   Skupinová práca

    

    

    

    

    

    

    

   Využívanie IKT

    

    

    

    

    

   Albert- skúšajúci systém

    

    

    Multimediálne

    

   Vychádzka

    

   Vytváranie projektov

    

    

    

   Multimediálne CD

    

    

    

    

    

    

    

    

   Vychádzka

    

   Práca s  internetom.

    

    

   Využívanie IKT

    

    

   Riadený rozhovor

    

    

    

    

   Vychádzka.

    

    

    

    

   Multimediálne

    

    CD

    

    

    

   Práca s mikroskopom

    

    

    

    

   Albert – testy.

    

    

    

   Práca s internetom.

    

    

    

    

   Práca s odbornou literatúrou.

    

    

   Multimediálne CD

    

    

    

   Vychádzka.

    

    

   Albert testy.

    

   Multimediálne CD

    

   Vychádzka.

    

    

    

   Vychádzka.

   Internet -Albert testy

    

   Práca s internetom.

    

    

    

    

    

   Práca s internetom.

    

    

    

    

   Vychádzka

    

    

    

   Práca s odbornou  literatúrou

    

    

    

    

   Ekologické hry

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Učebné zdroje

    

    

   Učebnica

    

   Internet

    

   eBeam tabuľa

    

    

   Multimediálne CD

    

    

    

    

    

   Odborná literatúra

    

    

    

   Príroda. Pokusy

    

    

    

    

    

    

    

   Pozorovania v prírode

    

    

    

    

    

    

   Odborné časopisy

   .

   Výkonový štandard

    

    

    

   Projekt - Kalendár lesa počas roka

    

    

   Pracovať  samostatne s mikroskopom

    

    

    

   . Opísať zmeny lesa

   v ročných obdobiach. Zostaviť príklad potravového

   reťazca lesných organizmov

    

    

    

    

   Zhotoviť  zbierku šišiek a listov

    

    

    

   .

   .Monitoring čistoty vzduchu

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Vešanie vtáčích búdok.

    

   Projekt –Poľovná zver našich lesov.

    

    

    

   .

    

    

    

    

    

    

    

   Monitoring čistoty vody

    

    

    

    

    Poukázať na zmeny rastlinstva regulovaných potokov.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Projekt – potravový reťazec

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Monitoring bocianích hniezd.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Monitoring poľných a lúčnych spoločenstiev.

    

    

   Herbár- Liečivé rastliny nášho okolia.

    

   Zbierka plodov obilnín

    

   Projekt – Zemiak.

    

    

    

    

    

    

   Prezentácia.

    

    

    

    

    

   Projekt –obojživelníky nášho okolia.

    

    

    

    

    

   Vytvorenie atlasu  obrázkov vtákov nášho okolia.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Prierezové témy

    

    

   Mediálna výchova-

   EDRaP- október

    

    

   Multikultúrna výchova – v predmetoch- D , OV, G, VV, HV,

    

    

    

    

   Environmentálna výchova –aktivity na Deň Zeme , D eň vody .,včlenená aj do jednotlivých predmetov

    

    

   Osobnostný a sociálny rozvoj –február- kurz

    

    

    

    

   Tvorba projektu a prezentačné zručnosti- november – DOČ

    

   Dopravná výchova -kurz

    

    

    

   Ochrana človeka a zdravia – kurz

   Mesiac jún - kurz