• Dejepis - V.roč.

  •  

   MESIAC

    

    

    

   HODINA

    

    

   TÉMATICKÝ CELOK

    

   TÉMA HODINY

    

   VÝCHOVNO –VZDELÁVACIE CIELE

    

   POZNÁMKY

    

   September

    

   • 1
   • 2
   • 3

    

    

   • Od blízkeho k vzdialenému
   • Priestor a čas- dom, byt, sídlisko

   ·         Priestor a čas- dedina , město

   • Priestor a čas- SR, EÚ

   ·          Žiaci vedia :

          vymenovať  zmeny v mieste bydliska, ktoré sa udiali   

          počas ich života

   • Prepojenie na geografiu a občiansku výchovu
   • Video, projekt  Náš región

    

    

   Október

    

   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

    

   • Pamiatky v priestore a čase

    

   • Prírodný a historický čas
   • Praktické cvičenia
   • Kategórie historického času
   • Fotografia – obrazová spomienka,

   ·          Žiaci vedia:

   ·          rozpoznať čo sa zmenilo a čo sa nezmenilo v mieste ich bydliska

   ·          Žiaci sú schopní:   

   ·          identifikovať rozdiel medzi prírodným a historickým časom.

   ·          zostaviť tabuľku dátumov štátnych, cirkevných sviatkov a pamätných dní.

   ·          Žiaci vedia:

   ·          zaradiť letopočty do príslušného storočia.

   ·          z ľubovoľného storočia vybrať správny letopočet.

   ·          rozpoznať pojmy pred Kr. a po Kristovi/pred naším letopočtom a po našom letopočte.

   ·          vytvoriť jednoduchú časovú priamku.

    

    

   • Prepojenie na geografiu a  katolícke náboženstvo

    

    

   November

    

    

   • 8
   • 9
   • 10

    

   • Pamiatky v priestore a čase
   • Rodinný album-rodostrom
   • Tvorba časovej priamky
   • Historické pramene  a ich druhy /písomné, obrazové/

    

    

   ·          Žiaci sú schopní :

   ·          pochopiť pojem generácia v rodinnom kontexte na príklade starých rodičov, rodičov.

   ·          zostaviť rodostrom svojej rodiny.

   ·          napísať krátky príbeh zo života svojej rodiny.

   ·          položiť adekvátne otázky súvisiace s fotografiami 

    

   ·          Žiaci sú schopní :

   ·          poznať historickú udalosť, osobnosť, ktorú pripomína pomník, pamätník, pamätná tabuľa v mieste, kde žijú.

   ·          identifikovať najstarší hrob na cintoríne.

   ·          poznať jednotlivé druhy historických prameňov.

   ·          rozpoznať rozdiel medzi múzeom a archívom.

   ·          usporiadať širšiu škálu historických obrázkov a objektov.

   ·          vymenovať hlavné body z jedného prameňa na základe otázok učiteľa.

    

    

    

    

   • Projekt - rodostrom

    


    

   MESIAC

    

    

    

   HODINA

    

    

   TÉMATICKÝ CELOK

    

   TÉMA HODINY

    

   VÝCHOVNO –VZDELÁVACIE CIELE

    

   POZNÁMKY

   December

    

   • 11
   • 12
   • 13

    

   • Pamiatky v priestore a čase
   • Historické pramene –hmotné a tradičné
   • Návšteva múzea
   • Minulosť našej školy – Školská kronika

   ·          Žiaci sú schopní :

   ·          poznať jednotlivé druhy historických prameňov.

   ·          rozpoznať rozdiel medzi múzeom a archívom.

   ·          usporiadať širšiu škálu historických obrázkov a objektov. Žiaci sa naučia:

   ·          zaznamenávať rozprávanie starých rodičov o škole z čias ich mladosti.

   ·          pátrať po starých školských zošitoch a  učebniciach,

    

   • Exkurzia - múzeum

   Január

    

   • 14
   • 15
   • 16

    

   • Človek v premenách priestoru a času
   • Priestor na mape-dejepisná mapa
   • Človek v pohybe- sťahov. Národov
   • Ako si človek zmenšoval svet- strety kultúr

    

   ·          Žiaci sa naučia :

   ·          orientovať sa na dejepisnej mape

   ·          čítať dejepisnú mapu
   rozpoznať rozdiel medzi mapou  a glóbusom

   ·          uviesť príčiny sťahovania ľudí  v minulosti i prítomnosti.

    

   • Prepojenie na geografiu 

   Február

    

   • 17
   • 18
   • 19
   • 20

    

   • Človek v premenách priestoru a času
   • Ako si človek zmenšoval svet- kolonizácia
   • Ako si človek zmenšoval svet- vysťahovalectvo
   • Spôsob obživy človeka- roľník
   • Spôsob obživy človeka- remeselník

   ·          Žiaci sa naučia :

   ·          vysvetliť pojem kolonizácia

   ·          zostaviť tabuľku najdôležitejších dopravných prostriedkov v chronologickej postupnosti.

   ·          porovnať spôsoby dopravy v minulosti i prítomnosti.

   ·          rozpoznať vplyv dopravných prostriedkov na životné prostredie svojho regiónu.

   • Didaktické hry

    

   Marec

    

   • 21
   • 22
   • 23

    

   • Človek v premenách priestoru a času

   ·         Spôsob obživy človeka- obchodník

   • Člověk vládca prírody- prírodná energia
   • Člověk vládca prírody-umelá energia

    

    

   ·          Žiaci sa naučia : charakterizovať život roľníkov v minulosti.

   ·          vysvetliť oddelenie remeselníkov  od roľníkov.

   ·          zhodnotiť význam špecializácie remeselnej výroby.

   ·          vysvetliť príslovie: „remeslo má zlaté dno.“

   ·          nakresliť znak, ktorý výstižne charakterizuje zamestnanie   remeselníka.

   ·          nájsť rozdiely medzi výmenným a peňažným obchodom

   ·          vystihnúť rozdiely medzi prírodnou  a umelou energiou.

   ·          uviesť príklady využívania  prírody v prospech človeka.

   ·          zdôvodniť príčiny neustáleho hľadania nových zdrojov energie.

   ·          vymenovať vynálezy,  ktoré pomohli človeku využiť  energiu vo svoj  prospech.

    

   • Video hodina, projekt – Obnoviteľné zdroje energie na Zemi

    

    

    

    

    

    

   MESIAC

    

    

    

   HODINA

    

    

   TÉMATICKÝ CELOK

    

   TÉMA HODINY

    

   VÝCHOVNO –VZDELÁVACIE CIELE

    

   POZNÁMKY

   Apríl

    

   • 24
   • 25
   • 26
   • 27

    

   • Človek v premenách priestoru a času
   • Práca detí v minulosti
   • Práca detí v prítomnosti
   • Pamäť ľudstva- jazyk, písmo, rukopis
   • Pamäť ľudstva- kniha, noviny, rozhlas, TV

    

   ·          Žiaci vedia:

   ·          uviesť najčastejšie druhy detskej   práce.

   ·          zaujať stanovisko k problému detskej práce.

   ·          zaujať postoj k tvrdeniu, že  dospelí v niektorých krajinách zneužívali a i naďalej zneužívajú prácu detí vo svoj prospech.

   ·          zhodnotiť význam vynálezu písma

   ·          vymenovať najstaršie druhy  slovanského písma.

   ·          vymenovať druhy písem z  minulosti..

   ·           uvieť druhy moderných masovokomunikačných prostriedkov.

   ·          identifikovať rozdiely medzi rukopisom a tlačenou knihou

   ·          zhodnotiať význam vynálezu  kníhtlače

    

    

   •  

   Máj

    

   • 28
   • 29
   • 30
   •  
   • Človek a komunikácia
   • Pamäť ľudstva – Internet,  e-mail
   • Pamäť ľudstva – legendy, náboženstvá, mýty
   • Pamäť ľudstva – povedsti /región/

   ·          Žiaci vedia:

    

   ·          rozpoznať príbeh z minulosti  svojho regiónu z povesti.

   ·          uviesť prostriedky dorozumievania medzi ľuďmi v minulosti.

   ·          uvieť druhy moderných masovokomunikačných prostriedkov

   • Prepojenie na dejepis a informatiku

    

   Jún

    

   • 31
   • 32
   • 33
   • Človek a komunikácia
   • Pamäť ľudstva – vojna a mier
   • Opakovanie a overovanie vedomostí žiakov
   • Záverečné opakovanie

    

    

   ·          Žiaci vedia:

    

   ·          uviesť dôsledky vojen pre  človeka a prostredie, v ktorom žije.

   ·          zdôvodniť  stálu prítomnosť vojen v minulosti i prítomnosti.

   ·          zostaviť správu o vojenskom konflikte v súčasnosti.

   •